// președinții consiliilor județene din regiune

// un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare județ al regiunii

// un reprezentant al consiliilor locale orășenești din fiecare județ al regiunii

// un reprezentant al consiliilor locale comunale din fiecare județ al regiunii

// coordonează activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională, urmărește respectarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională și asigură un tratament egal și corect față de toate județele care alcătuiesc regiunea;

//  analizează și aprobă strategia de dezvoltare regională;

//  analizează și aprobă criteriile și prioritățile de selectare a proiectelor de dezvoltare regională precum și alocarea și destinațiile resurselor provenite din Fondul pentru Dezvoltare Regională;

//  analizează și aprobă proiectele de dezvoltare regională propuse de Agenția pentru Dezvoltare Regională;

//  aprobă documentațiile elaborate în vederea obținerii statutului de ”zona defavorizată”;

// analizează și aprobă propunerile Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regională.

// Funcții îndeplinite prin rotație pentru câte un mandat de un an de către reprezentanții județelor, desemnați de acestea. Președintele și vicepreședintele trebuie să reprezinte județe diferite.

// Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regională este asigurat de Agenția pentru Dezvoltare Regională.

// Directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est participă la toate ședințele Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

// Participanții la ședințele Consiliului pentru Dezvoltare Regională alții decât membrii acestuia nu au drept de vot. Aceștia pot face propuneri pe care membrii Consiliului, dacă este cazul, le analizează și supun la vot.

// În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul pentru Dezvoltare Regională adoptă hotărâri prin consens; dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și-a desfășurat prima ședința în plen în data de 20.11.1998 când s-a votat președintele Consiliului, vicepreședintele, Regulamentul de Organizare și Funcționare ale ADR Nord-Est și localizarea sediului central al acesteia.

Președintele în exercițiu al CDR Nord-Est este Domnul Costel Alexe – Președintele Consiliului Județean Iași.