Posted by Amarinei Catalin

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de medicina muncii în vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor ADR Nord-Est

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de ”Servicii de Medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est”, CPV 85147000-1

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica ”Servicii de Medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, 17.07.2024, la 16.07.2025, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:
– Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
– Examen medical periodic (anual);
– Examenul medical la reluarea activitatii;
– Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 27.06.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 28.06.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 01-04.07.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 05.07.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 18.863,00 lei fara TVA / Surse proprii

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.

Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
(care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini: Declaratie pe proprie raspundere conform cerintelor minime precizate la Cap. III, lit. k) din Caietul de sarcini).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

Chicken Waste 2 Dan Gradinaru
NOUTĂȚI Reporter Regio

Proiect unic în Europa, finanțat prin Regio – Chicken Waste

Reporter REGIO: episodul 23

Proiect unic în Europa, finanțat prin Regio - Chicken Waste

Povești de succes, posibile cu sprijinul Regio Nord-Est 2014-2020 

Primul proiect cu finanțare europeană a fost în 2006 și a avut o valoare de 200 de mii de euro. De atunci, au urmat multe altele, unele câștigate, altele nu, dar toate aducându-i răbdarea și experiența necesare pentru ca, în 2023, să implementeze un proiect inovator, unic pe piața de profil. „Chicken waste” sau „Soluții integrate pentru managementul deșeurilor provenite din industria avicolă” este un proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare totală de 3,3 milioane euro, din care 2 milioane euro asistență financiară nerambursabilă, având ca beneficiar SC Grădinaru Rareș SRL în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, și care s-a desfășurat în două etape. Prima etapă a însemnat munca de cercetare pentru dezvoltarea unui îngrășământ biologic obținut din deșeurile avicole, iar a doua, crearea unei unități noi de producție prin achiziția de echipamente, precum și producția și comercializarea fertilizatorului inovator descoperit. Este un proiect despre care se va mai auzi, cu siguranță, în anii ce vor urma, pentru că are un potențial fantastic de scalare internațională.  

Pământ în arendă, pui de carne și primul proiect cu finanțare europeană

Dan Grădinaru este cel care duce mai departe tradiția în agricultură și avicultură în familia sa. Tatăl lui, Ioan Grădinaru, a fost inginer zootehnist și a dezvoltat în anii `90 o mică afacere de prestări servicii în agricultură, cu utilajele clasice românești de atunci: combine, semănători, tractoare. Asta, după ce renunțase la ideea unei afaceri cu termopane, crezând că nu va avea succes niciodată. Încet-încet, oamenii începeau să nu își mai lucreze pământul, ci îl dădeau în arendă asociațiilor mai mari care apăruseră pe atunci. Pentru că nu prea mai avea cui presta servicii în agricultură, tatăl lui a început să ia în arendă pământ pentru a cultiva cereale. Prețul la cereale nu era extraordinar așa că inginerul Ioan Grădinaru, care se pricepea și la păsări, a înființat o mică fermă de pui de carne. A început cu două serii de pui pe care i-a vândut imediat, dar activitatea nu era una continuă, ci mai mult una de primăvară. Așa că a trecut de la puii de carne la găini ouătoare. Prin anul 2000 a luat primele două mii de păsări și tot atunci s-a alăturat afacerii și fiul, după ce a terminat facultatea. De la câteva hectare în anii `90, în prezent au ajuns să dețină 650 de hectare. Iar prima creștere substanțială de păsări a fost prin primul proiect cu finanțare europeană, în 2006, când a utilat o hală prin AFIR și a crescut, astfel, numărul de păsări de la 8 mii la 20 de mii.

 

Cercetare, dezvoltare, inovare și o finanțare de 2 milioane de euro

După primul proiect, Dan Grădinaru a prins gustul finanțărilor europene. În anii ce au urmat, a depus proiecte pe bandă rulantă, oriunde găsea fonduri în domeniul său. „În 2010 am avut chiar trei proiecte. N-au prins toate finanțare, iar de-a lungul timpului cred că jumătate dintre ele n-au avut punctajul necesar. La primele proiecte m-am implicat în scriere, dar apoi am avut consultanți. Mă pricep mai degrabă la partea de utilaje decât la documente. Până acum, totul am făcut cu fonduri europene și credite în paralel. Mereu când spun că e ultimul proiect, îmi mai vin idei. Nu mă pot opri”, povestește Dan Grădinaru.

Cel mai recent proiect al său, ca să nu spunem ultimul, este și cel mai complex. A presupus cercetare, dezvoltare, inovare și o finanțare de 2 milioane de euro. Totul a pornit de la miros. De la mirosul emanat de dejecțiile de la păsări administrate pe câmpuri în scop de îngrășământ natural. Acesta crea un inconvenient olfactiv vecinilor, care sunau la Garda de Mediu să reclame acest lucru. Și chiar dacă avea toată documentația în regulă, chiar dacă era perioada legală din an în care era voie să se împrăștie acest gunoi, reclamațiile tot veneau. Așa a apărut ideea unui îngrășământ făcut din compost, sub formă granulată, sferică, care să poată fi administrat cu semănătoarea direct pe câmp, fără a mai produce vreun disconfort cuiva. A început să facă teste pe diferite rețete de compost până a ajuns la formula optimă pentru majoritatea culturilor.

Îngrășământul „Ideea Fertil”

Rețeta aceasta a testat-o în cele mai mari două laboratoare din Europa, unul din Franța și celălalt din Germania. Ambele sunt firme cu sute de ani de tradiție în domeniu, care au început simplu, cu pluguri, dar care au dezvoltat în timp și partea de laborator. „Sunt cei mai buni din lume la granulat. Cei din Germania au zis că în ultimii 30 de ani au venit la ei o grămadă de fermieri să încerce să facă produsul ăsta și nu au reușit. Toată lumea face peleți din compost, peleți care nu merg în semănătoare din cauza formei cilindrice. Nimeni nu a reușit să facă granule până la mine, sunt singurul din Europa. Am comandat saci pe care scria granule din Italia, Polonia, Franța, dar erau de fapt peleți de diverse mărimi, nu granule. Rețeta a fost a mea, nu am spus-o nimănui”, spune Dan Grădinaru.

Antreprenorul a reușit foarte greu să ajungă în laboratorul din Germania, cei cu care a și lucrat până la urmă. Nu răspundeau la telefon sau la mail-uri. A fost ajutat de un prieten, căsătorit în Piatra Neamț, care a crescut acolo, tatăl lui fiind chiar angajat în acea fabrică, în anii `70. Destinul le-a făcut cunoștință după ce unul dintre angajații lui Dan i-a rupt gardul în timp ce ierbicida un teren de lângă casa lui. Au stat de vorbă, s-au împrietenit, iar Dan i s-a plâns, la un moment dat, că nu găsea o modalitate să facă granule din compostul lui. Cele două firme mari găsite pe internet nu-i răspund la telefon. „Jumătate din proiect i se datorează lui, că am reușit, după mail-urile lui insistente, să ajung în Germania. După ce s-au plictisit probabil de el, ne-au dat un număr de la laborator și au acceptat să le trimitem trei eșantioane a câte 300 de grame. După o lună, au vrut trei a câte 5 kg. Apoi au vrut 10 kg. Ca să vadă ce putem, ne-au cerut de pe o săptămână pe alta, 4 tone. Abia după ce am trimis 4 tone, am primit, în sfârșit, programare pentru laborator. Programarea asta a însemnat ca laboratorul să lucreze 5 zile numai pentru noi. Am granulat diverse compoziții până ne-a ieșit. Ei sunt foarte selectivi, nu voiau să piardă timpul, mai ales că mai încercaseră pe gunoi și ne-au spus că sigur nu iese. La final au fost foarte mulțumiți. Ne-au întrebat cum am făcut materia primă, dar nu le-am spus”, povestește Dan Grădinaru. După rezultatul obținut, germanii au acceptat să dea o soluție de utilaje. Au desenat împreună tot fluxul cu instalația necesară granulării, iar prețul final a fost 5 milioane de euro. Când a auzit prețul, antreprenorul și-a pierdut speranța. Nu știa ce utilaje să scoată ca să ajungă la un preț cât de cât rezonabil, de 3 milioane de euro, atât cât a fost în proiect. Dar a reușit. În schimb, firma din Germania a zis că nu va participa la licitație, că nu au un departament specializat pentru așa ceva, ei nu se pricep la licitații, ci lucrează doar cu factură. Atât. Dar i-a sugerat să găsească o firmă din România care să participe la licitație și să intermedieze tranzacția. Ceea ce a și făcut.

      

„Dacă faci ce fac și alții, nu ai cum să te diferențiezi”

Dan Grădinaru a depus actele anul trecut pentru brevetarea produsului finit. Este un proces îndelungat, dar după finalizare urmează brevetarea la nivel european, iar apoi, de ce nu, internațional. „Eu procesez tot ce produc și iese mai mult decât am nevoie. Ar trebui să iasă 4 mii de tone pe an, iar eu am nevoie de vreo 200. Ce produc extra, voi vinde în magazinele de specialitate. Vrem să valorificăm”. Brevetul este 100% deținut de el, iar colaborările, pe partea de studii a compostului cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și de testare cu o firmă renumită din Bacău care produce îngrășăminte chimice, au decurs foarte bine, spune Dan Grădinaru. Tot el ne povestește că le-a învățat pe toate din mers și este convins că fără finanțare europeană nu ar fi ajuns unde este astăzi. „Firmele care produc îngrășământ sunt toate foarte mari. Eu nu am avut curajul să le fac concurență. Fiind o firmă mică, nu puteam intra decât pe o nișă, cu ceva nou. Dacă faci ce fac și alții, nu ai cum să te diferențiezi de ei. Ori produs ca ăsta în Europa nu există. Trebuie să mă mișc destul de repede ca să beneficiez la maxim de potențialul care există. Cert este că dacă nu făceam proiecte cu finanțare europeană, astăzi eram tot la nivelul lui 2006. Nicio bancă nu m-ar fi creditat atunci la cifra de afaceri pe care o aveam, dacă nu era proiectul. Era imposibil fără fonduri să ajung aici. Doar prin credite nu aș fi reușit”, conchide Dan Grădinaru.

 

Reporter REGIO este o inițiativă ADR Nord-Est, care are în prim-plan promovarea proiectelor de succes ale beneficiarilor noștri, proiecte care au reușit să iasă în evidență aducând plus valoare și impact în comunitate. Într-o perioadă în care predomină știrile negative, vă propunem spre lectură povești frumoase, dar adevărate, menite să întărească credința că „se poate”! Fii parte din poveste!

Ești beneficiar Regio? Lasă-ne să-ți spunem povestea.

Contactează-ne pentru detalii la info@adrnordest.ro

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [iulie 2024]

ACTUALIZAT 17.06.2024:
Stimați candidați,
Concursul pentru recrutare și selecție se va desfășura în data de 02.07.2024, începand cu orele 10:00.
Data publicată inițial a fost 03.07.2024 și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente datorate acestui aspect.
Dorim mult succes potențialilor candidați!

––

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 02.07.2024, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț, pentru ocuparea a 5 posturi vacante (norma întreagă cu durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 4 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

Mențiune! Din cele 4 posturi disponibile, 1 post va fi locat la Iași, iar ocupantul acestuia își va desfășura activitatea la Iași.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani în următoarele tipuri de activități:
  – identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității de startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), colaborare cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse umane și financiare, conectarea startup-urilor cu reprezentanți ai fondurilor capitalurilor de risc sau de tip business angels
  sau
  – analiză financiară, planificare și prognoză financiară, analiza costurilor și optimizarea acestora, raportare și modelare financiară, identificarea oportunităților de finanțare, elaborarea și scrierea propunerilor de proiecte cu finanțare europeana, planificarea și managementul proiectelor, gestionarea unui buget și a resurselor financiare;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
 • abilități excelente de comunicare și relaționare, atenţie la detalii, capacitatea de a lucra în echipă;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoana cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu startup-uri, antreprenori, universități;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech ;
 • constituie avantaj cunoașterea modului de operare al investițiilor de tip fonduri de capital de risc.

Principalele atribuții ale posturilor:

Mențiune! Prezentăm mai jos, într-o manieră orientativă, principalele activități ale posturilor și în funcție de abilitățile și competențele candidaților, după finalizarea concursului, aceștia vor fi distribuiți pe baza punctajelor finale și a gradului de potrivire între post și profilul candidatului.

Responsabilități post: Startup Program Specialist

 • Colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • Organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul antreprenorial și al capitalului de risc;
 • Organizează evenimente pentru atragere de investitori privați de tip business angels sau fonduri de investiții, precum și programe speciale de finanțare dedicate mediului antreprenorial;
 • Definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • Sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate fondatorilor de startup-uri;
 • Elaborează și implementează programe/evenimente de suport startup-uri, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanță 1 la 1 și mentorat;
 • Sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • Gestionează relațiile cu partenerii strategici RubikHub;
 • Organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat între antreprenori și mentori;
 • Contribuie la dezvoltarea de comunități, online sau offline.
 • Identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaborează materiale informative;
 • Analizează proiectele de investiții de tip startup pentru a determina viabilitatea acestora.

Responsabilități post: Community Builder Iași

 • Organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori și mentori;
 • Sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • Colaborează cu membrii echipei și alți parteneri pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității;
 • Organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenorială, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • Gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • Administrarea unui spațiu în Iași, dedicat antreprenoriatului de tip startup, similar RubikHub,;
 • Asigură funcționarea spațiului în parametrii optimi;
 • Gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii;
 • Gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului.

Responsabilități post: Analist/Responsabil financiar

 • Elaborează și monitorizează bugetele anuale și prognozele financiare ale direcției;
 • Monitorizează și analizează abaterile de la bugetul stabilit și propune acțiuni corective;
 • Identifică apeluri de propuneri și oportunități de finanțare potrivite pentru organizație;
 • Sprijină pregătirea documentației necesare pentru aplicațiile de finanțare, inclusiv descrierea activităților, bugetul, obiectivele și rezultatele așteptate;
 • Gestionează implementarea proiectelor, asigurându-se că activitățile sunt realizate conform planificării și bugetului aferent;
 • Asigură gestionarea contractelor de achiziție/sponsorizare încheiate pentru buna desfășurare a activităților;
 • Oferă suport logistic și administrativ în cadrul evenimentelor direcției;
 • Întocmește caietele de sarcini și referatele de necesitate în vederea desfășurării evenimentelor/ programelor direcției;
 • Se implică în organizarea de evenimente de business, workshopuri de dezvoltare personală și antreprenorială, networking, precum și programe speciale de finanțare dedicate mediului antreprenorial.

2) 1 post de Expert – Hub Admin în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani în următoarele tipuri de activități: gestionarea și organizarea spațiilor și utilităților aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționări a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialele promoționale; 
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
 • abilități excelente de comunicare și relaționare, atenție la detalii, capacitatea de a lucra în echipă;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder.

Principalele atribuții ale posturilor:

 • Asistență la planificarea, pregătirea și desfășurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor;
 • Asigură logistica necesară desfășurării evenimentelor RubikHub, atât în interiorul spațiului de co-working, cât și pentru cele organizate în deplasare;
 • Asigură funcționarea echipamentelor IT ( televizoare, microfoane, imprimante, etc.), mobilierului, managementul stocurilor și gestionarea inventarului;
 • Întocmește documentele administrative ale spațiului și monitorizează buna desfășurare a procesului de achiziție;
 • Întocmește și gestionează bugetul aferent funcționării spațiului în condiții optime;
 • Verifică îndeplinirea condițiilor contractuale aferente contractelor în vigoare/viitoare cu furnizorii agreați;
 • Asigură funcționarea spațiului în parametrii optimi; Identifică și efectuează reparațiile în timp util;
 • Gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii;
 • Asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
 • Întâmpină vizitatorii RubikHub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului;
 • Gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
 • Colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

 Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 27.06.2024 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 27.06.2024, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: 

 • CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională, precum și alte detalii/mențiuni în strânsă legătura cu îndeplinirea condițiilor solicitate în mod obligatoriu în anunț);
 • cerere de înscriere la concurscu mențiunea postului pentru care candidează  (se va respecta modelul atașat acestui anunț);
 • copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale;
 • copie după actul de identitate;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Daca va fi cazul, în urma analizei candidaturilor primite, ADR Nord-Est își rezervă dreptul de a respinge dosarele depuse ce nu îndeplinesc criteriile/cerințele precizate în cadrul condițiilor obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați.

În astfel de situații, candidații vor fi informați cu privire la acest aspect. Vă rugăm să consultați în permanența adresele de e-mail personale, toate secțiunile (inclusiv Junk/Spam).

Etapa II – Derularea concursului 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii/cerințelor acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • probă practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 02.07.2024, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului.

Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs

Vizual chestionar OECD iunie 2024 s
NOUTĂȚI

Spune-ne ce putem face mai bine pentru tine! Completează chestionarul privind nevoile de consolidare a capacităților beneficiarilor REGIO Nord-Est!

Începând cu luna ianuarie a acestui an, ADR Nord-Est face parte dintr-o nouă Acțiune Pilot, care vizează creșterea capacității administrative a beneficiarilor/potențialilor beneficiari ai PR Nord-Est 2021-2027, inițiativă sprijinită de Comisia Europeană, cu suportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Cunoașteți bine preocuparea noastră constantă de a stimula capacitatea administrativă a colaboratorilor noștri, transpusă de curând și în oportunitatea de participare la activități de instruire specifice priorităților finanțate prin REGIO Nord-Est.

În prezent ne aflăm în etapa de analiză și strângere de informații, care presupune completarea unui chestionar de către actorii relevanți în implementarea Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Având în vedere interesul dumneavoastră în acest proces, în calitate de beneficiari sau potențiali beneficiari, am fi recunoscători dacă v-ați exprima opiniile și sugestiile în privința măsurilor de sprijin pe care ar putea să le implementeze ADR Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management.

Termen limită: 28 iunie 2024!!! Completează chestionarul!

În speranța că acesta este încă un moment în care dăm sens sintagmei “Aproape de tine” și o oportunitate în care să vă faceți auzite opiniile, vă mulțumim pentru contribuție și parteneriat!

 

P7 Nord-Est – o regiune mai atractivă s
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

64 milioane euro din REGIO Nord-Est pentru dezvoltare urbană integrată și turism sustenabil în Municipiile reședință de județ

Începând de astăzi, 10 iunie 2024, ora 14.00, Municipiile reședință de județ din Regiunea Nord-Est pot depune proiecte pentru apelul “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, finanțat din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 7 „O regiune mai atractivă”.

Obiectivul specific al acestei priorități vizează creșterea atractivității localităților urbane printr-o abordare multisectorială integrată, care adresează atât regenerarea și revitalizarea urbană, fructificând, în același timp, potențialul turistic, cultural și creativ existent la nivel local.

Alocarea financiară disponibilă celor șase Municipii reședință de județ este de 63,99 milioane euro.

Apelul de proiecte este unul necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor și este dedicat Municipiilor reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care pot încheia parteneriate cu unități administrativ-teritoriale județe și/sau orașe/ municipii/ comune/ unități de cult din zona urbană funcțională (Z.U.F) / zona metropolitană (Z.M).

Proiectele pentru care se solicită finanțare trebuie sa facă parte obligatoriu din Strategiile de Dezvoltare Teritorială elaborate la nivelul autorităților publice locale/Z.U.F./Z.M., fiind prioritizate la nivel local.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

I. Investiții destinate revitalizării si regenerării urbane :

 • (re)amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea de spații publice din centre (istorice), cartiere: zone pietonale, spații de joacă, etc.;
 • (re)amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea de parcuri, scuaruri, grădini publice, alte zone cu spații verzi, pergole, alei, monumente de for public, inclusiv dotarea cu mobilier urban,etc.;
 • dezvoltarea de străzi inteligente, iluminat inteligent, sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT;
 • crearea/ (re)amenajarea/ reabilitarea/ extinderea/ modernizarea infrastructurii specifice activităților de recreere pe lacuri, râuri, faleze și zone perimetrale (inclusiv cu piste de alegare si ciclism);
 • digitalizarea obiectivelor

II. Investiții destinate dezvoltării turismului sustenabil și/sau a culturii:

 • restaurarea/ consolidarea/ protecția/ conservarea/ dotarea/ digitalizarea patrimoniului cultural;
 • adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural pentru găzduirea de evenimente, activități cultural-creative;
 • construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea clădirilor cu funcții culturale, centrelor culturale, muzeelor, teatrelor, bibliotecilor, parcurilor educativ-științifice;
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea bazelor de tratament și a centrelor balneare cu servicii integrate;
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea rețelelor de captare și transport a izvoarelor minerale
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea parcurilor de aventuri, aquaparcurilor;
 • dezvoltarea infrastructurii de acces pietonală, ciclabilă către obiectivele culturale sau turistice vizate de proiect.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 10.06.2024– 31.12.2024.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 500.000 euro, iar valoarea maximă nerambursabilă este dată de valoarea alocării bugetare predefinite a fiecărui solicitant.

Alocarea fiecărui Municipiu reședință de județ, precum și mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici https://regionordest.ro/prioritatea-7/regenerare-urbana-turism-sustenabil-si-cultura-mrj/

Card_26_ETSM2030 s
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul ETSM 2030: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul ETSM 2030 (European Tourism Sustainability Monitoring) finanțat în cadrul programului COSME-EISMEA și derulat de un consorțiu de 8 parteneri din Austria, Germania, Italia, Slovenia, Polonia și România, care este reprezentată de: RoMontana – Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală și Montană din Vatra Dornei.

ETSM 2030 urmărește să creeze o rețea de IMM-uri din turism pentru a spori monitorizarea durabilității prin co-crearea și co-implementarea proiectelor de inovații durabile (SIP) și prin stimularea participării la schemele relevante de certificare a sustenabilității, în special eticheta ecologică a UE (EU Ecolabel) și EMAS (Eco-Schema de Management și Audit).

În cadrul proiectul ETSM2030 au fost selectate și vor beneficia de finanțare, dar și de multiple activități de coaching, training, promovare și networking, un total de 84 de firme/entități juridice ce își desfășoară activitatea în turism și servicii conexe. Dintre aceștia, 15 beneficiari sunt din România, iar 9 sunt din regiunea Nord-Est, respectiv din județele Suceava, Neamț și Iași.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii pentru organizarea de evenimente în perioada iunie 2024 – decembrie 2024 în cadrul Biroului de Gestionare RIS3

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii pentru organizarea de evenimente in perioada iunie 2024 – decembrie 2024 in cadrul Biroului de Gestionare RIS3 – cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii pentru organizarea de evenimente in perioada iunie 2024 – decembrie 2024 in cadrul Biroului de Gestionare RIS3.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a 9 (noua) evenimente care vor avea loc in perioada iunie 2024 – decembrie 2024, in judetele regiunii Nord-Est, dupa cum urmeaza:

1. Servicii de organizare 1 eveniment pentru promovarea RIS3 Nord-Est, in orasul Iasi, ce includ:
a. Servicii de inchiriere sala de conferinta in locatia solicitata, cu capacitatea de aproximativ 50 de persoane;
b. Servicii de asigurare 1 pauza cafea de bun venit (welcome coffee) pentru un numar de minimum 30 – maximum 40 persoane;
c. Servicii de restaurant 1 masa de pranz pentru un numar de minimum 30 – maximum 40 persoane;
d. Decont onorarii pentru servicii prestate de lectori (onorariu care include si cazare, deplasare, bilet de avion etc.)

2. Servicii de organizare a 2 intalniri dedicate structurilor de guvernare RIS3 Nord-Est (CRI, CCA), in orasul Iasi, ce includ:
a. Servicii de inchiriere sala de conferinta in locatia solicitata, cu capacitatea de aproximativ 40 de persoane;
b. Servicii de asigurare 1 pauza cafea de bun venit (welcome coffee) pentru un numar de minimum 20 – maximum 30 persoane;
c. Servicii de restaurant 1 masa de pranz pentru un numar de minimum 20 – maximum 30 persoane;

3. Servicii de organizare a 6 intalniri de lucru intr-un cadru informal cu reprezentanti ai ecosistemului regional de cercetare-inovare in fiecare din cele 6 municipiu resedinta de judet din regiunea Nord-Est ( Bacau, Piatra Neamt, Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui), pentru un numar de minimum 5 – maximum 10 participanti/ resedinta de judet.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.06.2024, ora 09:00.

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 10.06.2024, ora 11:00.
– Evaluarea ofertelor/solicitare de clarificari si primire raspunsuri: 11-14.06.2024;
– Semnarea contractului: 19.06.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 46.800,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Programul Regional Nord – Est.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ ).

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

CUZA1
NOUTĂȚI SLIDER

Delegație a Comisiei Europene în vizită în Regiunea Nord-Est

În perioada 27-29 mai a avut loc o vizită a delegației Comisiei Europene în Regiunea Nord-Est. Am avut onoarea să fim gazde și să participăm la discuții productive, primind un feedback valoros care ne va ajuta să îmbunătățim și să dezvoltăm comunitățile noastre locale. Au fost trei zile cu o agendă încărcată, cu întâlniri, ședințe și vizite de proiecte, toate contribuind la conturarea unei imagini pozitive asupra regiunii noastre.

Sofia Alves, director DG REGIO pentru Politici urbane și coeziune, Iva Maric și Irina Sofletea, manageri de program DG REGIO, au vizitat proiecte de succes finanțate prin POR 2014-2020 si au participat la a patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional 2021-2027.

În prima zi, Sofia Alves, însoțită de Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est și George Turtoi, director MIPE, a stat de vorbă cu doi dintre beneficiarii POR 2014-2020: Manifatture Neamț și ZenZia Glamping. A ascultat cu interes povestea evoluției afacerilor cu sprijinul Regio și a dat sfaturi prețioase în ceea ce privește dezvoltarea pe termen lung, atât din punct de vedere financiar, cât și sustenabil.  

După ce a vizitat sediul AM din cadrul ADR Nord-Est și a cunoscut echipa de management a Programului, delegația a participat la lansarea oficială a Asociației ROStartup de la sediul Rubik Hub, din Piatra Neamț.

Reprezentanții Comisiei Europene au fost prezenți a doua zi, pe 28 mai, și la întrunirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 alături de membri și observatori.

„Vreau să felicit echipa ADR Nord-Est pentru toată munca depusă în cadrul Programului Regional Nord-Est și pentru dezvoltarea ecosistemului de inovare în Regiunea Nord-Est. De asemenea, vă felicit pentru inspirația de a reglementa la nivel național ecosistemul de startup românesc și pentru înființarea Asociației ROStartup. Ne bucură preocuparea pentru creșterea capacității administrative, nu doar în cadrul Agenției, cât și în rândul beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai Programului Regional”, a declarat Sofia Alves, Director DG REGIO.

Miercuri, 29 mai, înainte de plecare, delegația a vizitat câteva dintre proiectele emblematice din Iași, finanțate tot prin POR 2014-2020: Catedrala veche romano-catolică „Adormirea Maicii Domnului”, Origyn Fertility Center, Centrul de Transfer Tehnologic MAVIS din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și corpul E, proaspăt renovat cu fonduri europene, al Universității „Alexandru Ioan Cuza”.  

6
NOUTĂȚI RIS3

Atelier de descoperire antreprenorială – Textile inteligente și circulare

În data de 23 mai 2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, a organizat la Piatra Neamț atelierul de descoperire antreprenorială în sectorul Textile, intitulat Educație, antreprenoriat și inovație în domeniul textilelor inteligente și circulare.

Evenimentul s-a adresat managerilor și specialiștilor din sectorul de producție textile, respectiv, de colectare și reciclare a deșeurilor textile, interesați de oportunitățile de afaceri și provocările pe care le prezintă materialele funcționale inteligente și managementul deșeurilor textile.

Reprezentanții ADR Nord-Est au făcut o trecere în revistă a priorităților investiționale din Regiunea Nord-Est pentru 2021-2027, punând accent pe sectoarele economice cu potențial de inovare identificate în strategia de specializare inteligentă a regiunii (RIS3 Nord-Est).

A urmat o prezentare a rezultatelor și perspectivelor proiectului HACKTEX, implementat de Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. În cadrul acestui proiect au fost dezvoltate instrumente de educație virtuală în domeniul textilelor funcționale și inteligente, cu scopul de a sprijini atât studenții, cât și companiile cu activitate în acest segment, în dezvoltarea cunoștințelor, abilităților tehnice, precum și a celor antreprenoriale.

Aprofundând termenul de ”textile inteligente”, Prof. Univ. Dr. Ilda Kazani de la Universitatea din Tirana (Albania) a susținut o prezentare despre viitorul hainelor noastre. Vorbim aici de diferite produse de îmbrăcăminte inteligente, de la textile cu rol de dispozitive medicale, cu rol în tratarea unor diferite afecțiuni, până la uniforme avansate folosite în industria de apărare, proiectate să îmbunătățească sănătatea soldaților, și multe altele.

A doua parte a evenimentului a fost dedicată textilelor circulare și modului în care acestea sunt abordate în proiectul I3 REGIOGREENTEX. Cofinanțat de Programul Interregional Investments for Innovation (I3) al Uniunii Europene, RegioGreenTex este un proiect de €13 milioane de euro, destinat promovării investițiilor în circularitatea textilelor, cu 43 de parteneri din 11 regiuni europene, printre care și ADR Nord-Est, SC Katty Fashion SRL și Asociația ”Mai bine” din Iași.

Au fost evidențiate o serie de aspecte europene și regionale ale lanțurilor valorice pentru textile circulare, după care a fost prezentat hub-ul regional NERO GREENTEX dezvoltat în cadrul proiectului. Scopul acestuia este de a promova un lanț valoric de textile circulare cu deșeuri minime (zero-waste) în nord-estul României, prin soluții inovatoare cu potențial de multiplicare, dezvoltate și implementate de Katty Fashion SRL și Asociația Mai Bine, ca piloți demonstrativi. Astfel, trei proiecte pilot demonstrative au fost  prezentate de către promotori, punându-se accentul pe nevoile identificate, ca punct de plecare, și procesele pe care le abordează.

Foarte importantă a fost și trecerea în revistă a cadrului legislativ european și național pentru managementul deșeurilor textile, în care s-au menționat aspecte utile pentru companiile din sector, accentuându-se necesitatea unei schimbări strategice și sistemice pentru o circularitatea eficientă în cadrul lanțului valoric al textilelor și îmbrăcămintei.

Evenimentul s-a încheiat cu un atelier interactiv în care au fost prezentate și dezbătute o serie de chestionare dezvoltate în cadrul NERO GreenTex Hub, în scopul identificării actorilor regionali activi (și a verigilor lipsă) din lanțul valoric regional pentru textile circulare. Aceste chestionare vor ajuta la colectarea unor date esențiale de la producătorii de deșeuri textile (fabrici de textile, comercianți și consumatori), dar și de la colectori și reciclatori. Au fost inițiate discuții productive și s-a lucrat colaborativ pentru adaptarea chestionarelor prezentate și identificarea metodelor optime de aplicare a lor.

Evenimentul a constituit, astfel, un bun prilej de a reuni în jurul unor provocări comune, reprezentanți ai ecosistemului regional de textile (cercetători, manageri și specialiști din companii, asociații și din administrația publică), punând bazele unor posibile colaborări pe viitor.

Descarcă pachet prezentări eveniment

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamț

Actualizat 28.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 28.05.2024, ora 13:22, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 4044/28.05.2024
Avand in vedere ca in perioada 14- 16 iunie 2024 in cadrul hotelui Central Plaza se desfasoara competitia de dans si tot hotelul este rezervat va rugam sa acceptati pentru serviciile de cazare si locatii de tip apart hotel , pensiuni sau locatii de 3 stele cotate cu peste 9 puncte pe site-urile de specialitate.
Singurul hotel din Piatra Neamt de 4 stele fiind Central Plaza.

Raspunsul Autoritatii Contractante:
In data de 27.05.2024, a fost actualizat anuntul https://www.adrnordest.ro/achizitie-servicii-de-organizare-eveniment-community-retreat-14-16-iunie-2024-piatra-neamt/ prin postarea raspunsului nr. 4062/27.05.2024 la solicitarea de clarificari nr. 4044/27.05.2024.

Unitatile de cazare precizate in raspunsul nr. 4062/27.05.2024 includ locatii, in zona centrala a orasului Piatra Neamt, de tip apart hotel clasificate cu 4 stele, precum si apartamente si camere de inchiriat clasificate cu 3 stele, conform Ordinului 65/2013 emis de  Autoritatea Nationala pentru Turism – Ministerul Economiei.

Se mentin celelalte cerinte precizate in Caietul de sarcini, la cap. V. Servicii solicitate, punctul 1. Servicii de cazare in Piatra Neamt.

–-

Actualizat 27.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 27.05.2024, ora 11:35, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 4044/27.05.2024:
Legat de procedura de achizitie- „Servicii de organizare eveniment Community Retreat 2024, in perioada 14-16 iunie 2024, la Piatra Neamt, Rubik Hub”, dorim sa va comunicam ca din discutiile cu hotelul care se plieaza pe cerintele dvs a reiesit ca nu exista disponibilitate in perioada 14-16 iunie 2024, deoarece este un festival de dans- Piatra Open Championship.
In aceste conditii va solicitam modificarea perioadei de derulare a activitatilor sau modificarea conditiilor legate de cazare (desi este posibil sa nu se gasesca disponilitate nici la alte structuri de cazare).

Raspunsul Autoritatii Contractante:
Perioada de derulare a evenimentului nu poate fi modificata deoarece invitatiile catre participanti au fost transmise pentru perioada 14-16 iunie 2024.

Precizam ca au fost efectuate urmatoarele modificari in Caietul de sarcini, cap. V. Servicii solicitate, punctul 1. Servicii de cazare, in Piatra Neamt:

In loc de: “Se solicita rezervarea a minim 4- maxim 6 camere in regim single cu mic dejun si parcare incluse, pentru doua nopti (intrare 14.06.2024, iesire 16.06.2024), intr-o unitate de cazare clasificata cu 4* stele, in centrul orasului Piatra Neamt. Locatia de cazare este unica pentru numarul maxim estimat de participanti.”

Se va citi:  “Se solicita rezervarea a minim 4- maxim 6 camere in regim single cu mic dejun si parcare incluse, pentru doua nopti (intrare 14.06.2024, iesire 16.06.2024), in maxim 2 (doua) unitati de cazare clasificate cu 4 stele/margarete, in centrul orasului Piatra Neamt. ”


23.05.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului care va avea loc in perioada 14-16 iunie 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de cazare;
– Servicii de catering;
– Servicii de inchiriere mijloc de transport cu sofer;
– Servicii foto video;
– Decont transport international;
– Materiale promotionale personalizate
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 29.05.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 30-31.05-2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 04.06.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 63.190,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/)

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii