ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Servicii inregistrare audio-video si realizare materiale video pentru promovarea REGIO

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii inregistrare audio-video si realizare materiale video pentru promovarea REGIO.

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.08.2021, ora 23:55;

3)      Limba ofertei: Limba romana;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5)     Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 17.08.2021, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz):  20.08.2021;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.08.2021.

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 15.09.2021;

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8)      Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 26.600,00 lei fara TVA / Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021” derulat de ADR Nord – Est si finantat in cadrul Axei prioritare 12: Asistenta Tehnica din cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014 – 2020.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)  Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

  •  Formularul 1 – Formular de Oferta

Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata

  • Formularul 2 – Formular Propunere tehnica

Propunere tehnica va contine, conform Caietului de Sarcini (cap. 9):
a)Graficul de prestare a serviciilor solicitate
b)Dotari:Ofertantul va furniza informatii despre infrastructura de tip software, hardware, echipamente etc. de care dispune si care se utilizeaza efectiv in derularea activitatilor incluse in Caietul de Sarcini.
c)Personalul propus– informatii privind echipa de experti propusi, inclusiv expertul-cheie/expertii-cheie propusi
d)Anexe
– Mijloace probante privind indeplinirea cerintelor minime solicitate, pentru expertii propusi:

 CV-uri ale expertului-cheie/expertilor-cheie propusi (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la experienta specifica a expertului-cheie in domeniul solicitat si descrierea portofoliului de realizare filme de promovare (Ex.: pregatire, filmare, prelucrare si montaj pentru video X, cu tematica Y, realizata in cadrul proiectului Z, pentru beneficiarul Q). CV-ul depus, semnat de catre expert si datat, trebuie sa contina informatii cat mai detaliate cu privire la experienta specifica solicitata. Se pot depune documente semnate cu semnaturi electronice extinse, certificate, ale expertului/ expertilor-cheie propusi.
 recomandari din care sa rezulte experienta specifica solicitata
 un portofoliu in care sunt prezentate min. 5 materialele video/filme de promovare realizate de expertul- cheie in care va include link-uri catre platforma online unde pot fi vizualizate materialele video indicate

– Formularul 3 – DECLARATIE DE DISPONIBILITATE a expertilor nominalizati in oferta.

-Formularul 4 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

-Formularul 5 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

  • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Caiet de sarcini Servicii video
Anexa 1 la caiet de sarcini
Formulare si Modele Servicii video
Contract servicii video