30 mai 2023

WhatsApp Image 2023-05-30 at 08.23.05 (4)
NOUTĂȚI

Cooperare internațională în domeniul cercetării, în cadrul Taberei de la Dorna Candrenilor, județul Suceava

În perioada 22-26 Mai 2023, în comuna Dorna Candrenilor din Jud. Suceava, s-a desfășurat cea de-a cincea ediție a taberei de cercetare, organizată și coordonată de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, din Olanda.  Realizarea proiectului s-a datorat, ca și în anii trecuți, Prof. Nellie van der Pasch, responsabil activități pentru România.

Echipa care a participat la acest program a desfășurat o amplă activitate de cercetare, descoperire și identificare a nevoilor comunității din Dorna Candrenilor, urmărind oportunități din domeniile cu potențial de dezvoltare precum: turism, ecologie, stil de viață sănătos, agricultură, etc.  Acest exercițiu de cercetare a avut ca finalitate descoperirea de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea stilului de viață al locuitorilor.

Tabăra de anul acesta a beneficiat de implicarea activă a Universității Ștefan Cel Mare din Suceava, coordonator fiind Prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE, Decan al
Facultății de Economie, Administrație și Afaceri. Totodată, menționăm și de sprijinul permanent al autorităților publice locale din Dorna Candrenilor, prin Domnul Primar Dănuț Candrea, dar și de implicarea activă a Domnului Radu Rey, Președintele Asociației RoMontana.

57 de studenți alături de cei 4 profesori coordonatori din Olanda, împreună cu cei 12 studenți și 1 profesor coordonator de la Universitatea Ștefan Cel Mare din Suceava, au participat la un amplu proces de documentare, cercetare și elaborare de posibile idei de proiecte inovatoare.

În primele 2-3 zile ale săptămânii de teren, prin activitățile desfășurate, studenții  au încercat să înțeleagă modul de viață al cetățenilor din Dorna Candrenilor, să observe care sunt mijloacele de trai al acestora, cum fac față provocărilor existente și modul în care autoritățile publice, organizațiile societății civile și sectorul privat le influențează stilul de viață de zi cu zi.

În cea de-a doua parte a săptămânii, studenții au încercat să descopere cât mai multe idei inovative, având la bază cunoștințele acumulate în timpul orelor de teorie ale modulului studiat,  cât și pe baza interviurilor realizate cu sătenii dar și cu alți actori relevanți din comunitate.

La sfârșitul săptămânii, în data de 26 Mai 2023, fiecare echipă (din totalul de 12), a prezentat comunității locale câte o idee de proiect. Soluțiile inovative propuse pentru comunitate au fost foarte interesante: realizarea unui centru integrat de servicii turistice, a unui centru de consultanță pentru antreprenoriat în mediul rural dedicat tinerilor, organizarea unei cooperative a producătorilor pentru a obține prețuri mai bune pentru lapte și pentru comercializarea producției obținute în gospodăriile montane, o piață de schimb pentru producătorii locali, un muzeu sezonier și multe alte idei ce vor putea fi implementate în viitor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est mulțumește echipei din cadrul Van Hall Larenstein University of Applied Sciences din Olanda, în special Prof. Nellie van der Pasch, care este la ultimul proiect în calitate de coordonator al acestuia în România. Ne așteptăm ca, sub îndrumarea noului coordonator al proiectului “Tabara de Cercetare” din anii viitori, să fie abordate noi provocări ale comunităților din Regiunea de Nord-Est și noi idei inovatoare să fie identificate în comunitățile unde se va desfășura cercetarea.

Mulțumim gazdelor primitoare din Dorna Candrenilor, în special Primăriei Dorna Candrenilor, Asociației RoMontana, Centrului de Economie Montană din Vatra Dornei, pentru că au făcut posibilă această nouă experiență științifică interculturală și așteptăm cu nerăbdare rezultatele muncii din teren.

Ne bucurăm că, an de an, reușim să aducem împreună energia și creativitatea tinerilor cercetători români și olandezi, scopul fiind mereu același: identificarea unor potențiale idei de proiecte inovatoare care pot contribui la consolidarea dezvoltării comunităților locale.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii pentru organizarea sedintei Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, 13.06.2023, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii pentru organizarea sedintei Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii pentru organizarea sedintei Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii pentru organizarea sedintei Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, care va avea loc in data de 13.06.2023, in Municipiul Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est) situat in Municipiul Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 26 (incinta Strandului municipal), care includ urmatoarele activitati:
– Servicii de catering (2 pauze de cafea, 1 masa pranz);
– Serviciile de interpretariat din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana;
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 06.06.2023, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 07.06.2023, ora 09.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 07.06.2023 – 08.06.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 09.06.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 05.07.2023;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 29.474,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente etc.);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii