CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [martie 2024]

[Actualizat 19.03.2024] Atașăm anunțului de concurs, conform bibliografiei de concurs, cele două broșuri cu informații despre Uniunea Europeană:
> Broșură Uniunea Europeană: Ce este și ce face      
> Broșură Scurt ghid despre UE

–––

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 26.03.2024, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 11 posturi vacante (normă întreagă cu durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 1 post de Expert în cadrul Biroului One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

Având în vedere specificul postului și faptul că beneficiarii cu care vor interacționa angajații sunt preponderent IMM-uri, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent (de preferat în domeniul economic, tehnic sau de marketing);
 • experiență profesională de minim 5 ani în dezvoltarea de piețe și proiecte în mediul privat, negociere de contracte, realizarea de planuri de afaceri, activități de comunicare și promovare;
 • minim 1 an experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • buna cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • abilități excelente de comunicare și relaționare, atenție la detalii, capacitatea de a lucra în echipă;
 • cunoașterea sectorului privat și a provocărilor din punct de vedere al digitalizării poate constitui un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, in special Excell si Power Point);
 • experiență în cunoașterea și folosirea instrumentelor digitale de tip CRM, ERP, pentru management de proiect, susținerea de conferințe/webinarii, etc, constituie un avantaj;
 • permis de conducere categoria B.

Principalele atribuții ale postului: 

 • furnizează servicii suport IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune pentru identificarea nevoii de finanțare pentru digitalizare și pregătirea planului de afaceri;
 • efectuează activități specifice de mapare a nevoii de digitalizare a IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune;
 • identifică și promovează exemple de bune practici, proiecte de succes aferente procesului de transformare digitală, inițiate de companii, clustere și Autorități Publice din Regiunea Nord-Est, care beneficiază de servicii suport pentru digitalizare;
 • efectuează activități specifice pentru organizarea și desfășurarea de evenimente dedicate digitalizării;
 • contribuie la activitățile de comunicare online și offline aferente activităților derulate în cadrul biroului;
 • participă la activitățile de implementare, raportare și promovare aferente proiectelor din domeniul digitalizării inițiate de ADR Nord-Est, în calitate de promotor sau partener.

2) 1 post de Expert în cadrul Biroului Regional de Informare, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Google Drive, Google Analytics, tehnologii, aplicații și instrumente moderne folosite în comunicare);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • persoana flexibilă, cu abilități de comunicare, capacitate de analiza și sinteza, spirit organizatoric și de echipă;
 • excelente abilități de planificare, organizare, control și raportare;
 • capacitatea de a monitoriza implementarea contractelor de furnizare/ prestări servicii specifice Serviciului de Comunicare pentru mai multe proiecte simultan;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană (cunoaștere terminologie specifică).

Principalele atribuții ale postului:

 • asigură corespondența și menține permanent legătura cu furnizorii de produse și prestatorii de servicii pentru organizarea evenimentelor (sesiuni de informare, conferințe, etc);
 • realizarea studiilor, elaborarea materialelor de informare și promovare, derularea de campanii de promovare, conform Planului de Comunicare pentru Programul Regional în Regiunea Nord-Est;
 • gestionează derularea în bune condiții a contractelor de prestări servicii încheiate în vederea implementării activităților aferente Serviciului Comunicare, monitorizează și raportează îndeplinirea condițiilor contractuale;
 • contribuie la procesul de negociere și stabilire a condițiilor de prestare a serviciilor pentru implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Regional Nord-Est;
 • propune și implementează activități de promovare și informare specifice Serviciului de Comunicare;
 • monitorizează utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziție de Agenție.

3) 1 post de Expert în cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles, Serviciul Inovare și Cooperare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Activitatea profesională a angajatului se va desfășura în Bruxelles, astfel, fie candidatul are reşedința stabilită în Bruxelles, fie candidatul va avea în vedere ca termenul de relocare în Bruxelles este de maxim o lună de la data angajării.

Pentru candidații care au reședință în Bruxelles probele concursului se vor desfășura la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională în elaborarea sau implementarea unor proiecte europene –  minimum 3 proiecte;
 • experiența continuă de minim 3 ani în activități de cooperare internațională;
 • experiența profesională relevanta în activități de colaborare și coordonare a unor stakeholderi publici şi/sau privați, locali și regionali;
 • cunoaşterea politicilor/inițiativelor europene principale, corelate cu misiunea și viziunea ADR Nord-Est (ex. Programele de cooperare interregională, Programul de Investiții Interregionale Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativă, Programul Europa Digitala;
 • cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, creare de conținut pe Social Media);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant şi de a se autodepăşi);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse.

Principalele atribuții ale postului:

 • dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru județul reprezentat din Regiunea Nord-Est;
 • îmbunătățirea calității şi competitivității propunerilor de proiecte de cooperare europeană avansate din județul respectiv;
 • dezvoltarea unor sinergii între strategiile şi direcțiile de dezvoltare ale regiunii şi ale județelor pe care expertul le reprezintă;
 • dezvoltarea şi menținerea unei relații strânse de colaborare cu partenerii din județul repartizat;
 • activarea, extinderea şi consolidarea unei rețele de stakeholderi locali din județul repartizat, începând cu Consiliul Județean, municipiul reședință de județ, actori care au capacitatea de a se internaționaliza;
 • elaborarea şi operaționalizarea unei strategii de internaționalizare, împreună cu stakeholderii locali;
 • elaborarea unor fise de bune practici cu exemple de proiecte europene implementate in alte State Membre;
 • susținerea participării unor delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție şi/sau stakeholderii locali, în vederea creşterii vizibilității și transformării participărilor europene în resurse financiare şi non financiare atrase în regiune.

4) 6 posturi de Expert evaluare, selecție și contractare proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare și / sau evaluare / și sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

 Principalele atribuții ale postului:

 • desfășoară activitatea de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, pe toate axele prioritare ale Programului, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile;
 • întocmește și transmite spre verificare superiorului ierarhic, rapoarte aferente procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și orice alte raportări solicitate;
 • menţine un flux al activităților și un sistem de arhivare fizic şi electronic corespunzător pentru documentele emise în cadrul activității desfășurate şi se asigură de securitatea datelor procesate;
 • introduce date şi informații în MySMIS, pe specificul domeniului de activitate și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • respectă toate termenele procedurale aferente activităților desfășurate.

5) 2 posturi de Expert în cadrul Serviciului Resurse Umane, Direcția Juridică și Resurse Umane

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent (de preferat în domeniul economic sau științe socio-umane); 
 • experiență anterioară de minim 2 ani în domeniul resurselor umane (planificare personal, evaluare profesională, activități de formare și dezvoltare profesională, componenta de gestiune de personal, activități de dezvoltare/îmbunătățire procese de resurse umane/analiza și climat organizațional, etc); 
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office);
 • buna cunoaștere a limbii engleze; 
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • abilități ridicate de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoana flexibilă, organizată și responsabilă.

Principalele atribuții ale postului:

 • organizează, din punct de vedere tehnic, instruiri, seminarii, sesiuni de formare și dezvoltare profesională pentru angajați;
 • redactează contractele individuale de muncă, dispozițiile, deciziile, modificările aplicate contractului individual de munca;
 • introduce date în cadrul aplicațiilor HR specifice și se asigura de corectitudinea acestora, precum și de respectarea termenelor legale;
 • desfășoară activități pentru diferite proiecte de dezvoltare a resurselor umane, pentru personalul angajat al Agenției, conform solicitărilor conducerii (analize de personal, chestionare de satisfacție, activități de motivare și retenție, analize climat organizațional, etc);
 • implementarea activităților și întocmirea documentelor aferente procedurii operaționale de gestionare documente și situații ale personalului angajat, pentru toți salariații Agenției;
 • gestionează documentele aferente dosarelor personal ale salariaților Agenției, conform procedurii specifice în vigoare;
 • participă la activitățile de implementare și promovare aferente proiectelor inițiate de ADR Nord-Est în calitate de promotor sau partener, în conformitate cu deciziile interne de nominalizare a echipelor de proiect emise de conducerea ADR Nord-Est.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 20.03.2024 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 20.03.2024, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: 

 • CV(format european – din care sa reiasă clar experiența profesională, precum și alte detalii/mențiuni în strânsă legătura cu îndeplinirea condițiilor solicitate în mod obligatoriu în anunț);
 • cerere de înscriere la concurscu mențiunea postului pentru care candidează  (se va respecta modelul atașat acestui anunț);
 • copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, 
 • copie după actul de identitate
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Daca va fi cazul, în urma analizei candidaturilor primite, ADR Nord-Est își rezervă dreptul de a respinge dosarele depuse ce nu îndeplinesc criteriile/cerințele precizate în cadrul condițiilor obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați.
În astfel de situații candidații vor fi informați cu privire la acest aspect. Vă rugăm să consultați în permanenta adresele de e-mail personale, toate secțiunile (inclusiv Junk/Spam).

Etapa II – Derularea concursului 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia.
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 26.03.2024, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului.

Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs
Broșură Uniunea Europeană: Ce este și ce face

Broșură Scurt ghid despre UE