Elaborare Plan Dezvoltare Regională Nord-Est

Document regional de planificare ce conține profilul socio-economic al regiunii, analize SWOT, strategia de dezvoltare, necesarul de finanțare, sistemul de indicatori, sistemul de implementare, sistemul de monitorizare și evaluare, procesul partenerial, portofoliul de proiecte prioritare.

Monitorizare implementare PDR Nord-Est

Vizează monitorizarea și evaluarea implementării Planului de Dezvoltare Regională Nord Est. Include situația și evoluția socio-economică la nivelul regiunii, realizările, problemele și perspectivele privind implementarea PDR Nord Est și exemplele de bună practică.

31.01.2022 - Rezultatul procesului de dezbatere publică aferentă evaluării strategice de mediu a PDR Nord-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de titular al Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, anunță publicul interesat că Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată, actualizate cu informații solicitate pe parcursul procedurii evaluării de mediului, sunt disponibile accesând link-urile

11.02.2022 - Decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est (PDR NE) 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, titular al Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR NE) 2021-2027.

Decizia de emitere a avizului de mediu se află afișată si pe site-ul http://www.apmbc.anpm.ro și se concretizează în emiterea avizului de mediu.

Puteți vizualiza Decizia de emitere aici.

24.06.2022 - Aviz de mediu pentru PDR Nord-Est 2021-2027

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a emis Avizul de mediu nr. 91 / 21.06.2022 pentru  Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu au fost publicate în pagina de web a MMAP la adresa de aici.

Avizul de mediu poate fi consultat aici.

20.07.2022 - Finalizarea procedurii de realizare a Evaluării Strategice de Mediu (SEA) aferentă Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu articolul 33 (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1076 / 2004, ADR Nord-Est pune la dispoziția publicului următoarele documente care au stat la baza emiterii avizului de mediu pentru PDR Nord-Est 2021-2027:

Avizul de mediu cu motivele care au stat la baza emiterii lui, poate fi consultat și la adresa: http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-dezvoltare-regionala-nord-est-2021-2027/415

PARTENERIATE ȘI STRUCTURI PARTENERIALE REGIONALE

PRINCIPIUL EUROPEAN AL PARTENERIATULUI

Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de programare naționale, trebuie să respecte principiul european al parteneriatului și să implice consultări cu reprezentanți ai autorităților competente naționale, regionale, locale, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici și sociali, inclusiv partenerii din domeniul protecției mediului sau având responsabilități pentru promovarea egalității și nediscriminării.

PARTENERIAT REGIONAL NORD-EST

Structura partenerială constituită la nivelul Regiunii Nord-Est a fost stabilită în conformitate cu prevederile Metodologiei privind Planificarea Dezvoltării Regionale 2014-2020, corelate cu prevederile HG 1115/2004, privind organizarea cadrului partenerial. Cadrul partenerial are ca scop:

stabilirea principalelor obiective strategice și priorități de intervenție a fondurilor europene nerambursabile la nivel sectorial și regional printr-o consultare partenerială largă și transparență în scopul elaborării Acordului de Parteneriat și a documentelor de programare subsecvente;

obținerea acordului partenerilor asupra domeniilor de intervenție a fondurilor europene nerambursabile alocate României, a alocărilor financiare indicative aferente fiecărui program subsecvent, a principalilor indicatori de rezultat, precum și a modalităților de implementare, monitorizare și evaluare;

asigurarea complementarității intervențiilor finanțate din diverse surse publice în cadrul obiectivelor strategice;

asigurarea participării și implicării responsabile a partenerilor în scopul stabilirii și asumării intervențiilor programate, inclusiv prin furnizarea informațiilor necesare fundamentării acestora, cu respectarea principiului guvernanței pe mai multe niveluri.

Cadrul partenerial este constituit la nivelul regiunii pe trei nivele: Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est, șase grupuri de lucru tematice regionale (inovare și mediu de afaceri, mediu și schimbări climatice, dezvoltarea capitalului uman, conectivitate regională, dezvoltare teritorială și turism-cultură), organizate pe priorități regionale de dezvoltare și șase grupuri de lucru subregionale (organizate la nivel județean).

Parteneriatul regional are în componența sa, ca membri titulari și supleanți, reprezentanți la nivel decizional, ai ADR Nord-Est, ai consiliilor județene, primăriilor din mediul urban și rural, prefecturilor, serviciilor deconcentrate ale instituțiilor publice (Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcțiile de sănătate publică județene, Direcțiile pentru Agricultură Județene, Inspectoratele Școlare Județene, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,  Direcția Regională / direcții județene de statistică, Agențiile Județene pentru Protecția Mediului, Direcțiile Județene de Cultură, etc), camerelor de comerț și industrie, universităților, organizațiilor reprezentative pentru minorități și grupuri dezavantajate, sindicatelor, asociațiilor patronale, asociațiilor profesionale, grupurilor de acțiune locală, etc.

Structura și componența Parteneriatului Regional

Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est (CRP NE)

Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est (CRP NE) este organizat și coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est (ADR NE), care asigură și secretariatul tehnic al acestuia.

CRP NE are rol consultativ, reprezentând cadrul larg partenerial al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord- Est (CDR NE) pentru elaborarea și avizarea Planului de Dezvoltare Regională Nord Est (PDR NE).

CRP NE are în componența sa, ca membri titulari sau supleanți, reprezentanți, la nivel decizional, ai ADR NE, ai compartimentelor de dezvoltare rurală județene ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale precum și ai altor servicii deconcentrate ale instituțiilor publice centrale, reprezentanți ai prefecturilor, consiliilor județene, consiliilor locale, ai societății civile, precum și reprezentanți ai altor organizații cu activitate relevanță la nivel Regiunii Nord – Est în diverse domenii specifice.

Componența Comitetului Regional pentru Planificare Nord-Est

 

În conformitate cu prevederile legislative, CRP NE avizează:

analizele economice și sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare regională a PDR NE, precum și concluziile acestora privind problemele majore identificate la nivelul Regiunii Nord – Est, elaborate pe baza documentelor adoptate în GLSR și GTR;

strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR NE;

programarea financiară orientativă a obiectivelor prioritare de dezvoltare;

proiectul PDR NE care va fi supus aprobării CDR NE;

rapoartele strategice de monitorizare a PDR NE, care vor fi supuse aprobării CDR NE;

lista indicativă a proiectelor strategice din PDR NE identificate la nivelul Regiunii Nord – Est.

ELABORARE PLANURI REGIONALE DE ACȚIUNE

Documente tematice care privesc operaționalizarea Planului de Dezvoltare Regională pentru diferite arii de interes (mobilitate urbană, învățământ, turism, mediu). Acestea conțin prevederi, priorități, măsuri și termene de implementare, instituții responsabile, alocări financiare, bune practici și elementele inovative curente.