REPLACE – REgional PoLicy Actions for Circular Economy

Proiectul REPLACE – Acțiuni de Politică Regională pentru Economia Circulară este un proiect de cooperare interregională finanțat în cadrul celui de al 4 lea apel al Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe, Obiectivul Specific 4.2 – Îmbunătățirea politicilor privind eficientă resurselor.

Acest program urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional. Programul dispune de un buget de 359 mil EUR și finanțează două tipuri de acțiuni: Proiecte de cooperare interregională și Platforme de învățare de politici. Proiectul REPLACE are un buget total de 1,694,570 Euro (1,374,769.50 euro contribuția FEDR), din care, aferent ADR Nord-Est: 137,750 euro (117,087.50 euro finanțare din fonduri FEDR și 17,907.50 euro, cofinanțare asigurată de la nivel național).

Parteneriat:
1. Regiunea Lazio (IT)
2. NEXA – Agenția Regională pentru Dezvoltarea Investițiilor și Inovare (FR)
3. Regiunea Lodzkie (PL)
4. Regiunea Creta (GR)
5. Provincia Fryslan (OL)
6. VELTHA IVZW (BE)
7. Institutul de Economie Internațională din Hamburg (GE)
8. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (RO)
9. Comisia pentru Coordonare și Dezvoltare a Regiunii Centru (PT)

Perioada de implementare: 48 luni (august 2019 – iulie 2023)

Economia Circulară (EC) este esențială pentru viitorul Europei din cauza lipsei materiilor prime și a problemelor de mediu în continuă evoluție. REPLACE – Acțiuni de politică regională pentru economia circulară – are că obiectiv integrarea, implementarea și valorificarea lecțiilor învățate prin intermediul proiectului H2020 SCREEN prin angajarea factorilor de decizie și a autorităților de management cu obiectivul comun de îmbunătățire a Programelor Operaționale (ROP) pentru a îmbunătăți performanțele EC, aliniindu-se la planul de acțiune privind economia circulară al Comisiei Europene.

REPLACE abordează o problema foarte relevanță: lipsa unei strategii eficiente și partajate pentru economia circulară la nivel regional. La începutul actualei perioadei de programare 2014-2020 acest subiect nu a fost luat în considerare, dar a devenit una dintre prioritățile cele mai importante în decembrie 2015. Acum, regiunile trebuie să-și realizeze strategii proprii în acest domeniu, prin inserarea unor instrumente de politică specifice în programele lor operaționale.

Obiectivele proiectului:

REPLACE urmărește îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă: principalul obiectiv operativ se referă la dezvoltarea și aplicarea politicilor și acțiunilor axate pe identificarea, valorificarea, evaluarea și finanțarea lanțurilor valorice circulare, rezultând în noi proiecte locale și interregionale. REPLACE va dezvoltă un cadru reproductibil pentru indicele de referință regional privind nivelul de excelență în circularitate.

REPLACE dorește să îndeplinească o utilizare sinergica a finanțării pentru economia circulară, conectată la RIS3, pentru a consolida inovarea și competitivitatea, precum și performanțele economice și de ocupare a forței de muncă, crescând în același timp eficientă instrumentelor de politică.

De fapt, REPLACE are o abordare transversală orizontală inovatoare, care nu se concentrează pe unul sau mai multe aspecte specifice ale EC, ci se ocupă de lipsa unei strategii eficiente și partajate pentru EC la nivel regional.

Obiective specifice:

1. Identificarea, colectarea, învățarea și partajarea celor mai bune practici pentru adoptarea instrumentelor SCREEN pentru a determina creșterea lanțurilor valorice circulare și a sinergiilor dintre acestea
2. Promovarea integrării noului instrument financiar sinergic, în cadrul programelor de finanțare și al planurilor sectoriale/de dezvoltare; în special prin învățarea de la acei parteneri mai avansați
3. Îmbunătățirea capacității administrațiilor regionale și locale prin alinierea acțiunilor lor, grație adoptării unor standarde comune, și anume criterii comune de evaluare
4. Metodă partajată și replicabila de referință, pentru a determina „nivelul de excelență în circularitate” în fiecare regiune proiectul REPLACE dorește să fie un factor al schimbării în dezvoltarea unor cadre legislative și operaționale comune și partajate, care să fie reprodusă în consecință la caracteristicile fiecărei regiuni. Scopul este de a asigura ocuparea forței de muncă și capitalizarea instrumentelor valoroase, pentru a obține beneficii reale din cooperarea trans-regională. Activarea apelurilor dedicate și finanțarea proiectelor vor demonstra validitatea abordării sistemice.

Etape în implementare:

Proiectul REPLACE se bazează pe valorificarea expertizei particulare a fiecărui partener, îmbunătățește aspectele colaborative pentru a îndeplini obiectivele de creare, punerea în aplicare și monitorizarea instrumentelor de politică ce privesc economia circulară. Această valorifica complementaritatile partenerilor: abordarea este una integrativă, de a avea viziuni diferite pentru diversele instrumente (obiective de învățare).

  • Revizuirea și evaluarea politicilor regionale existente privind economia circulară, scopul este de a obține cunoștințe reciproce a situației din fiecare regiune și înțelegerea problemelor existente.
  • Rapoartele (planificate pentru fiecare semestru) includ o sinteză privind barierele comune ale partenerilor (și cele mai bune practici), pentru a permite organizarea de sesiuni de învățare interregionale tematice. În acest fel, în timpul proiect, programul de învățare interregională va fi îmbogățit cu sesiuni construite în jurul unor chestiuni comune. Organizația gazdă va fi responsabil pentru pregătirea, organizarea și raportarea, după reuniune.
  • Validarea și partajarea feedback-ului asupra instrumentelor și lecțiilor învățate după fiecare eveniment transnațional

Faza de învățare, pentru fiecare punct, este prevăzută să se termine numai atunci când rezultatele învățării sunt validate de către toți și fiecare partener este capabil să aplice, practic, instrumentele. După realizarea fiecărui reper, și în timpul învățării fiecare partener începe să-și dezvolte planul de acțiune, urmând propriile proceduri și norme. Acest lucru permite o corespondență între activitățile desfășurate, mediul de lucru și obiectivele generale, țînând seama de faptul că exploatarea sistemică a instrumentelor REPLACE tind să maximizeze potențialul economiei circulare, conducând la efecte benefice și la o dezvoltare durabilă.

Atelierele de învățare sunt planificate cu un seminar inițial, în care instrumentul este prezentat și explicat. Apoi, activitățile atelierelor sunt prognozate, concentrându-se pe aplicarea cunoștințelor obținute în cadrul seminarului, oferind în același timp șansă de a pune în practică și de a desfășoară activități de învățare. De asemenea, sunt programate activități de evaluare între parteneri pentru a consolida colaborarea, cooperarea și schimburile de bune practici. Reuniunile părților interesate sunt prevăzute pentru a implică actorii interesați, în special pentru obiectivele specifice care trebuie diseminate în mod corespunzător. Elaborarea planului de acțiune este organizată într-un mediu cooperativ în care evaluarea între parteneri, colaborarea și schimbul de bune practici este valorizat. Consorțiul urmărește să obțină un rol de vector ascendent pentru o utilizare mai amplă și instituționalizată a instrumentelor de politică create, acesta este, prin urmare, dedicat diseminării adecvate a măsurilor identificate, bunelor practici și recomandărilor.

Metodologia comună de referință răspunde nevoilor factorilor de decizie pentru un cadru comun de evaluare a stării de fapt a economiei circulare pe teritoriile lor și pentru comparație cu alte regiuni.

Rezultate și indicatori vizați prin implementarea acestui proiect:

  • Instrumente de cartografiere pentru analize locale (legate de RIS3)
  • Grilă sinergică pentru lanțuri valorice (regionale și trans-regionale)
  • Un instrument de finanțare sinergic
  • Criterii de evaluare suplimentare pentru propunerile ce privesc economia circulară
  • Lansarea unui apel dedicat pentru economie circulară la nivel regional (RNE);

Consorțiul dorește să se pregătească pentru realizarea unor rezultate notabile orientate spre impact în mai multe domenii: transformarea proceselor de producție, protecția mediului, reducerea deșeurilor și reutilizarea, extinderea ciclului de viață al produselor. Partenerii percep efectele pozitive pentru economie, mediu, muncă și societate pe care modelul circular le poate îndeplini pe teritoriul lor. Între timp, acestea afirmă complexitatea problemei, deoarece economia circulară cuprinde comportamentele consumatorilor, toate sectoarele economice, fiecare activitate productivă și modul în care se produc deșeurile. Conștientizarea atât a scalei, cât și a complexitatea tranziției a adus recunoașterea importanței colaborării interregionale, pornind de la domeniul de politică. Este evident că Regiunile trebuie să își unească eforturile, nu numai în ceea ce privește cunoștințele și schimbul de bune practici, ci și în finanțarea efectivă a unor abordări circulare de mare amploare economică benefice atât pentru interesele lor reciproce, cât și pentru obiectivele europene.

Pagină web dedicată proiect: www.interregeurope.eu/replace

Contact ADR Nord-Est:
Adrian ANDREI
Expert – Biroul Cooperare Externă
Direcția Comunicare, Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Piatra Neamț, Str. Lt. Draghescu nr.9, 610125
Telefon/ Fax: 0233 218071; 0233 218072
www.adrnordest.ro

E-mail: adrian.andrei@adrnordest.ro

NOUTĂȚI

11.07.2022 – Sprijin pentru implementarea mecanismelor economiei circulare în întreprinderile din Regiunea Nord-Est

Planul regional de acțiune elaborat în cadrul proiectului REPLACE a fost aprobat în data de 1 iulie 2022.  

După 3 ani de cooperare fructuoasă și experiențe valoroase de învățare în cadrul proiectului REPLACE, Regiunea Nord-Est a României se va concentra pe construirea unui Apel pentru implementarea mecanismelor economiei circulare în întreprinderile din Regiunea Nord-Est.

Odată cu primul Program Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, gestionat la nivel regional de ADR Nord-Est, va apărea o nouă oportunitate pentru IMM-urile care promit un potențial ridicat de creștere prin soluții de economie circulară.

Principalele acțiuni incluse în acest apel vizează investițiile directe în sectorul IMM-urilor în vederea creșterii capacităților de producție, introducerii de noi tehnologii și implementării soluțiilor de economie circulară. Scopul acestor investiții este creșterea nivelului de tehnologie, a productivității, a capacității de a gestiona procesele de producție, de a dezvolta produse și servicii, eficiența utilizării resurselor în companii active în zonele cu potențial competitiv ale regiunii și în sectoarele asociate. . cu RIS3. Proiectele promovate în cadrul acestui obiectiv specific vor avea în vedere dezvoltarea competențelor de specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat și includerea de măsuri dedicate asimilării de către angajați a unor abilități și know-how specifice legate de operarea cu noi tehnologii, precum precum și activități de internaționalizare și networking.

Vestea cea bună a fost împărtășită cu entuziasm de membrii echipei de proiect în cadrul celei de-a treia întâlniri a Grupului Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est, care a avut loc în data de 7 iulie 2022.

Grupul a fost constituit ca urmare a unui apel deschis de expresii de interes pentru aderarea celor interesați, derulat în luna mai 2021. Cele 46 de expresii selectate provin de la actori interesați în economie circulară din mediul academic și de cercetare, antreprenori și  firme de consultanță.

Semnalul transmis pe tot parcursul evenimentului a fost acela de încurajare a  implicării membrilor Grupului Consultativ  pentru a identifica provocările sectorului și pentru a contura condiții de finanțare și criterii de evaluare cât mai adecvate, care să fundamenteze o intervenție coerentă și relevantă la nivel regional.

Pentru detalii, consultă aici Planul de acțiuni de politică regională pentru economia circulară [RO] sau [EN] 

–––-

13.08.2021 – Cu un pas mai aproape de un Plan de acțiune în economie circulară pentru Regiunea Nord-Est
Consecventă preocupării sale din ultimii 10 ani de a promova și stimula economia circulară în Regiune, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat inițiativa constituirii unui Grup Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est.
Grupul a fost constituit ca urmare a unui apel deschis de expresii de interes pentru aderarea celor interesați, derulat în luna mai 2021. Cele 46 de expresii selectate provin de la actori interesați în economie circulară din mediul academic și de cercetare, antreprenori, firme de consultanță, dar și unități administrativ-teritoriale.
Prima reuniune a acestui grup,  organizată în contextul proiectului de cooperare interregională REPLACE,  a avut loc în format online,  în data 3 august 2021 și a vizat următoarele subiecte și posibilități de cooperare:
continuare >>>