NOUTĂȚI

Cooperare internațională în domeniul tehnologiilor pentru apă

Gestionarea durabilă a apei este esențială pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar și pentru alte industrii mari consumatoare de apă (alimentară, chimică, celulozei si hârtiei etc.). Provocările comune ale acestui sector se referă la: infrastructura învechită și investițiile reduse în exploatare și întreținere, utilizarea de poluanți persistenți, pierderile de apă și gestionarea ineficientă a acestei resurse.

Proiectul de cooperare interregională iWATERMAPFoi de parcurs pentru Tehnologii Inovative în domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”) a adus împreună 9 regiuni partenere din 7 state europene, interesate în depășirea provocărilor societale legate de managementul resurselor de apă, utilizarea tehnologiilor în alte domenii conexe, recuperarea/ valorificarea resurselor provenite din apele uzate și din tratarea apelor uzate. Proiectul este finanțat în cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregională INTERREG Europe și este implementat, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în 2 faze, a câte 5 ani, începând 1 iunie 2018.

Prima fază, ce a durat 3 ani, a cuprins acțiuni ce au vizat realizarea analizei regionale, schimbul de experiență și elaborarea foilor de parcurs, a unui plan de acțiune regional privind transferul bunelor practici în regiunile partenere și a recomandărilor de politică. Faza a doua, de 2 ani, a cuprins activitățile pentru implementarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de acțiune.

În cadrul proiectului, în prima fază de implementare, s-au realizat următoarele:

 • Evaluare stadiu actual, regional, al ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei cu perspectiva potențialei dezvoltări într-o mai mare măsură a masei critice a ecosistemului inovării: Raport „Evaluare a masei critice a ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei”;
 • Participare la 7 evenimente transnaționale în regiunile partenere (vizite de studiu, ateliere de lucru) pentru schimb de experiență și identificare bune practici: 3 la fața locului, 3 online și 1 hibrid;
 • Organizare 12 întâlniri regionale (3 fizic și 9 online) la care au participat 186 părți interesate (dintre care 138 de persoane au participat la cele 6 întâlniri regionale și 48 de persoane au participat la cele 2 serii a câte 3 întâlniri ale grupurilor de lucru regionale inițiate în cadrul acestui proiect – Infrastructura Verde, Digitalizare și Economie Circulară;
 • Elaborare trei foi de parcurs pe direcții identificate ca fiind prioritare pentru sectorul apă: Creșterea masei critice a ecosistemului de inovare, Resurse umane și Internaționalizare;
 • Elaborare Plan Regional de Acțiune pentru Inovare în sectorul de apă.

Planul Regional de Acțiune își propune să aibă un impact pozitiv asupra:

 • Creșterii numărului de firme și organizații regionale implicate/interesate în inovare;
 • Creșterii numărului de locuri de muncă și atragerea experților în domeniul apei;
 • Cooperării transnaționale și inter-regionale;
 • Dezvoltării regionale în domeniul managementului inteligent al resurselor de apă.

Principala acțiune propusă în cadrul Planului Regional de Acțiune este „Creșterea colaborării între părțile interesate regionale prin inițierea și activarea unor Grupuri de Acțiune (GA), și stimularea și sprijinirea acestora în vederea creșterii capacitații de a inova și de a aplica cu succes pentru finanțare în cadrul viitoarelor scheme de finanțare”.

Acțiunea care va fi implementată în regiunea de Nord-Est a României va avea două sub-acțiuni (faze) principale:

 • Consolidarea ecosistemelor regionale de inovare;
 • Stimularea și sprijinirea părților interesate regionale să depună cereri finanțare.

Acțiunea planificată, cu principalele sub-acțiuni, este strâns legată de toate cele trei foi de parcurs, și anume 1: Creșterea masei critice a ecosistemului de inovare, 2: Resurse umane și 3: Internaționalizare.

Proiectul este, în prezent, în Faza 2 (anul 1) de implementare și monitorizare a acțiunilor propuse în Planul Regional de Acțiune. În acest context, a fost întocmit un raport prin care au fost detaliate toate activitățile întreprinse, în perioada iunie 2021 – mai 2022, de ADR Nord-Est pentru a dezvolta și crește masa critică a ecosistemului de inovare în sectorul apei, dar și pentru a stimula și sprijini părțile interesate regionale să depună aplicații de proiecte.

De asemenea, au fost realizate o serie de activități pentru implementarea tuturor celor trei foi de parcurs și câteva exemple de implicare a actorilor regionali (reprezentanți ai autorităților, operatorilor de apă, companiilor, agențiilor de protecție a mediului, mediului academic cu responsabilități în domeniul apei și ONG-urilor) în activități legate de sectorul de apă, pot fi, de asemenea, consultate în acest raport, disponibil aici.

Este vitală necesitatea implementării unor intervenții capabile să atenueze efectele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă cu accent pe utilizarea rațională a acesteia, reutilizarea și recircularea apei în diferite industrii (minimizarea apei în procesul de producție) și agricultură (distribuția apei în timpul secetei, nevoia de reținere a apei în perioade cu precipitații intense etc.), creșterea reciclării, valorificării, reutilizării apei (comportament, educație, aplicații, produse, procese, tehnologii inteligente), asigurarea tranziției către modelul economiei circulare prin simbioză industrială (creșterea know-how-ului în domeniul economiei circulare în domeniul apei), etc.

În perioada următoare, se urmărește creșterea numărului actorilor implicați prin promovarea activităților și bunelor practici implementate în sectorul de apă la nivelul Regiunii Nord – Est și implicarea acestora în proiecte competitive de impact regional prin care să accelereze transferul tehnologic de la mediul de cercetare la produse finite, puse pe piață.

Raport de monitorizare Plan Regional de Acțiune iunie 2021 – mai 2022 [RO]  + [EN]