LEGISLAȚIE ÎN VIGOARE

Ordonanțe

ORDONANȚA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (actualizată 16.05.2021)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (actualizată 25.08.2015)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (actualizată 25.05.2016)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (actualizată 12.12.2018)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ 66 din 29.06.2011 – privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (actualizată 18.07.2020)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 – privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (actualizată 19.03.2021)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor masuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) (actualizată 12.09.2020)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din Romania cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Hotărâri

 HOTĂRÂRE 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
 HOTĂRÂRE nr. 1256 din 5 august 2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională
 HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
 HOTĂRÂRE nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
 HOTĂRÂRE 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
 HOTĂRÂRE nr 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
 HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
 HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică
 HOTĂRÂRE nr. 677 din 14 august 2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020


! Legislația aplicabilă implementării Programului Operațional Regional (Regio) poate fi consultată direct pe website-ul dedicat www.inforegionordest.ro.