ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de pază 2024-2026

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „SERVICII DE PAZA 2024-2026”, coduri CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „SERVICII DE PAZA 2024-2026”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de paza, monitorizare si interventie rapida, verificari echipamente, confom cerintelor din Caietul de sarcini anexat, care includ:
– Servicii de paza cu personal calificat si autorizat in posturi fixe (2 POSTURI FIXE din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – sediu POR 1/ str. Bd. Republicii,nr. 17, Piatra Neamt).
– Servicii de monitorizare sisteme de alarmare la efractie si interventie (la obiectivele din: str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 1, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 2, str. Mihail Eminescu nr. 13, Piatra Neamt (3 zone de birouri – 3 partitii), Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt – Sediul Rubik Hub, Str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neamt).
– Servicii de monitorizare centrala de detectie si alarmare la incendiu si interventie (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – sediu POR 1, Str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neamt si Aleea Tineretului nr.26, Piatra Neamt).
– Livrare, instalare si punere in functiune sistem de comunicare GSM (la obiectivul din str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neam).
– Verificare semestriala a echipamentelor de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video sunt necesare pentru verificarea semestriala a echipamentelor (la obiective din Piatra Neamt, Iasi si Bacau).
– Piese de schimb instalatie de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video (inclusiv montaj).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.04.2024, ora 23:59;
Solicitari de clarificare privind documentatia de atribuire pot fi transmise pe ambele adrese de email de la pct. 5 pana la 12.04.2024, ora 14:00.
Raspunsul la solicitarile de clarificare privind documentatia de atribuire se publica pe site-ul www.adrnordest.ro cel mai tarziu la 15.04.2024, ora 12:00.

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail paula.chitei@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data și ora deschiderii ofertelor: 17.04.2024, ora 09:00;
– Data estimată pentru evaluarea ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 29.04.2024;
– Data estimată pentru semnarea contractului: 01.05.2024

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 315.926,16 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Documente de calificare:
a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), emise de ANAF si primaria localitatii pe raza careia se afla sediul principal al ofertantului, valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal.
c) Pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local datorate.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentelor echivalente eliberate de organismul competent din tara de origine, in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
d) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 6
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)- g) si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
f) Licenta de functionare emisa de MAI-Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data limita de depunere a ofertelor, pentru efectuarea activitatilor de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de MAI-Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata valabila la data limita de depunere a ofertelor, pentru efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor.
Documentele carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate si prezentate la/pana la data semnarii contractului.

12) a) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
b) Interpretarea notiunii de furnizor si/sau subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica va fi apreciata conform Notificarii emise de catre ANAP, care se regaseste pe linkul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-calitatea-de-furnizor-sau-subcontractant-in-contractele-de-achizitie_FINAL.pdf.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 5 – Imputernicire (daca este cazul)
> Documente de calificare conform punctului 11.
> Formularul 4 –Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 7- Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 1 – Formular de Oferta si toate anexele sale (Centralizator preturi si Calculatie de pret pentru tarif unitar ofertat – agent de paza)
> Formularul 9 – Formular Propunere tehnica (cu toate documentele, declaratiile si formularele solicitate: Atestatele profesionale eliberate conform legii, pentru cei 2 (doi) agenti de securitate propusi, Extrase REVISAL pentru agentii de securitate propusi, Dovada existentei politei de asigurare valabila pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare si interventie, Documente emise de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica, din care sa rezulte ca ofertantul detine minim 2 echipaje auto in vederea prestarii serviciilor de monitorizare antiefractie si dovada avizarii Dispeceratului, Formularul 2 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, Formularul 3 – Angajament privind clauzele contractuale).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la punctul 11, literele a)-g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare
Formular 9 – Propunere Tehnica
Clauze contractuale
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii