ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii proiectare webpage dedicat Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Actualizat 27.02.2023: Raspuns solicitare clarificari nr. 1488 / 27.02.2023 cu privire la documentatia din cadrul achizitiei directe „Servicii proiectare webpage dedicat Programului Regional Nord-Est 2021-2027”


22.02.2023

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii proiectare webpage dedicat Programului Regional Nord-Est 2021-2027, cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii contractului de achizitie publica Servicii proiectare webpage dedicat Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de realizare website www.regionordest.ro, inclusiv servicii de mentenanta, actualizare, dezvoltare ale acestuia, pentru o perioada de 12 luni.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.02.2023, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 01.03.2023, ora 10:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 01.03.2023 – 13.03.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 15.03.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 129.789,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:

Documente de calificare:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.

Propunere tehnica:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica;
> Documente suport experti:
a) CV redactat obligatoriu in limba romana (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la calificarea si experienta expertului). CV-ul depus, semnat de catre expert si datat, trebuie sa contina informatiile: date de identificare ale contractului (ex.numar/data, obiect, durata, beneficiar), calitatea detinuta de expert si atributiile avute in acea calitate),
b) documente suport din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a expertului-cheie propus: extras Revisal, contract de munca,etc;
c) documente suport pentru expertii-cheie propusi care sa faca dovada in mod clar si fara echivoc a indeplinirii cerintei privind experienta specifica solicitata: recomandari emise de beneficiarii serviciilor sau de catre angajator, sustinute de alte documente (procese verbale de receptie, extrase relevante ale livrabilelor/contractelor etc). Din documentul/documentele prezentate trebuie sa rezulte in clar, cel putin: numele si prenumele expertului- cheie propus, rolul si atributiile acestuia in cadrul contractului, obiectul contractului, respectiv modul de indeplinire a experientei specifice solicitate/expert, in realizarea unor activitati similare celor ce caracterizeaza obiectul principal al contractului ce urmeaza a fi atribuit ( experienta practica si nu teoretica);
d) Declaratia de disponibilitate, Formular nr. 15 – care sa ateste disponibilitatea expertului pe toata perioada derularii contractului.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Propunere financiara:
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5) sau in plic inchis pe adresa achizitorului precizata la punctul 1 din Anuntul de publicitate), in atentia Biroului achizitii publice. Documentele intarziate nu vor fi luate in considerare de comisia de evaluare.
Eventualele solicitari de clarificare cu privire la cerintele documentatiei de atribuire (calificare, caiet de sarcini/cerinte tehnice, formulare) se pot transmite pana pe 27.02.2023, ora 13:00, pe adresa de email: monica.lutz@adrnordest.ro. Raspunsul la potentialele solicitari de clarificare va fi publicat pe site-ul www.adrnordest.ro (detaliul achizitiei), fiind transmis si pe emailul solicitantului.

13. Evaluarea ofertelor
a) -Deschiderea ofertelor se va realiza in 01.03.2023, ora 10:00, in prezenta membrilor comisiei de evaluare si daca e cazul, a reprezentantilor imputerniciti ai ofertantilor, procesul verbal de deschidere continand informatii privind existenta in cadrul ofertelor a documentelor solicitate si a preturilor ofertate. Lipsa oricarui document de calificare, a propunerii tehnice sau financiare, in forma solicitata, poate conduce la respingerea ofertei, fapt precizat in procesul verbal de deschidere a ofertelor.
b) -Ofertele vor fi analizate din punct de vedere tehnic si financiar, in cadrul unei sedinte ulterioare celei de deschidere a ofertelor.
– Oferta tehnica admisibila raspunde in totalitate cerintelor de la cap.11.1 din Caietul de sarcini.
– Oferta financiara admisibila se incadreaza in valoarea estimata a achizitiei si nu prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut (pretul aparent neobisnuit de scazut este atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a achizitiei).
– Vor fi solicitate daca e cazul, clarificari cu privire la propunerile tehnice si financiare transmise, in cadrul unei singure runde de clarificari, raspunsurile la solicitarile de clarificare trebuind sa fie transmise in termenul precizat in solicitare (1-5 zile lucratoare de la solicitare). Lipsa raspunsului in termenul solicitat, conduce la respingerea ofertei respective. Solicitarea de clarificari se transmite pe adresa de email de pe care a fost transmisa oferta/ precizata in oferta.
– Justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut consta in :
   a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, prin raportare la serviciile furnizate;
   b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru furnizarea serviciilor;
   c) originalitatea serviciilor propuse de ofertant;
   d) respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile social si al relatiilor de munca.
c) – Aplicarea criteriului de atribuire, se va realiza pentru ofertele admisibile.

Criterii de evaluare Punctaj maxim Pondere %
1. Pretul ofertei, fara TVA, Pfinanciar 60 60
2.Criteriul tehnic – Experienta expertilor cheie, Pe total      40 40
TOTAL 100 100

Pentru „Componenta tehnica” a fost stabilit un numar de 2 subfactori, respectiv:

Factor de evaluare tehnic Punctaj
2.Experienta  expertilor cheie, Petotal       40
Suma punctajelor maxime alocate expertilor cheie este egala cu 40, respectiv cu punctajul maxim alocat factorului de evaluare „Experienta expertilor cheie”. Algoritmul de calcul se aplica pentru fiecare dintre cei 2 experti cheie propusi, adunandu-se punctajele obtinute.

Cerinta minima de la nivelul caietului de sarcini privind experienta specifica nu se va puncta.

2.1. Experienta  expertului-cheie web-designer concretizata in numarul de contracte/proiecte in care a prestat servicii de proiectare grafica/design website-uri , Pe1  20
Cerinta minima de la nivelul caietului de sarcini privind experienta specifica nu se va puncta.

Punctajul aferent experientei similare se va acorda astfel:

– pentru experienta constand in implicarea in 2 – 5 contracte/proiecte in care a prestat servicii de proiectare grafica/design website-uri se acorda – 10 puncte 10
– pentru experienta constand in implicarea in 6 – 10 contracte/proiecte in care a prestat servicii de proiectare grafica/design website-uri, se acorda – 15 puncte 15
– pentru experienta constand in implicarea in > 10 contracte/proiecte in care a prestat servicii de proiectare grafica/design website-uri,se acorda – 20 puncte 20
2.2. Experienta  expertului-cheie analist programator/web developer concretizata in numarul de contracte/proiecte in care a prestat servicii de dezvoltare aplicatii web, , Pe2  20
Cerinta minima de la nivelul caietului de sarcini privind experienta specifica nu se va puncta.

Punctajul aferent experientei similare se va acorda astfel:

– pentru experienta constand in implicarea in 2 – 5 contracte/proiecte in care a prestat servicii de dezvoltare aplicatii web se acorda – 10 puncte 10
– pentru experienta constand in implicarea in 6 – 10 contracte/proiecte in care a prestat servicii de dezvoltare aplicatii web, se acorda – 15 puncte 15
– pentru experienta constand in implicarea in > 10 contracte/proiecte in care a prestat servicii de dezvoltare aplicatii web, se acorda – 20 puncte 20

 Algoritm de calcul:

  1. Punctajul total alocat factorului de evaluare tehnic, Pe total se calculeaza prin insumarea tuturor punctajelor alocate subfactorilor 2.1 si 2.2

Pe total= Pe1+Pe2

  1. Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (60 de puncte), iar pentru celelalte oferte punctajul se va acorda dupa formula:

P financiar n = (pret minim/pret n) x 60

Punctajul total final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecarui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerata oferta castigatoare. P total=Pe total+ P financiar

In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte prezinta punctaj final egal, in vederea departajarii acestora, Autoritatea Contractanta va selecta oferta cu cel mai mare punctaj obtinut in cadrul factorului de evaluare „Componenta tehnica”. In cazul in care dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte prezinta punctaj final egal, raportat atat la componenta financiara cat si la cea tehnica, autoritatea contractanta va solicita clarificari in vederea transmiterii de catre ofertanti de documente care contin noi preturi.

d) Comunicarea rezultatului evaluarii se va face catre toti ofertantii.

e) Termenul de semnare al contractului: 1 zi lucratoare de la transmiterea comunicarii privind rezultatul evaluarii.

Prevederile de la punctele 1) – 13) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Contract
Contract servicii intelectuale
Raport de mentenanta model