ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „Servicii de restaurant (cina) pentru intalnirea ROREG ce va avea loc in perioada 26.01.2022 – 28.01.2022”, CPV 79952000-2

1)            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt,  str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „ Servicii de restaurant (cina) pentru intalnirea ROREG ce va avea loc in perioada 26.01.2022 – 28.01.2022”.

2)            Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de restaurant, pentru un numar minim de 15 persoane – numar maxim 25 persoane.

3)            Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.01.2022, ora 23:55;

4)            Limba ofertei: Limba romana;

5)            Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)            Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.01.2022, ora 10:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 25.01.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 25.01.2022.

7)            Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8)            Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)            Nu se accepta oferte alternative.

10)         Valoarea estimata a achizitiei publice: 6.250,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: surse proprii.

11)         Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):

a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – d) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)         Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea  nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta  tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

  • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
  • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
  • Formularul 10 – Formular de Oferta
  • Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
  • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
  • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare si modele