NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Informare – stadiul implementarii REGIO Nord-Est

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est pregătește lansarea primelor apeluri de proiecte finanțate din REGIO în anul 2023. Am promis că vă ținem la curent cu munca noastră, pentru a vă înlesni programarea pașilor pe care îi aveți de făcut în vederea obținerii finanțărilor. Anticipăm actualizarea Calendarului estimativ al lansării apelurilor de proiecte, din motive care sunt în afara sferei noastre decizionale, după cum urmează:

I. Cadrul normativ aplicabil

  • Intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență 23/2023 privind privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021 – 2027, publicată în Monitorul Oficial Nr. 319 din 04.2023.

Acest normativ aduce schimbări în toate procesele asociate lansării apelurilor de proiecte, pornind de la stabilirea criteriilor de eligibilitate și selecție și a tipurilor de apeluri, consultarea publică, configurarea apelurilor în sistemul informatic MySMIS2021/MySmis 2021+, evaluare și selecția proiectelor

  • Emiterea Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 1.777/ 3 mai privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, publicat în Monitorul Oficial nr. 384 din 5 mai 2023

Prin acest ordin au fost aprobate: Structura-cadru a Ghidului solicitantului, Modelul-cadru al Cererii de finanțare, Structura-cadru a Declarației unice, Formatul-cadru al Bugetului proiectului, Conținutul-cadru al Raportului de progres, și al Raportului de vizită.

!!! Toate documentele elaborate până acum de Autoritatea de Management în acord cu procedurile interne trebuie să se conformeze acestor noi modele, ceea ce presupune reurse de timp și personal suplimentare.

În plus, se așteaptă emiterea unui nou Ordin de Ministru, prin care va fi aprobat Modelul-Cadru al Contractului de finanțare.

II. Operaționalizarea sistemului informatic MYSMIS 2021

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, portalul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, este dezvoltat la nivel național de Serviciul de Telecomunicații Speciale și administrat operațional de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

!!!Lansarea apelurilor de proiecte în cadrul REGIO Nord-Est este intrinsec legată de disponibilitatea acestei platforme și de calendarul așteptat al operaționalizării acesteia, în special pentru:

  • Modulul Apeluri- utilizat în etapa de lansare și validare a apelurilor de proiecte, trebuie să permită AM PR Nord-Est să parametrizeze atributele necesare editării cererilor de finanțare în conformitate cu specificațiile din ghidul solicitantului. Parametrii stabiliți în acest modul, de exemplu tipul categorii de cheltuieli, indicatori (de realizare și de rezultat), sunt cei din care potențialii beneficiari vor selecta în elaborarea cererii de finanțare pentru proiectele depuse pe acel apel. Modul disponibil.
  • Modulul Cereri de finanțare– cel care oferă posibilitatea solicitanților de a depune proiecte, trebuie să permită introducerea de informații structurate și atașarea de documente justificative în secțiuni definite în vederea elaborării și transmiterii cererii de finanțare. Modul care va deveni disponibil, dupa estimarea in vigoare, in luna iunie 2023.
  • Modulul Contractare-prin utilizarea căruia se asigură intrarea în vigoare a fiecărui Contract de finanțare- va deveni disponibil, dupa estimarea in vigoare, în luna octombrie 2023.

III. Cadrul decizional

În același timp cu  operaționalizarea sistemului MYSMIS 2021, desfășurăm acțiunile pregătitoare lansării apelurilor, astfel:

  • publicarea ghidurilor pentru consultare publică, pentru o durată de minimum 15 zile lucrătoare;
  • operarea eventualelor modificări ca urmare a propunerilor formulate în procesul de consultare;
  • consultarea Comisiei (DG Regio), care se poate face concomitent cu consultarea publica si, pentru care, prin Regulament, trebuie alocate minimum 15 zile lucratoare;
  • criteriile de eligibilitate și selecție cuprinse in Ghidurile solicitantului pentru fiecare dintre apelurile pe care le avem în pregătire vor fi supuse aprobării CM PR Nord-Est.

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR Nord-Est) este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, constituită în baza Regulamentului 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autoritatea de Management pentru PR Nord-Est este conștientă de nevoia urgentării lansării apelurilor de proiecte și face eforturi deosebite pentru a vă oferi un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare.

40 de apeluri de proiecte, 1,75 miliarde euro, O Regiune Nord-Est de dezvoltat #Împreună