Clusterix 2.0 – Noi modele de inovare pentru parteneriate strategice de clustere

Proiectul Clusterix 2.0 este un proiect de cooperare interregională finanțat în cadrul primului apel al Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe.

Acest program urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană prin promovarea schimbului de experiență și a invatarii de noi politici, în rândul actorilor de interes regional. Programul dispune de un buget de 359 mil EUR și finanțează două tipuri de acțiuni: Proiecte de cooperare interregională și Platforme de învățare de politici.

Context:
Noi modele de inovare sunt necesare pentru că globalizarea și digitalizarea generează schimbări rapide la nivelul lanțurilor valorice și al modelelor de business. Pentru a menține o regiune competitivă, factorii de decizie politică trebuie să fie conștienți de aceste schimbări, asigurând sprijinirea industriilor sau sectoarelor emergente.

Obiective:
Clusterix 2.0 urmărește să îmbunătățească instrumentele de politică legate în mod direct de furnizarea inovării, pentru a exploata optimcapacitatea clusterelor de a facilita procesele inovative cu accent asupra competențelor complementare și introducând noi modele de inovare pentru dezvoltarea și implementarea operațională a parteneriatelor strategice ale clusterelor. Scopul proiectului este să crească numărul colaborărilor dintre companii și instituțiile de cunoaștere (CDI) (5% până în 2020) care să conducă la crearea de noi lanțuri valorice obținute prin colaborarea intersectoriala a clusterelor.

Scopul comun al partenerilor (6 care au implementat Clusterix și 4 parteneri noi) este acela de introduce măsuri operaționale inovative legate de:
­// Noi modele de inovare în ecosistemele clusterelor,
// ­Conturarea profilului regional inteligent și
// Implementarea eficientă a RÎS și RIS3.

Se are în vedere intervenția pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică referitoare la networking, clustere și inovare deschisă prin specializare inteligență.

Un obiectiv secundar îl reprezintă creșterea numărului de colaborări intersectoriale și a parteneriatelor între clusterele din fiecare regiune implicată în proiect și dezvoltarea de parteneriate strategice inter-regionale bazate pe competențele complementare identificate prin conturarea profilului inteligent al regiunii.

Beneficiarii direcți sunt minim 50 de persoane care activează în cadrul AM/OI-urilor, al organizațiilor de implementare și diverși stakeholder-i că capacitate profesională sporită în cadrul schimburilor inter-regionale.

Este vizată îmbunătățirea a 10 instrumente de politică (9 fonduri structurale, 1 regional) care vor avea efect asupra întreprinderilor, institutelor de cercetare și altor actori de inovare.

Instrumentul vizat de ADR Nord-Est (PP10) : POR 2014-2020, în particular, AP1 – Promovarea transferului tehnologic, prioritatea de investiții 1.1 (OS 1.1 – Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligență).

Având în vedere că nivelul inovării și al performanței industriale nu sunt foarte ridicate în Regiunea Nord-Est, este necesar să sprijinim parteneriatele între mediul de afaceri și cel de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) pentru a:
1. crește transferul de cunoșțînțe, tehnologie și personal cu abilități în CDI;
2. dezvoltă produse și procese bazate pe cererea pieței;
3. dezvoltă noi modele de inovare bazate de legături și sinergii mai concentrate între actorii relevanți;
4. furniza personal calificat pe piață muncii pentru a răspunde nevoilor companiilor.

Acțiunile de îmbunătățire a instrumentului urmăresc:
1. dezvoltarea de competențe și abilități de inovare în rândul generațiilor tinere (prin dezvoltarea de programe de studiu (curricula) în parteneriat între universități și companii care activează în domeniile de specializare inteligență);
2. sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiunea Nord-Est (prin asistență și servicii pentru conversia ideilor inovative în afaceri, prin punerea în aplicare a unor programe pentru „simulatoare de afaceri” și scheme de finanțare destinate micro-creditării ideilor de afaceri inovative)
3. crearea și consolidarea rețelelor de companii și a celor de clustere (prin înființarea unor rețele de afaceri regionale orizontale – asociații sau grupuri de producători – sau verticale – pe / intersectând lanțul valoric; sprijinirea cooperării între clustere, incluzând integrarea lor în lanțuri valorice transnaționale prin parteneriate strategice)
4. creșterea capacității de acțiune integrată a rețelelor regionale ale clusterelor și companiilor (prin sprijinirea managementului rețelelor de afaceri precum și în dezvoltarea serviciilor oferite de aceste rețele membrilor lor)

Proiectul va fi implementat în 2 faze, cuprinzând o perioada de 5 ani, începând cu dată de 1 aprilie 2016:
Faza 1 = 3 ani, reprezentată de acțiunile privind schimbul de experiență și elaborarea planului de acțiune
Faza 2
 = 2 ani, reprezentată de activitățile pentru implementarea planului de acțiune
Buget total : 2.145.049 euro
Buget ADR Nord-Est : 153.775 euro, cofinanțare ERDF:85%, cofinanțare națională 13%, finanțare ADR Nord-Est: 2%

În primele 3 semestre ale perioadei de implementare vor fi identificate și discutate bunele practici în vederea selectării și analizării celor mai potrivite pentru transfer. În semestrele 4-6, prin vizite de explorare, se va face analiză aprofundată a detaliilor privind transferul bunelor practici pentru a fi incluse în planul de acțiune care trebuie implementat în Faza 2 (ultimele 4 semestre din proiect).
Fiecare partener va organiza o întâlnire de explorare. Întâlnirile vor implică partenerii, dar și actori și stakeholderi relevanți. În regiunile partenere, se vor organiza semestrial activități regionale de reflecție, cu implicarea stakeholderilor regionali pentru a evalua transferabilitatea practicilor și oportunitățile și soluțiile privind îmbunătățirea instrumentelor de politică regională.
Proiectul prevede și organizarea unor schimburi de personal, în condițiile în care consorțiul va decide că este oportun.

În Faza 1 se vor organiza 2 acțiuni specifice:
1. atelier de lucru tematic, cu implicarea unor experți externi, având scopul de a crește nivelul de cunoșțînțe specializate ale partenerilor în domeniul dezvoltării clusterelor.
2. exercițiu comun de benchmarking, inclusiv interviuri și un peer-review, cu scopul de a ne poziționa în raport cu partenerii având în vedere punctele forțe și punctele slabe identificate.

Faza 1 se finalizează cu dezvoltarea planului de acțiune bazat pe cunoșțînțele transferate între parteneri. Lecțiile învățate din procesul de cooperare vor genera recomandări de politică pentru a fi diseminate în Europa. Partenerii și-au exprimat interesul să participe și la activitățile din cadrul platformei de învățare de politici creată în contextul Interreg Europe, aferente politicilor privind inovarea și clusterele.
În faza 2 se vor organiza 2 întâlniri pentru a monitoriza și a schimbă opinii privind implementarea efectivă a planurilor de acțiune. Activitățile de reflecție vor continuă și în faza 2 a proiectului.

Indicatori:
Principalii indicatori (per proiect, impuși de program) sunt:
// 32 de evenimente pentru învățarea politicilor (policy learning)
// Minim 20 de bune practici identificate, analizate și împărtășite
// Persoane cu capacitate profesională sporită: 50 (personal AM/OI)
// 10 planuri de acțiune dezvoltate și implementate
// 50 de apariții în media

Principalii indicatori de rezultat (per proiect):
// Nr. programe care vor implementa măsuri inspirate de proiect: 9
// Nr. de alte instrumente de politică care vor implementa măsuri inspirate de proiect: 1
// Valoarea estimată a FS influențate de proiect: 5.860.000 euro
// Valoarea estimată a altor tipuri de fonduri influențate de proiect: 7.800.000 euro

Indicatori de performanță auto-definiți, în legătură cu politică vizată (per ADR Nord-Est):
// Nr. de entități de transfer tehnologic sprijinite: 5

Parteneri
1. ECOPLUS. Agenția pentru Afaceri a Austriei Inferioare (Austria) – Lider de proiect;
2. TIS Techno Innovation South Tyrol Scpa (Italia);
3. Agenția Publică de Dezvoltare Regională și Economică Vest – Panonia (Ungaria);
4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA (România);
5. Universitatea din Lund (Suedia);
6. Agenția de Dezvoltare Regională din Ostrava (Republica Cehă);
7. Forumul pentru Creștere din Danemarca de Sud;
8. Consiliul Regiunii Auvergne (Franța);
9. Enterprise Flanders (Belgia);
10. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România)
11. Regiunea Skåne (Suedia)

Întâlnirea de lansare a proiectului, Bolzano, Tirolul de Sud, Italia – 11-13 aprilie 2016
În cadrul primei întâlniri a consorțiului proiectului a fost discutat planul de lucru pe primul semestru (aprilie – septembrie 2016), detalii privind aspectele ce țîn de managementul financiar (constituirea comitetului de coordonare a proiectului, costuri eligibile, raportare financiară, control de prim nivel), comunicare, colectare și selecție a bunelor practici. De asemenea și a fost organizată o prezentare a bunelor practici din Regiunea Tiroulul de Sud, Italia și o vizită de studiu în Parcul Tehnologic NOI din Bolzano.

Prezentări de bune practici:
// Competence Mapping – Andreas Winkler
// NOI Park – Martin Vallazza
// Under Construction – Stefano Prosseda

A două întâlnire de lucru a consorțiului proiectului, Malmö, Suedia, 20-22 iunie 2016
Cea de a două întâlnire a consorțiului a facilitat întâlnirea membrilor Comitetului de Coordonare a proiectului și participarea la un workshop intitulat „Inițiative europene pentru îmbunătățirea parteneriatelor strategice de clustere și industrii emergente” în care au fost prezentate oportunități de colaborare și promovare a clusterelor prin intermediul Inițiativei Vanguard, a platformei tematice RIS3 și Platformei Europene de Colaborare a Clusterelor. Partenerul suedez, Regiunea Skåne, a facilitat prezentarea bunelor practici din sudul Suediei și o vizită de studiu la Media Evolution City, un cluster media foarte dezvoltat, cu peste 400 de membri și parteneri. Au fost prezentate 3 exemple de bună practică privind obținerea de fonduri de către întreprinzători prin crowd-funding în sistem privat și public.

Prezentări:
// Cross-Cluster Programme – Cecilia Johansson
// La Fabrique – Good Practice în Auvergne France
// European Cluster Collaboration Platform – Lucia Seel
// Policy Learning Platforms
// Crowdfunding – Almi Invest
// Crowdfunding – Connect
// Crowdfunding – Pepins

Dialog cu clusterele din Regiunea Nord-Est – parteneriat și inovare prin Clusterix 2.0, 6 septembrie 2016
A luat start în aceste zile exercițiul interactiv de benchmarking și stress testing pentru clusterele din Regiunea Nord-Est, efectuat de către Secretariatul European pentru Analiză Clusterelor (ESCA) în cadrul proiectului „ Clusterix 2.0 – Noi modele de inovare pentru parteneriate strategice de clustere”.

Vizitați și pagină dedicată a proiectului la adresa: www.interregeurope.eu/clusterix2/