1 august 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției „Servicii creare și publicare advertoriale (articole de promovare) în spațiul online”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având ca obiect prestarea de Servicii creare si publicare advertoriale (articole de promovare) in spațiul online.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 05.08.2022, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba română;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.

Ofertele se pot depune și la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 08.08.2022, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 10.08.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 11.08.2022.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data semnării contractului de servicii ;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu îndeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconformă/ inacceptabilă asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 13.100,00 lei fara TVA /surse proprii
9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

> Formularul 1 – Formular de Ofertă
Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiară Detaliată

> Formularul 2 – Formular Propunere tehnică
Propunere tehnică va conține, conform Caietului de Sarcini (cap. 2 și cap. 3):
a. Descrierea detaliata a tuturor cerintelor tehnice solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv lista publicatiilor online propuse;
b. graficul de prestare;
c. personalul propus pentru prestarea serviciilor.
> Mijloace probante privind indeplinirea cerintelor minime solicitate, pentru experții propuși:
Pentru managerului de contract:
– contract de muncă/ extras revisal/contract de colaborare etc;
– declarația de disponibilitate – Formularul 3.
Pentru expertul propus cu rol în crearea, redactarea celor 3 advertoriale:
– CV semnat și datat de către expert, care să conțină date de identificare a contractului/proiectului, calitatea deținută și atribuțiile avute în acea calitate.
– Documente suport din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a expertului propus: contract de muncă/ extras revisal/contract de colaborare etc.
– Documente suport pentru expertul propus care sa faca dovada în mod clar si fara echivoc a îndeplinirii cerintei privind experiența specifică recomandari emise de beneficiarii serviciilor sau de catre angajator, sustinute dupa caz de alte documente (procese verbale de receptie, extrase relevante ale livrabilelor/contractelor etc). Din documentul/documentele prezentate trebuie sa rezulte in clar, cel putin: numele si prenumele expertului propus, rolul si atributiile acestuia in cadrul contractului, obiectul contractului, respectiv modul de indeplinire a experientei specifice, in realizarea unor activitati similare celor ce caracterizeaza obiectul principal al contractului ce urmeaza a fi atribuit.
– Declarația de disponibilitate – Formularul 3.
> Formularul 4 – DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
> Formularul 5 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

Documente suport:
Caiet de Sarcini
Formulare si modele
Model de contract de servicii