28 august 2023

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de organizare eveniment Angel Investors Retreat

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii de organizare eveniment Angel Investors Retreat”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii de organizare eveniment Angel Investors Retreat”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii pentru organizarea evenimentului Angel Investors Retreat”, in perioada 15-17 septembrie 2023, respectiv urmatoarele categorii de servicii:

-Servicii de cazare;
-Servicii de catering;
-Servicii de inchiriere mijloc de transport cu sofer;
-Servicii foto video;

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 04.09.2023, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 05.09.2023, ora 10.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 05.09.2023 – 08.09.2023;
– Data máxima estimata de semnare a contractului: 12.09.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului.

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 29.600,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente etc.);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

caravana
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Caravana #NEdigitalizăm ajunge în orașul tău

Primul apel de proiecte lansat în cadrul Programului Regional Nord-Est este Transformarea Digitală A IMM-urilor. Cu o alocare de 31 milioane de euro, acest apel-pilot, dezvoltat în parteneriat cu Banca Mondială, urmărește transformarea digitală a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale.

Mecanismul de finanțare care stă la baza acestui apel nu este unul clasic, astfel că te invităm la Caravana #NEdigitalizăm pentru a afla:

  1. informații despre apelul “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027,
  2. despre instrumentul #NEdigitalizăm*, dezvoltat în parteneriat cu Banca Mondială, care te poate înscrie în cursa pentru finanțare și,
  3. cum te poate sprijini hub-ul european de inovare digitală EDIH Digital Innovation Zone în drumul spre finanțare.

(*) Înainte de deschiderea apelului în MySMIS2021/SMIS2021+, va fi disponibilă o platformă online, în vederea înregistrării potențialilor solicitanți care doresc să implementeze proiecte de investiții orientate către creșterea nivelului de intensitate digitală. Aceasta va fi utilizată și pentru desfășurarea unui proces de preselecție bazat pe informațiile furnizate de către potențialii solicitanți cu privire la condițiile de eligibilitate https://survey.wb.surveycto.com/collect/romania_baseline_p2?caseid= . Platforma va fi deschisă pentru înregistrări până pe 15 septembrie 2023.

Poți alege cea mai potrivită variantă pentru tine din cele 6 orașe pe unde va trece caravana: 

  • Eveniment 1: Suceava – 29.08.2023, interval orar 11:00-14:00, sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, situat în str. Universității, nr.15-17. Link de înregistrare Suceava
  • Eveniment 2: Bacău – 31.08.2023, interval orar 11:00-14:00, sediul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău (Corp D, parter, sala 11), situat în Calea Mărăşeşti, nr. 157. Link de înregistrare Bacău
  • Eveniment 3: Botoșani – 05.09.2023, interval orar 10:30-13:00, Hotel Maria, situat în Bulevardul Mihai Eminescu nr 55. Link de înregistrare Botoșani
  • Eveniment 4: Vaslui – 07.09.2023, interval orar 10:30-13:00, Hotel Vaslui, Sala de conferințe Racova, situat în str. Strada Nicolae Bălcescu nr. 2. Link de înregistrare Vaslui
  • Eveniment 5: Piatra Neamț – 12.09.2023, interval orar 10:30-13:00, sediul Rubik Hub, situat în str.. Aleea Tineretului, nr. 26. Link de înregistrare Piatra Neamț
  • Eveniment 6: ONLINE – 13.09.2023, interval orar 13:30-15:30. Link de înregistrare ONLINE.
  • Eveniment 7: Iași – 14.09.2023, interval orar 11:00-14:00, sediul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor (Corp TEX1) din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, situat în str. Dimitrie Mangeron nr. 53. Link de înregistrare Iași

Tot ce trebuie să faci este să te înregistrezi utilizând link-urile de mai sus. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Împreună #NEdigitalizăm!