CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 14.03.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 3 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

 3 posturi de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • certificat de absolvire a cursului de Expert Achiziții Publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:

 Atribuții de verificare a achizițiilor desfășurate în cadrul proiectelor implementate de benficiarii de finanțări nerambursabile:

 • verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • verificarea respectarii reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • completarea documentațiilor specifice proceduriilor în vigoare in situația identificării unei nereguli;
 • efectuarea de vizite pe teren, pentru a verifica la fața locului, conformitatea documentelor transmise în cadrul dosarului achizitiei, conform procedurilor în vigoare;
 • introducerea datelor si informațiilor cu privire la dosarele de achiziții depuse de către beneficiari în aplicațiile informatice utilizate în cadrul Agenției.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 09.03.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 09.03.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în urmatoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 14.03.2023, începand ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere