ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției ”Servicii de efectuare audit energetic, Imobil Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț”

1)      Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatra Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având ca obiect prestarea de Servicii de efectuare audit energetic, Imobil Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț.

Atenție:
Înainte de depunerea ofertelor, se recomandă vizitarea de către ofertanți a amplasamentului, pentru a evalua toate condițiile care ar putea influența oferta, inclusiv documentele tehnice disponibile ale clădirii, aflate în posesia autorității contractante.
Intenția de vizitare a amplasamentului se comunică autorității contractante în timp util (până cel mai târziu dată de 10.03.2021, ora 12.00), prin transmiterea unei solicitări scrise sau telefonic (email: ionut.amariei@adrnordest.ro, mobil: 0722542140, persoană de contact: dl. Ionuț AMARIEI).

2)      Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.03.2021, ora 23:55;

3)      Limba ofertei: Limba română;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe această adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.
Ofertele se pot depune și la Secretariatul autorității contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5)     Calendarul estimativ al achiziției directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 15.03.2021, ora 09:30;
– Data estimată de evaluare a ofertelor (după solicitarea clarificări și primirea răspunsurilor, după caz):  19.03.2021;
– Data estimată de semnare a contractului: 22.03.2021.

6)      Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: până la dată de 12.04.2021;

7)      Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizată mai întâi oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care această corespunde necesităților autorității contractante, atribuirea se face fără analiză celorlalte oferte depuse.

Dacă oferta cu prețul cel mai scăzut nu îndeplineste cerințele autorității contractante, această va fi declarată „oferta necâștigătoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are prețul imediat următor (în ordine crescătoare a prețurilor).

Oferta necâștigătoare este oferta neconformă/ inacceptabilă așa cum este prevăzut în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate că urmare a declarării câștigătoare a unei oferte cu preț mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „prețul cel mai scăzut” care respectă cerințele autorității contractante va fi declarată „oferta câștigătoare”.

8)      Valoarea estimată a achiziției publice / Sursă de finanțare: 24.500,00 lei fără TVA/ Surse proprii

9)      Nu se acceptă oferte alternative.

10)  Operatorul economic care depune oferta trebuie să fie înregistrat în condițiile legii în Registrul Comerțului, iar obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

  • Formularul 1 – Formular de Ofertă
  • Formularul 2 – Formular Propunere tehnico-financiară
    Propunerea tehnico-financiară va include, pentru fiecare auditor energetic (expert-cheie) nominalizat în ofertă, copii după certificatul de atestare pentru specialitatea construcții și instalații, grad profesional I și legitimația emise de autoritatea competentă, vizate la zi, aflate în termenul de valabilitate.
  • Formularul 3 – Declarație de Disponibilitate a expertului-cheie/experților-cheie nominalizat/i în ofertă (auditori energetici).
  • Formularul 4 – Declarație privind acceptarea Modelului de contract
  • Formularul 5 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
  • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Descarcă:
Caiet sarcini
Anexa 1 la Caiet de sarcini – corp constructie vizat
Model de Contract Audit energetic
Formulare si Modele Audit Energetic