Categorie: ACHIZIȚII PUBLICE

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de ”Servicii organizare eveniment „GALA DESCOPERA NORD-EST” in perioada 22- 24 septembrie 2022, in orasul Gura Humorului”, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii organizare eveniment „GALA DESCOPERA NORD-EST” in perioada 22- 24 septembrie 2022, in orasul Gura Humorului”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a 4 conferinte/ intalniri de lucru:
A.Servicii de organizare eveniment CONFERINTA SMART VILLAGE, in Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului SMART VILLAGE:
– Servicii de cazare
– Servicii de restaurant (coffee break si cina de lucru)
– Decontarea cheltuielilor de transport pentru speakeri.

Valoare estimata: 18.310,00 lei fara TVA

B.Servicii de organizare eveniment CONFERINTA NO ONE BEHIND, in Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului NO ONE BEHIND:
1. Servicii de cazare
2. Servicii de restaurant (cina, coffee break)
3. Decontarea cheltuielilor de transport pentru speakeri.

Valoare estimata: 19.874,00 lei fara TVA.

C.Servicii de organizare eveniment CONFERINTA NEXT GENERATION TOURISM, in Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului CEDNE:
1. Inchiriere si amenajare sala de eveniment;
2. Servicii restaurant (cina festiva);
3. Decontare cheltuieli de transport si remuneratie moderator;
4. Servicii foto-video

Valoare estimata: 51.950,00 lei fara TVA.

D. Servicii de organizare eveniment INTALNIRE STAKEHOLDERI SI VIZITA DE STUDIU SHARE, cu plecare din Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului SHARE:
1. Servicii de cazare
2. Servicii de restaurant (pranz si cina)
3. Servicii ghid de turism
4. Servicii inchiriere autocar cu sofer
5. Servicii foto-video

Valoare estimata: 39.950,00 lei fara TVA.

Valoare TOTALA ESTIMATA: 130.084,00 lei, fara TVA

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.09.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.09.2022, ora 09:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 13.09.2022-15.09.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 16.09.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 130.084,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: proiectele SMART VILLAGE, NO ONE BEHIND, CEDNE, SHARE.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție directă – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „ Servicii de organizare eveniment Demo Day – Rubik Garage, in data de 6 septembrie 2022, București”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică „ Servicii de organizare eveniment Demo Day – Rubik Garage, in data de 6 septembrie 2022, București”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achiziţia de servicii de organizare a evenimentului Demo Day:

• Servicii restaurant pentru data de 05.09.2022
• Servicii catering: coffee break cu patiserie, pentru data de 06.09.2022;
• Servicii foto- video in data de 06.09.2022, in intervalul orar 12.00-20.00;
• Servicii realizare materiale promoționale.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 26.08.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba română;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 26.08.2022, ora 11:00;
– Perioada estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 26.08.2022-30.08.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 31.08.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 20.782,80 lei fără TVA.

Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
• Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
• Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
• Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
• Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
• Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Dacă este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Oferta tehnico-financiara depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
Caiet Sarcini DEMO DAY 6 septembrie 2022
Formulare si Modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Servicii fotografice pentru proiecte de succes REGIO – Programul Operational Regional 2014-2020 din regiunea Nord-Est

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de servicii fotografice.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.08.2022, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 17.08.2022, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 22.08.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.08.2022.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 26.780,00 lei fara TVA / Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021” derulat de ADR Nord – Est si finantat in cadrul Axei prioritare 12: Asistenta Tehnica din cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014 – 2020.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

> Formularul 1 – Formular de Oferta

> Formularul 2 – Formular Propunere tehnica
Propunerea tehnica va contine, conform Caietului de Sarcini (cap. 9):
a) Descrierea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate;
b) Graficul de prestare a serviciilor solicitate din care sa reiasa in clar numarul de zile necesare deplasarilor la locatiile proiectelor, precum si numarul de zile necesare realizarii etapelor descrise la 3.1 si 3.2/ proiect, localitate sau judet – dupa semnarea contractului de ambele parti, reprezentantii achizitorului si prestatorului, vor stabili, de comun acord, Graficul de prestare a serviciilor, care va deveni anexa la contract.
c) Dotari: Ofertantul va furniza informatii despre echipamentele pe care le va utiliza efectiv in derularea activitatilor incluse in Caietul de Sarcini, precizand modelulul si caracteristicile tehnice principale ale acestora,

Ofertantul poate face referire si la alte aspecte legate de realizarea fotografiilor, pe care le considera necesare pentru o mai buna apreciere a ofertei sale.

d) Personalul propus
1) CV (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la calificarea si experienta expertului-cheie).
CV-ul depus, semnat de catre expert si datat, trebuie sa contina informatiile: date de identificare ale contractului (numar/data, obiect, durata, beneficiar), calitatea detinuta de expert si atributiile avute in acea calitate, linkuri catre portofoliul de fotografii realizate;
2)documente suport din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a expertului-cheie propus: extras Revisal, contract de munca, colaborare, etc;
3) documente suport pentru expertul/tii-cheie propus/i care sa faca dovada in mod clar si fara echivoc a indeplinirii cerintei privind experienta specifica solicitata: recomandari emise de beneficiarii serviciilor sau de catre angajator, sustinute dupa caz de alte documente (procese verbale de receptie, extrase relevante ale livrabilelor/contractelor etc). Din documentul/documentele prezentate trebuie sa rezulte in clar, cel putin: numele si prenumele expertului- cheie propus, rolul si atributiile acestuia in cadrul contractului, obiectul contractului, respectiv modul de indeplinire a experientei specifice solicitate/expert, in realizarea unor activitati similare celor ce caracterizeaza obiectul principal al contractului ce urmeaza a fi atribuit;
4) Declaratia de disponibilitate, Formular nr. 15 – care sa ateste disponibilitatea expertului pe toata perioada derularii contractului.
5) Prezentarea responsabilitatilor echipei propuse pentru realizarea activitatilor contractului ( inclusiv a managerului de contract).

e) Alte documente:
Ofertantii vor prezenta:
1) O declaratie pe proprie raspundere a ofertantului pentru respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului plus protectia datelor persoanelor; Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. (Formular nr. 4)
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
2) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular nr. 5). Cu privire la clauzele specifice din Formularul Modelul de contract, ofertantii pot formula amendamente odata cu depunerea ofertei.

> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport
Caiet de sarcini.docx
Contract servicii.doc
Formulare si Modele.docx
Anexa 1 Localizare proiecte de succes.xlsx

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției „Servicii creare și publicare advertoriale (articole de promovare) în spațiul online”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având ca obiect prestarea de Servicii creare si publicare advertoriale (articole de promovare) in spațiul online.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 05.08.2022, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba română;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.

Ofertele se pot depune și la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 08.08.2022, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 10.08.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 11.08.2022.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data semnării contractului de servicii ;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu îndeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconformă/ inacceptabilă asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 13.100,00 lei fara TVA /surse proprii
9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

> Formularul 1 – Formular de Ofertă
Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiară Detaliată

> Formularul 2 – Formular Propunere tehnică
Propunere tehnică va conține, conform Caietului de Sarcini (cap. 2 și cap. 3):
a. Descrierea detaliata a tuturor cerintelor tehnice solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv lista publicatiilor online propuse;
b. graficul de prestare;
c. personalul propus pentru prestarea serviciilor.
> Mijloace probante privind indeplinirea cerintelor minime solicitate, pentru experții propuși:
Pentru managerului de contract:
– contract de muncă/ extras revisal/contract de colaborare etc;
– declarația de disponibilitate – Formularul 3.
Pentru expertul propus cu rol în crearea, redactarea celor 3 advertoriale:
– CV semnat și datat de către expert, care să conțină date de identificare a contractului/proiectului, calitatea deținută și atribuțiile avute în acea calitate.
– Documente suport din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a expertului propus: contract de muncă/ extras revisal/contract de colaborare etc.
– Documente suport pentru expertul propus care sa faca dovada în mod clar si fara echivoc a îndeplinirii cerintei privind experiența specifică recomandari emise de beneficiarii serviciilor sau de catre angajator, sustinute dupa caz de alte documente (procese verbale de receptie, extrase relevante ale livrabilelor/contractelor etc). Din documentul/documentele prezentate trebuie sa rezulte in clar, cel putin: numele si prenumele expertului propus, rolul si atributiile acestuia in cadrul contractului, obiectul contractului, respectiv modul de indeplinire a experientei specifice, in realizarea unor activitati similare celor ce caracterizeaza obiectul principal al contractului ce urmeaza a fi atribuit.
– Declarația de disponibilitate – Formularul 3.
> Formularul 4 – DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
> Formularul 5 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

Documente suport:
Caiet de Sarcini
Formulare si modele
Model de contract de servicii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de ”Servicii de Medicina muncii”, CPV 85147000-1

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica ”Servicii de Medicina muncii”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, incepand de la data semnarii contractului de ambele parti contractante (dar nu mai devreme de 01.07.2022), in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:
– Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
– Examen medical periodic (anual);
– Examenul medical la reluarea activitatii;
– Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 22.06.2022, ora 12:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 22.06.2022, ora 13:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 27.06.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 29.06.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 17.933,00 lei fara TVA / Surse proprii

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.
Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
(care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini:
       – Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
        – Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.
 Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport:
Caiet de sarcini – servicii de medicina muncii
Formulare
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Mentor’s Retreat

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „ Servicii de organizare eveniment Mentor’s Retreat”, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii de organizare eveniment Mentor’s Retreat”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului Mentor’s Retreat:

1. Servicii de cazare: pentru perioada 20 -22 mai 2022, minim 3* stele, din zona centrala a municipiului Piatra Neamt
2. Catering: cina pentru data de 20 mai, pranz si cina pentru data de 21 mai, pranz pentru data de 22 mai
3. Servicii de inchiriere mijloc de transport cu sofer: pentru ziua de 21 mai 2022
4. Servicii de ghizi turistici outdoor in data de 21.05.2022, in intervalul orar 09.00-13.30.
5. Servicii foto video in data de 21.05.2022, in intervalul orar 09.00-15.00.
6. Decont transport aerian international.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.05.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.05.2022, ora 12:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 13.05.2022-16.05.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 17.05.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 64.648,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini Mentors Retreat 2022
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Founders Bootcamp în perioada 18- 20 mai 2022, Piatra Neamț

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „ Servicii de organizare eveniment Founders Bootcamp in perioada 18- 20 mai 2022, Piatra Neamt”, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii de organizare eveniment Founders Bootcamp in perioada 18- 20 mai 2022, Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului Founders Bootcamp:
1.Servicii de cazare: pentru perioada 18 – 20 mai 2022, minim 3* stele, din zona centrala a municipiului Piatra Neamt;
2. Servicii de catering: cina pentru data de 18 mai 2022, coffee break, pranz si cina pentru data de 19 mai 2022, pranz si coffee break pentru data de 20 mai 2022;
3. Servicii foto- video in perioada 19.05.2022 – 20.05.2022;
4. Decont remunerare trainer workshop;
5. Livrare materiale promotionale.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.05.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.05.2022, ora 11:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 13.05.2022-16.05.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 17.05.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 31.600,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet Sarcini Founders Bootcamp
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu oferta în vederea atribuirii contractului „SERVICII DE PAZĂ 2022-2024”

Procedura proprie
Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „SERVICII DE PAZA 2022-2024”,
coduri CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2), 79715000-9 Servicii de patrulare (Rev.2), 34221100-3 Unitati mobile de interventii (Rev.2), 31625300-6 Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2), 45312200-9 Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2).

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „SERVICII DE PAZA 2022-2024”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie rapida, service si intretinere echipamente, confom cerintelor din Caietul de sarcini anexat, care includ:
– Servicii de paza cu personal calificat si autorizat in posturi fixe (2 POSTURI FIXE din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – sediu POR 1).
– Servicii de monitorizare sisteme de alarmare la efractie si interventie (la obiectivele din: str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 1, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 2, str. Mihail Eminescu nr. 13, Piatra Neamt (3 zone de birouri – 3 partitii), Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt – Sediul Rubik Hub).
– Servicii de monitorizare centrala de detectie si alarmare la incendiu si interventie (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – sediu POR 1).
– Livrare, instalare si punere in functiune sistem de comunicare GSM (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – POR 1. Str. Iordachi Lozonschi, nr. 10, bl. C3, Parter, Iasi Str. Vadu Bistritei, 29, bloc 29, sc A, parter, Bacau).
– Servicii de service si intretinere a echipamentelor de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video sunt necesare pentru verificarea semestriala a echipamentelor (la cele 5 obiective din Piatra Neamt si obiectivele din Iasi si Bacau).
– Piese de schimb instalatie de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video (inclusiv montaj).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.05.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro . De pe adresa de e-mail paula.chitei@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 11.05.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): maxim 17.05.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: maxim 19.05.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 09.06.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 213.073,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Documente de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)- g) si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
f) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor si protectie personala specializata.
Documentele carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate.

12) a) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
b) Interpretarea notiunii de furnizor si/sau subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica va fi apreciata conform Notificarii emise de catre ANAP, care se regaseste pe linkul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-calitatea-de-furnizor-sau-subcontractant-in-contractele-de-achizitie_FINAL.pdf.

13) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 5 – Imputernicire (daca este cazul)
> Documente de calificare conform punctului 11.
> Formularul 10 – Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul)
> Formularul 4 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 1 – Formular de Oferta
> Formularul 12 – Formular Propunere tehnica (cu toate documentele, declaratiile si formularele solicitate: Atestatele profesionale eliberate conform legii, pentru minim 3 (trei) agenti de paza, Declaratii de disponibilitate ale agentilor de paza nominalizati, Extrase REVISAL pentru agentii de paza propusi, Dovada existentei unei asigurari de raspundere civila pentru toti angajatii sai, incluzand echipa de management a companiei care acopera in special acele activitati solicitate de achizitor, Documente emise de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica, din care sa rezulte ca ofertantul detine minim 2 echipaje auto in vederea prestarii serviciilor de monitorizare antiefractie, Formularul 2 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, Formularul 3 – Angajament privind clauzele contractuale).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 6, 7, 8, 9 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
Caiet sarcini paza 2022-2024
Clauze contractuale 
Formular 12 – Propunere Tehnica
Formulare paza
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, 13, 14 si 15 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, coduri CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”, 55300000-3 ”Servicii de restaurant si de servire a mancarii”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”.

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia urmatoarelor servicii:
– Servicii de restaurant in data de 13.04.2022 (ora 19.00) si 14.04.2022 (ora 19.00) pentru un numar minim de 25 persoane – numar maxim 40 persoane,
– Servicii de catering pentru 3 pauze de cafea in data de 14.04.2022 (ora 9:00, ora 11:00 si ora 15:30) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 2 pauze de cafea in data de 15.04.2022 (ora 9:00 si ora 11:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 14.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 15.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Serviciile de cazare pentru 2 nopti cu mic dejun inclus (13/14 si 14/15 aprilie 2022), pentru minim 5 – maxim 10 persoane; se solicita minim 5 – maxim 10 camere in regim single, hotel de 3 stele sau 4 stele (cu camere in regim 3 stele) localizat in zona centrala a orasului Piatra Neamt,
confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat.

In situatia in care intalnirea planificata nu se va mai desfasura in intervalul 13 -15 aprilie 2022, Autoritatea contractanta va anunta Prestatorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte si va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 30.04.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 12.04.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor(dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 12.04.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 26.000,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/.

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
– Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
– Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
– Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
– Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
– Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
– Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
– Formularul 10 – Formular de Oferta si
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
– Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
– Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie
II. Caiet de sarcini
III. Formulare si Modele Servicii
IV. Model de Contract Servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii catering pentru intalnire de tip workshop, 13 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 13 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 13 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering, pentru data de 13.04.2022 (data estimata), in Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub, pentru un numar de minim de 40 de persoane – maxim 60 de persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, servicii necesare pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD.
In situatia in care intalnirea nu se va desfasura in data de 13 aprilie 2022, Achizitorul se obliga sa anunte acest lucru contractantului, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte, si il va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 31.05.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 12:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 11.04.2022, ora 13.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 11.04.2022-12.04.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 7.200,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie OECD
II. Caiet sarcini Servicii catering OECD
III. Formulare si Modele Servicii catering OECD
IV. Model de Contract Servicii catering OECD
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii