ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de catering la locul desfasurarii a trei evenimente de informare

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de catering la locul desfasurarii a 3 (trei) evenimente de informare, care vor avea loc in 29 august 2023, 31 august 2023 si 14 septembrie 2023, in municipiile Suceava, Bacau si Iasi, in cadrul proiectelor „Eastern Romanian Business Support Network” (ERBSN – cod 101052724) si „Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North-East Romania Region” (eDIH-DIZ – cod 101083392), cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica Servicii de catering la locul desfasurarii a 3 (trei) evenimente de informare, care vor avea loc in 29 august 2023, 31 august 2023 si 14 septembrie 2023, in municipiile Suceava, Bacau si Iasi, in cadrul proiectelor „Eastern Romanian Business Support Network” (ERBSN – cod 101052724) si „Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North-East Romania Region” (eDIH-DIZ – cod 101083392):
– Lot 1: Servicii catering in data de 29 august 2023, in municipiul Suceava;
– Lot 2: Servicii catering in data de 31 august 2023, in municipiul Bacau;
– Lot 3: Servicii catering in data de 14 septembrie 2023, in municipiul Iasi.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering, astfel:
– Lot 1: Servicii de catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, in data de 29 august 2023, in municipiul Suceava, la sediul Camerei de Comert si Industrie Suceava, situat in str. Universitatii, nr.15-17;
– Lot 2: Servicii de catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, in data de 31 august 2023, in municipiul Bacau, la sediul Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacau, situat in Calea Marasesti, nr. 157;
– Lot 3: Servicii de catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 40 de persoane – maxim 50 de persoane, in data de 14 septembrie 2023, in municipiul Iasi, la sediul Facultatii de Design Industrial si Managementul Afacerilor (Corp TEX1) din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi”, situat in str. Dimitrie Mangeron nr. 53.
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini anexat.

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.08.2023, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 17.08.2023, ora 09.30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 17.08.2023 – 18.08.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 22.08.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 15.09.2023;

8) Criteriul de atribuire (aplicabil pentru fiecare lot): pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 4.500,00 lei fara TVA din care:
– Lot 1: Servicii catering in data de 29 august 2023, in municipiul Suceava – 1.000,00 lei fara TVA,
Sursa de finantare: bugetul proiectului ERBSN;
– Lot 2: Servicii catering in data de 31 august 2023, in municipiul Bacau – 1.000,00 lei fara TVA,
Sursa de finantare: bugetul proiectului t ERBSN;
– Lot 3: Servicii catering in data de 14 septembrie 2023, in municipiul Iasi – 2.500,00 lei fara TVA,
Sursa de finantare: bugetul proiectului eDIH-DIZ.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/)

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente etc.);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
i) Formularul 10 (Formular de Oferta), Anexa la Formularul 10 (Propunere Financiara detaliata) si Formularul 11 (Formular Propunere tehnica) se intocmesc separat, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
ii) Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii