16 decembrie 2021

crs
NOUTĂȚI

Impactul inițiativelor Centrului Regional de Studii Nord-Est în sectorul educației și formării profesionale

4 proiecte europene finanțate prin programul Erasmus+, găzduite de Centrul Regional de Studii Nord-Est, prin ADR Nord-Est, sunt în plină desfășurare, iar impactul acestora este semnificativ pentru sectorul educației și formării profesionale. Echipele de proiect au avut întâlniri de lucru periodice, iar rezultatele evoluției s-au văzut în fiecare stadiu al proiectului. Mai jos, o scurtă descriere a acestora:

Tackling environmental sustainability through blended learning opportunities for iVET in the furniture and wood sector (TABLE)

Proiectul TABLE își propune să promoveze sustenabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale prin oferirea unui sistem inovativ de instruire bazat pe oportunitățile de micro-învățare ale formatorilor I-VET din sectorul prelucrării lemnului și al mobilei. Ideea din spatele proiectului este de a oferi profesorilor cunoștințe noi despre durabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale, pentru a spori implicarea elevilor în programele educaționale.

OBIECTIVE

 1. Îmbunătățirea sustenabilității mediului prin educație în instituțiile de formare din sectorul prelucrării lemnului și al mobilierului din lemn
 2. Asigurarea unei culturi a calității în programele de educație și formare profesională (VET)
 3. Îmbunătățirea accesului la instruire și calificare pentru toți

Mai multe informații puteți găsi pe website-ul proiectului: www.tableproject.eu

Going back to green future

Prin schimbul de bune practici între partenerii din 6 țări, proiectul explorează posibilitatea stabilirii unui „ghid pentru întreaga Europă” pentru sistemul de autoevaluare a dezvoltării sustenabile și încorporarea acestor obiective în strategiile instituțiilor de educație a adulților.

Proiectul are următoarele obiective principale:

 • extinderea și dezvoltarea competențelor personalului instituțiilor de educație pentru adulți în domeniul atenuării schimbărilor climatice în sens larg;
 • îmbunătățirea capacității instituțiilor și organizațiilor de învățare a adulților de a încorpora obiective de dezvoltare durabilă în strategiile, planurile și în viața și munca lor de zi cu zi;
 • crearea oportunităților pentru studenții adulți de a deveni cetățeni mai responsabili din punct de vedere al mediului în diferite țări europene.

Detalii puteți afla pe pagina de Facebook a proiectului: www.facebook.com/Going-Back-to-Green-Future-538200113764297

SMART VILLAGE – Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural prin economie circulară și inovare socială 

Proiectul „Smart Village” va crea o nouă curriculă educațională pentru actualizarea, până în 2022, a abilităților și competențelor digitale de bază pentru peste 900 de persoane adulte (în special vârstnici). Aceste persoane sunt dezavantajate economic, cu competențe reduse, afectate de criza economică pe fondul pandemiei, care trăiesc în zone rurale defavorizate din cel puțin nouă localități europene. Proiectul va furniza vârstnicilor competențe antreprenoriale de bază, pentru a-și dezvolta propria afacere în zona rurală, folosind bune practici dovedite și inovatoare de turism cultural local, bazate pe principiile economiei circulare și inovare socială. Proiectul poate fi o oportunitate excelentă pentru persoanele în vârstă de a-și câștiga existența și a rămâne active în comunitate, în ciuda crizei economice generate de pandemie.

Detalii puteți afla pe pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Smart-Village-Project-192643202334867

NO ONE BEHIND – Dezvoltarea abilităților și competențelor digitale

Proiectul No One Behind își propune să instruiască adulții din mediul rural cu scopul dobândirii de abilități și competențe digitale pentru un acces mai facil pe piața muncii. Pentru îndeplinirea obiectivului, consorțiul de proiect utilizează o abordare inovatoare, și anume crearea unui joc online interactiv, care va facilita procesele de predare și învățare.

Obiective specifice:

 • Crearea unei metodologii inovatoare pentru instruirea adulților din zona rurală pentru a-și îmbunătăți abilitățile digitale și TIC.
 • Elaborarea unui manual de instruire format din 5 module educaționale, ce va fi ulterior validat de către cel puțin 125 de formatori.
 • Transpunerea conținutului de curs într-un joc digital de tip boardgame, ce va fi testat de către grupul țintă în cadrul unui eveniment de testare pilot.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi pe website www.no1behind.org.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de depozitare a arhivei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea incheierii contractului  „SERVICII DE DEPOZITARE A ARHIVEI” .

1. Obiectul contractului: Pastrare si conservare Arhiva 1: minim 2800 m.l.- maxim 3200 m.l si Arhiva 2: minim 30 m.l.- maxim 100 m.l., intr-un spatiu unic, autorizat, situat pe raza mun. Piatra Neamt sau a localitatilor invecinate.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 21.12.2021, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
– data de deschidere a ofertelor: 22.12.2021, ora 10:00;
– data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 27.12.2021;
– data estimata de semnare a contractului: maxim 29.12.2021;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la semnarea contractului de achizitie;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 105.000,00 lei, fara TVA /surse proprii si POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Documente de calificare solicitate (obligatorii):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e) Autorizație de funcționare pentru prestare de servicii arhivistice (păstrare si conservare), valabilă, eliberată de Arhivele Naționale;
f) Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere professional.

Mod de prezentare propunere tehnica:

 • O descriere a modului în care vor fi prestate serviciile solicitate, prin care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prezentate în propunerea tehnică cu specificaţiile prezentei documentații, inclusiv localizarea cladirii de arhiva, dimensiunea spatiului pus la dispozitia achizitorului, preluarea și relocarea  arhivei in conditii de maxima siguranta si cu mijloace de transport adecvate, procedura de lucru in cazul primirii-predarii documentelor, cu precizarea adresei de email/numarului de fax pe care se transmit solicitarile de eliberare/depunere documente.
 • Declaratie pe proprie raspundere privind obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web: http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii, adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspecția Muncii, adresa web: http://www. inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protecția mediului la Ministerul Mediului, adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/ -Formular nr.5
 • Copia autorizației de securitate la incendiu emisă de inspectoratul pentru situații de urgență, pentru spatiul de depozitare si conservare a arhivei ofertat ;
 • Angajament privind clauzele contractuale- Formular nr.17.

Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini (Formular 8).

Se vor respecta regulile aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie, care fac parte din documentatia anexata.

Documentatie atribuire contract arhiva
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii