ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii catering pentru 3 seminarii de informare

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii catering pentru 3 seminarii de informare, realizate de Centrul EEN din cadrul ADR Nord-Est, in parteneriat cu Centrele EEN din Suceava si Iasi, care vor avea loc in 22, 23 si 24 noiembrie 2022, la Suceava, Piatra Neamt si Iasi”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii catering pentru 3 seminarii de informare, realizate de Centrul EEN din cadrul ADR Nord-Est, in parteneriat cu Centrele EEN din Suceava si Iasi, care vor avea loc in 22, 23 si 24 noiembrie 2022, la Suceava, Piatra Neamt si Iasi”:
Lot 1: Servicii de catering in data de 22 noiembrie 2022, in municipiul Suceava
Lot 2: Servicii de catering in data de 23 noiembrie 2022, in municipiul Piatra Neamt
Lot 3: Servicii de catering in data de 24 noiembrie 2022, in municipiul Iasi

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering, astfel:
– Lot 1: Servicii catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, pentru seminarul de informare care va avea loc in data de 22 noiembrie 2022, in municipiul Suceava, la sediul Camerei de Comert si Industrie Suceava situat str. Universitatii nr. 15-17;
– Lot 2: Servicii catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, pentru seminarul de informare care va avea loc in data de 23 noiembrie 2022, in municipiul Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub – structura a ADR Nord-Est, situat in Strand Piatra Neamt, Aleea Tineretului, nr. 26;
– Lot 3: Servicii catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, pentru seminarul de informare care va avea loc in data de 24 noiembrie 2022, in municipiul Iasi, la sediul Tehnopolis situat in Bdul Poitiers, nr. 10.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data finalizarii prestarii serviciilor (respectiv 23/24/25 noiembrie 2022 – in functie de lotul ofertat).

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 07.11.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 08.11.2022, ora 09.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 08.11.2022 – 09.11.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 11.11.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 07.12.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 3.000 LEI, fara TVA din care:
Lot 1: Servicii de catering in data de 22 noiembrie 2022, in municipiul Suceava – 1.000,00 lei fara TVA
Lot 2: Servicii de catering in data de 23 noiembrie 2022, in municipiul Piatra Neamt – 1.000,00 lei fara TVA
Lot 3: Servicii de catering in data de 24 noiembrie 2022, in municipiul Iasi – 1.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: bugetul Proiectului ERBSN (cod SMP – cod 101052724).

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/)

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica (aferent lotului pentru care se depune oferta)
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie!
i) Formularul 10 (Formular de Oferta), Anexa la Formularul 10 (Propunere Financiara detaliata) si Formularul 11 (Formular Propunere tehnica) se intocmesc separat, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
ii) Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract Servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii