Categorie: RIS3

RIS3 logo_
NOUTĂȚI RIS3

Consorțiul Regional de Inovare a avizat Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est Ediția 3, revizia 1

În continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, ADR Nord-Est a revizuit Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, ținând cont de recomandările rezultate din analiza ex-ante efectuată de către experții Centrului Comun de Cercetare (JRC) al DG Regio la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului de Asistență Tehnică ”RIS3 în regiuni rămase în urmă”, Faza II, finanțat de DG Regio.

În data de 03.06.2021, Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, Ediția 3, revizia 1, a primit avizul favorabil din partea Consorțiului Regional de Inovare.

// Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est [versiune mai 2021]
// Anexa 1 RIS3 Nord-Est – Componenta CRI Nord-Est și CCA Nord-Est
// Anexa 2 RIS3 Nord-Est – Repere metodologice RIS3 Nord-Est
// Anexa 3 RIS3 Nord-Est – Domenii de competență
// Anexa 4 RIS3 Nord-Est – Rezultate Connect Nord-Est
// Anexa 5 RIS3 Nord-Est – Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare
// Anexa 6 RIS3 Nord-Est – Buget indicativ Plan acțiune Regional
// Anexa 7 RIS3 Nord-Est – Buna guvernanță a RIS3

Poza anunt RVP 2.0
NOUTĂȚI RIS3

Lansarea celui de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează cel de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0) în vederea identificării proiectelor de cercetare cu potențial ridicat de comercializare din Regiunea Nord-Est și sprijinirii echipelor de proiect aferente să își consolideze cunoștințele și capacitățile pentru a-și avansa propriul proiect către un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică (TRL).

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP) se va implementa astfel:

 • organizarea unor ateliere cu durată scurtă (1-2 zile) destinate cercetătorilor și personalului CTT, care au depus expresie de interes pentru a evalua provocările întâmpinate și nevoile acestora în procesul de comercializare a rezultatelor lor de cercetare și a identifica echipele de cercetare care vor beneficia de o asistență personalizată prin program;
 • sesiuni de coaching individualizat oferit echipelor selectate în vederea valorificarii unor oportunități specifice de comercializare.

Aplicanți eligibili:
În cadrul prezentului apel, entitățile care pot aplica sunt echipele de cercetare din cadrul următoarelor universități:

 1. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași
 2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 3. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
 4. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
 5. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 6. Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Perioada în care pot fi depuse aplicațiile:
Data de la care pot fi depuse aplicațiile: 04.05.2021
Data până la care pot fi depuse aplicațiile: 04.06.2021

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării se va desfășura în limba engleză.

Pentru mai multe detalii despre RVP 2.0 și despre procesul de aplicare, vă rugăm să accesați următoarele link-uri:

image007
NOUTĂȚI RIS3

Componența actualizată a membrilor Consorțiului Regional de Inovare (CRI) a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în data de 22.04.2021

Pentru buna desfășurare a activităților în cadrul Consorțiului Regional de Inovare Nord-Est, în luna februarie 2021, ADR Nord-Est a demarat procesul de actualizare a componenței Consorțiului Regional de Inovare, ținând cont de prevederile Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Consorțiului Regional de Inovare și a Comisiei Consultative Academice în Regiunea Nord-Est.

Au fost parcurse următoarele etape:

 1. verificarea participării membrilor titulari/supleanți la reuniunile CRI, având în vedere prevederile Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea CRI și CCA, art.13 alin.1 lit. d „La un număr de 3 absențe consecutive a unui membru titular (inclusiv supleantul său) la întâlnirile/consultările CRI, ADR Nord-Est în calitate de coordonator al CRI, are dreptul să revoce calitatea de membru titular/supleant și să inițieze demersuri pentru ocuparea poziției vacante”;
 2. transmiterea de scrisori către instituțiile din care fac parte membrii titulari/supleanți în vederea reconfirmării acestora sau pentru informarea privind revocarea membrilor care au absentat la minimum 3 întâlniri/ consultări consecutive ale CRI;
 3. înregistrarea la ADR Nord-Est a răspunsurilor primite pe e-mail;
 4. verificarea dosarului de candidatură (CV, Scrisoare de intenție, Scrisoare de recomandare), în cazul în care instituțiile au dorit înlocuirea membrului titular/supleant și nominalizarea altor persoane;
 5. verificarea întrunirii criteriilor de experiență și expertiză solicitate pentru fiecare candidatură;
 6. transmiterea de invitații către organizațiile colaboratoare din Comisia Consultativă Academică care au transmis candidaturi pentru CRI în apelul deschis în 2017 (dar care nu au fost selectate din cauza numărului limitat de membri) pentru ocuparea pozițiilor rămase vacante;
 7. actualizarea componenței CRI prin aprobarea acesteia e către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în data de 22.04.2021.

Procesul de evaluare și selecție a avut ca fundament Procedura operațională  privind selecția candidaturilor pentru constituirea Consorțiului Regional de Inovare (POSCC/VI din ianuarie 2017) în baza căreia s-a constituit CRI Nord Est.

Procesul de evaluare și selecție a implicat verificarea de conformitate administrativă privind dosarele de candidatură, precum și evaluarea calitativă privind experiența și capacitatea de a contribui la RIS3 a fiecărui candidat.

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare, a fost actualizată componența Consorțiului Regional de Inovare.

Mulțumim pentru colaborare tuturor membrilor implicați în cadrul Consorțiului Regional de Inovare!

// Componență Consorțiul Regional de Inovare [aprilie 2021]

architects-engineer
NOUTĂȚI RIS3

Lansarea apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la 21.07.2022

—–

licitatie inchisa

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligență”.

Obiectivul apelului de proiecte este finanțarea activităților care să sprijine elaborarea de documentații pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligență.

Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice :

 • studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Categorii de beneficiari eligibili

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

 • întreprinderi mari;
 • întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • organizații neguvernamentale (ONG-uri);
 • entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriate între : universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Ce tip de apel de proiecte se lansează?
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limita de depunere a documentației de finanțare.

Care este perioada în care pot fi depuse documentațiile?
Data de la care pot fi depuse documentațiile: 04.12.2020 ora 12:00
Data până la care pot fi depuse documentațiile: 31.01.2021 ora 12:00, 05.03.2021 ora 12:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cazul în care există riscul că valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul apelului să nu acopere alocarea regională, se poate prelungi termenul până la care pot fi depuse proiectele. Prelungirea termenului se realizează prin aprobarea și publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de 6.055.000 lei.

ATENȚIE!  Pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate „6. să fie rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivel regional”, documentațiile transmise trebuie să fie incluse în portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Informații suplimentare despre Apelul pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est: https://www.adrnordest.ro/rezultatele-apelului-de-constituire-a-portofoliului-de-proiecte-aferent-ris3-nord-est/


Descarcă Ghidul Solicitantului (17.11.2020)
Ordinul nr. 894 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis

Corrigendum nr. 1 (08.12.2020)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 1 (08.12.2020)

Corrigendum nr. 2 (27.01.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 2 (28.01.2021)

Corrigendum nr. 3 (09.04.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 3 (12.04.2021)

Corrigendum nr. 4 (19.05.2021)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 4 (20.05.2021)
Anexe Ghid Solicitant + Anexa 7 – [model] Declarație de capacitate financiară

Corrigendum nr. 5 (13.01.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 5 (13.01.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 6 (11.05.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 6 (11.05.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 7 (30.05.2022)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 7 (30.05.2022)
Anexe Ghid Solicitant

Corrigendum nr. 8 (19.05.2023)
Descarcă Ghidul Solicitantului conform Corrigendum nr. 8 (19.05.2023)
Anexe Ghid Solicitant

ris3
RIS3

Consorțiul Regional de Inovare a avizat Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est

În urmă finalizării procedurii de consultare și obținerii numărului necesar de voturi pozitive, Consorțiul Regional de Inovare a avizat favorabil Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est.

Versiunea avizată a Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est:

// Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est
// Anexa 1 RIS3 Nord-Est – Componentă CRI Nord-Est și CCA Nord-Est
// Anexa 2 RIS3 Nord-Est – Repere metodologice RIS3 Nord-Est
// Anexa 3 RIS3 Nord-Est – Domenii de competență
// Anexa 4 RIS3 Nord-Est – Rezultate Connect Nord-Est
// Anexa 5 RIS3 Nord-Est – Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare

ris3
RIS3

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est publică în consultare documentul privind Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST, ediția august 2020

Invităm antreprenori, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai administrației publice locale și societății civile, care au participat în procesul de actualizare a strategiei de specializare inteligentă (ateliere de descoperire antreprenorială, interviuri de lanț valoric), fac parte din structurile de guvernare RIS3, au avut sau intenționează să depună proiecte pentru portofoliul RIS3, etc., să transmită în scris observațiile/ propunerile privind îmbunătățirea documentului până la data de 18 septembrie 2020, la adresa de e-mail: info@adrnordest.ro.