ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Servicii productie si difuzare spot radio pentru promovarea REGIO

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii productie si difuzare spot radio pentru promovarea REGIO .

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 23.08.2021, ora 09.00;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro.

De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 23.08.2021, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 26.08.2021;
– Data estimata de semnare a contractului: 01.09.2021.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 23.09.2021;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 22.000,00 lei fara TVA / Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021 ” derulat de ADR Nord – Est si finantat in cadrul Axei prioritare 12: Asistenta Tehnica din cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014 – 2020.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

– Formularul 1 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata

– Formularul 2 – Formular Propunere tehnica
Propunere tehnica va contine, conform Caietului de Sarcini (cap. 3):

a) Descrierea modalitatii de productie a spotului radio, din care sa rezulte intelegerea cerintelor Autoritatii Contractante mentionate in sectiunea 3.1, inclusiv termenele precizate;

b) Masuratori de receptie din care sa rezulte aria de acoperire a postului/lor propus/e pentru difuzarea spotului radio, luand in considerare precizarile de la sectiunea 3.3;

c) Licenta/licente audiovizuale si de emisie ale postului/posturilor propuse;

d) Mediaplanul difuzarilor (din care sa rezulte numarul de difuzari pe zi/interval orar, statia radio si postul ofertate) care sa asigure o audienta maxima in cadrul grilei de programe, cu mentionarea emisiunilor in care se incadreaza calupul publicitar. Se va avea in vedere ca cel putin 33% din difuzari sa fie in intervalul prime time (orele 07.00 – 11.00), pe frecventa FM

e) Anexe
e.1) Document/e, semnat/e intre ofertant si fiecare post de radio propus de acesta, care prevad/prevede disponibilitatea postului/posturilor de a difuza spotul de promovare conform mediaplanului propus de Ofertant, pe toata durata campaniei, in judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui
e.2) O declaratie pe proprie raspundere a ofertantului pentru respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului plus protectia datelor persoanelor; Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. (Formular nr. 3)
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
e.3) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular nr. 4). Cu privire la clauzele specifice din Formularul Modelul de contract, ofertantii pot formula amendamente odata cu depunerea ofertei.

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Caiet de sarcini productie si difuzare spot radio
Contract servicii spot radio
Formulare si Modele spot radio