12 mai 2023

Cover Facebook
NOUTĂȚI

Hackathon cu tema „Digitalizarea serviciilor publice”, 19 – 20 mai 2023, Iași

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova și cu sprijinul Rubik Hub / Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organizează în perioada 19 – 20 mai 2023, la Iași, primul hackathon cu tema „Digitalizarea serviciilor publice” și lansează provocarea extraordinară de a lăsa o amprentă în transformarea digitală a României.

TechBridge este un hackathon guvernamental organizat de Guvernul României și are ca scop soluționarea problemelor specifice guvernului, într-un mod creativ și colaborativ.

Dezvoltarea profesională, accesul la experți și mentori, competiția sănătoasă, impactul pozitiv al pregătirii, cunoștințelor și proiectelor în care sunteți implicați, asupra societății, precum și oportunitățile de carieră pe care le puteți identifica cu această ocazie, sunt doar câteva dintre beneficiile participării la hackathon-ul TechBridge de la Iași.

Participarea este deschisa doritorilor din ambele țări, pasionați de utilizarea tehnologiei și a abordărilor digitale. Nu ratați oportunitatea de a vă pune în valoare talentul și creativitatea, lucrând alături de alți tineri entuziaști pentru a demonstra că sunteți pregătiți să revoluționați serviciile publice prin tehnologie și inovație.

Mai multe despre acest eveniment pe site: https://techbridge.gov.ro/.

regio-o
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Informare – stadiul implementarii REGIO Nord-Est

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est pregătește lansarea primelor apeluri de proiecte finanțate din REGIO în anul 2023. Am promis că vă ținem la curent cu munca noastră, pentru a vă înlesni programarea pașilor pe care îi aveți de făcut în vederea obținerii finanțărilor. Anticipăm actualizarea Calendarului estimativ al lansării apelurilor de proiecte, din motive care sunt în afara sferei noastre decizionale, după cum urmează:

I. Cadrul normativ aplicabil

  • Intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență 23/2023 privind privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021 – 2027, publicată în Monitorul Oficial Nr. 319 din 04.2023.

Acest normativ aduce schimbări în toate procesele asociate lansării apelurilor de proiecte, pornind de la stabilirea criteriilor de eligibilitate și selecție și a tipurilor de apeluri, consultarea publică, configurarea apelurilor în sistemul informatic MySMIS2021/MySmis 2021+, evaluare și selecția proiectelor

  • Emiterea Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 1.777/ 3 mai privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, publicat în Monitorul Oficial nr. 384 din 5 mai 2023

Prin acest ordin au fost aprobate: Structura-cadru a Ghidului solicitantului, Modelul-cadru al Cererii de finanțare, Structura-cadru a Declarației unice, Formatul-cadru al Bugetului proiectului, Conținutul-cadru al Raportului de progres, și al Raportului de vizită.

!!! Toate documentele elaborate până acum de Autoritatea de Management în acord cu procedurile interne trebuie să se conformeze acestor noi modele, ceea ce presupune reurse de timp și personal suplimentare.

În plus, se așteaptă emiterea unui nou Ordin de Ministru, prin care va fi aprobat Modelul-Cadru al Contractului de finanțare.

II. Operaționalizarea sistemului informatic MYSMIS 2021

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, portalul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, este dezvoltat la nivel național de Serviciul de Telecomunicații Speciale și administrat operațional de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

!!!Lansarea apelurilor de proiecte în cadrul REGIO Nord-Est este intrinsec legată de disponibilitatea acestei platforme și de calendarul așteptat al operaționalizării acesteia, în special pentru:

  • Modulul Apeluri- utilizat în etapa de lansare și validare a apelurilor de proiecte, trebuie să permită AM PR Nord-Est să parametrizeze atributele necesare editării cererilor de finanțare în conformitate cu specificațiile din ghidul solicitantului. Parametrii stabiliți în acest modul, de exemplu tipul categorii de cheltuieli, indicatori (de realizare și de rezultat), sunt cei din care potențialii beneficiari vor selecta în elaborarea cererii de finanțare pentru proiectele depuse pe acel apel. Modul disponibil.
  • Modulul Cereri de finanțare– cel care oferă posibilitatea solicitanților de a depune proiecte, trebuie să permită introducerea de informații structurate și atașarea de documente justificative în secțiuni definite în vederea elaborării și transmiterii cererii de finanțare. Modul care va deveni disponibil, dupa estimarea in vigoare, in luna iunie 2023.
  • Modulul Contractare-prin utilizarea căruia se asigură intrarea în vigoare a fiecărui Contract de finanțare- va deveni disponibil, dupa estimarea in vigoare, în luna octombrie 2023.

III. Cadrul decizional

În același timp cu  operaționalizarea sistemului MYSMIS 2021, desfășurăm acțiunile pregătitoare lansării apelurilor, astfel:

  • publicarea ghidurilor pentru consultare publică, pentru o durată de minimum 15 zile lucrătoare;
  • operarea eventualelor modificări ca urmare a propunerilor formulate în procesul de consultare;
  • consultarea Comisiei (DG Regio), care se poate face concomitent cu consultarea publica si, pentru care, prin Regulament, trebuie alocate minimum 15 zile lucratoare;
  • criteriile de eligibilitate și selecție cuprinse in Ghidurile solicitantului pentru fiecare dintre apelurile pe care le avem în pregătire vor fi supuse aprobării CM PR Nord-Est.

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR Nord-Est) este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, constituită în baza Regulamentului 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autoritatea de Management pentru PR Nord-Est este conștientă de nevoia urgentării lansării apelurilor de proiecte și face eforturi deosebite pentru a vă oferi un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare.

40 de apeluri de proiecte, 1,75 miliarde euro, O Regiune Nord-Est de dezvoltat #Împreună

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de organizare eveniment „Rubik Hub Community & Demo Day”, 26 mai 2023, Iasi

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii de organizare eveniment „Rubik Hub Community & Demo Day” in data de 26 mai 2023, Sala de conferinte a Casei Muzeelor, Muzeul National al Literaturii Romane, Iasi”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „ Servicii de organizare eveniment „Rubik Hub Community & Demo Day” in data de 26 mai 2023, Sala de conferinte a Casei Muzeelor, Muzeul National al Literaturii Romane, Iasi”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului „Rubik Hub Community & Demo Day” in data de 26 mai 2023, Sala de conferinte a Casei Muzeelor, Muzeul National al Literaturii Romane, Iasi:
– Servicii de cazare in perioada 25-27 mai 2023;
– Servicii de catering (2 pauze de cafea, 1 masa pranz, 1 cina) in data de 26.05.2023;
– Servicii foto-video in data de 26.05.2023;
– Livrare de materiale pentru eveniment
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 18.05.2023, ora 09:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 18.05.2023, ora 10.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 18.05.2023 – 19.05.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 22.05.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 17.06.2023;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 15.400,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente etc.);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii