7 octombrie 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 26 octombrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 26 octombrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezintă prestarea de servicii de catering, pentru data de 26.10.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub, pentru un număr de minim de 50 de persoane – maxim 80 de persoane, confom cerințelor din Caietul de sarcini atașat, servicii necesare pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD.

Durata contractului va fi de la data semnării contractului de ambele părți contractante și până la data de 27.10.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.10.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba română;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.10.2022, ora 12.00;

– Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 13.10.2022-17.10.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 19.10.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 13.11.2022.

8) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 8.960,00 lei fără TVA.

Sursa de finantare: Surse proprii.

Condiții de calificare:

a) Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)

b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusă va conține, obligatoriu, cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Caiet sarcini Servicii catering OECD

Formulare si Modele Servicii catering OECD

Model de Contract Servicii catering OECD

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii