Servicii oferite în perioada de programare 2014-2020

AXA 4 – POR 2014-2020

Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile în municipiile reședință de județ din Regiunea Nord-Est

// Sprijin pentru identificarea și dezvoltarea de proiecte strategice cu impact major regional;

// Sprijin în elaborarea/ actualizarea/modificarea documentelor strategice (SIDU si PMUD);

// Sprijin în pregatirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate prin POR 2014-2020;

// Sprijinirea Autoritatilor Urbane (structuri constituite la nivelul celor 6 municipii reședință de județ din Regiunea Nord-Est) în procesul de implementare a acordurilor de delegare încheiate între AMPOR și Autoritățile Urbane;

// Monitorizarea Documentului Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020 (DJ FESI) – documente elaborate de Autoritățile Urbane.

AXA 9 - POR 2014-2020

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban

Sprijinirea implementării mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) – Etapa a III-a, în Regiunea Nord-Est, pentru cele 5 Grupuri de Acțiune Locală (GAL) ale căror Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) au fost selectate în vederea finanțării din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Programul Operațional Regional 2014-2020.

//  Verificarea și avizarea procedurilor GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiecte elaborate în conformitate cu SDL

//  Verificarea și avizarea Ghidurilor solicitantului elaborate de GAL-uri pentru apelurile de fișe de proiecte POR și a Apelurilor de fișe de proiecte POR

//  Asigurare asistență de tipul help desk pentru GAL-uri în vederea pregătirii și desfășurării apelurilor de fișe de proiecte

//  Verificarea și avizarea fișelor de proiecte POR selectate de către GAL-uri

//  Verificarea și aprobarea solicitărilor de modificare a SDL-urilor, propuse de către GAL-uri