DIRECTOR

Cristian Zamă

MOTORUL ADR NORD-EST

Asigură managementul și răspunde de implementarea Programului Operațional Regional (POR) la nivelul regiunii Nord-Est.

Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale

Programul Operațional Regional (POR) este unul dintre programele prin care România accesează fonduri europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), în perioada actuală de programare (2014-2020).

POR 2014-2020 are 15 axe prioritare, identificate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunilor României, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în documentele strategice naționale și europene relevante:

01

Promovarea transferului tehnologic

02

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

03

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

04

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

05

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

06

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

07

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

08

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

09

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

10

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

11

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

12

Asistență tehnică pentru Autoritatea de Management și Organismele Intermediare

13

Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

14

Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență

15

Inițiativa pentru IMM-uri

Asistență directă

Pentru implementarea în bune condiții a programului operațional, OI POR îşi asumă un rol proactiv în instruirea beneficiarilor prin diverse forme de asistenţă directă – de la asigurarea unor platforme de distribuţie a bunelor practici şi a lecţiilor învăţate, până la sprijin pentru întocmirea documentaţiilor standard.

Instrumente proprii

În gestiunea și operaționalizarea acestor activități se folosește un sistem electronic național de informații – My SMIS, dar și o aplicație proprie, dezvoltată de o echipă internă – My ADR, singura de acest gen la nivel național și apreciată atât de Comisia Europeană, cât și de celelalte Agenții de Dezvoltare Regională din țară.

Serviciul Verificare Proiecte

Birou Verificare Proiecte Privati

Birou Verificare Proiecte Publici

Birou Verificare Achizitii si Conflict de Interese

Serviciul Monitorizare Proiecte

Birou Monitorizare Proiecte

Birouri Judetene

Serviciul Relatia cu AM POR si Arhivare Electronica

Birou AT si Relatia cu AM POR

Birou Arhivare Electronica

Birou Gestionare Contracte

Serviciul Monitorizare Ex-Post POR