octombrie, 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii catering pentru 3 seminarii de informare

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii catering pentru 3 seminarii de informare, realizate de Centrul EEN din cadrul ADR Nord-Est, in parteneriat cu Centrele EEN din Suceava si Iasi, care vor avea loc in 22, 23 si 24 noiembrie 2022, la Suceava, Piatra Neamt si Iasi”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii catering pentru 3 seminarii de informare, realizate de Centrul EEN din cadrul ADR Nord-Est, in parteneriat cu Centrele EEN din Suceava si Iasi, care vor avea loc in 22, 23 si 24 noiembrie 2022, la Suceava, Piatra Neamt si Iasi”:
Lot 1: Servicii de catering in data de 22 noiembrie 2022, in municipiul Suceava
Lot 2: Servicii de catering in data de 23 noiembrie 2022, in municipiul Piatra Neamt
Lot 3: Servicii de catering in data de 24 noiembrie 2022, in municipiul Iasi

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering, astfel:
– Lot 1: Servicii catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, pentru seminarul de informare care va avea loc in data de 22 noiembrie 2022, in municipiul Suceava, la sediul Camerei de Comert si Industrie Suceava situat str. Universitatii nr. 15-17;
– Lot 2: Servicii catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, pentru seminarul de informare care va avea loc in data de 23 noiembrie 2022, in municipiul Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub – structura a ADR Nord-Est, situat in Strand Piatra Neamt, Aleea Tineretului, nr. 26;
– Lot 3: Servicii catering pentru 1 (una) pauza de cafea, pentru un numar de minim 15 persoane – maxim 20 persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, pentru seminarul de informare care va avea loc in data de 24 noiembrie 2022, in municipiul Iasi, la sediul Tehnopolis situat in Bdul Poitiers, nr. 10.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data finalizarii prestarii serviciilor (respectiv 23/24/25 noiembrie 2022 – in functie de lotul ofertat).

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 07.11.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 08.11.2022, ora 09.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 08.11.2022 – 09.11.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 11.11.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 07.12.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 3.000 LEI, fara TVA din care:
Lot 1: Servicii de catering in data de 22 noiembrie 2022, in municipiul Suceava – 1.000,00 lei fara TVA
Lot 2: Servicii de catering in data de 23 noiembrie 2022, in municipiul Piatra Neamt – 1.000,00 lei fara TVA
Lot 3: Servicii de catering in data de 24 noiembrie 2022, in municipiul Iasi – 1.000,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: bugetul Proiectului ERBSN (cod SMP – cod 101052724).

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/)

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica (aferent lotului pentru care se depune oferta)
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie!
i) Formularul 10 (Formular de Oferta), Anexa la Formularul 10 (Propunere Financiara detaliata) si Formularul 11 (Formular Propunere tehnica) se intocmesc separat, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
ii) Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract Servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

4
NOUTĂȚI

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est premiată la Go Global Awards 2022

În perioada 19-21 Octombrie 2022 a avut loc în Tallinn Go Global Awards 2022, eveniment organizat de către International Trade Council și Estonian Business and Innovation Agency.

Unul dintre obiectivele acestui eveniment este de a celebra organizațiile și companiile care contribuie la creșterea economică globală prin inovare, tehnologii și prin strategii.

Premiile Go Global Awards 2022 funcționează  pe baza unui proces de selecție riguros: candidații intră într-o fază de pre-selecție, în care le sunt analizate profilurile; 20% dintre nominalizările de top din fiecare categorie sunt evaluate pentru a li se  asigura consistența, iar finaliștii intră într-un proces de  jurizare.

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a obținut premiul 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗦𝘁𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗚𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 la categoria 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝘅𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻.

Această recunoaștere ne confirmă încă o dată faptul că toate acțiunile noastre ne conduc către un viitor în care Regiunea Nord-Est a României va fi unul din locurile preferate din Europa în care oricine și-ar dori să trăiască, să învețe, să muncească sau să investească.

Agenda evenimentului a cuprins 3 zile de discuții în paneluri, sesiuni de pitching, întâlniri B2B  matchmaking și acțiuni dedicate sprijinirii mediului de business din Ucraina.

Panelul Foreign Direct Investment in Challenging a fost constituit de reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Polish Investment and Trade Agency, Invest Estonia, Enterprise Greece, Sustainable Capital. Aceștia au discutat despre noile provocări ale atragerii FDI, metode de combatere a amânărilor sau a anularilor proiectelor FDI din cauza  războiului, despre cum văd investitorii situația securității și a stabilității post începerii războiului și alte chestiuni din sfera investițiilor cu capital străin.

Participarea în cadrul acestui panel ne-a dat ocazia să clarificăm câteva aspecte privind siguranța și stabilitatea  României (implicit a Regiunii de Nord-Est) din punct de vedere investițional.

Totodată, a fost contextul  potrivit pentru promovare și pentru creșterea interesului față de Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, întrucât în public au fost companii și organizații din afara Europei.

Tot în cadrul Go Global Awards am avut posibilitatea de a facilita participarea la sesiunea de pitching pentru companiile din regiune. Astfel, Quartz Matrix a promovat și prezentat una dintre ultimele soluțiile dezvoltate,  eficientizarea energetică în sectorul industrial. În urma acestui pitch, echipa Quartz Matrix a fost premiată la categoria IoT / Internet of Things.

Go Global Awards a reprezentat pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est o oportunitate de conectare cu entități din alte ecosisteme, dar și o expunere în fața unor companii și instituții relevante pentru misiunea asumată.

2
NOUTĂȚI Reporter Regio SLIDER

Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, o trambulină pentru viitorii meseriași din Nord-Est

Reporter REGIO: episodul 8

Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, o trambulină pentru viitorii meseriași din Nord-Est

Povești de succes, posibile cu sprijinul Regio Nord-Est 2014-2020

 

Era vacanța de vară spre clasa a VIII-a și avea de luat o decizie: ce face cu viitorul lui? O decizie pe care nu i-a impus-o nimeni, pentru care avea tot timpul din lume, în condițiile în care alți colegi de vârsta lui băteau mingea pe terenul de fotbal. Dar la 14 ani se gândea cu maturitate la direcția lui în viață, ce va face mai departe, spre ce se îndreaptă. A primit toată susținerea și îndrumarea familiei și în acea vacanță a încercat să își găsească o cale. A fost chelner o scurtă perioadă. Nu i-a plăcut. Ajutor de bucătar nu a simțit că i se potrivește. Apoi, tatăl lui i-a recomandat să încerce să învețe meserie la service-ul din sat, aproape de casă, să vadă dacă îi place. A mers în fiecare zi acolo, timp de vreo 6 săptămâni. Și-a dat seama încă din primele zile că este ceea ce i se potrivește, că vrea să aprofundeze și poate, într-o zi, să își deschidă propriul service.

Iulian Nichiforel sau Nichi, cum îi spun prietenii, are 19 ani, este în clasa a XII-a la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă din Siret și este doar unul dintre beneficiarii direcți ai proiectului implementat la colegiu, cu o finanțare europeană nerambursabilă de puțin peste 6 milioane de lei, din POR 2014-2020. Marile lui pasiuni sunt mașinile și mecanica auto. Cu o înțelepciune aparte pentru vârsta lui, Nichi și-a plănuit toți pașii carierei sale astfel încât să parcurgă toate etapele învățării unei meserii și să își atingă visul.

A preferat școala profesională la Siret decât liceul la Rădăuți

S-a născut în Torino, acolo unde părinții săi au căutat un trai mai bun, la fel ca multe alte familii din regiunea Moldovei, acum 20 de ani. În momentul în care aceștia au divorțat, el a rămas cu bunica în România, în satul Horodnic de Sus, de lângă Rădăuți. Gimnaziul l-a terminat la „Bogdan Vodă” din Rădăuți, o școală renumită din zona Sucevei și a surprins pe toată lumea, colegi și profesori, atunci când, la finalul clasei a VIII-a, a spus că el vrea să urmeze mai departe o școală profesională. Nu un liceu, pentru că vrea să învețe o meserie și își dorește să parcurgă toate etapele învățării practice. „M-am documentat bine, am mai întrebat profesori, am căutat pe internet și cea mai bună școală unde puteam învăța ce îmi doream, în domeniul auto, era la Siret, la Lațcu Vodă. Am zis că acolo merg să învăț o meserie. Pentru că la noi se cere experiență peste tot, chiar dacă ai facultate. Așa că am început cu primul prag și am terminat trei ani de profesională în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă. Nu am vrut să intru direct la liceu pentru că odată ce împlinești 18 ani, nu mai poți face profesionala. A fost decizia mea”, povestește Iulian.

De la mecanic auto la tehnician transporturi, la Lațcu Vodă

A terminat fiecare an de profesională cu media peste 9,50 și este acel gen de elev care iese în evidență, pune întrebări și caută răspunsuri, mereu preocupat de a ști mai multe. A avut tot sprijinul, încă din clasa a IX-a a domnului maistru Constantin Pintrijel, care l-a luat sub aripa lui și l-a sfătuit să dea mai departe la liceu, tot în cadrul colegiului. A obținut o diplomă de mecanic auto, un calificativ „Excelent” la examenul final de școală profesională și a mers mai departe spre visul lui, intrând la liceu, la profilul tehnician transporturi. A trebuit să repete clasa a XI-a, pentru aprofundarea teoriei, iar acum, în clasa a XII-a se pregătește cu seriozitate de bacalaureat. „Din 30 de elevi de la profesională, vreo 5 am ales să facem și liceul. Restul s-au oprit, au obținut diploma și atât. Atât au avut nevoie. Consider că oriunde mergi să te angajezi, dacă ai o școală profesională înseamnă că ai anumite cunoștințe, nu pleci de la zero. Practica făcută la agenții economici în domeniu te ajută să capeți experiența atât de cerută de angajatori, dar și dotările unui colegiu cu profil tehnic ajută enorm. Profesionala te ajută să cunoști o meserie. Poate știi să desfaci un șurub, dar mai departe te blochezi pentru că nu știi ce să faci. Anii de școală profesională îți oferă baza necesară pentru a începe ceva și îți dau încrederea că poți”.

 

 

„Aș face școala de maiștri aici, de drag!”

Și la liceu are note bune, medii peste 9,30, și spune, râzând, că îi pare rău că termină clasa a XII-a acum. Dacă ar putea, ar mai repeta un an doar de dragul noilor dotări ale colegiului. „Sunt niște simulatoare foarte performante pe care poți învăța să conduci, avem ateliere noi, dotate foarte bine. Sunt niște aparate pe care nu am avut ocazia până acum să punem mâna. Pe de-o parte îmi pare rău că termin clasa a XII-a și nu prind bine toate noile beneficii. Generațiile viitoare sunt foarte norocoase. Chiar spuneam că dacă aș putea, aș repeta anul doar pentru a mă bucura mai mult de noile echipamente. Ce-i drept, m-ar tenta ideea să rămân aici și să fac o școală de maiștri. Parcursul ar fi mecanic, tehnician auto, maistru și inginer, așa aș atinge toate treptele. Mai ales acum cu beneficiile astea, aș face școala de maiștri de drag”.

Facultatea ar vrea să o facă la Iași sau Suceava, pe o ramură de electricitate auto. Consideră că în ziua de azi totul se îndreaptă spre electric, mai ales pe partea auto, dar mai vrea să mai studieze puțin ofertele și abia apoi sa ia o decizie. L-a tentat și Cluj la un moment dat, dar a hotărât că vrea să rămână în regiune, mai aproape de casă. Deocamdată, principala lui preocupare este să ia note mari la bac.

Are o relație frumoasă cu tatăl și profesorii

Iulian are o legătură deosebită cu tatăl lui, el este cel care l-a îndrumat și i-a fost alături în toate deciziile luate. Sunt cei mai buni prieteni și ne povestește Nichi ce surpriză i-a făcut pe 8 martie, anul acesta: „Am avut traseul la examenul auto. L-am luat și prima oară când m-am dat jos din mașină l-am sunat pe el. Am încercat să îl păcălesc și să îi spun că am picat, dar când a început să mă încurajeze și să îmi spună să nu fiu supărat, i-am spus repede adevărul. Atunci, am auzit un claxon dintr-o parcare și l-am văzut pe tata cum coboară dintr-o mașină și mi-a spus: «Asta e a ta, felicitări! » A venit din Germania, unde lucrează el, fără să știu nimic. Am un tată deosebit, dar și eu i-am stat mereu în cuvânt, nu l-am supărat niciodată, m-am ținut de școală, ne-am susținut reciproc, întotdeauna a vorbit cu mine. În primul rând este prietenul meu, apoi este tata. Este o relație frumoasă, armonioasă, greu de explicat în cuvinte. Vorbim tot, nu mă ascund cu nimic față de el”.

O relație la fel de frumoasă are Nichi și cu profesorii din școală. Cu domnul director adjunct Antonio Mustață are o legătură deosebită, merg împreună la fotbal, joia, la meciul dintre elevi și profesori și spune tânărul că este o relație foarte frumoasă creată între elevii și profesorii de la Lațcu Vodă. Cumva, la Siret, Iulian Nichiforel și-a găsit cea de-a doua familie. Pentru el, îndrumările primite aici au valorat foarte mult în alegerile sale, iar acum, în clasa a XII-a, sfătuiește pe cei care vor să facă o meserie în domeniul auto, să ia pas cu pas fiecare etapă spre evoluție. Este importantă teoria, dar mult mai importantă este practica într-un domeniu atât de complex. „Sfătuiesc pe oricine să înceapă de cel mai jos posibil și apoi să urce treptat. Că o să îi prindă bine. Ai mândria că ai trecut prin toate etapele, iar cunoștințele acumulate sunt valoroase. Sunt mulți care fac direct inginerie, la facultate, dar nu știu nimic din lucrurile de bază. Eu, care am trecut prin toate, altfel mă duc la un angajator. Diplomele obținute dovedesc experiența și am alte avantaje față de cineva care iese direct de pe băncile facultății. Iar Colegiul Tehnic Lațcu Vodă îți oferă mediul perfect pentru a putea învăța o meserie, mai ales acum, după ce a fost dotat atât de bine”, spune Nichi.

Iulian Nichiforel este unul dintre elevii pentru care Colegiul Tehnic Lațcu Vodă a făcut diferența. Și ca Iulian mai sunt mulți elevi dornici să-și clădească un viitor acasă, printr-o meserie învățată tot acasă. Iar acum, cu ajutorul acestei finanțări, se va schimba viitorul unei generații. 

Reporter REGIO este o nouă inițiativă ADR Nord-Est, care are în prim-plan promovarea proiectelor de succes ale beneficiarilor noștri, proiecte care au reușit să iasă în evidență aducând plus valoare și impact în comunitate. Într-o perioadă în care predomină știrile negative, vă propunem spre lectură povești frumoase, dar adevărate, menite să întărească credința că „se poate”! Fii parte din poveste!

Ești beneficiar Regio? Lasă-ne să-ți spunem povestea.

Contactează-ne pentru detalii la info@adrnordest.ro

3.3
NOUTĂȚI SLIDER

Europa în regiunea mea – final de campanie

Între 21 septembrie și 21 octombrie, sub sloganul „La noi acasă-i meserie”, s-a desfășurat campania de comunicare ce a pus reflectoarele pe Regiunea Nord-Est a României, ca parte din programul „Europa în regiunea mea”, inițiat de Comisia Europeană, în parteneriat cu ADR Nord-Est.

Proiectul emblematic, în jurul căruia s-a gândit toată campania, este la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” din Siret, o unitate de învățământ care pregătește viitori mecanici, tehnicieni transporturi, textiliști sau maiștri auto, oferindu-le o calificare profesională. Aici s-au construit și dotat ateliere, laboratoare și un amfiteatru, iar mesajul campaniei a fost centrat pe importanța unei meserii, pe formarea și asigurarea forței de muncă calificate pentru viitor, ACASĂ, în regiune.

Celelalte trei proiecte însoțitoare promovate în campanie sunt despre modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței Luminița, dar și revitalizarea a două terenuri degradate din jurul lacului de acumulare Siret-Rogojești și din strada Sucevei, proiecte prin care se extinde spațiul verde, oferind facilități de agrement pentru comunitatea locală.

A fost o lună intensă, cu patru evenimente-cheie dedicate comunității, în care accentul a fost pus pe experiențe și demonstrații practice.

Pe 21 septembrie a avut loc lansarea campaniei și, în același timp, un eveniment de presă dedicat debutului, la Colegiul Lațcu Vodă. În cadrul evenimentului, reprezentanți ai presei au fost invitaţi să se alăture unui tur al principalelor proiecte finanţate prin POR 2014-2020, în prezenţa reprezentantului Comisiei Europene, ai ADR Nord-Est, dar și a elevilor, profesorilor și foștilor elevi ai colegiului.

În data de 3 octombrie, elevii colegiului de la specializarea mecanică l-au avut invitat pe Titi Aur, reputatul pilot de raliuri. El a fost cel care a susținut o serie de demonstrații tehnice, spre încântarea elevilor, dar a oferit și sfaturi despre importanța unei meserii și a împărtășit din experiența sa de viață.

Pe 7 octombrie, a avut loc un eveniment în aer liber, în parcul Rogojești-Siret, modernizat cu fonduri europene. Elisabeta Lipă, marea campioană olimpică la canotaj, a oferit un interviu de tip podcast actorului Marius Manole, despre Siret și despre cum s-a schimbat ”fața” acestui orășel cu ajutorul fondurilor. Apoi, a avut loc o demonstrație sportivă cu o ambarcațiune de tip schiff, pe Siret, oferită de vicecampionul olimpic la canotaj Mugurel Semciuc, dar și de Daniel Scripcaru și Mihai Chiruță, încă doi sireteni, campioni la canotaj, care s-au alăturat evenimentului, în prezența și sub atenta coordonare a doamnei Elisabeta Lipă.

În data de 19 octombrie, a avut loc ultimul eveniment din cadrul campaniei, la Gradinița Luminița din Siret, modernizată și ea cu fonduri din POR 2014-2020. Raluca Ciucanu (Maria`s Ladybugs), împreună cu două colege, a susținut un atelier de meșteșuguri pentru copiii de la grupa mijlocie a grădiniței. Cei mici au avut ocazia să își confecționeze propriile brățări sub îndrumarea Ralucăi. La finalul atelierului, aceștia au primit cadouri confecționate de elevii de la secția textile din cadrul colegiului Tehnic Lațcu Vodă, portofele, șorțuri pentru fetițe și papioane pentru băieți.

Campania a fost un real succes, cu apariții în presă, cu panotaj outdoor, spoturi radio, postări în social media și cu multă vizibilitate în toată Regiunea Nord-Est. La noi acasă-i meserie!

imagini_regio
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană

1,75 miliarde euro! Aceasta este suma pusă la dispoziție prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, proaspăt aprobat de Comisia Europeană.

Regiunea Nord-Est primește undă verde spre atingerea dezideratului de a deveni un spațiu competitiv, durabil, rezilient și incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești!

Obiectivul general al Programului este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări financiare dedicate, după cum urmează:

 1. Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă – 420,07 mil euro
 2. Nord-Est – O regiune mai digitalizată – 101,11 mil euro
 3. Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul – 391,98 mil euro
 4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă – 277,31 mil euro
 5. Nord-Est – O regiune mai accesibilă – 182,16 mil euro
 6. Nord-Est – O regiune educată – 192,10 mil euro
 7. Nord-Est – O regiune mai atractivă – 120,41 mil euro
 8. Asistență tehnică – 74,23 mil euro

Acum, când avem pentru prima dată un program cu adevărat regional, aici, în Nord-Est, aș spune că ne pregătim dintotdeauna pentru acest rol, de Autoritate de Management. Privim cu entuziasm această nouă provocare, dar înțelegem pe deplin nevoia unei asumări responsabile și profesioniste în tot acest proces. Nu vom fi singuri, ne bazăm pe partenerii noștri din mediul public, universitar, privat si din societatea civila, care au avut și nădăjduim că vor avea în continuare contribuții substanțiale. Ambiția noastră comună este să legăm organic regiunea Nord-Est de Europa, pornind de la nevoile noastre și fructificând oportunitățile de la nivel european. Avem convingerea că vom dezvolta și implementa împreună un Program Regional cu gândul la un viitor mai bun” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

În perioada 9-11 noiembrie 2022, Programul Regional Nord-Est 2021-2027 va fi lansat oficial la Piatra Neamț, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, ai Guvernului României, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și AM PR Nord-Est, dar mai ales a celor cărora li se adresează oportunitățile de investiții. Vom reveni cu detalii.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 poate fi consultat pe paginile www.adrnordest.ro și www.inforegionordest.ro.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 13.10.2022  – aprobat Comisia Europeană
Sinteză Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 13.10.2022  – aprobat Comisia Europeană

euro_2
NOUTĂȚI

În atenția beneficiarilor de finanțare: atenție la riscurile de neexecutare a obligațiilor de garantare aferente scrisorilor de garanție

Banca Națională a României a emis o atenționare cu privire la riscul de neexecutare a obligațiilor de garantare aferente scrisorilor de garanție la care sunt expuse autoritățile publice și/sau entitățile contractante, care gestionează proiecte programe finanțate din fonduri externe nerambursabile, după cum urmează:

În temeiul art. 52 din Legea nr 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, vă comunicăm că Banca Centrală, în calitatea sa de Autoritate de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, se confruntă în ultima perioadă de timp cu o serie de petiții, sesizări și solicitări care vizează scrisori de garanție bancară presupus false, emise sub sigla unor entități cu sediul în alte state membre UE și/sau terțe, fapt ce indică un fenomen care poate fi cauza unui prejudiciu financiar și de imagine produs cu precădere unor autorități publice și/sau entități contractante de la nivelul întregii țări.

Având în vedere expunerea ridicată a autorităților publice și/sau entităților contractante la riscul de neexecutare a obligațiilor de garantare aferente scrisorilor de garanții, este necesară adoptarea acelor măsuri care să asigure protecția financiară a beneficiarilor prin informarea acestora cu privire la această situație și recomandarea consultării tuturor bazelor de date disponibile pentru identificarea capacității financiare reale a emitenților de scrisori de garanție.

catalog-oct-2022
NOUTĂȚI

Catalogul surselor de finanțare – octombrie 2022

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG și societăți comerciale.

Catalog surse de finanțare – octombrie 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu oferta în vederea achiziției de „Servicii catering pentru eveniment Climathon Iași în data de 03 noiembrie 2022, la Iași”, CPV 55520000-1

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii catering pentru eveniment Climathon Iasi in data de 03 noiembrie 2022, la Iasi”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Servicii catering 1 (una) pauza de cafea pentru eveniment Climathon Iasi din data de 03.11.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 17.10.2022, ora 09:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 17.10.2022, ora 10.00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 17.10.2022-19.10.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 21.10.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la 11.11.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 1.200,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Conditii de calificare:

a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

Observatie: Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
a) Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul) ;
b) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
e) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
f) Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
g) Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
h) Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
i) Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
j) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport:
Caiet de sarcini Climathon Iasi
Formulare si Modele
Model contract servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 26 octombrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 26 octombrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezintă prestarea de servicii de catering, pentru data de 26.10.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub, pentru un număr de minim de 50 de persoane – maxim 80 de persoane, confom cerințelor din Caietul de sarcini atașat, servicii necesare pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD.

Durata contractului va fi de la data semnării contractului de ambele părți contractante și până la data de 27.10.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.10.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba română;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.10.2022, ora 12.00;

– Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 13.10.2022-17.10.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 19.10.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 13.11.2022.

8) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 8.960,00 lei fără TVA.

Sursa de finantare: Surse proprii.

Condiții de calificare:

a) Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)

b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusă va conține, obligatoriu, cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Caiet sarcini Servicii catering OECD

Formulare si Modele Servicii catering OECD

Model de Contract Servicii catering OECD

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

Banner web ADR NE1_rev
NOUTĂȚI SLIDER

Climathon Iași: Vrem să găsim împreună soluții sustenabile de supraviețuire în criza energetică

Vrem să găsim împreună soluții sustenabile de supraviețuire în criza energetică

 Crizele cu care ne confruntăm în această perioadă sunt multiple, interconectate și adâncesc diferențele în modul în care trăim: războiul din Ucraina, criza sănătății, criza climatică și de mediu, criza energetică, criza economică. Toate acestea determină modul în care acționăm și ne dezvoltăm, dar ele pot avea un cuvânt de spus în modul în care decidem viitorul.

Energia alimentează totul, de la societate la economie. Încălzirea, transportul și electricitatea mențin lumea în mișcare în jurul nostru, dar aceste activități consumă și cantități foarte mari de combustibili fosili. Ca rezultat, cărbunele, petrolul și gazele naturale domină mixtul nostru energetic global, făcând ca producția de energie și utilizarea acesteia să fie cel mai mare contribuitor la încălzirea globală.

 • Provocarea propusă de Volta X Solar Systems pentru care căutăm soluții:

<< Cum supraviețuim crizei energetice și cum putem găsi, cât mai repede, soluții fezabile și adaptabile privind eficiența și independența energetică?>>

Sunt multe lucruri pe care le putem face – și trebuie să facem – pentru a stimula comunitatea în care trăim să fie mai puțin consumatoare de energie și să aibă un impact minim asupra mediului înconjurător.

Suntem siguri că există cel puțin o soluție pentru fiecare problema în parte! Unele soluții se referă la eficiența energetică și la modul în care putem distribui mai bine resursele existente, altele se referă la implementarea inovației, iar altele se referă la minimizarea și creșterea eficienței consumului. Ceea ce trebuie să înțelegem este că un sistem economic bazat pe creșterea nelimitată a consumului nu va funcționa pe o planetă cu resurse limitate.

 • De ce să participi la Climathon Iași 2022? 

Evenimentul își propune stimularea colaborării și a schimbului de idei în principalele arii problematice din domeniu energetic.

De-a lungul evenimentului veți avea parte de o mulțime de oportunități care să vă ajute să vă conturați ideile! 

Pregătiți-vă să cunoașteți o întreagă comunitate de oameni care să vă împărtășească pasiunea, cu expertiză în domeniu și dornici de schimbare!! Luați cu voi doza de civism și inspirația, și haideți să găsim, împreună, cele mai eficiente soluții de supraviețuire în criza energetică!

 • Cine se poate înscrie? 

Accesul la eveniment este deschis tuturor profesioniștilor din industria energetică românească, precum și din sectoarele conexe. De la experți (energeticieni & manageri de proiecte) din primării și companii în căutare de soluții energetice sustenabile, companii furnizoare de soluții energetice alternative, consultanți, start-up-uri, cercetători & studenți, și până la reprezentanți ai mediului bancar și responsabili ai programelor de finanțare.

Avem nevoie de visători, de realiști și de critici, în egală măsură, pentru a ne asigura că acoperim toate unghiurile în dezvoltarea ideilor câștigătoare, care să găsească soluții sustenabile pentru eficiența și independența energetică la nivelul întregii regiuni, și, de ce nu, la nivel național.

 • Unde va avea loc evenimentul?

Evenimentul este organizat, cu sprijinul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.

Locația de desfășurare: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, la sediul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Sala de conferințe SMARTER (Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 29, Corp Tex1, parter).

 • Mai multe informații despre eveniment? 

Mai multe detalii despre organizatori, agenda, speakeri, provocare și multe altele puteți găsi aici: https://bit.ly/ClimateKIC_ClimathonIasi

 • Unde mă pot înscrie?

Din motive organizatorice, vă rugăm să vă înscrieți până la data de 28 octombrie 2022 accesând link-ul: https://bit.ly/climathoniasi.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.