ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamț

Actualizat 28.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 28.05.2024, ora 13:22, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 4044/28.05.2024
Avand in vedere ca in perioada 14- 16 iunie 2024 in cadrul hotelui Central Plaza se desfasoara competitia de dans si tot hotelul este rezervat va rugam sa acceptati pentru serviciile de cazare si locatii de tip apart hotel , pensiuni sau locatii de 3 stele cotate cu peste 9 puncte pe site-urile de specialitate.
Singurul hotel din Piatra Neamt de 4 stele fiind Central Plaza.

Raspunsul Autoritatii Contractante:
In data de 27.05.2024, a fost actualizat anuntul https://www.adrnordest.ro/achizitie-servicii-de-organizare-eveniment-community-retreat-14-16-iunie-2024-piatra-neamt/ prin postarea raspunsului nr. 4062/27.05.2024 la solicitarea de clarificari nr. 4044/27.05.2024.

Unitatile de cazare precizate in raspunsul nr. 4062/27.05.2024 includ locatii, in zona centrala a orasului Piatra Neamt, de tip apart hotel clasificate cu 4 stele, precum si apartamente si camere de inchiriat clasificate cu 3 stele, conform Ordinului 65/2013 emis de  Autoritatea Nationala pentru Turism – Ministerul Economiei.

Se mentin celelalte cerinte precizate in Caietul de sarcini, la cap. V. Servicii solicitate, punctul 1. Servicii de cazare in Piatra Neamt.

–-

Actualizat 27.05.2024

Solicitarea de clarificari din data de 27.05.2024, ora 11:35, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 4044/27.05.2024:
Legat de procedura de achizitie- „Servicii de organizare eveniment Community Retreat 2024, in perioada 14-16 iunie 2024, la Piatra Neamt, Rubik Hub”, dorim sa va comunicam ca din discutiile cu hotelul care se plieaza pe cerintele dvs a reiesit ca nu exista disponibilitate in perioada 14-16 iunie 2024, deoarece este un festival de dans- Piatra Open Championship.
In aceste conditii va solicitam modificarea perioadei de derulare a activitatilor sau modificarea conditiilor legate de cazare (desi este posibil sa nu se gasesca disponilitate nici la alte structuri de cazare).

Raspunsul Autoritatii Contractante:
Perioada de derulare a evenimentului nu poate fi modificata deoarece invitatiile catre participanti au fost transmise pentru perioada 14-16 iunie 2024.

Precizam ca au fost efectuate urmatoarele modificari in Caietul de sarcini, cap. V. Servicii solicitate, punctul 1. Servicii de cazare, in Piatra Neamt:

In loc de: “Se solicita rezervarea a minim 4- maxim 6 camere in regim single cu mic dejun si parcare incluse, pentru doua nopti (intrare 14.06.2024, iesire 16.06.2024), intr-o unitate de cazare clasificata cu 4* stele, in centrul orasului Piatra Neamt. Locatia de cazare este unica pentru numarul maxim estimat de participanti.”

Se va citi:  “Se solicita rezervarea a minim 4- maxim 6 camere in regim single cu mic dejun si parcare incluse, pentru doua nopti (intrare 14.06.2024, iesire 16.06.2024), in maxim 2 (doua) unitati de cazare clasificate cu 4 stele/margarete, in centrul orasului Piatra Neamt. ”


23.05.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de organizare eveniment Community Retreat, 14-16 iunie 2024, Piatra Neamt, Rubik Hub.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului care va avea loc in perioada 14-16 iunie 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de cazare;
– Servicii de catering;
– Servicii de inchiriere mijloc de transport cu sofer;
– Servicii foto video;
– Decont transport international;
– Materiale promotionale personalizate
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.05.2024, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 29.05.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 30-31.05-2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 04.06.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 63.190,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/)

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii