Categorie: ACHIZIȚII PUBLICE

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu oferta în vederea achiziției „Servicii de realizare și implementare campanie de promovare online a serviciilor oferite de ADR Nord-Est prin Rețeaua Enterprise Europe Network la nivelul Regiunii Nord – Est”

1) Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatră Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având că obiect prestarea de Servicii de realizare și implementare Campanie de promovare online a serviciilor oferite de ADR Nord-Est prin Rețeaua Enterprise Europe Network la nivelul Regiunii Nord – Est.

2) Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 27.04.2021, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba română;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe această adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.
Ofertele se pot depune și la secretariatul autorității contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achiziției directe:
– Dată de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 09:30;
– Dată estimată de evaluare a ofertelor (după solicitarea clarificări și primirea răspunsurilor, după caz): 06.05.2021;
– Dată estimată de semnare a contractului: 07.05.2021.

6) Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențînă oferta valabilă: până la dată de 26.05.2021;

7) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizată mai întâi oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care această corespunde necesităților autorității contractante, atribuirea se face fără analiză celorlalte oferte depuse.

Dacă oferta cu prețul cel mai scăzut nu îndeplineste cerințele autorității contractante, această va fi declarată „oferta necâștigătoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are prețul imediat următor (în ordine crescătoare a prețurilor).

Oferta necâștigătoare este oferta neconformă/ inacceptabilă așa cum este prevăzut în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate că urmare a declarării câștigătoare a unei oferte cu preț mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „prețul cel mai scăzut” care respectă cerințele autorității contractante va fi declarată „oferta câștigătoare”.

8) Valoarea estimată a achiziției publice / sursă de finanțare: 21.000,00 lei fără TVA / Proiect „Eastern Romanian Business Suport Network (ERBSN), derulat de ADR Nord – Est în perioada 2020-2021 și finanțat în cadrul Programului COSME.

9) Nu se acceptă oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie să fie înregistrat în condițiile legii în Registrul Comerțului, iar obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

– Formularul 1 – Formular de Ofertă
Anexă la Formularul 1 – Propunere Financiară Detaliată

– Formularul 2 – Formular Propunere tehnică
Propunere tehnică va conține, conform Caietului de Sarcini (cap. 3 și cap. 5):
a. Descrierea detaliată a tuturor cerințelor tehnice solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv abordarea metodologică, canalul de promovare online ce va fi utilizat (Facebook), numărul de afișări/click-uri estimate, precum și numărul estimat de utilizatori noi din grupul țintă vizat că urmare a implementării campaniei.
b. un mediaplan cu dată de începere 10.05.2021;
c. graficul de implementare;
d. personalul propus pentru prestarea serviciilor (experții nominalizați).

– Mijloace probante privind îndeplinirea cerințelor minime solicitate, pentru experții propuși:
CV datat și semnat de către titular, din care să rezulte minim 2 ani de experiență relevantă, însoțit de documente suport relevante: fișe de post, recomandări, contract de muncă sau alte documente similare.

– Formularul 3 – DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE a experților nominalizați în ofertă.

– Formularul 4 – DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii

– Formularul 5 – DECLARAȚIE privind acceptarea Modelului de contract

Caiet Sarcini Campanie de promovare online EEN 2021
Formulare si Modele Campanie promovare online
Model de Contract de servicii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției ”Servicii de efectuare audit energetic, Imobil Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț”

1)      Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatra Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având ca obiect prestarea de Servicii de efectuare audit energetic, Imobil Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț.

Atenție:
Înainte de depunerea ofertelor, se recomandă vizitarea de către ofertanți a amplasamentului, pentru a evalua toate condițiile care ar putea influența oferta, inclusiv documentele tehnice disponibile ale clădirii, aflate în posesia autorității contractante.
Intenția de vizitare a amplasamentului se comunică autorității contractante în timp util (până cel mai târziu dată de 10.03.2021, ora 12.00), prin transmiterea unei solicitări scrise sau telefonic (email: ionut.amariei@adrnordest.ro, mobil: 0722542140, persoană de contact: dl. Ionuț AMARIEI).

2)      Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.03.2021, ora 23:55;

3)      Limba ofertei: Limba română;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe această adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.
Ofertele se pot depune și la Secretariatul autorității contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5)     Calendarul estimativ al achiziției directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 15.03.2021, ora 09:30;
– Data estimată de evaluare a ofertelor (după solicitarea clarificări și primirea răspunsurilor, după caz):  19.03.2021;
– Data estimată de semnare a contractului: 22.03.2021.

6)      Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: până la dată de 12.04.2021;

7)      Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizată mai întâi oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care această corespunde necesităților autorității contractante, atribuirea se face fără analiză celorlalte oferte depuse.

Dacă oferta cu prețul cel mai scăzut nu îndeplineste cerințele autorității contractante, această va fi declarată „oferta necâștigătoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are prețul imediat următor (în ordine crescătoare a prețurilor).

Oferta necâștigătoare este oferta neconformă/ inacceptabilă așa cum este prevăzut în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate că urmare a declarării câștigătoare a unei oferte cu preț mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „prețul cel mai scăzut” care respectă cerințele autorității contractante va fi declarată „oferta câștigătoare”.

8)      Valoarea estimată a achiziției publice / Sursă de finanțare: 24.500,00 lei fără TVA/ Surse proprii

9)      Nu se acceptă oferte alternative.

10)  Operatorul economic care depune oferta trebuie să fie înregistrat în condițiile legii în Registrul Comerțului, iar obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

  • Formularul 1 – Formular de Ofertă
  • Formularul 2 – Formular Propunere tehnico-financiară
    Propunerea tehnico-financiară va include, pentru fiecare auditor energetic (expert-cheie) nominalizat în ofertă, copii după certificatul de atestare pentru specialitatea construcții și instalații, grad profesional I și legitimația emise de autoritatea competentă, vizate la zi, aflate în termenul de valabilitate.
  • Formularul 3 – Declarație de Disponibilitate a expertului-cheie/experților-cheie nominalizat/i în ofertă (auditori energetici).
  • Formularul 4 – Declarație privind acceptarea Modelului de contract
  • Formularul 5 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
  • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Descarcă:
Caiet sarcini
Anexa 1 la Caiet de sarcini – corp constructie vizat
Model de Contract Audit energetic
Formulare si Modele Audit Energetic

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Invitație de participare cu oferta în vederea achiziției de servicii de curierat intern și extern

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatră Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, inițiază procedura proprie având că scop încheierea unui contract de servicii de curierat intern (Lot 1) și a unui contract de servicii de curierat extern (Lot 2), cu durata de 12 luni de la dată semnării de către ambele părți.

2. Dată și ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.02.2021, ora 23:59;

3. Limba ofertei: Limba română;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro . De pe aceeași adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare, comunicările privind rezultatul achiziției.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
– dată de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, ora 10:00;
– dată estimată de evaluare a ofertelor (după solicitare clarificări și primire răspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, după caz): 18.02.2021.
– dată estimată de semnare a contractului: 19.02.2021.

6. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențînă oferta valabilă – până la încheierea contractului.

7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor caietului de sarcini.

8. Valoarea estimată a achiziției publice/sursă de finanțare: 15.418,00 lei fără TVA/surse proprii, din care 6.918,00 lei fără TVA -Lot 1 și 8.500,00 lei fără TVA -Lot 2

9. Nu se acceptă oferte alternative.

10. Se poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi.

Mod de prezentare a ofertei:

– Ofertantul va transmite obligatoriu modelul sau de contract. Din modelul de contract trebuie să rezulte îndeplinirea cel puțîn a cerințelor tehnice minime solicitate la nivelul caietului de sarcini.
– Ofertantul va transmite Formularul de oferta completat conform solicitării, însoțit obligatoriu de lista să completă de prețuri, în lei fără TVA, pentru toate tipurile de servicii de curierat prestate.

Caiet de sarcini