ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Împreună pentru dezvoltarea ecosistemului de startup românesc”, 27 mai 2024, Piatra Neamț

ACTUALIZAT 20.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 20.05.2024, ora 08:05, înregistrată la ADR Nord-Est cu nr. 3778/20.05.2024:

”avand in vedere anuntul nr ADV1425645 publicat in data de 14.05.2024, va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte :

– unde se va desfasura cina programata pentru data de 27.mai 2024 , pentru cele 70 de persoane participante.”

Răspunsul Autorității Contractante:

Serviciile de catering, atât pentru cele două pauze de cafea cât și pentru cina pentru 70 de participanți, se vor desfășura la locul evenimentului, respectiv în incinta Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est) situat in Municipiul Piatra Neamț, Aleea Tineretului nr. 26 (incinta Ștrandului Municipal), conform precizărilor din Caietul de sarcini cap. V, pct 2. Servicii de catering la Rubik Hub, Piatra Neamț:

”Serviciile de catering solicitate la punctele 2.1- 2.2 vor respecta următoarele cerințe generale:

[…]

– Transportul tuturor produselor la si de la locul de desfășurare a evenimentului sunt in sarcina prestatorului.

– Reprezentantul Prestatorului va realiza amenajarea spațiului pentru catering din incinta Rubik Hub, in data de 27.05.2024, in intervalul orar 10:00- 14:00.

Mobilierul necesar pentru serviciile de catering (mese, scaune) va fi pus la dispozitie de ADR Nord-Est.


14.05.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Impreuna pentru dezvoltarea ecosistemului de startup romanesc” in data de 27 mai 2024 Rubik Hub, Piatra Neamt, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Impreuna pentru dezvoltarea ecosistemului de startup romanesc” in data de 27 mai 2024, Rubik Hub, Piatra Neamt.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului care va avea loc in data de 27 mai 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de cazare la hotel: 6 (sase) camere sigle, o noapte (27-28.05.2024),
– Servicii de catering: 2 (doua) pauze cafea si 1 (o) cina, in data de 27.05.2024,
– Servicii foto-video in data de 27.05.2024,
confom cerintelor Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini anexat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.05.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 21.05.2024 – 22.05.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.05.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 18.06.2024;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare.
Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 20.600,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Programul Regional Nord Est 2021-2027.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin Caietul de Sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii