Categorie: ACHIZIȚII PUBLICE

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de medicina muncii în vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor ADR Nord-Est

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de ”Servicii de Medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est”, CPV 85147000-1

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica ”Servicii de Medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, 17.07.2024, la 16.07.2025, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:
– Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
– Examen medical periodic (anual);
– Examenul medical la reluarea activitatii;
– Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 27.06.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 28.06.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 01-04.07.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 05.07.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 18.863,00 lei fara TVA / Surse proprii

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.

Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
(care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini: Declaratie pe proprie raspundere conform cerintelor minime precizate la Cap. III, lit. k) din Caietul de sarcini).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii pentru organizarea de evenimente în perioada iunie 2024 – decembrie 2024 în cadrul Biroului de Gestionare RIS3

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii pentru organizarea de evenimente in perioada iunie 2024 – decembrie 2024 in cadrul Biroului de Gestionare RIS3 – cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii pentru organizarea de evenimente in perioada iunie 2024 – decembrie 2024 in cadrul Biroului de Gestionare RIS3.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a 9 (noua) evenimente care vor avea loc in perioada iunie 2024 – decembrie 2024, in judetele regiunii Nord-Est, dupa cum urmeaza:

1. Servicii de organizare 1 eveniment pentru promovarea RIS3 Nord-Est, in orasul Iasi, ce includ:
a. Servicii de inchiriere sala de conferinta in locatia solicitata, cu capacitatea de aproximativ 50 de persoane;
b. Servicii de asigurare 1 pauza cafea de bun venit (welcome coffee) pentru un numar de minimum 30 – maximum 40 persoane;
c. Servicii de restaurant 1 masa de pranz pentru un numar de minimum 30 – maximum 40 persoane;
d. Decont onorarii pentru servicii prestate de lectori (onorariu care include si cazare, deplasare, bilet de avion etc.)

2. Servicii de organizare a 2 intalniri dedicate structurilor de guvernare RIS3 Nord-Est (CRI, CCA), in orasul Iasi, ce includ:
a. Servicii de inchiriere sala de conferinta in locatia solicitata, cu capacitatea de aproximativ 40 de persoane;
b. Servicii de asigurare 1 pauza cafea de bun venit (welcome coffee) pentru un numar de minimum 20 – maximum 30 persoane;
c. Servicii de restaurant 1 masa de pranz pentru un numar de minimum 20 – maximum 30 persoane;

3. Servicii de organizare a 6 intalniri de lucru intr-un cadru informal cu reprezentanti ai ecosistemului regional de cercetare-inovare in fiecare din cele 6 municipiu resedinta de judet din regiunea Nord-Est ( Bacau, Piatra Neamt, Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui), pentru un numar de minimum 5 – maximum 10 participanti/ resedinta de judet.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.06.2024, ora 09:00.

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 10.06.2024, ora 11:00.
– Evaluarea ofertelor/solicitare de clarificari si primire raspunsuri: 11-14.06.2024;
– Semnarea contractului: 19.06.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 46.800,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Programul Regional Nord – Est.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ ).

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamț

Actualizat 28.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 28.05.2024, ora 13:22, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 4044/28.05.2024
Avand in vedere ca in perioada 14- 16 iunie 2024 in cadrul hotelui Central Plaza se desfasoara competitia de dans si tot hotelul este rezervat va rugam sa acceptati pentru serviciile de cazare si locatii de tip apart hotel , pensiuni sau locatii de 3 stele cotate cu peste 9 puncte pe site-urile de specialitate.
Singurul hotel din Piatra Neamt de 4 stele fiind Central Plaza.

Raspunsul Autoritatii Contractante:
In data de 27.05.2024, a fost actualizat anuntul https://www.adrnordest.ro/achizitie-servicii-de-organizare-eveniment-community-retreat-14-16-iunie-2024-piatra-neamt/ prin postarea raspunsului nr. 4062/27.05.2024 la solicitarea de clarificari nr. 4044/27.05.2024.

Unitatile de cazare precizate in raspunsul nr. 4062/27.05.2024 includ locatii, in zona centrala a orasului Piatra Neamt, de tip apart hotel clasificate cu 4 stele, precum si apartamente si camere de inchiriat clasificate cu 3 stele, conform Ordinului 65/2013 emis de  Autoritatea Nationala pentru Turism – Ministerul Economiei.

Se mentin celelalte cerinte precizate in Caietul de sarcini, la cap. V. Servicii solicitate, punctul 1. Servicii de cazare in Piatra Neamt.

–-

Actualizat 27.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 27.05.2024, ora 11:35, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 4044/27.05.2024:
Legat de procedura de achizitie- „Servicii de organizare eveniment Community Retreat 2024, in perioada 14-16 iunie 2024, la Piatra Neamt, Rubik Hub”, dorim sa va comunicam ca din discutiile cu hotelul care se plieaza pe cerintele dvs a reiesit ca nu exista disponibilitate in perioada 14-16 iunie 2024, deoarece este un festival de dans- Piatra Open Championship.
In aceste conditii va solicitam modificarea perioadei de derulare a activitatilor sau modificarea conditiilor legate de cazare (desi este posibil sa nu se gasesca disponilitate nici la alte structuri de cazare).

Raspunsul Autoritatii Contractante:
Perioada de derulare a evenimentului nu poate fi modificata deoarece invitatiile catre participanti au fost transmise pentru perioada 14-16 iunie 2024.

Precizam ca au fost efectuate urmatoarele modificari in Caietul de sarcini, cap. V. Servicii solicitate, punctul 1. Servicii de cazare, in Piatra Neamt:

In loc de: “Se solicita rezervarea a minim 4- maxim 6 camere in regim single cu mic dejun si parcare incluse, pentru doua nopti (intrare 14.06.2024, iesire 16.06.2024), intr-o unitate de cazare clasificata cu 4* stele, in centrul orasului Piatra Neamt. Locatia de cazare este unica pentru numarul maxim estimat de participanti.”

Se va citi:  “Se solicita rezervarea a minim 4- maxim 6 camere in regim single cu mic dejun si parcare incluse, pentru doua nopti (intrare 14.06.2024, iesire 16.06.2024), in maxim 2 (doua) unitati de cazare clasificate cu 4 stele/margarete, in centrul orasului Piatra Neamt. ”


23.05.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului care va avea loc in perioada 14-16 iunie 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de cazare;
– Servicii de catering;
– Servicii de inchiriere mijloc de transport cu sofer;
– Servicii foto video;
– Decont transport international;
– Materiale promotionale personalizate
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 29.05.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 30-31.05-2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 04.06.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 63.190,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/)

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Împreună pentru dezvoltarea ecosistemului de startup românesc”, 27 mai 2024, Piatra Neamț

ACTUALIZAT 20.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 20.05.2024, ora 08:05, înregistrată la ADR Nord-Est cu nr. 3778/20.05.2024:

”avand in vedere anuntul nr ADV1425645 publicat in data de 14.05.2024, va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte :

– unde se va desfasura cina programata pentru data de 27.mai 2024 , pentru cele 70 de persoane participante.”

Răspunsul Autorității Contractante:

Serviciile de catering, atât pentru cele două pauze de cafea cât și pentru cina pentru 70 de participanți, se vor desfășura la locul evenimentului, respectiv în incinta Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est) situat in Municipiul Piatra Neamț, Aleea Tineretului nr. 26 (incinta Ștrandului Municipal), conform precizărilor din Caietul de sarcini cap. V, pct 2. Servicii de catering la Rubik Hub, Piatra Neamț:

”Serviciile de catering solicitate la punctele 2.1- 2.2 vor respecta următoarele cerințe generale:

[…]

– Transportul tuturor produselor la si de la locul de desfășurare a evenimentului sunt in sarcina prestatorului.

– Reprezentantul Prestatorului va realiza amenajarea spațiului pentru catering din incinta Rubik Hub, in data de 27.05.2024, in intervalul orar 10:00- 14:00.

Mobilierul necesar pentru serviciile de catering (mese, scaune) va fi pus la dispozitie de ADR Nord-Est.


14.05.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Impreuna pentru dezvoltarea ecosistemului de startup romanesc” in data de 27 mai 2024 Rubik Hub, Piatra Neamt, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Impreuna pentru dezvoltarea ecosistemului de startup romanesc” in data de 27 mai 2024, Rubik Hub, Piatra Neamt.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului care va avea loc in data de 27 mai 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de cazare la hotel: 6 (sase) camere sigle, o noapte (27-28.05.2024),
– Servicii de catering: 2 (doua) pauze cafea si 1 (o) cina, in data de 27.05.2024,
– Servicii foto-video in data de 27.05.2024,
confom cerintelor Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini anexat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.05.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 21.05.2024 – 22.05.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.05.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 18.06.2024;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare.
Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 20.600,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Programul Regional Nord Est 2021-2027.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin Caietul de Sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii pentru organizarea celei de-a patra ședinte a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

ACTUALIZAT 09.05.2024

Solicitare de clarificari din 08.05.2024, ora 18:13, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 3457/09.05.2024
Intrebare: Este acceptat ca document care atesta calitatea de interpret in si din limba engleza o autorizatie emisa de Ministerul Justitiei, prin care este autorizat sa realizeze traduceri pentru: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, organe de urmarie penala, instante judecatoresti, avocati etc.

Raspuns autoritate contractanta:
Conform precizarilor din Caietul de sarcini, documentele din care reiese calitatea de interpret pot fi: “certificat de traducator si interpret in domeniul Sociologie-politologie/Stiinte juridice/Stiinte economice, eliberat de Ministerul Culturii, conform Hotararii nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii sau echivalent.”
Avand in vedere ca autorizarea ca interpret si traducator de catre Ministerul Justitiei se realizeaza exclusiv în baza certificatului de traducător eliberat de Ministerul Culturii, specialitatea ştiinţe juridice, domeniu precizat in cerintele din caietul de sarcini, se accepta prezentarea autorizatiei emisa de Ministerul Justitiei pentru fiecare interpret propus.

–––––

29.04.2024

Invitatie de participare cu oferta la procedura proprie ”Servicii pentru organizarea celei de-a patra sedinte a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii pentru organizarea celei de-a patra sedinte a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”, Cod CPV 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”.

2) Scopul achizitiei il constituie prestarea serviciilor de organizare a sedintei Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, ce va avea loc in 28.05.2024, in Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est) situat in incinta Strandului din Piatra Neamt, Aleea Tineretului, nr. 26, respectiv:
– amenajare sala;
– catering pentru cafea de bun-venit si un dejun de lucru;
– interpretare simultana din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana (inclusiv echipamentele/dotarile aferente).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 14.05.2024, ora 09:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 14.05.2024 – 20.05.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 22.05.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 28.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est in calitate de AM pentru implementarea PR Nord-Est 2021-2027 in perioada 2022-2023” (cod SMIS 161747)

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 7).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de organizare eveniment, în perioada 22-23 aprilie 2024 în Piatra Neamț, Dobreni și Târgu Neamț

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii de organizare eveniment, in perioada 22-23 aprilie 2024 in Piatra Neamt, Dobreni si Targu Neamt” cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”
 
1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de Servicii de organizare eveniment, in perioada 22-23 aprilie 2024 in Piatra Neamt, Dobreni si Targu Neamt.
 
2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Servicii de organizare eveniment, in perioada 22-23 aprilie 2024 in Piatra Neamt, Dobreni si Targu Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de catering (1 pauza cafea) in data de 22.04.2024;
– Servicii de restaurant (1 x pranz de lucru; 1 x cina de lucru) in data de 22.04.2024;
– Servicii de restaurant (1 x cafea de bun venit; 1 pauza de cafea) in data de 23.04.2024;
– Servicii de restaurant  (1 pranz de lucru) in data de 23.04.2024;
– Servicii de acordare set suveniruri traditionale pentru participanti;
– Inchiriere si amenajare spatii desfasurare eveniment in data de 23.04.2024;
– Servicii de transport persoane cu autocar cu sofer  pe ruta Piatra Neamt – Targu Neamt si retur in data de 23.04.2024;
 
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.
 
3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.04.2024, ora 23:59;
 
4) Limba ofertei: Limba romana;
 
5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
 
6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 16.04.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 16.04.2024 – 17.04.2024
– Data estimata de semnare a contractului: 18.04.2024.
 
7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;
 
8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.
 
9) Nu se accepta oferte alternative.
 
Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 24.020,00 lei fara TVA din care:
• 13.720,00 lei, fara TVA, avand ca sursa de finantare proiectul TRACE, cofinantat de Comisia Europeana prin programul COSME;
• 10.300,00 lei, fara TVA, avand ca sursa de finantare proiectul iCoach, cofinantat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+. 
 
10) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) 
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
 
11) Prevederile de la punctele 1) – 10) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila. 
 
12) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/
 
13) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
. Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii; 
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si toate documentele solicitate prin caietul de sarcini; 
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.
 
Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5). 
 
anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de pază 2024-2026

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „SERVICII DE PAZA 2024-2026”, coduri CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „SERVICII DE PAZA 2024-2026”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de paza, monitorizare si interventie rapida, verificari echipamente, confom cerintelor din Caietul de sarcini anexat, care includ:
– Servicii de paza cu personal calificat si autorizat in posturi fixe (2 POSTURI FIXE din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – sediu POR 1/ str. Bd. Republicii,nr. 17, Piatra Neamt).
– Servicii de monitorizare sisteme de alarmare la efractie si interventie (la obiectivele din: str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 1, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 2, str. Mihail Eminescu nr. 13, Piatra Neamt (3 zone de birouri – 3 partitii), Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt – Sediul Rubik Hub, Str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neamt).
– Servicii de monitorizare centrala de detectie si alarmare la incendiu si interventie (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – sediu POR 1, Str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neamt si Aleea Tineretului nr.26, Piatra Neamt).
– Livrare, instalare si punere in functiune sistem de comunicare GSM (la obiectivul din str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neam).
– Verificare semestriala a echipamentelor de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video sunt necesare pentru verificarea semestriala a echipamentelor (la obiective din Piatra Neamt, Iasi si Bacau).
– Piese de schimb instalatie de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video (inclusiv montaj).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.04.2024, ora 23:59;
Solicitari de clarificare privind documentatia de atribuire pot fi transmise pe ambele adrese de email de la pct. 5 pana la 12.04.2024, ora 14:00.
Raspunsul la solicitarile de clarificare privind documentatia de atribuire se publica pe site-ul www.adrnordest.ro cel mai tarziu la 15.04.2024, ora 12:00.

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail paula.chitei@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data și ora deschiderii ofertelor: 17.04.2024, ora 09:00;
– Data estimată pentru evaluarea ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 29.04.2024;
– Data estimată pentru semnarea contractului: 01.05.2024

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 315.926,16 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Documente de calificare:
a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), emise de ANAF si primaria localitatii pe raza careia se afla sediul principal al ofertantului, valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal.
c) Pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local datorate.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentelor echivalente eliberate de organismul competent din tara de origine, in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
d) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 6
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)- g) si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
f) Licenta de functionare emisa de MAI-Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data limita de depunere a ofertelor, pentru efectuarea activitatilor de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de MAI-Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata valabila la data limita de depunere a ofertelor, pentru efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor.
Documentele carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate si prezentate la/pana la data semnarii contractului.

12) a) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
b) Interpretarea notiunii de furnizor si/sau subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica va fi apreciata conform Notificarii emise de catre ANAP, care se regaseste pe linkul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-calitatea-de-furnizor-sau-subcontractant-in-contractele-de-achizitie_FINAL.pdf.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 5 – Imputernicire (daca este cazul)
> Documente de calificare conform punctului 11.
> Formularul 4 –Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 7- Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 1 – Formular de Oferta si toate anexele sale (Centralizator preturi si Calculatie de pret pentru tarif unitar ofertat – agent de paza)
> Formularul 9 – Formular Propunere tehnica (cu toate documentele, declaratiile si formularele solicitate: Atestatele profesionale eliberate conform legii, pentru cei 2 (doi) agenti de securitate propusi, Extrase REVISAL pentru agentii de securitate propusi, Dovada existentei politei de asigurare valabila pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare si interventie, Documente emise de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica, din care sa rezulte ca ofertantul detine minim 2 echipaje auto in vederea prestarii serviciilor de monitorizare antiefractie si dovada avizarii Dispeceratului, Formularul 2 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, Formularul 3 – Angajament privind clauzele contractuale).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la punctul 11, literele a)-g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare
Formular 9 – Propunere Tehnica
Clauze contractuale
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de catering pentru ședința CDR Nord-Est, Piatra Neamț

Invitatie de participare cu oferta la procedura proprie ” Servicii de catering pentru sedinta CDR Nord-Est, Piatra Neamt”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie “Servicii de catering pentru sedinta CDR Nord-Est, Piatra Neamt”
CPV 55520000-1 Servicii de catering;

2) Obiectul achizitiei il constituie prestarea serviciilor de catering pentru sedinta CDR Nord-Est, pentru un numar de minim 25 participanti – maxim 45 participanti, respectiv:
-servicii de catering pentru 1 pauza de cafea in intervalul orar 10:00-10:30;
-servicii de catering pentru masa de pranz in intervalul orar 12:30-13:30.
Perioada de desfasurare: 1 zi din perioada 15.04.2024-30.04.2024.
Locul de desfasurare a sedintei: sediul Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est), situat in Strand Piatra Neamt, Aleea Tineretului, nr. 26

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 25.03.2024, ora 09:00;

4) Solicitari de clarificare privind documentatia de atribuire pot fi transmise pe adresa de email de la pct.7 pana la: 22.03.2024, ora 10:00.

5) Raspunsul la solicitarile de clarificare privind documentatia de atribuire se publica pe site-ul www.adrnordest.ro cel mai tarziu la: 22.03.2024, ora 13:00.

6) Limba ofertei: Limba romana;

7) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

8) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 25.03.2024, ora 10:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 25.03.2024 – 03.04.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 05.04.2024.

9) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

10) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

11) Nu se accepta oferte alternative.

12) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 7.515,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Programul Regional Nord – Est.

13) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

14) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

15) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

16) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 7).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii pentru organizarea a 24 evenimente de informare si comunicare REGIO Nord-Est in perioada martie 2024 – decembrie 2024

Invitatie de participare cu oferta la procedura proprie ”Servicii pentru organizarea a 24 evenimente de informare si comunicare REGIO Nord-Est in perioada martie 2024 – decembrie 2024”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie “Servicii pentru organizarea a 24 evenimente de informare si comunicare REGIO Nord-Est in perioada martie 2024 – decembrie 2024” organizata pe 2 loturi:
LOT 1- Servicii de catering, CPV 55520000-1 Servicii de catering;
LOT 2- Servicii de organizare evenimente, CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente.
Se poate participa cu oferta pentru unul sau ambele loturi.

2) Obiectul contractului , confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini este:

LOT 1 – Servicii de catering pentru 5 evenimente ce vor va avea loc la Piatra Neamt, sediul Rubik Hub, in perioada martie – decembrie 2024, ce includ:
-1 welcome coffee si 1 masa de pranz), minim 30 persoane – maxim 60 persoane/ eveniment;

LOT 2 – Servicii de organizare 19 evenimente, in perioada martie – decembrie 2024, in judetele regiunii Nord-Est, dupa cum urmeaza:
L2.1. Servicii de organizare 2 evenimente, in perioada septembrie – decembrie 2024, in orasul Iasi, ce includ:
1. Servicii de inchiriere sali de conferinte in locatia solicitata, cu capacitatea de aprox. 70 persoane;
2. Servicii de asigurare 1 welcome coffee pentru un numar de minim 30 – maxim 60 persoane;
3. Servicii de restaurant 1 masa de pranz pentru un numar de minim 30 – maxim 60 persoane;
4. Servicii de restaurant 1 cina pentru un numar de minim 5 – maxim 10 persoane;
5. Servicii de traducere, inclusiv inchiriere de echipamente traducere simultana si alte dotari;
6. Decont onorarii pentru servicii prestate de lectori (onorariu care include si cazare, deplasare, bilet de avion etc)
7.Servicii de realizare si distributie materiale de promovare catre participantii la cele 2 evenimente

L2.2. Servicii de organizare 15 evenimente, in perioada martie – decembrie 2024, in orasele Bacau, Botosani, Iasi, Suceava si Vaslui, ce includ:
1. Servicii de inchiriere sali de conferinte in locatia solicitata, cu capacitatea de aprox. 70 persoane;
2. Servicii de asigurare 1 welcome coffee pentru un numar de minim 30 – maxim 60 persoane;
3. Servicii de restaurant 1 masa de pranz pentru un numar de minim 30 – maxim 60 persoane;

L2.3. Servicii de organizare 1 eveniment de 2 zile, in perioada aprilie – mai 2024, intr-o statiune turistica din judetul Suceava, ce include:
1. Servicii de cazare pentru un numar de minim 10 – maxim 15 persoane;
2. Servicii de inchiriere sali de conferinte in locatia solicitata, cu capacitatea de aprox. 15 persoane;
3. Servicii de asigurare 4 pauze de cafea pentru un numar de minim 10 – maxim 15 persoane;
4. Servicii de restaurant 2 mese de pranz pentru un numar de minim 10 – maxim 15 persoane;
5. Servicii de restaurant 2 cine pentru un numar de minim 10 – maxim 15 persoane;
6. Decont onorariu pentru servicii prestate de lector (onorariu care include si cazare, deplasare etc).

L2.4. Servicii de organizare 1 eveniment de 2 zile la Iasi in perioada septembrie – noiembrie 2024, ce include:
1. Servicii de inchiriere sali de conferinte in locatia solicitata, cu capacitatea de aprox. 60 persoane;
2. Servicii de asigurare 4 welcome coffee/ coffee break pentru un numar de minim 25 – maxim 50 persoane;
3. Servicii de restaurant 2 mese de pranz pentru un numar de minim 25 – maxim 50 persoane;
4. Servicii de restaurant 2 cine pentru un numar de minim 25 – maxim 50 persoane;
5. Servicii de traducere, inclusiv inchiriere de echipamente traducere simultana si alte dotari;
6. Servicii foto – video pe parcursul derularii evenimentului.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 01.03.2024, ora 23:59;

4) Solicitari de clarificare privind documentatia de atribuire pot fi transmise pe adresa de email de la pct.7 pana la: 28.02.2024.

5) Raspunsul la solicitarile de clarificare privind documentatia de atribuire se publica pe site-ul www.adrnordest.ro cel mai tarziu la: 29.02.2024, ora 13:00.

6) Limba ofertei: Limba romana;

7) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

8) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 04.03.2024, ora 10:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 04.03.2024 – 08.03.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 11.03.2024.

9) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

10) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

11) Nu se accepta oferte alternative.

12) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 482.300,00 lei fara TVA, din care:
LOT 1: 49.800,00 lei, fara TVA
LOT 2: 432.500,00 lei, fara TVA

Sursa de finantare: Programul Regional Nord-Est.

13) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

14) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

15) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

16) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 7).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii organizare eveniment „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii organizare eveniment „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de ”Servicii organizare eveniment „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii pentru organizarea evenimentului „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi, constand in urmatoarele activitati:
– Inchiriere si amenajare spatii desfasurare eveniment in data de 28.03.2024;
– Servicii de catering (2 pauze cafea si 1 masa pranz) in data de 28.03.2024;
– Servicii de catering (2 pauze cafea si 1 masa pranz) in data de 29.03.2024;
– Servicii de restaurant (cina de lucru) pentru data de 28.03.2024;
– Servicii foto-video, inclusiv transmisiune live pe canale de social media in data de 28.03.2024;
– Servicii de gestionare interactiuni ale participantilor in data de 28.03.2024;
– Servicii de traducere simultana (interpretariat) din RO in EN si invers, in data de 28.03.2024;
– Onorarii pentru serviciile prestate de lectori la eveniment;
– Realizare de materiale promotionale,
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini anexat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.02.2024, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.02.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 21.02.2024 – 26.02.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 27.02.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 21.03.2024;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 104.410,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: bugetul Proiectului ”Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North East Romania Region” (eDIH-DIZ).

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii