// Programul de finanțare: Interreg Europe, apelul 3
// Obiectiv Specific – 1.2 Îmbunătățirea politicilor de inovare
// Buget total proiect: 1.688.726 Euro
// Buget aferent ADR Nord-Est: 205.210 Euro
// Durata: 36 luni (faza 1) + 24 luni (faza 2)
// Lider de proiect: WETSUS, Centrul European de Excellence pentru Tehnologii durabile în sectorul apei, Olanda.

Proiectul de cooperare interregională iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative în domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), este finanțat în cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe.

Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la creșterea masei critice a ecosistemului de inovare în regiunile partenere. Abordarea de masă critică a ecosistemului de inovare presupune identificarea și implementarea, pas cu pas, a tuturor elementelor necesare pentru ecosistemul de inovare, cum ar fi: cooperarea între mediul academic și sectorul privat, interacțiunea dintre clustere, cooperarea în cadrul rețelelor interregionale, știință și educație, asigurându-se astfel stabilitatea și dezvoltarea durabilă a sistemului.

Proiectul iWATERMAP a selectat Tehnologiile din domeniul apei datorită contribuției acestora la depășirea provocărilor societale legate de managementul resurselor de apă și anume: deficitul de apă, utilizarea eficientă a apei, utilizarea tehnologiilor în alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate și din tratarea apelor uzate, etc. Sectorul are un potențial mare de a genera produse și servicii inovatoare care pot fi exportate, contribuind astfel, la creșterea competitivității, dezvoltare economică și crearea de locuri de muncă în regiune.

Instrument de politică vizat în cadrul proiectului
POR 2014-2020, Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic, justificat de premisa că este importantă stimularea inovării, în special în sectorul tehnologiei apei, care să sprijine creșterea competitivității, dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în regiune. Indicatorul de performanță autodefinit urmărește sprijinirea a 3 entități în activități de TT (inovare IMM în parteneriat cu ITT).

Obiective specifice:
1) Dobândirea de cunoștințe despre Modelul de Dezvoltare a Masei Critice – evaluarea stadiului actual al tehnologiilor din domeniul apei la nivel regional, cu perspectiva potențialei dezvoltări într-o mai mare măsură a masei critice a ecosistemului de inovare;
2) Îmbunătățirea elementelor de politică publică din regiunile partenere pentru consolidarea masei critice în:
a) dezvoltarea capitalului uman și
b) strategia de internaționalizare pentru inovare regională, pentru tehnologiile din domeniul apei.
3) Elaborarea de foi de parcurs pentru îmbunătățirea politicilor care să stimuleze inovarea, bazate pe abordarea de masă critică, pentru tehnologiile din domeniul apei.

ACTIVITĂȚI:

1. Schimb de experiență:
// Constituirea unui grup regional de stakeholderi (15-20 pers.) care se va reuni semestrial și va analiză situația actuală, tendințele și modelele din domeniul Apei, precum și soluțiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de acțiuni pentru îmbunătățirea managementului și a utilizării eficiente a apei.
// Participarea la 6 evenimente interregionale (2/an) și organizarea uneia la nivel regional (2 personal ADR Nord-Est și 2 stakeholderi/vizită) în regiunile partenere, la 2 conferințe de diseminare interregionale în Bruxelles și la 2 întâlniri ale membrilor proiectului (faza 2).
// 1 raport de autoevaluare și identificare a bunelor practici.
// Elaborarea a 3 foi de parcurs.
// Elaborarea unui plan de acțiune regional și validarea să de către stakeholderii relevanți.

2. Comunicare:
// Elaborarea unui plan de comunicare (la nivel de proiect)
Materiale:
// broșura, afiș
// infografice
// newsletter
// Comunicate de presă semestriale
// website și profil pe rețelele sociale
// eveniment final proiect

3. Coordonare și Management de proiect

REZULTATE:
Activități care se vor realiza în cadrul proiectului: 50 de evenimente de învățare regionale și interregionale, 7 evaluări regionale din punct de vedere a masei critice, 3 foi de parcurs cu privire la a) Masă critică a ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei; (b) Resurse umane și (c) Internaționalizare, 7 planuri de acțiune care vizează 7 instrumente de finanțare prin FEDR și/sau instrumente de politici regionale, analizarea și împărtășirea a 7-14 bune practici și creșterea capacității profesionale a 76 de persoane.

Proiectul va fi implementat în 2 faze, cuprinzând o perioada de 5 ani, începând cu dată de 1 iunie 2018:
Faza 1 = 3 ani, reprezentată de acțiuni privind realizarea analizei regionale, schimbul de experiență și elaborarea foilor de parcurs, a unui plan de acțiune regional privind transferul bunelor practici în regiunile partenere și a recomandărilor de politică
Faza 2 = 2 ani, reprezentată de activitățile pentru implementarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de acțiune.

Parteneri: Wetsus, Centrul European de Excelență pentru Tehnologia Durabilității Apei (Olanda); Provincia Fryslan (Olanda); Universitatea Tehnică din Riga (Letonia); Regiunea Cretă (Grecia); Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România); Clusterul pentru Alimente și Agricultură a Regiunii Murcia (Spania); Universitatea din Minho (Portugalia); CREA Hydro&Energy (Republica Cehă); Ministerul Educației și Științei din Republica Letonia

Informații suplimentare
// https://www.interregeurope.eu/iwatermap/

Persoană de contact:
Coordonator proiect ADR Nord-Est:
Simona Popa
Expert, Birou Specializare Sectorială
Direcția Dezvoltarea Afacerilor
Tel: +40233 218 071
email: simona.popa@adrnordest.ro

PUBLICAȚII
// Broșura iWATERMAP

// Plan regional de actiune pentru iWATERMAP [RO] + [EN]

// Raport de monitorizare Plan Regional de Acțiune iunie 2021 – mai 2022 [RO] + [EN]

NOUTĂȚI

29.06.2022 – Cooperare internațională în domeniul tehnologiilor pentru apă

Gestionarea durabilă a apei este esențială pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar și pentru alte industrii mari consumatoare de apă (alimentară, chimică, celulozei si hârtiei etc.). Provocările comune ale acestui sector se referă la: infrastructura învechită și investițiile reduse în exploatare și întreținere, utilizarea de poluanți persistenți, pierderile de apă și gestionarea ineficientă a acestei resurse.

Proiectul de cooperare interregională iWATERMAPFoi de parcurs pentru Tehnologii Inovative în domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”) a adus împreună 9 regiuni partenere din 7 state europene, interesate în depășirea provocărilor societale legate de managementul resurselor de apă, utilizarea tehnologiilor în alte domenii conexe, recuperarea/ valorificarea resurselor provenite din apele uzate și din tratarea apelor uzate. Proiectul este finanțat în cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregională INTERREG Europe și este implementat, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în 2 faze, a câte 5 ani, începând 1 iunie 2018.

Prima fază, ce a durat 3 ani, a cuprins acțiuni ce au vizat realizarea analizei regionale, schimbul de experiență și elaborarea foilor de parcurs, a unui plan de acțiune regional privind transferul bunelor practici în regiunile partenere și a recomandărilor de politică. Faza a doua, de 2 ani, a cuprins activitățile pentru implementarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de acțiune.

În cadrul proiectului, în prima fază de implementare, s-au realizat următoarele:
// Evaluare stadiu actual, regional, al ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei cu perspectiva potențialei dezvoltări într-o mai mare măsură a masei critice a ecosistemului inovării: Raport „Evaluare a masei critice a ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei”;
// Participare la 7 evenimente transnaționale în regiunile partenere (vizite de studiu, ateliere de lucru) pentru schimb de experiență și identificare bune practici: 3 la fața locului, 3 online și 1 hibrid;
// Organizare 12 întâlniri regionale (3 fizic și 9 online) la care au participat 186 părți interesate (dintre care 138 de persoane au participat la cele 6 întâlniri regionale și 48 de persoane au participat la cele 2 serii a câte 3 întâlniri ale grupurilor de lucru regionale inițiate în cadrul acestui proiect – Infrastructura Verde, Digitalizare și Economie Circulară;
// Elaborare trei foi de parcurs pe direcții identificate ca fiind prioritare pentru sectorul apă: Creșterea masei critice a ecosistemului de inovare, Resurse umane și Internaționalizare;
// Elaborare Plan Regional de Acțiune pentru Inovare în sectorul de apă.

Planul Regional de Acțiune își propune să aibă un impact pozitiv asupra:
// Creșterii numărului de firme și organizații regionale implicate/interesate în inovare;
// Creșterii numărului de locuri de muncă și atragerea experților în domeniul apei;
// Cooperării transnaționale și inter-regionale;
// Dezvoltării regionale în domeniul managementului inteligent al resurselor de apă.

Principala acțiune propusă în cadrul Planului Regional de Acțiune este „Creșterea colaborării între părțile interesate regionale prin inițierea și activarea unor Grupuri de Acțiune (GA), și stimularea și sprijinirea acestora în vederea creșterii capacitații de a inova și de a aplica cu succes pentru finanțare în cadrul viitoarelor scheme de finanțare”.

Acțiunea care va fi implementată în regiunea de Nord-Est a României va avea două sub-acțiuni (faze) principale:
// Consolidarea ecosistemelor regionale de inovare;
// Stimularea și sprijinirea părților interesate regionale să depună cereri finanțare.

Acțiunea planificată, cu principalele sub-acțiuni, este strâns legată de toate cele trei foi de parcurs, și anume 1: Creșterea masei critice a ecosistemului de inovare, 2: Resurse umane și 3: Internaționalizare.

Proiectul este, în prezent, în Faza 2 (anul 1) de implementare și monitorizare a acțiunilor propuse în Planul Regional de Acțiune. În acest context, a fost întocmit un raport prin care au fost detaliate toate activitățile întreprinse, în perioada iunie 2021 – mai 2022, de ADR Nord-Est pentru a dezvolta și crește masa critică a ecosistemului de inovare în sectorul apei, dar și pentru a stimula și sprijini părțile interesate regionale să depună aplicații de proiecte.

De asemenea, au fost realizate o serie de activități pentru implementarea tuturor celor trei foi de parcurs și câteva exemple de implicare a actorilor regionali (reprezentanți ai autorităților, operatorilor de apă, companiilor, agențiilor de protecție a mediului, mediului academic cu responsabilități în domeniul apei și ONG-urilor) în activități legate de sectorul de apă, pot fi, de asemenea, consultate în acest raport, disponibil aici.

Este vitală necesitatea implementării unor intervenții capabile să atenueze efectele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă cu accent pe utilizarea rațională a acesteia, reutilizarea și recircularea apei în diferite industrii (minimizarea apei în procesul de producție) și agricultură (distribuția apei în timpul secetei, nevoia de reținere a apei în perioade cu precipitații intense etc.), creșterea reciclării, valorificării, reutilizării apei (comportament, educație, aplicații, produse, procese, tehnologii inteligente), asigurarea tranziției către modelul economiei circulare prin simbioză industrială (creșterea know-how-ului în domeniul economiei circulare în domeniul apei), etc.

În perioada următoare, se urmărește creșterea numărului actorilor implicați prin promovarea activităților și bunelor practici implementate în sectorul de apă la nivelul Regiunii Nord – Est și implicarea acestora în proiecte competitive de impact regional prin care să accelereze transferul tehnologic de la mediul de cercetare la produse finite, puse pe piață.

Raport de monitorizare Plan Regional de Acțiune iunie 2021 – mai 2022 [RO]  + [EN]
–––-

22.11.2021 – Întâlnirea regională a proiectului iWATERMAP: Finalizare Faza 1
Eveniment online, 26 noiembrie 2021, ora 10:00, prin intermediul platformei Zoom.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) derulează proiectul de cooperare interregională iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative în domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), finanțat în cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe. În cadrul proiectului se propune îmbunătățirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind astfel la creșterea masei critice a ecosistemului de inovare în regiunile partenere.

În data de 26 Noiembrie 2021, va avea loc întâlnirea regională a proiectului iWATERMAP. Principalele tematici abordate:
1. Principalele rezultate ale proiectului în Faza 1:
// Foile de parcurs pe direcții identificate ca fiind prioritare pentru sectorul apă: Creșterea masei critice a ecosistemului de inovare, Internaționalizare și Resurse umane
// Acțiunile propuse în cadrul Planului Regional de Acțiune
// Oportunități viitoare de colaborare și finanțare
2. Propuneri de tematici pentru a fi abordate în vederea unei bune colaborări în cadrul grupurilor de lucru

Vă așteptăm la această dezbatere pentru coagularea ideilor de dezvoltare a activităților din cadrul Planului Regional de Acțiune pentru Inovare în Sectorul Apă și pentru stimularea cooperării locale și regionale în vederea folosirii la maximum a resurselor umane, de infrastructură și financiare pentru dezvoltare sustenabilă în sectorul apă!

Așteptăm confirmarea participării dvs. la această dezbatere accesând link-ul pentru înregistrare.
Termen limită de înregistrare – 25 Noiembrie 2021! Participanții înregistrați vor primi automat link-ul de conectare.

–-

Întâlnire regională proiect iWATERMAP – 11 Martie 2021: Dezbatere publică a Planului Regional de Acțiune pentru Inovare în sectorul apei și a Foilor de Parcurs – Creșterea Masei Critice a Ecosistemului de Inovare, Internaționalizare și Resurse Umane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, împreună cu firma de consultanță, Business Development Group SRL, au organizat în mediul online, cea de-a 6-a întâlnire regională de consultare a stakeholderilor în cadrul proiectului iWATERMAP, în dată de 11 Martie 2021. În cadrul acestei întâlniri au participat 26 de persoane (7 reprezentanți ai autorităților publice, administrațiilor de la nivel bazinal, agențiilor de protecția mediului; 9 reprezentanți ai operatori regionali apă-canal, și ai asociațiilor pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 4 reprezentanți ai unităților de cercetare-inovare – mediul academic și 1 reprezentant al unei firme private), precum și 5 reprezentanți ai organizatorilor (ADR Nord-Est și BDG SRL).

Reprezentatul ADR Nord-Est a prezentat, pe scurt, activitățile și rezultatele proiectului iWATERMAP realizate pe parcursul celor 3 ani. Din păcate, datorită restricțiilor de transport ca urmare a pandemiei, activitățile ce implicau schimbul de cunoștințe prin vizite de studiu au fost amânate și întâlnirile semestriale interregionale au fost realizate în mediul online. Activitățile proiectului au continuat să se desfășoare în mediul online atât la nivelul partenerilor din consorțiu, precum și la nivelul regiunii Nord-Est. Activitățile de schimb de experiență interregional au avut loc doar până în semestrul 3 și anume:

  • 1-a întâlnire interregională a avut loc în Olanda, Lewarden, unde au participat reprezentanți din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și de la o companie privată care se ocupă cu realizarea de stații de epurare, iar în cadrul întâlnirii semestriale de la nivel regional, acestea au împărtășit persoanelor participante „Lecțiile învățate pentru regiunea mea”;
  • Cea de-a 2-a întâlnire interregională a avut loc în Heraklion, Grecia, și din partea regiunii de Nord-Est au participat reprezentanți de la SC APAVITAL S.A – Iași și Agenția pentru Protecția Mediului Bacău;
  • Cea de-a 3-a întâlnire interregională a avut loc în România, la Iași, a fost organizată la sediul companiei regionale de apă APAVITAL și a avut loc în paralel cu conferință internațională WIRE X 2019 – cea de-a 10-a ediție a „Săptămânii Regiunilor Inovatoare din Europa“- principalul forum politic european pentru inovare și dezvoltare regională, ADR Nord-Est fiind direct responsabilă pentru organizarea acesteia. Părțile interesate, din cadrul consorțiului proiectului, au participat la vizite la față locului în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, în cadrul laboratoarelor de profil și la Stația de epurare Dancu operată de Apavital Iași.

Întâlnirile interregionale care trebuiau să aibă loc în Portugalia (semestrul 4) și Letonia (semestrul 5), s-au desfășurat în mediul online, unde au fost prezentate bunele practici și experiențele de la nivelul regiunilor organizatoare. Ultima întâlnire interregională se va desfășura pe dată de 18 Mai 2021, și va fi organizată de către partenerul din Spania, tot în mediul online.

Astfel, de-a lungul celor 3 ani (2019-2021), entitățile direct interesate de acest domeniu de la nivel regional au fost invitate, în prima fază a proiectului, să participe la activitățile de proiect legate de procesul de învățare interregională și schimb de experiență, au fost implicate în elaborarea foilor de parcurs, și în elaborarea planului regional de acțiune. În cea de-a două faza a proiectului, iunie 2021- mai 2023, vor fi invitate să contribuie la implementarea planului regional de acțiune și la dezvoltarea de recomandări comune de politici pentru îmbunătățirea instrumentului de politică abordat de proiect, dar în cazul nostru să propună recomandări pentru viitorul instrument de politică POR 2021-2027.

ADR Nord-Est este membru în cadrul parteneriatul “Water Smart Teritories” din cadrul Platformei S3 Modernizare Industrială, din anul 2018. Întâlnirile de lucru, în cadrul acestor platforme se desfășoară regulat, pentru cele 5 grupuri de lucru tematice (digitalizare, economie circulară, nămol, micro poluanți, poluare difuză), unde se discută prioritățile, soluțiile posibile dar și posibilitățile de finanțare existente pentru transpunerea ideilor de proiecte în practică. Aceste grupuri de lucru sunt foarte importante nu doar pentru coagularea ideilor de proiecte și a consorțiilor necesare dar și pentru stabilirea unui nivel de încredere între parteneri, care să asigure o colaborare de succes, posibil și în alte propuneri de proiecte ulterioare.

După prezentarea stadiului actual al activităților proiectului au fost descrise de către BDG, pe scurt, etapele și rezultatele întâlnirilor (fizice sau online) desfășurate pentru elaborarea PRA la nivelul regiunii Nord-Est. La acest moment PRA pentru stimularea inovării în domeniul tehnologiilor de apă prevede două acțiuni:

  • Acțiunea 1 – Creșterea cooperării pentru atingerea Masei Critice a Ecosistemului de Inovare
  • Acțiunea 2 – Dezvoltarea de cunoștințe și abilități pentru responsabilizarea și asigurarea progresului tehnic în domeniul apei

Ambele acțiuni prevăzute au propus și pașii pentru implementare și, un aspect esențial este constituirea Grupurilor de Acțiune regionale care trebuie să preia inițiativele locale pentru întâlniri regulate și cooperare, atât pentru elaborarea de propuneri pentru proiecte într-o viziune unitară, inovatoare cât și pentru organizarea unor cursuri pentru specialiști și nespecialiști având în vedere evoluția rapidă a tehnologiilor în sectorul apă și a cunoștințelor necesare implementării acestora.

De asemenea, au fost prezentate Foile de Parcurs pentru Creșterea Masei Critice a Ecosistemului de Inovare în apă, Resurse Umane și Internaționalizare de către experții din cadrul BDG, cu identificarea  provocărilor și propunerile de îmbunătățire, de creștere și de specializare în domeniu.

În încheierea evenimentului, a fost anunțată și propunerea pentru următoarea întâlnire (a 3-a) pentru constituirea celor 3 Grupuri de Acțiune pentru sfârșitul lunii martie 2021 (ideal a fi inițiată și dezvoltată de către persoane interesate pro-active din regiunea de Nord-Est).  În același timp, PRA și Foile de parcurs au fost transmise entităților participante pentru feedback și îmbunătățire acțiuni.

Planul de acțiune este un document care oferă detalii despre modul în care lecțiile învățate din cooperarea în cadrul acestui proiect vor fi exploatate pentru a îmbunătăți instrumentul de politică abordat în această regiune sau a se propune recomandări pentru viitoarele instrumente de politică (cum este cazul nostru). Documentul specifică natură acțiunilor care urmează să fie puse în aplicare, termenul, actorii implicați, costurile (dacă există) și sursele de finanțare (dacă există).

Planul Regional de Acțiune (PRA) urmărește să aibă un impact pozitiv asupra:

  • Creșterii numărului de firme și organizații regionale implicate/interesate în inovare,
  • Creșterii numărului de locuri de muncă și atragerea experților în domeniul apei și altele legate de domeniul apei (energie, industria alimentară, digitalizare, schimbări climatice, etc.),
  • Cooperării transnaționale și inter-regionale,
  • Dezvoltării regionale în domeniul managementului inteligent al resurselor de apă.

Descarcă:
Agendă
Minută
Prezentări

–––

25.05.2020 – Cooperare internationala in domeniul tehnologiilor pentru apa

Gestionarea durabila a apei este esentiala pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar si pentru alte industrii mari consumatoare de apa (alimentara, chimica, celulozei si hartiei etc.). Provocarile comune ale acestui sector se refera la: infrastructura invechita si investitiile reduse in exploatare si intretinere, utilizarea de poluanti persistenti, pierderile de apa si gestionarea ineficienta a acestei resurse.

Proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”),  a adunat impreuna 9 parteneri din 7 state europene, interesati in depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate. Acest sector are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare, care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de noi locuri de munca in regiune.

In cadrul proiectului, a fost realizata o evaluare la nivel regional, cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor, operatorilor de apa, agentiilor de protectie a mediului, mediului academic cu responsabilitati in domeniul apei, dar si prin consultarea altor documente, rapoarte, sinteze realizate in ultimii ani la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.

Concluziile desprinse din acest raport pun in evidenta, pe de o parte, cele mai importante provocari cu care se confrunta Regiunea Nord-Est in domeniul Mediu (managementul apei si al deseurilor) si necesitatea intensificarii actiunilor pentru promovarea cercetarii si dezvoltarii de tehnologii inovative, in mod particular in domeniul apei.

// Programele de finantare accesate sunt specifice dezvoltarii sectorului prioritar mediu, respectiv programe de tip POIM, POS Mediu, POR, AFM. Majoritatea autoritatilor publice au avut astfel de proiecte directionate catre dezvoltarea sistemelor de infrastructura tehnico – edilitara (alimentare cu apa, canalizare si epurare, gestionarea deseurilor), precum si monitorizarea si reducerea nivelului poluarii specifice pe componente de mediu. Investitiile in tehnologii si echipamente au fost concentrate pe echipamente necesare functionarii unor institutii publice din subordine in cadrul autoritatilor publice, sau pe aparatura de cercetare in cadrul (laboratoarelor) universitatilor. Se poate concluziona faptul ca Regiunea Nord Est este o regiune modesta din punct de vedere al investitiilor in tehnologii inovative din domeniul apei

// In ceea ce priveste transferul de tehnologie in Regiunea Nord-Est, principalul mod prin care s-a realizat, a fost prin achizitia de firme locale de catre companii private straine, care au modernizat procesele de productie, obtinand astfel produse de o calitate superioara. Dezavantajele dezvoltarii tehnologiei reprezinta o bariera majora pentru sectorul privat, in special pentru IMM-uri, care nu dispun de resursele financiare necesare procesului de inovare.

// In urmatorii zece ani, evolutiile stiintifice ale tehnologiilor vor influenta multe ramuri industriale diferite, de ex: agro-food, textile si noi materiale, automatizari industriale, TIC, sanatate si turism, energie si mediu. Pentru a ramane competitive pe aceste piete, companiile trebuie sa integreze inovatia in viziunea lor comerciala si in dezvoltarea produselor viitoare.

// Se remarca disponibilitatea institutiilor de a participa pe viitor la proiecte pe toate directiile prioritare (dezvoltarea tehnologiilor specifice in domeniul apei, resurse umane, internationalizare, digitalizare sau transfer tehnologic) si cu contributii diverse in dezvoltarea proiectului (asigurare a cofinantarii, oferirea de solutii sau consultanta, managementul proiectului).

Ca si pasi urmatori, proiectul iWATERMAP isi propune realizarea de workshop-uri care vor oferi baza pentru Planul Regional de Actiune in sectorul apei, care va urmari implicarea cercetarii din domeniul apei la nivelul cerintelor si problemelor actuale ale acestui sector, dar si solutionarea unor provocari cu care regiunea se confrunta la ora actuala. Acest plan va fi dezbatut si dezvoltat pe masura derularii proiectului in raport cu propunerile de actiuni si activitati rezultate din atelierele de lucru care vor avea loc in cadrul urmatoarelor seminarii programate (o data la 6 luni).

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este preocupata in permanenta de promovarea dezvoltarii durabile, a protectiei mediului, a economiei circulare si respectiv a domeniilor strategice (stiinta, tehnologie si inovare) care asigura progresul tehnologic constant, si va propune sa va alaturati grupului consultativ regional, in cadrul caruia sa analizam situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei, in contextul tranzitiei catre o economie circulara. Aceasta idee este sustinuta prin existenta si functionarea unor organisme/institutii la nivelul regiunii, existenta unor relatii de colaborare regionala si interregionala in jurul carora sau cu suportul carora se poate coagula un nucleu de cercetare viabil in domeniul apei.

Documente atasate
// Raport de auto-evaluare a Regiunii Nord-Est din punctul de vedere a masei critice

–––

06.05.2020 – Intalnire online a Grupului Regional Consultativ pentru revizuirea Foilor de Parcurs si a Planului de Actiune Regionala [proiectul iWATERMAP]

In cadrul proiectului de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, impreuna cu expertii din cadrul companiei Business Development Group SRL au organizat online, in data de 6 mai 2020, cea de-a 4a intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, la care au participat: 21 de persoane, reprezentanti din cadrul administratiilor bazinale, agentiilor de protectia mediului, administratiei publice locale, operatorilor regionali de alimentare cu apa si canalizare, universitatilor, centrelor de cercetare si companiilor de profil.

In cadrul evenimentului, a fost prezentat stadiul de implementare a proiectului, activitatile desfasurate in ultima perioada si planificarea urmatoarelor, precum si stadiul Initiativei “Water Smart Territories” (WST) si a propunerilor de colaborare din care ADR Nord-Est face parte, respectiv “Solutii biotehnologice pentru tratarea apei si epurarea apelor uzate”“Tehnologii pentru indepartarea poluantilor organici din namol” si “Digitalizare”. Initiativa WST din cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3), Parteneriatul Modernizare Industriala, urmareste consolidarea colaborarii inter-sectoriale intre sectoarele apa si IT&C avand ca si obiectivele pentru inovare:

// Intarirea flexibilitatii infrastructurii – Imbatranirea infrastructurii si investitii reduse in exploatare si intretinere; poluantii persistenti si emergenti, pierderile de apa si resursele limitate;

// Digitalizare – Industrie 4.0 (big data, senzori, robotica, realitate virtuala sunt elemente noi care ar putea facilita gestionarea apei pentru utilizatori si utilizari diferite ale apei);

// Economia circulara – recuperarea resurselor, valorificarea namolurilor, reutilizarea apei, eficienta energetica si eficientizarea procesului de productie a apei.

// Guvernanta multi-stakeholder – Apa ar trebui gestionata in functie de utilizatorii de apa multipli: agricultorii, consumatorii de apa urbani si industriali care trebuie sa respecte diferite cerinte si sa gestioneze o resursa comuna si unica.

Parteneriatul WST isi propune:

// Sprijinirea colaborarii intersectoriale intre sectoarele apei si TIC si evidentierii celor mai promitatoare inovatii.

// Schimbul de experienta intre lanturile valorice interregionale; portofoliile si platformele de investitii vor consolida dialogul industrial si vor favoriza dezvoltarea de tehnologii si de servicii inovatoare.

// Sa faciliteze identificarea de noi proiecte si activitati comune care sa permita dezvoltarea de tehnologii si servicii inovatoare si sa identifice posibilitatile de dezvoltare a oportunitatilor de co-investitie.

Au fost prezentate principalele provocari rezultate din intalnirile anterioare ale proiectului iWATERMAP si propuse Grupuri de Actiune, cate unul pe fiecare dintre cele 3 foi de parcurs (cresterea masei critice a ecosistemului de inovare, resurse umane si internationalizare) propuse in cadrul Planului Regional de Actiune ca fiind relevante pentru solutionarea provocarilor regionale. De asemenea, a fost prezentat in detaliu stadiul dezvoltarii foilor de parcurs aferente celor 3 teme dupa care a urmat o dezbatere referitoare la aceste propuneri si imbunatatirea acestora.

Grupurile de Actiune propuse de organizatori au fost pe urmatoarele teme de interes: DigitalizareInfrastructura VerdeEconomie CircularaCentru regional de inovare in sectorul apei pentru calificarea resursele umane. O concluzie a acestei dezbateri a fost ca participantii ar trebui sa aiba initiativa si sa ia legatura fiecare cu partenerii pe care ii considera relevanti pentru atingerea obiectivelor cat de repede posibil astfel incat exercitiul de colaboare in cadrul Grupului de Actiune sa poata fi folosit pentru dezvoltarea de proiecte in cadrul viitoarelor programe de finantare.

Documente atasate
// Agenda intalnire
// Prezentari

–––

29.11.2019 – Intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei [proiectul iWATERMAP]

Agentia pentru Dezvoltare Regionala implementeaza incepand cu iunie 2018, proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei. In acest context, in data de 28 noiembrie 2019 a fost organizata cea de-a treia intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, la care au participat: reprezentanti ai operatorilor de alimentare cu apa si canalizare, reprezentanti ai administratiei publice si administratiilor bazinale, universitati si centre de cercetare.

In cadrul evenimentului, a fost prezentat stadiul de implementare a proiectului – modalitatile de colectare a ideilor, transpunerea acestora in masuri si dezvoltarea lor in actiuni concrete ce vor face parte din Planul Regional de Actiune. De asemenea, se vizeaza si procesul de revizuire a foilor de parcurs in dezvoltarea masei critice a ecosistemului de inovare, dezvoltarea resurselor umane si strategia de internationalizare pentru inovare regionala, aferenta tehnologiilor din domeniul apei.

Regiunea Nord-Est a aderat la parteneriatul Water Smart Territories in 2019, dezvoltat in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta S3 de catre 3 regiuni lider europene (Aragón – Spania, Centre Val de Loire – Franta, Provincia Fryslan – Olanda) carora li s-au alaturat alte 15 regiuni.

In cadrul primei intalniri a parteneriatului, au fost prezentate 25 de idei de cooperare/potentiale co-investitii ce pot fi transpuse in proiecte interregionale si care pot reprezenta suport pentru regiunile partenere. Aceste noi proiecte, ce vor cuprinde activitati comune, vor sta la baza cooperarii regionale prin inovatii care sa depaseasca cele mai avansate tehnici si tehnologii ale momentului. Una din provocarile prezentate de catre Regiunea Nord-Est o reprezinta “modalitatile alternative din punct de vedere al costurilor, in vederea tratarii apei potabile”. Aceasta a fost desemnata lider in dezvoltarea proiectului alaturi de alte 7 regiuni partenere.

Agenda intalnirii a inclus si prezentarea de proiecte inovatoare in domeniul apei, dar si o dezbatere privind barierele care exista in acest moment in sector, iar membrii Grupului Regional Consultativ si-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ in implementarea proiectului.

–––

26.07.2019 – Proiectul iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei

Gestionarea durabila a apei este esentiala pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar si pentru alte industrii mari consumatoare de apa (alimentara, chimica, celulozei si hartiei etc.). Provocarile comune ale acestui sector se refera la: infrastructura invechita si investitiile reduse in exploatare si intretinere, utilizarea de poluanti persistenti, pierderile de apa si gestionarea ineficienta a acestei resurse.

Incepand cu anul 2018, ADR Nord-Est este partener in cadrul Proiectului de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG Europe (apelul 3), in care sunt implicati 9 parteneri din 7 state europene.

Proiectul iWATERMAP are in vedere tehnologiile din domeniul apei, datorita contributiei acestora la depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa, utilizarea eficienta a apei, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate etc. Acest sector are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare, care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de noi locuri de munca in regiune.

In acest context, in perioada 25-26 iunie 2019, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat, la Iasi (sediul ApaVital SA Iasi), cea de-a 3-a intalnire transnationala la care au participat actori relevanti din regiune, precum si partenerii proiectului, respectiv Wetsus (Centrul European de Excelenta pentru Tehnologia Durabilitatii Apei) Olanda, Provincia Fryslan (Olanda), Universitatea Tehnica din Riga (Letonia), Regiunea Creta (Grecia), Clusterul pentru Alimente si Agricultura a Regiunii Murcia (Spania), Universitatea din Minho (Portugalia), CREA Hydro&Energy (Republica Ceha) si Ministerul Educatiei si Stiintei din Letonia. (detalii suplimentare despre proiect http://www.adrnordest.ro/index.php?page=iWATERMAP )

Un element de noutate il reprezinta aderarea Regiunii Nord-Est la parteneriatul Water Smart Territories, constituit, in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3 Platform), de catre 3 regiuni lider europene (Aragón – Spania, Centre Val de Loire – Franta, Provincia Fryslan – Olanda). Aceasta initiativa vizeaza crearea unei platforme dedicate apei, care va contribui la intarirea capacitatii inovative a regiunilor europene, la facilitarea de noi investitii in infrastructura si crearea de noi tehnologii pentru un management sustenabil al apei.

Totodata, a fost prezentata oportunitatea de participare a entitatilor interesate la AQUATECH AMSTERDAM 2019, care va fi organizat in perioada 5-8 noiembrie 2019.

Acest eveniment international reprezinta locul in care companiile inovatoare si entitatile din cercetare pot identifica parteneri pentru cooperare in domeniul tehnologiei si cercetarii din sectorul apei, prin participarea la intalniri bilaterale.

De asemenea, este cadrul in care cererea intalneste oferta. Astfel in cadrul expozitiei dedicate, furnizori de renume de tehnologie isi prezinta ultimele noutati, iar participantii interesati pot gasi solutii la provocarile intampinate (detalii suplimentare https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/ ).

In vederea participarii la acest eveniment (si in functie de interesul manifestat pentru cerere sau oferta), va invitam sa completati unul din formularele anexate si sa il transmiteti la adresa de mail: roxana.iosub@adrnordest.ro, pana la data de 28 august 2019.

// Formularele participare AQUATECH AMSTERDAM

–––

31.05.2019 – Intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat in data de 30 mai 2019, la Piatra-Neamt cea de-a doua intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, care reuneste specialisti in domeniu: operatori de alimentare cu apa si canalizare, firme producatoare de echipamente si tehnologii dedicate apei, reprezentanti ai administratiei publice si administratiilor bazinale, universitati si centre de cercetare. Sectorul apei reprezinta un sector cu potential de specializare inteligenta in Regiunea Nord-Est.

In cadrul evenimentului a fost prezentata oportunitatea aderarii la Parteneriatul European “Water Smart  Teritories” constituit in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3P) pentru Modernizare Industriala, initiat de regiunile Aragón (Spania), Centre – Val de Loire (Franta) si Fryslân (Olanda). Parteneriatul isi propune sa contribuie la consolidarea capacitatii de inovare a regiunilor europene fara a se limita la eficienta resurselor de apa, mergand catre facilitarea unor noi investitii bazate pe infrastructura deschisa de inovare (open innovation) si noile tehnologii in gestionarea durabila a apei de catre grupuri si actori importanti din ecosistemele regionale. O astfel de cooperare interregionala poate creste impactul si facilita o colaborare mai stransa si interdisciplinara intre regiunile partenere si organizatiile regionale care sa raspunda provocarilor industriei apei prin solutii tehnologice avansate pentru a aborda nevoile teritoriilor si ale societatii europene.

Totodata, s-a discutat despre situatia actuala a regiunii unde am reusit sa schitam o imagine a activitatilor, proiectelor si eforturilor cunoscute dedicate dezvoltarii ecosistemului regional de cercetare si inovare. Impreuna cu reprezentantii din regiune, am incercat sa stabilim pasii care trebuie parcursi pentru atingerea etapelor de dezvoltare a masei critice in ecosistemul general al inovarii in sectorul apei. In acest sens, au fost identificate idei noi de proiecte, oportunitati de parteneriate, dar si o parte din problemele cu care regiunea noastra se confrunta in acest sector.

Agenda intalnirii a inclus si prezentarea lectiilor invatate in urma derularii vizitei de studiu in regiunea Creta din Grecia (9-10 aprilie 2019 ) de catre cele doua entitati participante. Din bunele practici prezentate in Grecia, ne putem referi la avantajele utilizarii ozonului in tratarea apei, la protectia surselor de apa si incadrarea lor ca “Arii protejate”, implementarea unor tehnologii eficiente si, de asemenea, aplicarea eficienta a Directivelor europene.

–––

26.10.2018 – Primul Grup Regional Consultativ in domeniul apei la nivelul Regiunii Nord-Est

S-a constituit primul Grup Regional Consultativ in domeniul apei la nivelul Regiunii Nord-Est
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est) a organizat, la Iasi, Hotel Ramada Iasi City Center, in data de 26 octombrie 2018, incepand cu ora 10.00, evenimentul de lansare al proiectului INTERREG de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei si prima intalnire a Grupului Regional Consultativ in domeniul apei.
In cadrul evenimentului de lansare s-a facut o prezentare a obiectivului, activitatilor si rezultatelor proiectului, a fost prezentata abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare, asa cum a fost descrisa de catre liderul de proiect si a fost sustinuta prezentarea analizei regionale (initiala) a situatiei actuale si identificarea nevoilor stringente ale regiunii in domeniul apei.
S-au evidentiat, de asemenea, si avantajele si responsabilitatile reprezentantilor grupului consultativ regional. Obiectivul constituirii acestui grup regional consultativ este acela de a sprijini introducerea pe agenda publica a conceptului de masa critica a ecosistemului inovarii pentru tehnologiile din domeniul apei in randurile actorilor regionali relevanti, de a facilita schimbul de informatii si cunostinte (know-how) in domeniu si de a dezvolta proiecte in parteneriat in domeniul apei la nivel regional si la nivel international. In acest sens, pana la finalizarea proiectului, imbunatatirea instrumentelor de politica referitoare la implementarea efectiva a inovatiei in lanturile de inovare regionale, a inovarii deschise prin specializarea inteligenta va fi inclusa in planificarea si programarea regionala, insotita de un portofoliu regional de proiecte in domeniu.

Acest grup consultativ a fost constituit sub forma unei structuri informale si reuneste, peste 20 de specialisti din domeniul apei din Regiunea Nord-Est, incepand cu reprezentanti ai administratiei publice, administratiilor bazinale, operatorii de alimentare cu apa si canalizare, firme producatoare de echipamente si tehnologii dedicate apei, firme de proiectare, ONG-uri, asociatii, companii producatoare din diverse domenii, universitati & centre de cercetare si nu in ultimul rand, publicului larg interesat de imbunatatirea performantelor tehnice in domeniul apei. In cadrul acestui grup consultativ regional se va analiza situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul Apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei.

De asemenea, in cadrul acestui eveniment a fost prezentat un proiect complex de cooperare interinstitutionala in domeniul mediului (apa, deseuri si economie circulara).

In urma vizitei de studiu ce a avut loc in perioada 25-27 Septembrie 2018 in Leewarden, Olanda, cei doi stakeholderi, reprezentanti ai mediului privat si ai mediului academic, au venit sa sustina prezentatile cu titlul “Lectii invatate pentru regiunea mea”, unde au evidentiat lucrurile si modelele de buna practica identificate in vizita de studiu si care ar dori sa le vada si la noi in regiune.

// Agenda
// Prezentari
// Acord aderare grup consultativ

–––

25-27 Septembrie 2018 – Reprezentanti ai Regiunii Nord-Est aprofundeaza bunele practici in domeniul tehnologiilor de apa din Olanda

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a participat, in perioada 25-27 Septembrie 2018, la evenimentul de lansare si, respectiv prima vizita de studiu in Leewarden, Olanda a modelelor de buna practica in domeniul tehnologiilor de apa, in cadrul proiectului #iWatermap: Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”) finantat de Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe.
La aceasta intalnire interregionala au mai participat si 2 specialisti in domeniul tehnologiilor de apa, reprezentanti ai partilor interesate, nominalizate in cadrul grupului consultativ regional in domeniul apei si anume un reprezentant de la compania SC CRIBERNET SRL (Criber Net) si un reprezentant al mediului academic din cadrul Departamentului de Ingineria si Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ”Cristofor Simionescu”, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

In cadrul evenimentului de lansare a proiectului, fiecare dintre cele 6 regiuni partenere au prezentat rezultatele autoevaluarii (preliminare) regionale initiale si au avut loc discutii pe baza sinergiilor si cooperarilor viitoare pe provocarile regionale similar identificate.
Intalnirea de lansare a proiectului a avut loc in aceeasi saptamana cu Saptamana Tehnologiilor de Apa in Europa 2018 (European Water Tech Week 2018) si, in cadrul programului s-au urmat si mai multe sesiuni ale evenimentului EWTW2018.
Aceasta este prima vizita de studiu organizata in cadrul acestui parteneriat si isi propune sa aprofundeze modul de implementare a bunelor practici pe care Olanda le promoveaza la nivel international.
Scopul vizitei a fost acela de a identifica modele cu potential de transfer in Regiunea Nord-Est, cu atat mai mult cu cat tema de discutie si vizitele pe teren au vizat dezvoltarea capitalului uman, strategii de internationalizare si prezentarea tehnologiilor inovative in domeniul apei.
Acest proiect isi propune imbunatatirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemului de inovare in regiunile partenere. Abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare presupune identificarea si implementarea, pas cu pas, a tuturor elementelor necesare pentru ecosistemul de inovare, cum ar fi: cooperarea intre mediul academic si sectorul privat, interactiunea dintre clustere, cooperarea in cadrul retelelor interregionale, stiinta si educatie, asigurandu-se astfel stabilitatea si dezvoltarea durabila a sistemului.

// Agenda
// Prezentare ADR Nord-Est

–––

Intalnirea de pre-lansare a proiectului #iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps
29-30 Mai 2018, Bruxelles, Belgia

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a participat in data de 29 mai 2018, la Bruxelles, Belgia la intalnirea de pre-lansare a proiectului #iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps finantat prin Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe, apel 3.
Evenimentul a avut urmatoarele obiective: prezentarea consortiului, introducerea Modelului de Dezvoltare a Masei Critice, prezentarea obiectivelor, activitatilor, rezultatelor, raportarea in cadrul Interreg Europe, utilizarea platformei #iOLF si agrearea acordului de parteneriat. Pe langa acestea s-au purtat discutii cu partenerii despre obiectivele consortiului, sinergiile dintre parteneri, asteptarile si nevoile partenerilor

In data de 30 mai a avut loc Conferinta Water Technology and Circular Economy, organizata de catre partenerul lider al proiectului iWATERMAP, WETSUS, unde s-au prezentat modele eficiente de dezvoltare a ecosistemului de inovare. Facilitarea masei critice este elementul-cheie si constituie baza proiectului iWATERMAP. Conferinta a evidentiat, de asemenea, si legatura dintre tehnologiile din domeniul apei si economia circulara.
Din cadrul consortiului fac parte 9 parteneri (inclusiv administratii publice, agentii de dezvoltare regionala, clustere, institutii de invatamant si cercetare) din 7 tari diferite (Olanda, Letonia, Grecia, Romania, Spania, Portugalia, Republica Ceha).
Proiectul iWATERMAP se concentreaza pe sustinerea politicilor de inovare pentru tehnologiile din sectorul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemelor de inovare din regiunile partenere din acest sector.

// Agenda 29 mai 2018
// Agenda 30 mai 2018
// Prezentari

–––