CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [mai 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 16.05.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, (cu excepția postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles), pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională în activități de promovare locații (green și brownfield) pentru atragerea unor investitori internaționali sau experiență similară în promovare teritorială;
 • experiență continuă, de minim 3 ani, în activități de atragere a investitorilor internaționali sau promovare teritorială într-o organizație matură;
 • experiență în gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali;
 • experiență în organizarea participării la evenimente de nivel internațional (congrese, târguri, expoziții mondiale, forumuri de afaceri);
 • înțelegerea avansată a atuurilor și dezvantajelor Regiunii Nord-Est, cunoștințe de bază cu privire la asistența tehnică și legală necesare unei companii care se relochează, cunoștințe de bază cu privire la politica ajutoarelor de stat;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (capacitate analitică, elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, capacitate de negociere);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant și de a se autodepăși);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse;

      Principalele atribuții ale postului:

 • identificare, caracterizare și promovare locații cu potențial de atragere a unor investitori internaționali
 • gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali
 • dezvoltare, întreținere și actualizare instrumente de comunicare dedicate
 • planificare și organizare în teritoriu de misiuni exploratorii pentru investitori
 • participare la evenimente de profil
 • furnizare servicii suport pentru investitori în etapa de localizare
 • stabilire contacte cu factorii decidenți și părți interesate din România și Regiunea Nord-Est în domeniul atragerii investitorilor internaționali
 • susținere participare delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție și/sau stakeholderii locali, în vederea creșterii vizibilității și transformării participărilor europene în resurse financiare și non financiare atrase în regiune

Obs. Candidatul trebuie să aibă reședința în Bruxelles, întrucât concursul pentru acest post si ulterior activitatea profesională aferentă acestuia se va desfășura la sediul Agenției din Bruxelles.

2)   1 post de Consilier Director General

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 2 ani în activități similare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competențe de lucru în PowerPoint);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze (abilități ridicate de traducere/interpretare simultană, în timp real);
 • persoană flexibilă, cu abilități ridicate de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric;
 • constituie avantaj experiență profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • constituie avantaj cunoașterea unei a doua limbi străine de circulație internațională: franceză sau germană.

  Principalele atribuții ale postului:

 • participă la analiza și sinteza documentelor, regulamentelor, strategiilor, ghidurilor, procedurilor și oricărui alt tip de documente necesare implementării în bune condiții a activităților directorului general, precum și formularea de opinii și recomandări asupra acestora;
 • contribuie la realizarea agendei de întâlniri/ședințe/evenimente a directorului general;
 • participă la toate evenimentele/întâlnirile de lucru/ședințele directorului general, realizând in acest sens minute ale întâlnirilor, sinteze, rapoarte, prezentări;
 • stabilește contacte de colaborare, comunică în interiorul si exteriorul organizației cu toți partenerii care derulează/pot derula activități aflate in relație cu agenda directorului general;
 • participă alături de directorul general la deplasări/delegații în interes de serviciu în țară și în străinătate;
 • realizează traduceri/interpretări în timp real în cadrul întâlnirilor la care participă;
 • derulează activități de corespondență necesară cu partenerii interni și externi ai Agenției, in funcție de solicitările directorului general.

  3)    1 post în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani într-unul din domeniile: dezvoltare regională, dezvoltare durabilă, turism, educația adulților/formare profesională a adulților sau similar/conex cu acestea; 
 • experiența profesională relevantă în elaborarea și/sau implementarea proiectelor cu finanțare europeană (minim 1 proiect scris și/sau implementat);
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană;
 • constituie avantaj studii/formări profesionale derulate în domeniul managementului de proiect;
 • abilități bune de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentări, comunicate de presă, etc);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații si domenii de activitate.

Principalele atribuții ale postului:

 • identifică oportunitățile existente în programele promovate de instituțiile finanțatoare, contracte de asistență tehnică și formulează propuneri pentru accesarea acestora;
 • asigură redactarea propunerilor de proiecte regionale în echipa de lucru nominalizată de către Directorul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • îndeplinește atribuții legate de managementul tehnic și financiar pentru proiectele internaționale/externe în care este implicat Centrul Regional de Studii Nord-Est;
 • participă la implementarea proiectelor regionale, de asistență tehnică sau construcție instituțională;
 • participă la organizarea, implementarea, raportarea și promovarea activităților aferente Centrului Europe Direct Nord-Est;
 • asigură suportul logistic necesar organizării și susținerii programelor de formare profesională susținute în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • implementează activități de promovare a programelor de formare profesională organizate de Centrul Regional de Studii Nord-Est și a activităților organizate de Centrul Europe Direct Nord-Est;

  4)   1 post de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:
Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • închiderea dosarului de achiziție publică si arhivarea acestuia.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 10.05.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 10.05.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

 Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include şi întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura in data de 16.05.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Pentru persoanele care vor candida pentru postul de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles, probele concursului se vor desfășura la Sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, Avenue Louise 54, etajul 3, Cod Poștal: 1050.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere