ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii organizare eveniment GALA DESCOPERA NORD-EST, 20 decembrie 2023, Targu Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii organizare eveniment «GALA DESCOPERA NORD-EST» in data de 20 decembrie 2023, in orasul Targu Neamt”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii organizare eveniment «GALA DESCOPERA NORD-EST» in data de 20 decembrie 2023, in orasul Targu Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Servicii organizare eveniment «GALA DESCOPERA NORD-EST» in data de 20 decembrie 2023, in orasul Targu Neamt, constand in urmatoarele activitati:

A. CONFERINTA NEXT GENERATION TOURISM din cadrul proiectului CEDNE- Europe Direct:
1. Inchiriere si amenajare sala de eveniment;
2. Servicii moderare
3. Servicii restaurant (cina festiva);
4. Servicii foto
5. Materiale de promovare: trofee, set pix si agenda, set umbrela+cana, banner, panou tematic, un mesh pentru spider

B. CONFERINTA DE DISEMINARE A REZULTATELOR PROIECTULUI BE.CULTOUR, din cadrul proiectului Be.Cultour:
1. Servicii de cazare pentru speakeri si invitati (min.2 – max.6)
2. Servicii de restaurant (wellcome coffee)

C. CONFERINTA FINALA REGIO.DIGI.HUB, in cadrul proiectului Regio.Digi.Hub:
1. Servicii de cazare:
– pentru speakeri, invitati, persoane din echipa de organizare: camere single (min.5 – max.8)
– pentru echipa de organizare: camere duble (min.1- max.3)
2. Servicii de restaurant (cina din 19.12.2023) pentru speakeri si participantii care sosesc la eveniment in data de 19.12.2023 ( min. 25 – max. 40 persoane)
3. Servicii de restaurant (coffee break din 20.12.2023) pentru artistii care sustin programul artistic in intervalul orar 17:00 – 17:30 min. 40 – max. 60 persoane)
4. Decontarea cheltuielilor de transport pentru speakeri si invitati
5. Materiale de promovare: afise
6. Materiale de promovare: agenda, pix, sacosa cadou

D. CONFERINTA FINALA FLAVOURS OF EUROPE, din cadrul proiectului Flavours of Europe:
1. Servicii de cazare pentru speakeri si invitati (min.15 – max.21)
2. Servicii de restaurant (lunch break)
3. Decontarea remuneratiei pentru 2 moderatori
4. Materiale de promovare: steaguri de exterior, cu suport de sustinere, din material textil, tip pana

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.12.2023, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 12.12.2023, ora 12.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 12.12.2023 – 14.12.2023;
– Data maxima estimata de semnare a contractului: 15.12.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului.

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 151.885,00 lei fara TVA din care:
– 87.275,00 lei fara TVA, avand ca sursa de finantare proiectul Europe Direct, finantat de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania;
– 8.700,00 lei fara TVA, avand ca sursa de finantare proiectul Be.Cultour finantat de Comisia Europeana prin programul Orizont 2020;
– 25.560,00 lei fara TVA avand ca sursa de finantare proiectul Regio.Digi.Hub finantat de programul Erasmus+
– 30.350,00 lei fara TVA avand ca sursa de finantare proiectul Flavours of Europe finantat de programul Erasmus+

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente etc.);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii
Agenda eveniment