ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii creare si publicare 1 advertorial (articol de promovare) in spatiul online si de realizare 1 interviu

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de “Servicii creare si publicare 1 advertorial (articol de promovare) in spatiul online si de realizare 1 interviu”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Achizitia Directa in vederea incheierii unui contract de “Servicii creare si publicare 1 advertorial (articol de promovare) in spatiul online si de realizare a 1 interviu”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Servicii creare si publicare unui advertorial (articol de promovare) in spatiul online si de realizare a unui interviu, in conformitate cu cerintele autoritatii contractante din Caietul de sarcini anexat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.11.2023, ora 09.00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al achizitiei:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.11.2023, ora 10:00;
– Data de evaluare a ofertelor: 13.11.2023
– Data de semnare a contractului: maxim 14.11.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 9.935,80 lei fara TVA.
Sursa de finantare: buget ADR Nord- EST.

11) Conditii de calificare:
Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/

13) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:

Documente de calificare
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.

Propunere tehnica:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica;
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Propunere finaciara
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;

Atentie!
Daca este cazul, Formularul 6 se va prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract