Categorie: ACHIZIȚII PUBLICE

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Mentor’s Retreat

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „ Servicii de organizare eveniment Mentor’s Retreat”, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii de organizare eveniment Mentor’s Retreat”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului Mentor’s Retreat:

1. Servicii de cazare: pentru perioada 20 -22 mai 2022, minim 3* stele, din zona centrala a municipiului Piatra Neamt
2. Catering: cina pentru data de 20 mai, pranz si cina pentru data de 21 mai, pranz pentru data de 22 mai
3. Servicii de inchiriere mijloc de transport cu sofer: pentru ziua de 21 mai 2022
4. Servicii de ghizi turistici outdoor in data de 21.05.2022, in intervalul orar 09.00-13.30.
5. Servicii foto video in data de 21.05.2022, in intervalul orar 09.00-15.00.
6. Decont transport aerian international.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.05.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.05.2022, ora 12:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 13.05.2022-16.05.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 17.05.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 64.648,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini Mentors Retreat 2022
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Founders Bootcamp în perioada 18- 20 mai 2022, Piatra Neamț

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „ Servicii de organizare eveniment Founders Bootcamp in perioada 18- 20 mai 2022, Piatra Neamt”, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii de organizare eveniment Founders Bootcamp in perioada 18- 20 mai 2022, Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului Founders Bootcamp:
1.Servicii de cazare: pentru perioada 18 – 20 mai 2022, minim 3* stele, din zona centrala a municipiului Piatra Neamt;
2. Servicii de catering: cina pentru data de 18 mai 2022, coffee break, pranz si cina pentru data de 19 mai 2022, pranz si coffee break pentru data de 20 mai 2022;
3. Servicii foto- video in perioada 19.05.2022 – 20.05.2022;
4. Decont remunerare trainer workshop;
5. Livrare materiale promotionale.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.05.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.05.2022, ora 11:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 13.05.2022-16.05.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 17.05.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 31.600,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet Sarcini Founders Bootcamp
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu oferta în vederea atribuirii contractului „SERVICII DE PAZĂ 2022-2024”

Procedura proprie
Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „SERVICII DE PAZA 2022-2024”,
coduri CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2), 79715000-9 Servicii de patrulare (Rev.2), 34221100-3 Unitati mobile de interventii (Rev.2), 31625300-6 Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2), 45312200-9 Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2).

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „SERVICII DE PAZA 2022-2024”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie rapida, service si intretinere echipamente, confom cerintelor din Caietul de sarcini anexat, care includ:
– Servicii de paza cu personal calificat si autorizat in posturi fixe (2 POSTURI FIXE din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – sediu POR 1).
– Servicii de monitorizare sisteme de alarmare la efractie si interventie (la obiectivele din: str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 1, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 2, str. Mihail Eminescu nr. 13, Piatra Neamt (3 zone de birouri – 3 partitii), Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt – Sediul Rubik Hub).
– Servicii de monitorizare centrala de detectie si alarmare la incendiu si interventie (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – sediu POR 1).
– Livrare, instalare si punere in functiune sistem de comunicare GSM (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – POR 1. Str. Iordachi Lozonschi, nr. 10, bl. C3, Parter, Iasi Str. Vadu Bistritei, 29, bloc 29, sc A, parter, Bacau).
– Servicii de service si intretinere a echipamentelor de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video sunt necesare pentru verificarea semestriala a echipamentelor (la cele 5 obiective din Piatra Neamt si obiectivele din Iasi si Bacau).
– Piese de schimb instalatie de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video (inclusiv montaj).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.05.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro . De pe adresa de e-mail paula.chitei@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 11.05.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): maxim 17.05.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: maxim 19.05.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 09.06.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 213.073,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Documente de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)- g) si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
f) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor si protectie personala specializata.
Documentele carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate.

12) a) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
b) Interpretarea notiunii de furnizor si/sau subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica va fi apreciata conform Notificarii emise de catre ANAP, care se regaseste pe linkul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-calitatea-de-furnizor-sau-subcontractant-in-contractele-de-achizitie_FINAL.pdf.

13) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 5 – Imputernicire (daca este cazul)
> Documente de calificare conform punctului 11.
> Formularul 10 – Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul)
> Formularul 4 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 1 – Formular de Oferta
> Formularul 12 – Formular Propunere tehnica (cu toate documentele, declaratiile si formularele solicitate: Atestatele profesionale eliberate conform legii, pentru minim 3 (trei) agenti de paza, Declaratii de disponibilitate ale agentilor de paza nominalizati, Extrase REVISAL pentru agentii de paza propusi, Dovada existentei unei asigurari de raspundere civila pentru toti angajatii sai, incluzand echipa de management a companiei care acopera in special acele activitati solicitate de achizitor, Documente emise de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica, din care sa rezulte ca ofertantul detine minim 2 echipaje auto in vederea prestarii serviciilor de monitorizare antiefractie, Formularul 2 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, Formularul 3 – Angajament privind clauzele contractuale).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 6, 7, 8, 9 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
Caiet sarcini paza 2022-2024
Clauze contractuale 
Formular 12 – Propunere Tehnica
Formulare paza
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, 13, 14 si 15 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, coduri CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”, 55300000-3 ”Servicii de restaurant si de servire a mancarii”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”.

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia urmatoarelor servicii:
– Servicii de restaurant in data de 13.04.2022 (ora 19.00) si 14.04.2022 (ora 19.00) pentru un numar minim de 25 persoane – numar maxim 40 persoane,
– Servicii de catering pentru 3 pauze de cafea in data de 14.04.2022 (ora 9:00, ora 11:00 si ora 15:30) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 2 pauze de cafea in data de 15.04.2022 (ora 9:00 si ora 11:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 14.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 15.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Serviciile de cazare pentru 2 nopti cu mic dejun inclus (13/14 si 14/15 aprilie 2022), pentru minim 5 – maxim 10 persoane; se solicita minim 5 – maxim 10 camere in regim single, hotel de 3 stele sau 4 stele (cu camere in regim 3 stele) localizat in zona centrala a orasului Piatra Neamt,
confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat.

In situatia in care intalnirea planificata nu se va mai desfasura in intervalul 13 -15 aprilie 2022, Autoritatea contractanta va anunta Prestatorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte si va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 30.04.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 12.04.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor(dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 12.04.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 26.000,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/.

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
– Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
– Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
– Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
– Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
– Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
– Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
– Formularul 10 – Formular de Oferta si
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
– Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
– Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie
II. Caiet de sarcini
III. Formulare si Modele Servicii
IV. Model de Contract Servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii catering pentru intalnire de tip workshop, 13 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 13 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 13 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering, pentru data de 13.04.2022 (data estimata), in Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub, pentru un numar de minim de 40 de persoane – maxim 60 de persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, servicii necesare pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD.
In situatia in care intalnirea nu se va desfasura in data de 13 aprilie 2022, Achizitorul se obliga sa anunte acest lucru contractantului, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte, si il va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 31.05.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 12:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 11.04.2022, ora 13.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 11.04.2022-12.04.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 7.200,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie OECD
II. Caiet sarcini Servicii catering OECD
III. Formulare si Modele Servicii catering OECD
IV. Model de Contract Servicii catering OECD
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students” în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”, coduri CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”

1)       Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”  în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”.

2)       Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de servicii în scopul organizarii evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”, în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub:

 • Servicii de cazare într-o singură structură de cazare în perioada 7-11 aprilie 2022;
 • Servicii închiriere autocar cu șofer, pentru asigurarea transferului studenților participanți, de la Hotel Ceahlău la Rubik Hub și retur, în perioada 8 – 10 aprilie 2022;
 • Servicii foto-video în perioada 8 – 10 aprilie, cu aparatură profesională de specialitate, inclusiv personal 2 ore /zi – în intervalul orar 9.00- 20.00;
 • Decont transport intern (carburant), confom cerințelor autorității contractante din Caietul de Sarcini.

3)       Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 04.04.2022, ora 23:00;

4)       Limba ofertei: Limba română;

5)       Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)       Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor: 05.04.2022, ora 09.00;
 • Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 05.04.2022-06.04.2022;
 • Data estimată de semnare a contractului: maxim 06.04.2022.

7)       Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 03.05.2022;

8)       Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)       Nu se accepta oferte alternative.

10)       Valoarea estimata a achizitiei publice: 10.120,00 lei fără TVA. Sursa de finantare: Surse proprii.

11)       Condiții de calificare:

 1. Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
 2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 3. Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 4. Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 5. Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12)       Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13)       Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14)       Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă ;

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată;

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică;
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare;
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei.

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie

II. Caiet de Sarcini TechIdeas 2022

III. Formulare si Modele TechIdeas 2022

IV. Model de Contract TechIdeas 2022

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

[actualizat clarificari] Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”, CPV 79952000-2

Actualizare 25.03.2022
Solicitari de clarificari si raspunsuri cu privire la documentatia de atribuire a contractului  „ Servicii organizare „Conferința ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”

Solicitare de clarificari inregistrata la achizitor cu nr.2648/24.03.2022:
In vederea participarii la achizitii de servicii pentru Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”, va rog sa clarificati:
–  minim 10 ecrane led din care ecranul central sa aibă suprafata aproximativa de 8 metri lungime si 5 metri lățime si un pixel pitch de maxim 3,9 milimetri, rezolutie min HD;
Ce dimensiune trebuie sa aiba celelalte ecrane?
Raspuns:
Avand in vedere serviciile de realizare ale materialului video animat de promovare solicitate, celelalte 9 ecrane led necesare prezentarii acestuia, ar trebui sa fie de aproximativ  L xl=7 x 7 m, pixel pitch de maxim 3,9 milimetri, rezolutie min HD . 
————————–

Solicitare clarificare inregistrata la achizitor cu nr. 2685/25.03.2022 (referitor la raspunsul la solicitarea de clarificare nr.2648/24.03.2022):
Putem construi un ecran de 7x7m insa va fi un format foarte atipic, va fi exact un patrat, cu aspectul 1:1, nicidecum un aspect apropiat de 16:9, cum este cel central de 8x5m.
Prin urmare, fiecare ecran din cele 9 trebuie sa fie de 7x7m sau daca un ecran de 7x7m in care sa punem 9 semnale de imagine?
Daca se doresc 9 ecrane de 7x7m adica 9x49mp = 441mp + cei 40mp de la ecranul central, adica un total de 481 metri patrati de led iar noi avem o sala de 850 mp (conform caiet de sarcini). Adica jumatate din capacitatea salii va fi ocupata de ecrane, practic  nu vom mai avea loc pentru celelalte cerinte…aranjament sala, zona de expozitie , zona catering etc. Va solicitam sa clarificati explicit dimensiunea ecranelor, astfel incat sa nu se lase loc de interpretari si presupuneri.
Se va da acelasi semnal pe toate ecranele sau fiecare ecran va avea semnalul lui ?
Raspuns:
Sunt necesare minim 10 ecrane led din care ecranul central sa aibă suprafata aproximativa de 8 metri lungime si 5 metri lățime si un pixel pitch de maxim 3,9 milimetri, rezolutie min HD, iar celelalte minim 9 ecrane sa aiba suprafata aproximativa de 7 x7 m, de maxim 640 x 640 Px . Sala de minim 850 mp, ar trebui sa aiba o inaltime suficienta sa permita amplasarea acestora, astfel incat sa permita amenajarea zonelor conform solicitarii.
Continutul redat in ecrane va diferi pe parcursul evenimentului. Vor fi momente in care va fi redata aceeasi grafica in mai multe ecrane, respectiv vor fi momente in care fiecare ecran va reda continut diferit fata de celelalte (semnal diferit).
————————–

Solicitare clarificare inregistrata la achizitor cu nr.2679/24.03.2022:
1. In cazul in care hotelul are o capacitate mai mica de locuri decat cele 200 solicitate, se poate lua in calcul o parcare publica din imediata vecinatate?
Raspuns:
Poate fi luata in calcul o parcare publica, din imediata apropiere a locului de desfasurare a Conferintei ( maxim 10 minute de mers pe jos), in conditiile in care eventualele costuri ale parcarii sunt incluse in valoarea serviciilor de inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare, precizate in caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine detalii cu privire la aceste aspecte.

2. Daca data de 14 aprilie este clara sau poate suferi modificari?
Raspuns:
Data de 14 aprilie 2022 este ferma, in conditiile in care nu exista masuri legislative/guvernamentale (cauzate de conditii pandemie, razboi, etc) de instituire a starii de urgenta la nivel de tara/ localitate.
————————–

Solicitare clarificare inregistrata la achizitor cu nr.2622/23.03.2022:

1. Va rugam sa ne clarificati  cu cate zile inainte de eveniment se poate active aceasta clauza?pentru a putea rezerva/securiza locatie, prestatorul are la randul lui cluaze de reziliere si plateste un avans si penalitati.
*In situatia in care, urmare a masurilor guvernamentale instituite la nivel de oras/tara, va fi imposibila organizarea acestui eveniment, autoritatea contractanta va putea denunta unilateral contractul de prestari servicii, sub conditia notificarii prestatorului cu cel putin 1 zi inainte de momentul rezilierii.
Raspuns:
Cel mai tarziu cu 1 zi inainte de eveniment se poate activa clauza de denuntare unilaterala avand in vedere situatiile de urgenta instituite de entitatile abilitate la nivel de tara/ localitate. Asemenea situatii presupun ca orice alti potentiali parteneri/clienti trebuie sa respecte masurile impuse.

2. Capacitate sala- va rugam sa ne confirmati ca sala ofertata trebuie sa poata acomoda maximum 1.000 persoane ca clauza de descalificare sau se pot oferta si Sali cu capacitate mai mica(500-600 persoane)?
Raspuns:
Sala/ locatia propusa, trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice minime din caietul de sarcini, punctul 1 Servicii inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare, respectiv:

 • „suprafața locație: minim 850 mp;
 • capacitate locație: minim 300 persoane- maxim 1000 persoane, pentru a găzdui numărul comunicat de participanţi pentru eveniment, în condiţii bune, fără a fi aglomerat”

Consideram ca o  sala cu o capacitate  mai mica nu ar putea permite amenajarea ei cu o zona expozitionala, cu o zona principala unde se vor derula sesiunile plenare si workshopurile  dedicate Conferintei si  cu o zona de catering, asa cum sunt ele detaliate in Caietul de Sarcini.

3. In data de 13 aprilie 2022, Prestatorul va realiza montajul si probele necesare pentru echipamentele solicitate in vederea organizării Conferinței ROStartup ce se va desfășura pe 14 aprilie 2022.
Pentru a putea face montajul si probele necesare din data de 13 aprilie este necesara inchirierea salii pentru minim alte 6 -8 h. Va rog sa ne confirmati acest lucru.
Raspuns:
Propunerea tehnica depusa de ofertanti trebuie sa raspunda la toate cerintele tehnice minime solicitate, in acest caz, la punctul 1 Servicii inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare. Toate costurile privind serviciile solicitate, se considera a fi incluse in pretul contractului. Propunerea tehnica va contine detalii cu privire la aceste aspecte. Se doreste in acest fel eliminarea oricarei probleme tehnice care ar putea interveni pe parcursul derularii evenimentului.

4. Serviciile cazare speaker se pot face si la hotelul in care are loc conferinta?
Raspuns:
Serviciile de cazare pot fi asigurate  la  hotelul propus, daca toate cerintele tehnice minime din caietul de sarcini, de la punctul 1. Servicii inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare, sunt indeplinite.


22.03.2022 – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”, CPV 79952000-2

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt,   str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica  „ Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”.

2)      Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii Conferintei ROStartup:
–  Inchiriere si amenajare sala de eveniment;
–  Servicii catering ( 2 x pauze cafea, 1 x pranz si 1x cina);
–  Servicii  foto- video;
–  Realizare materiale promovare;
–  Servicii realizare videoclip animat de promovare;
–  Realizare panouri de semnalizare;
– Servicii publicare articol de promovare online;
–  Decont remuneratie speakeri/ facilitatori;
–  Servicii cazare in perioada 13-15 aprilie 2022;
– Decont transport aerian intern si international;
–  Decont transport intern (combustibil);
– Servicii restaurant pentru data de 13 aprilie 2022 si pentru data de 14 aprilie 2022;
– Servicii interpretare simultana limba engleza.

3)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.03.2022, ora 8:00;

4)      Limba ofertei: Limba romana;

5)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de  e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)     Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 28.03.2022, ora 09:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 28.03.2022-31.03.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 01.04.2022.

7)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)   Valoarea estimata a achizitiei publice: 332.481,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11)   Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)   Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta  tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport:
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „Servicii organizare eveniment LWS2 in cadrul proiectului Be.Cultour, in perioada 03.03.2022 – 04.03.2022, in Gura Humorului”, CPV 79952000-2

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica  „ Servicii organizare eveniment LWS2 in cadrul proiectului Be.Cultour, in perioada 03.03.2022 – 04.03.2022, in Gura Humorului”.

2)      Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului LWS2 in cadrul proiectului Be.Cultour:

–  serviciu inchiriere 2 sali de conferinta pe zi, respectiv in data de 03.03.2022 si in data de 04.03.2022;
–  servicii de cazare in 03.03.2022;
–  servicii coffee-break x 2, in data de 03.03.2022;
–  servicii de restaurant (pranz), in sistem bufet suedez, in 03.03.2022 si in 04.03.2022;
–  servicii restaurant (cina festiva), in 03.03.2022;
–  servicii inchiriere autocar cu sofer, in data de 04.03.2022, interval orar 14:00 – 18:00 (pe ruta Gura Humorului – Manastirea Voronet – Manastirea Gura Humorului; tur – retur);
–  servicii ghidaj turistic, in data de 04.03.2022, interval orar 14:00 – 18:00.

3)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 25.02.2022, ora 10:00;

4)      Limba ofertei: Limba romana;

5)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de  e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)     Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 25.02.2022, ora 11:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 01.03.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 02.03.2022.

7)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)   Valoarea estimata a achizitiei publice: 27.000,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: proiect Be.Cultour.

11)   Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):

a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – d) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)   Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea                                nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
–  Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
–  Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
–  Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
–  Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
–  Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Model de Contract
Formulare si Modele
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de Servicii de curățenie spațiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt.

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.02.2022, ora 23:59;

3)      Limba ofertei: Limba romana;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5)      Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 14.02.2022, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 16.02.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 18.02.2022.

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 13.03.2022;

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
In functie de numarul de oferte primit, RC/Comisia de evaluare poate solicita clarificari si ofertantilor de pe locurile urmatoare, in vederea scurtarii perioadei de evaluare a ofertelor.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8)      Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 89.705,00 lei fara TVA/surse proprii

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)   Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

a) Oferta financiara – va contine:
1.1.  Formularul 1 – Formular de Oferta
1.2.  Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata
1.3.  Desfasuratorul de pret care sa cuprinda costurile cu personalul, costurile cu consumabilele (detergenti, produse de curatat, materiale pentru curatenie etc.), costurile indirecte, cota de profit si profitul.

b) Formularul 2 Propunere tehnica – conform punctului  Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii, va contine urmatoarele:

–  Ofertantul va include in oferta tehnica o prezentare a operatorului economic.
–  Ofertantul va prezenta o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor:
         –   Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;
         –   Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor (pentru operatiunile zilnice);
         –   Lista echipamentelor si masinilor profesionale de care dispune, utilizate de ofertant in prestarea activitatilor de intretinere si curatenie;
             Lista de ustensile si materiale/ materiale consumabile pe care le vom asigura si pune la dispozitia beneficiarului in vederea utilizarii in spatiile de lucru si prestarii serviciilor care fac obiectul contractului.
         –   Alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini.

c) Formularul 3 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

d) Formularul 4 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract   

e) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport:
Caiet de sarcini
Contract
Formulare

 

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „Servicii de restaurant (cina) pentru intalnirea ROREG ce va avea loc in perioada 26.01.2022 – 28.01.2022”, CPV 79952000-2

1)            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt,  str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „ Servicii de restaurant (cina) pentru intalnirea ROREG ce va avea loc in perioada 26.01.2022 – 28.01.2022”.

2)            Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de restaurant, pentru un numar minim de 15 persoane – numar maxim 25 persoane.

3)            Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.01.2022, ora 23:55;

4)            Limba ofertei: Limba romana;

5)            Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)            Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.01.2022, ora 10:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 25.01.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 25.01.2022.

7)            Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8)            Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)            Nu se accepta oferte alternative.

10)         Valoarea estimata a achizitiei publice: 6.250,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: surse proprii.

11)         Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):

a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – d) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)         Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea  nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta  tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
 • Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare si modele