Posted by Amarinei Catalin

screencapture-digital-innovation-zone-conferinta-diz-2023-02-14-15_50_38
NOUTĂȚI SLIDER

Conferința Digital Innovation Zone, 23 martie 2023, Iași: Soluții inovative pentru IMM-uri și instituții publice, din sectoarele de producție și sănătate

European Digital Innovation Hub – Digital Innovation Zone (eDIH-DIZ) organizează în data de 23 martie 2023, la Iași, conferința „Soluții inovative pentru IMM-uri și instituții publice, din sectoarele de producție și sănătate”. Consorțiul eDIH-DIZ este format din 11 parteneri și include Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Digital Innovation Zone (DIZ) este singurul Hub european de inovare digitală, din regiune, care te ajută să te digitalizezi, printr-un pachet complet adaptat nevoilor tale: servicii și procese de digitalizare, surse de finanțare, suport specializat, informații educaționale.

Pentru cine este evenimentul?
Digital Innovation Zone (DIZ) susține procesul de transformare digitală a regiunii prin furnizarea de servicii suport către antreprenorii și reprezentanții IMM-urilor și instituțiilor publice din industria de producție și sănătate.

Ce se va întâmpla la conferință?

 • 20 de speakeri naționali și internaționali dintre care reprezentanți ai Comisiei Europene, reprezentanți ai Autorității pentru Digitalizarea României, EIT Health
 • expoziție de tehnologii utile pentru industria prelucrătoare și sectorul de sănătate
 • workshop-uri de prezentare și de testare a serviciilor e-DIH-DIZ

#SaveTheDate: Detalii despre înscriere la conferință vor fi disponibile în curând pe pagina dedicată: www.digital-innovation.zone/conferinta-diz/

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 14.03.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 3 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

 3 posturi de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • certificat de absolvire a cursului de Expert Achiziții Publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:

 Atribuții de verificare a achizițiilor desfășurate în cadrul proiectelor implementate de benficiarii de finanțări nerambursabile:

 • verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • verificarea respectarii reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • completarea documentațiilor specifice proceduriilor în vigoare in situația identificării unei nereguli;
 • efectuarea de vizite pe teren, pentru a verifica la fața locului, conformitatea documentelor transmise în cadrul dosarului achizitiei, conform procedurilor în vigoare;
 • introducerea datelor si informațiilor cu privire la dosarele de achiziții depuse de către beneficiari în aplicațiile informatice utilizate în cadrul Agenției.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 09.03.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 09.03.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în urmatoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 14.03.2023, începand ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de organizare eveniment Digital Innovation Zone, 23 martie 2023, Iasi

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii organizare eveniment de lansare ”Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North East Romania Region” in data de 23 martie 2023 la Iasi”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii organizare eveniment de lansare ”Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North East Romania Region” in data de 23 martie 2023 la Iasi”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului de lansare ”Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North East Romania Region” in data de 23 martie 2023 la Iasi”:
– Inchiriere si amenajare spatii desfasurare eveniment;
– Servicii de catering (2 pauze cafea si 1 masa pranz);
– Servicii de restaurant (cina de lucru) pentru data de 23 martie 2023;
– Servicii foto-video, inclusiv transmisiune live pe canale de social media;
– Servicii de gestionare interactiuni ale participantilor;
– Servicii de traducere, inclusiv asigurarea echipamente traducere simultana si alte dotari, din RO in EN si invers,
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 14.02.2023, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 15.02.2023, ora 09.30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 15.02.2023 – 17.02.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 22.02.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 14.03.2023;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 76.664,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Proiect ID101083392 ”Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North East Romania Region”.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente, planul amplasamentului, certificatele de traducator etc.);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.02.2023, ora 23:59;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: ionel.panzaru@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 14.02.2023, ora 10:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 17.02.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 21.02.2023.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila, va fi pana la semnarea contractului de catre ambele parti;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
In functie de numarul de oferte primit, persoana responsabila din partea achizitorului poate solicita clarificari si ofertantilor de pe locurile urmatoare, in vederea scurtarii perioadei de evaluare a ofertelor.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 101.395,00 lei fara TVA/surse proprii

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

a) Oferta financiara – va contine:
1.1. Formularul 1 – Formular de Oferta
1.2. Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata
1.3. Desfasuratorul de pret care sa cuprinda costurile cu personalul, costurile cu consumabilele (detergenti, produse de curatat, materiale pentru curatenie etc.), costurile indirecte, cota de profit si profitul

b) Formularul 2 Propunere tehnica – conform punctului 6. Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii, va contine urmatoarele:
> Ofertantul va include in oferta tehnica o prezentare a operatorului economic.
> Ofertantul va prezenta o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor:
– Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;
– Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor;
– Lista echipamentelor si masinilor profesionale de care dispune, utilizate de ofertant in prestarea activitatilor de intretinere si curatenie;
– Prestatorul se va asigura ca numarul persoanelor care presteaza serviciile de curatenie sa fie acelasi, indiferent de perioada efectuarii concediilor de odihna, concediilor medicale, zilelor libere etc.;
– Lista de ustensile si materiale/materiale consumabile pe care le va asigura ofertantul si pune la dispozitia beneficiarului in vederea utilizarii in spatiile de lucru si prestarii serviciilor care fac obiectul contractului
– Alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini.

c) Formularul 3 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

d) Formularul 4 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

e) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: ionel.panzaru@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport
Caiet de sarcini
Contract servicii
Formulare

ecran general conferință
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

ADR Nord-Est susține Forumul European „Tehnologii inteligente în diagnosticul și tratamentul medical’’

În perioada 7-9 februarie 2023, va avea loc la Iași, Grand Hotel Traian, forumul european ‘SMART HEALTH TECHNOLOGIES IN MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT’, un eveniment organizat de către Clusterul Imago-Mol, cu sprijinul ADR Nord-Est și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T Popa” din Iași, în calitate de membri fondatori, și în parteneriat cu Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Asociația Clusterelor din România – ClusteRO și PHILIPS.

Forumul, cu participare europeană și națională, va aduce împreună, timp de 3 zile la Iași, numeroși actori cheie hotărâți să aducă îmbunătățiri sistemice în domeniul sănătății, în întreaga Europă, și dispuși să împărtășească cunoștințele științifice și tehnologice, să promoveze inovarea și să conecteze știința cu mediul de afaceri.

Iașul va deveni pentru 3 zile, epicentrul european în tehnologie medicală inteligentă, întrucât prin forumul SMART HEALTH TECHNOLOGIES IN MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT’, ne propunem să îmbunătățim colaborarea, schimbul de cunoștințe tehnice (know-how) și internaționalizarea afacerilor din domeniul medical, facilitând, în același timp, oportunități de creștere, dezvoltare și networking pentru startup-uri și companii.’, a declarat Alina Căpitanu, Șef Birou Proiecte Externe ADR Nord-Est și Vice Președinte Cluster Imago-Mol.

Printre jucătorii cheie ai ecosistemului de sănătate românesc și european, ce vor fi prezenți la eveniment, menționăm: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, asociații și clustere Health & Med Tech și companii de cercetare în domeniul medical din Belgia, Grecia, Spania, Italia și România, Universitățile de Medicină și Farmacie din Iași și București, companii de tehnologie medicală europene și românești, dar și mulți alții, experți relevanți ai domeniului.

Pornind de la sesiunile de panel în care managerii clusterelor vor prezenta cele mai bune practici în transformarea ecosistemului Smart Health, specialiștii europeni se vor implica în prezentări despre Smart Health și tehnologiile IA (Inteligență Artificială) în diagnosticul și tratamentul medical, managerii spitalelor vor dezbate provocările în implementarea conceptelor de spitale inteligente și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți vor prezenta cum pot fi încorporate nevoile pacienților în asistența medicală personalizată.

De asemenena, o masă rotundă va fi prilej de generare a proiectelor care se concentrează pe idei noi necesare pentru implementarea conceptului de „Smart Health”  în întreaga Europă. Scopul este de a facilita dezvoltarea parteneriatelor dedicate tehnologiilor inteligente de sănătate în diagnostic și tratament medical și de a aplica pentru programe de finanțare europene, cum ar fi Horizon Europe, EU4Health, Digital Europe sau Interregional Inovation Instrument(I3).

Inovația este impulsul neîncetat de a rupe status quo-ul și de a dezvolta acolo unde puțini au îndrăznit să meargă. Suntem susținători și promotori ai inovării în Regiunea Nord-Est și ne bucurăm să vedem la Iași oameni importanți, atât de la nivel european cât și național, dispuși și hotărâți să promoveze inovarea în sănătate și să abordeze concepte noi, precum: medicina de precizie, utilizarea inteligenței artificiale în diagnosticul precoce, tratamentul personalizat al pacienților și tehnologii care vor conduce la implementarea conceptului de spital inteligent.’, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Pe 8 februarie 2023, în cea de-a doua zi a evenimentului, va avea loc competiția europeană de Smart Health Pitching, în care startup-uri și companii din domeniile medicale HealthTech și MedTech vor prezenta ideile lor de afaceri către manageri de clustere și spitale, specialiști din domeniul medical, clienți potențiali și investitori, experți din industrie care caută soluții și oportunități de investiții în Health & Med Tech. 

Startup-ul/compania câștigătoare va beneficia de un premiu în valoare de 1.000 EUR, o prezentare extinsă, la 10 minute după anunțarea câștigătorului, precum și vizibilitate pe site-ul evenimentului și pe rețelele de socializare, ca startup-ul câștigător din 2023.

Forumul ‘SMART HEALTH TECHNOLOGIES IN MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT’ reprezintă o oportunitate de implementare a schemei ClusterXchange și de îmbunătățire a colaborării dintre clusterele europene și membrii acestora în domeniul medicinei de precizie, fiind organizat în cadrul proiectului MEDIC NEST, un proiect finanțat prin COSME care aduce împreună patru clustere europene: IMAGO-MOL din România, MEDVIA din Belgia, Hellenic BioCluster din Grecia și Leon Research (BIOTECYL) din Spania. În cadrul proiectului, MEDIC NEST va facilita înființarea unui Meta Cluster privind Medicina de Precizie, dezvoltarea Strategiei MEDIC NEST în Medicina de Precizie și a unui Plan de Acțiune Comun pilot, pentru Medicina de Precizie în Oncologie 2022-2027.

Pentru mai multe informații despre eveniment și pagina de înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://medicnest.eu/testercluster/smart-health-technologies-forum/

IMG_1603
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 s-a desfășurat ieri, 2 februarie 2023,  la Piatra Neamț.

Delegația Comisiei Europene, condusă de Aida Liha Matejicek, Șefa Unității pentru România și Croația din cadrul DG Regio, a felicitat ADR Nord-Est pentru drumul parcurs până acum și și-a exprimat sprijinul pentru toate etapele următoare ale operaționalizării Programului, astfel încât obiectivul acestuia să fie atins: “ADR Nord-Est, sub coordonarea Dlui Director Vasile Asandei a fost ca un far al procesului de descentralizare în România, un activ militant pentru simplificare, dar și un avocat neobosit al nevoilor Regiunii Nord-Est. Apreciem în mod deosebit ambiția de a include în program concepte noi, precum costurile simplificate și instrumentele financiare, dar în special rolul de pionier în dezvoltarea capacității administrative, asumat prin elaborarea primei foi de parcurs (roadmap) pentru întărirea și dezvoltarea acestei capacități în rândul beneficiarilor, potențialilor beneficiari și Autorității de Management. Invit toți membrii comitetului să profite de oportunitățile oferite de acest cadru de dezbatere, să fie activi și nu conformiști, pentru a ne asigura că vocea Regiunii Nord-Est este auzită” a declarat Aida Liha Matejicek.

Întâlnirea a fost moderată de Vasile Asandei, Președinte al Comitetului de Monitorizare, iar agenda a fost susținută din punct de vedere tehnic de Doamna Monica Harja-Zlăvog, Șef al Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Cei 39 de membri ai comitetului, dar și observatorii, au fost informați cu privire la propunerile de criterii de eligibilitate și selecție formulate de Autoritatea de Management și au avut ocazia să le dezbată și să exprime obiecții, sugestii și propuneri de îmbunătățire pentru:

 • Prioritarea 1 – Investiții pentru facilitarea creșterii si dezvoltării tehnologice a întreprinderilor- Apelul dedicat microîntreprinderilor
 • Prioritatea 4 – Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile – Apel municipii reședință de județ
 • Prioritatea 5 – Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale si locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere – (Drumuri județene)
 • Prioritatea 7- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securității în zonele urbane – Apel municipii reședință de județ

Toate propunerile vor fi analizate la nivelul Autorității de Management, iar seturile de criterii revizuite vor fi aduse în atenția membrilor CM spre aprobare.

Regiunea Nord-Est este o echipă, în care ADR Nord-Est este unul dintre membri. Doar împreună putem să ne asigurăm că nevoile identificate vor fi transpuse în proiecte de calitate, prioritizate la nivelul fiecărei comunități sau organizații, iar Autoritatea de Management, ca finanțator, are datoria să propună criterii relevante, care să conducă la sprijinirea celor mai oportune și de impact investiții. Ne dorim ca  în anul 2030 Regiunea Nord-Est a României să devină un spațiu competitiv, durabil, rezilient și incluziv în care îți vei dori să trăiești, să înveți, să muncești și să investești.” a declarat Vasile Asandei, Președintele Comitetului de Monitorizare a PR Nord-Est 2021-2027.

Prezentările susținute în cadrul primei reuniuni a CM PR Nord-Est pot fi consultate aici.
Deciziile adoptate în ședința CM PR Nord-Est din 2 februarie 2023 pot fi consultate aici.

***

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR Nord-Est) este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Selecția instituțiilor membre în CM PR Nord-Est s-a realizat în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante de la nivel central și local precum și a reprezentanților mediului academic, de afaceri și ai societății civile.

CM PR Nord-Est aprobă metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, Raportul final de performanță a Programului,  Planul de evaluare a acestuia, precum și orice propunere înaintată de Autoritatea de Management referitoare la modificarea programului, inclusiv la transferuri.

Structura și componența CM PR Nord-Est pot fi consultate aici.

banner
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

ORIZONT EUROPA CLUSTER 6: Alimentație, Bioeconomie, Resurse Naturale, Agricultura și Mediu, EVENIMENT DE BROKERAJ INTERNAȚIONAL (VIRTUAL) 2-3 Martie 2023

În cadrul Programului Orizont Europa al Comisiei Europene, Istanbul Project Academy organizează un eveniment de networking, axat pe apelurile viitoare de propuneri de proiecte (2023-2024), care vor fi finanțate în cadrul acestui program, grupate în cadrul Clusterului 6: Alimentație, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu.

Evenimentul se va desfășura on-line, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Istanbul și Rețeaua Enterprise Europe Network.

Obiectivul principal al evenimentului este de a oferi oportunitatea dezvoltării de noi consorții și identificarea de noi idei de proiecte, de către toate părțile interesate relevante.

Participanții vor avea ocazia să își prezinte propriile idei de proiecte în cadrul unor:

 • Sesiuni de prezentare a proiectelor (maxim 10 minute)
 • Întâlniri bilaterale (max. 20 de minute fiecare)

PROGRAM

2 martie 2023
09:00-09:30 Sesiune de deschidere
09:30-13:30 Sesiune de pitching
13:30-17.00 Întâlniri bilaterale

3 martie 2023
09:00-17.00 Întâlniri bilaterale

Vă invităm să vă înregistrați la eveniment, prin accesarea link-ului: https://brokerage-event-focusing-on-cl6.b2match.io/

Participanții la eveniment pot folosi Platforma B2Match până la data de 17 aprilie 2023.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii catering pentru eveniment realizat în parteneriat cu OECD, 14-15 februarie 2023, București

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii catering pentru evenimentul realizat in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in perioada 14-15 februarie 2023, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene din Bucuresti, coduri CPV: 55520000-1 Servicii de catering

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica Servicii catering pentru evenimentul realizat in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in perioada 14-15 februarie 2023, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene din Bucuresti.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering la locul desfasurarii intalnirii:
– Servicii catering pentru 4 (patru) pauze de cafea in 14.02.2023 si 15.02.2023,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 14.02.2023,

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 06.02.2023, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 07.02.2023, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 07.02.2023 – 09.02.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 10.02.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 19.920,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

focusgroup
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Îți dorești o regiune mai competitivă, mai inovativă? Fii parte din Focus grup!

Actualizat 01.02.2023

În urma finalizării etapei de evaluare a candidaturilor depuse pentru participarea în cadrul Focus Grup pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, au fost admise 8 candidaturi din 10 aplicații depuse.

Componenta grupului de lucru: „Rezultate evaluare Focus Grup P1”


05.01.2023

În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022.

Pentru implementarea acestuia, ADR Nord-Est va desfășura activități specifice de elaborare a pachetelor de lucru cu privire la condițiile de finanțare, având în vedere, totodată, implicarea factorilor interesați și crearea unui proces participativ.

În acest context, ADR Nord-Est își propune să creeze un Focus Grup pentru conturarea condițiilor de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, care să fie în corelare cu regulamentele și politicile UE și care să răspundă nevoilor reale ale pieței privind finanțările europene.

ADR Nord-Est invită organizațiile interesate, care au experiență relevantă în elaborarea  de documentații de finanțare pentru proiecte din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și/sau competitivitate pentru mediul privat, să își exprime interesul pentru aderarea la Focus Grup, prin completarea Formularului de candidatura. Acesta va fi transmis până la data de 16.01.2023 (ora 13:00), pe adresa de email bgris3@adrnordest.ro.

Etapele procesului, precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Mecanismul de selecție privind constituirea unui Focus Grup pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Eventualele întrebări pot fi transmise în scris la următoarea adresă: bgris3@adrnordest.ro.

Documente suport:

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de restaurant pentru vizita de studiu a delegatiei Camerei de Comert din Barranquilla, 7-9 februarie 2023, Vicovu de Sus

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii de restaurant pentru vizita de studiu a delegatiei Camerei de Comert din Barranquilla, Columbia, organizate de ADR Nord-Est, care va avea loc in perioada 7-9 februarie 2023, la Vicovu de Sus”, cod CPV 55300000-3 ”Servicii de restaurant si de servire a mancarii”.

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de restaurant pentru vizita de studiu a delegatiei Camerei de Comert din Barranquilla, Columbia, organizate de ADR Nord-Est, care va avea loc in perioada 7-9 februarie 2023, la Vicovu de Sus”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de restaurant si anume:
– Cina pentru data de 7 februarie 2023, interval orar 19:00 – 21:00, in orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava;
– Mic-dejun pentru 8 si 9 februarie 2023, interval orar 08:30 – 09:30, in orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava;
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 02.02.2023, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 03.02.2023, ora 09.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 03.02.2023.
– Data estimata de semnare a contractului: 06.02.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 4.500,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii