CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul ADR Nord-Est

În data de 11.10.2022, ora 09:00, la sediul din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, etajul 3., ADR Nord-Est organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire):

1 post de Expert în cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională în elaborarea unor proiecte europene – minim 1 proiect european internațional elaborat si finanțat, sau participare la implementarea a cel puțin 3 proiecte internaționale;
 • experiența continuă de minim 3 ani în activități de cooperare internațională;
 • experiența profesională în activități de colaborare si coordonare a unor stakeholderi publici şi/sau privați, locali si regionali în calitate de angajat într-o organizație matură;
 • cunoaşterea politicilor/inițiativelor europene principale, corelate cu misiunea si viziunea ADR Nord-Est: ex. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune, inovare, clustere, FIT455, Misiunile de cercetare Europene, Platformele S3, Programele de cooperare interregională, Programul de Investiții Interregionale Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativă;
 • cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant şi de a se autodepăşi);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse;

Principalele atribuții ale postului:

 • dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru unul din județele aferente Regiunii Nord-Est;
 • îmbunătățirea calității și competitivității propunerilor de proiecte de cooperare europeană avansate din județul respectiv;
 • dezvoltarea unor sinergii între strategiile şi direcțiile de dezvoltare ale regiunii şi ale județelor pe care expertul le reprezintă.
 • dezvoltarea şi menținerea unei relații strânse de colaborare cu partenerii din județul repartizat;
 • extinderea şi consolidarea unei rețele de stakeholderi locali din județul repartizat, începând cu Consiliul Județean, municipiul reședință de județ, actori care au capacitatea de a se internaționaliza;
 • elaborarea şi operaționalizarea unei strategii de internaționalizare, împreună cu stakeholderii locali;
 • susținerea participării unor delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție şi/sau stakeholderii locali, în vederea creșterii vizibilității si transformării participărilor europene în resurse financiare şi non financiare atrase în regiune.

Obs. Candidatul trebuie să aibă reşedința în Bruxelles, întrucât concursul pentru acest post şi ulterior activitatea profesională aferentă acestuia se va desfășura la sediul Agenției din Bruxelles.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicația pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro , până la data de 07.10.2022, ora 14:00.
Dosarul de înscriere la concurs va conține CV-ul persoanei în format Europass, complet şi detaliat, în care se va evidenția clar experiența profesională, precum şi toate aspectele relevante care arată îndeplinirea condițiilor obligatorii precizate în cuprinsul acestui anunț, cerere de înscriere la concurs – model ataşat acestui anunț, copie după diploma de licență, respectiv copii după alte diplome obținute la alte cursuri/formari profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăseşte pe site-ul adrnordest.ro şi ataşată acestui anunț); testul scris va include şi întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoştințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfăşura în data de 11.10.2022, începând cu ora 09:00, la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, 1050, etajul 3.

Agenția îşi rezervă dreptul de a suspenda organizarea concursului, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei o va impune. Acest aspect va fi anunțat în timp util candidaților.

Relații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon: 0233 218 071, +40 745 532 148 (Biroul Dezvoltare Resurse Umane) sau +32 494 40 72 53 (Şef Birou Reprezentare Bruxelles).

Documente suport: