Categorie: NOUTĂȚI

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamț

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului care va avea loc in perioada 14-16 iunie 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de cazare;
– Servicii de catering;
– Servicii de inchiriere mijloc de transport cu sofer;
– Servicii foto video;
– Decont transport international;
– Materiale promotionale personalizate
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 29.05.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 30-31.05-2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 04.06.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 63.190,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/)

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

een-oportunitati
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Noi oportunități de colaborare prin platforma EEN – mai 2024

WhatsApp Image 2024-05-20 at 09.39.14 (1)
NOUTĂȚI

Tabăra de Cercetare de la Cacica – 13-17 Mai 2024

În perioada 13-17 mai 2024 a avut loc la Cacica, Tabăra de Cercetare pentru Studenți, organizată de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences din Olanda în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Ajunsă la cea de-a 8-a ediție, această tabără a devenit deja o tradiție pentru Nord-Estul României, de-a lungul acestei perioade fiind implicate mai multe universități și comunități locale din regiune.

Anul acesta, proiectul a avut un nou coordonator, Ard Schoemaker, lector în cadrul Departamentului de Management al Dezvoltării Internaționale – Lanțuri de valoare durabile, de la Van Hall Larenstein University of Applied Sciences din Olanda. Tema taberei a fost: Just and Resilient Food Systems (Sisteme alimentare juste și reziliente), iar obiectivul principal al cercetării de pe teren a fost acela de a colecta date reale despre problemele cheie din zonă și de a explora soluții împreună cu populația și factorii de decizie din localitate. Acest lucru s-a făcut prin intermediul interviurilor directe, discuțiilor focus grup și analizelor de date.

Tabăra de Cercetare de la Cacica a beneficiat de implicarea activă a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Carmen Nastase, Decan al Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, și a doamnei conf. univ. dr. Carmen Emilia Chașovschi,  coordonator al Serviciului pentru Relații Internaționale și Afaceri Europene din cadrul aceleiași facultăți. Totodată, inițiativa s-a bucurat de sprijinul permanent al autorităților publice locale din Comuna Cacica.

Astfel, 56 de studenți și 4 profesori coordonatori din Olanda, împreună cu 12 studenți și un profesor coordonator din partea Universității Ștefan Cel Mare din Suceava (Ancuța Lucaci), au descoperit o parte din provocările comunității și au identificat subiecte de interes pentru locuitorii din Cacica. Echipa care a participat la acest program a desfășurat o amplă activitate de cercetare, descoperire și identificare a nevoilor comunității din comuna Cacica, urmărind oportunități din domeniile cu potențial de dezvoltare precum: turism, stil de viață sănătos, sustenabilitate, agricultură, incluziune socială, cultură și tradiții etc. Acest exercițiu de cercetare a avut ca finalitate descoperirea de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea stilului de viață al locuitorilor, creșterea coeziunii sociale, dezvoltarea turismului sustenabil, păstrarea și promovarea tradițiilor.

La sfârșitul săptămânii, în data de 17 mai 2024, fiecare dintre cele 12 echipe, formate din studenți români și olandezi, a prezentat comunității locale câte o idee de proiect. Soluțiile inovative propuse pentru comunitate au fost foarte interesante, dintre care menționăm: România-Olanda: Învățând împreună pentru un viitor sustenabil, Youth Empowerment Camp – Viziune pentru viitor, Menținerea și promovarea tradițiilor și conexiunilor sociale, Promovarea turismului sustenabil, Creșterea coeziunii sociale, Stabilitatea financiară, Crearea unei platforme online pentru îmbunătățirea comunicării dintre cetățeni și autoritățile locale.

Noutatea acestui an a fost faptul că o localitate din Regiunea Nord-Est (Cacica) a fost considerată, în opinia studenților din Olanda, un model de bună practică pentru promovarea sustenabilității. Astfel, modul de viață al locuitorilor din Cacica a fost identificat ca fiind un bun exemplu, urmând a fi prezentat și locuitorilor din Amsterdam (pentru început sub forma unui documentar), fiind astfel invitați să viziteze localitatea pentru a interacționa cu oamenii de acolo, de a descoperi frumusețile locului și, de ce nu, de a dezvolta un business în localitate.

Membrii echipei desemnate câștigătoare vor fi invitați de către Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava pentru a participa la Școala de vară – Dezvoltare competențe antreprenoriale, protejarea patrimoniului, Ediția VII de la Cacica, care se va desfășura în perioada 22 iulie – 27 iulie 2024.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est mulțumește echipei din cadrul Van Hall Larenstein University of Applied Sciences din Olanda, în frunte cu Prof. Ard Schoemaker, care este la primul  proiect în calitate de coordonator al proiectului din România. Sperăm ca în anii viitori să fie abordate noi provocări ale comunităților din Regiunea de Nord-Est și noi idei inovatoare să fie identificate în comunitățile unde se va desfășura cercetarea pentru a fi implementate cu succes de către cei resposabili în cadrul comunităților locale.

Ne bucurăm că, an de an, reușim să aducem împreună energia și creativitatea tinerilor cercetători români și olandezi, scopul fiind mereu același: identificarea unor potențiale idei de proiecte inovatoare care pot contribui la consolidarea dezvoltării comunităților locale.

1
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Facilități fiscale pentru optimizarea cheltuielilor de cercetare – dezvoltare

Cum poți face o deducere suplimentară la calculul rezultatului fiscal? 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu GAC INNOVATION EAST EUROPE, vă invită să participați la webinarul organizat în data de 29 mai 2024 (interval orar 14.00-16.00), intitulat “Optimizarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare prin intermediul facilităților fiscale”.

Evenimentul se adresează managerilor și specialiștilor din departamentele financiar-contabile ale companiilor care plătesc impozit pe profit și care pot beneficia de stimulente fiscale pentru activități de cercetare-dezvoltare, desfășurate prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării rezultatelor cercetării.

Totodată, vor fi prezentate serviciile oferite de ADR Nord-Est în sprijinul internaționalizării, digitalizării și inovării, prin intermediul structurilor găzduite (Centrul Enterprise Europe Network si Hub-ul de inovare digitală eDIH-DIZ).

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

Participarea la acest eveniment este gratuită, în condițiile unei înregistrări prealabile până la data de 28 mai 2024, link înregistrare.

Anunt EDP Textile
NOUTĂȚI RIS3

Invitație la atelierul de descoperire antreprenorială „Educație, antreprenoriat și inovație în domeniul textilelor inteligente și circulare”, Piatra Neamț, 23 mai 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, organizează în data de 23 mai 2024, la sediul RubikHub Piatra-Neamț (Aleea Tineretului, nr. 26, Sala Cloud), în intervalul 11.00 – 15.00, un atelier de lucru interactiv în sectorul Textile, intitulat Educație, antreprenoriat și inovație în domeniul textilelor inteligente și circulare. Evenimentul se adresează managerilor și specialiștilor din sectorul de producție textile, respectiv, de colectare și reciclare a deșeurilor textile, interesați de oportunitățile de afaceri și provocările pe care le prezintă materialele funcționale inteligente și managementul deșeurilor textile.

Va fi prezentat și supus dezbaterii un modul educațional virtual pentru textile inteligente și antreprenoriat (materiale educaționale online gratuite, cu diferite niveluri de complexitate, și un ghid virtual pentru întreprinzătorii din domeniu), elaborat de echipa proiectului Erasmus+ HACKTEX.

Totodată, vor fi prezentate câteva soluții inovative pentru textile circulare (sisteme de producție zero-waste și noi instrumente de valorificare a deșeurilor textile) dezvoltate prin proiectul i3 REGIOGREENTEX, în lumina noilor reglementări naționale și europene de profil. Cu acest prilej, participanții vor fi consultați cu privire la activitățile care vor fi derulate în regiune în perioada imediat următoare, în scopul identificării actorilor implicați în lanțul valoric pentru reducerea, colectarea și valorificarea deșeurilor textile.

Agenda detaliată a evenimentului poate fi consultată aici.

Cei interesați se pot înscrie la eveniment până la data de 22 mai 2024, ora 11.00 și pot confirma prezența la adresa de email: silviu.manole@adrnordest.ro.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Împreună pentru dezvoltarea ecosistemului de startup românesc”, 27 mai 2024, Piatra Neamț

ACTUALIZAT 20.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 20.05.2024, ora 08:05, înregistrată la ADR Nord-Est cu nr. 3778/20.05.2024:

”avand in vedere anuntul nr ADV1425645 publicat in data de 14.05.2024, va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte :

– unde se va desfasura cina programata pentru data de 27.mai 2024 , pentru cele 70 de persoane participante.”

Răspunsul Autorității Contractante:

Serviciile de catering, atât pentru cele două pauze de cafea cât și pentru cina pentru 70 de participanți, se vor desfășura la locul evenimentului, respectiv în incinta Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est) situat in Municipiul Piatra Neamț, Aleea Tineretului nr. 26 (incinta Ștrandului Municipal), conform precizărilor din Caietul de sarcini cap. V, pct 2. Servicii de catering la Rubik Hub, Piatra Neamț:

”Serviciile de catering solicitate la punctele 2.1- 2.2 vor respecta următoarele cerințe generale:

[…]

– Transportul tuturor produselor la si de la locul de desfășurare a evenimentului sunt in sarcina prestatorului.

– Reprezentantul Prestatorului va realiza amenajarea spațiului pentru catering din incinta Rubik Hub, in data de 27.05.2024, in intervalul orar 10:00- 14:00.

Mobilierul necesar pentru serviciile de catering (mese, scaune) va fi pus la dispozitie de ADR Nord-Est.


14.05.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Impreuna pentru dezvoltarea ecosistemului de startup romanesc” in data de 27 mai 2024 Rubik Hub, Piatra Neamt, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de organizare eveniment „Construim Viitorul – Impreuna pentru dezvoltarea ecosistemului de startup romanesc” in data de 27 mai 2024, Rubik Hub, Piatra Neamt.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului care va avea loc in data de 27 mai 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de cazare la hotel: 6 (sase) camere sigle, o noapte (27-28.05.2024),
– Servicii de catering: 2 (doua) pauze cafea si 1 (o) cina, in data de 27.05.2024,
– Servicii foto-video in data de 27.05.2024,
confom cerintelor Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini anexat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.05.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 21.05.2024 – 22.05.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.05.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 18.06.2024;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare.
Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 20.600,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Programul Regional Nord Est 2021-2027.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin Caietul de Sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

vizual hotspot bucovina RO
NOUTĂȚI

Evenimentul Hotspot Bucovina – Vizită de informare în Bucovina

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană în parteneriat cu Primăria Orașului Siret și cu susținerea Consiliului Județean Suceava, organizează în perioada 22-24 mai, evenimentul Hotspot Bucovina, derulat în mai multe locații din județul Suceava între care: Parcul Științific și Tehnologic „East European Border Siret”, Centrul de Inovare și Training, Parcul Industrial „Bucovina”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Osborn International SRL și Mănăstirea Voroneț.
Evenimentul își propune evidențierea și descoperirea regiunii Bucovina prin prisma avantajelor investiționale și crearea prilejului de inaugurare a Parcului Științific și Tehnologic „East European Border Siret” și a Centrului de Inovare și Training.

Organizatorii pun accent pe importanța investițiilor derulate în vederea dezvoltării infrastructurilor de sprijinire a afacerilor promovând totodată și regiunea Bucovina care, prin amplasarea sa în inima Europei de Est, oferă multiple oportunități pentru investitori, fiind o punte de legătură între piața Uniunii Europene și piețele limitrofe și poate acționa ca un punct cheie pentru facilități de producție industrială, energie, logistică și comerț.

Organizatorii invită pe cei interesați să ia parte la discuțiile din data de 23 mai – din cadrul Parculului Științific și Tehnologic EEB Siret – prin înscrierea la eveniment, până pe data de 15 mai, la următorul link.

Participarea este gratuită și se adresează agenților economici, personalului de învățământ, mediului academic și implicit părților implicate și interesate de dezvoltarea regională!

Despre locația inaugurată și unde vor avea loc discuții aplicate în cadrul evenimentului Hotspot Bucovina:
Proiectul „Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 1 și  are o valoare totală de aproximativ 18,8 milioane lei din care aproximativ 9,1 milioane lei asistență financiară nerambursabilă.

Parcul Științific și Tehnologic EEB Siret prevede activități de C&I în domeniul industriei 4.0, IT, Smart City și Smart Tourism. Parcul are în structura sa un centru de inovare și training în domeniul Industry 4.0, un FABLAB dotat cu mașini CNC produse de DMG MORI, scanner 3D, imprimantă 3D, laser cutter și un mic centru de proiectare dotat cu software produs de firma Siemens (NX).

Locația permite desfășurarea de activități de cercetare și inovare derulate atât de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, cât și de firme interesate, activități de pregătire practică pentru elevi și studenți, precum și activități de training și calificare a forței de muncă.

Detalii despre eveniment pot fi consultate și aici.

vinnovate-2
NOUTĂȚI SLIDER

S-a lansat apelul VInnovate 2024

Inițiativa Vanguard a lansat un mecanism nou și unic de finanțare interregională, conceput pentru a sprijini proiectele inovatoare, sub denumirea de Vinnovate 2024. Apelul lansat oferă sprijin financiar IMM-urilor din Regiunea Nord-Est și vizează proiecte în domeniile RIS3 Nord-Est: agroalimentar si industria lemnului, energie, textile, TIC, turism, mediu, sănătate.

Mai multe detalii puteți citi aici: adrnordest.ro/vinnovate.

Secretariatul Vanguard organizează o sesiune de informare online cu privire la acest apel pentru a oferi celor interesați ocazia de a fi informați în detaliu despre procesul de depunere a cererilor pentru apelul VInnovate 2024. Vă invităm să vă înregistrați aici la webinarul ce va avea loc pe data de 15 mai 2024, începând cu orele 11.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii pentru organizarea celei de-a patra ședinte a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

ACTUALIZAT 09.05.2024

Solicitare de clarificari din 08.05.2024, ora 18:13, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 3457/09.05.2024
Intrebare: Este acceptat ca document care atesta calitatea de interpret in si din limba engleza o autorizatie emisa de Ministerul Justitiei, prin care este autorizat sa realizeze traduceri pentru: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, organe de urmarie penala, instante judecatoresti, avocati etc.

Raspuns autoritate contractanta:
Conform precizarilor din Caietul de sarcini, documentele din care reiese calitatea de interpret pot fi: “certificat de traducator si interpret in domeniul Sociologie-politologie/Stiinte juridice/Stiinte economice, eliberat de Ministerul Culturii, conform Hotararii nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii sau echivalent.”
Avand in vedere ca autorizarea ca interpret si traducator de catre Ministerul Justitiei se realizeaza exclusiv în baza certificatului de traducător eliberat de Ministerul Culturii, specialitatea ştiinţe juridice, domeniu precizat in cerintele din caietul de sarcini, se accepta prezentarea autorizatiei emisa de Ministerul Justitiei pentru fiecare interpret propus.

–––––

29.04.2024

Invitatie de participare cu oferta la procedura proprie ”Servicii pentru organizarea celei de-a patra sedinte a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii pentru organizarea celei de-a patra sedinte a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”, Cod CPV 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”.

2) Scopul achizitiei il constituie prestarea serviciilor de organizare a sedintei Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, ce va avea loc in 28.05.2024, in Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est) situat in incinta Strandului din Piatra Neamt, Aleea Tineretului, nr. 26, respectiv:
– amenajare sala;
– catering pentru cafea de bun-venit si un dejun de lucru;
– interpretare simultana din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana (inclusiv echipamentele/dotarile aferente).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 14.05.2024, ora 09:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 14.05.2024 – 20.05.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 22.05.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 28.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est in calitate de AM pentru implementarea PR Nord-Est 2021-2027 in perioada 2022-2023” (cod SMIS 161747)

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 7).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

img
NOUTĂȚI

Lansarea apelului de selecție a partenerilor sociali în structura partenerială pentru dezbateri aferente Politicii de Coeziune post-2027

În data de 9 aprilie 2024 a fost deschis Apelul de selecție a partenerilor sociali cu scopul direct de a constitui structura partenerială și aferentă dezbaterilor viitorului Politicii de Coeziune post 2027și implicit a sprijini participarea activă în structuri de colaborare, cu actori din mediul social, societatea civilă, mediul academic și de afaceri.

Astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) invită organizațiile și entitățile interesate să își exprime interesul de a participa în cadrul acestei structuri parteneriale, prin completarea Formularului de candidatură și transmiterea acestuia până pe data de 30.04.2024 la adresa: parteneriat.vpc@mfe.gov.ro.

Cu alte cuvinte, acest apel reprezintă un cadru ce pune la dispoziție mijloace de a iniția sau continua, dezvoltarea și consolidarea mediului de parteneriat între toți actorii ce au sau ar putea să își dezvolte un domeniu de activitate cu interese, aspirații și viziuni comune.

Parteneriatul este un element cheie în gestionarea fondurilor europene, reprezentând un canal de dezvoltare dinamic și generator de colaborări constructive, complexe și mai ales durabile pe termen mediu și lung, ce aduce plus valoare întregilor părți implicate.

Pentru detalii suplimentare și transmiterea aplicației, utilizați acest link.