6 noiembrie 2023

slider_digitalizare
NOUTĂȚI

#NEdigitalizăm: Start pentru depunerea proiectelor în cadrul apelului Transformarea digitală a IMM-urilor

Începând de astăzi, 6 noiembrie 2023, ora 10.00, se pot depune cereri de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+ pentru apelul PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“

Atenție! Cererile de finanțare pot fi depuse DOAR de către solicitanți eligibili și selectați prin metoda RCT, care au primit  de la AM PR Nord-Est 2021-2027 „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+

Care sunt următorii pași pe care trebuie să îi parcurgeți?

Pasul 1.   Elaborarea Studiului de Fezabilitate Digitală (document obligatoriu la depunerea cererii de finanțare).

Studiul de fezabilitate Digitală trebuie să fie întocmit de un furnizor de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC, care are autorizat domeniul de activitate „Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației”.

În situația în care nu identificați un astfel de consultant, puteți apela la serviciile Hub-ului European de Inovare Digitală – Digital Innovation Zone Nord-Est, pe care îl puteți contacta aici Formular de contact Digital Innovation Zone.  

Studiul de Fezabilitate Digitală este un document tehnico-economic care trebuie întocmit în conformitate cu  modelul orientativ prezentat în Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului. Acesta va reflecta analiza situației curente a societății din punct de vedere al digitalizării și va propune soluțiile concrete de digitalizare (achiziția de software și hardware) necesare desfășurării activității într-un mod mai performant și mai eficient.

Alegerea furnizorului de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC este a solicitantului!

Pasul 2.   Întocmirea documentației de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele la aceasta) în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului. Pentru informații suplimentare referitoare la aceste aspecte, vă puteți adresa Biroului Regional de Informare, la info@adrnordest.ro

Vă urăm succes!

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare vizite de studiu Regio Digi Hub în perioada 22-23 noiembrie 2023

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului “Servicii de organizare vizite de studiu Regio Digi Hub in perioada 22-23 noiembrie 2023”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica “Servicii de organizare vizite de studiu Regio Digi Hub in perioada 22-23 noiembrie 2023”, coduri CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente, 5552000-1 Servicii de catering, 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii, 60170000-0 Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Servicii de organizare vizite de studiu Regio -Digi Hub in perioada 22-23 noiembrie 2023, constand in urmatoarele activitati:
> servicii catering (wellcome coffee, coffee break si pranz);
> servcii de restaurant – pranz;
> servicii de de inchiriere mijloc de transport cu sofer;

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.11.2023, ora 09:00;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.11.2023, ora 10:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 13.11.2023-15.11.2023
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 17.11.2023.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

8) Nu se accepta oferte alternative.

9) Valoarea estimata a achizitiei publice: 9.100,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Proiect Regio Digi Hub.

10) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

11) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

12) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

13) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii