WhatsApp Image 2024-02-02 at 19.52.00_11606255
NOUTĂȚI

S-a lansat MEDIC-NEST, meta-clusterul european în domeniul medicinei de precizie

Regiunea Nord-Est, prin Clusterul Imago-Mol, cu sprijinul ADR Nord-Est, a coordonat în ultimii 2 ani un proiect european de sprijinire a activității clusterelor în domeniul medicinei de precizie, MEDIC-NEST.

Rezultatul principal al acestui proiect a fost crearea unui meta-cluster, o alianță voluntară, deschisă și agilă a clusterelor europene și a organizațiilor de sprijinire a afacerilor care cred în rolul colaborării între clustere la nivel interregional și trans sectorial, pentru a sprijini internaționalizarea, creșterea și competitivitatea globală a ecosistemului european al medicinei de precizie.

Astfel, în cadrul conferinței finale a proiectului organizată la Bruxelles în data de 24 ianuarie cu sprijinul Biroului de la Bruxelles al ADR Nord-Est, a fost lansat în mod oficial MEDIC-NEST, meta-cluster european în domeniul medicinei de precizie. Membrii fondatori MEDIC-NEST (Clusterul Imago-Mol – România, MEDVIA – Belgia, HBIO – Grecia, SIVI – Spania) au avut plăcerea de a primi în noua alianță clusterele partenere şi organizații suport active în domeniul medicinei de precizie :

  • Clust-ER Health – Emilia-Romagna (Italia)
  • Slovenian Innovation Hub (Slovenia)
  • Navarra Health Cluster (Spania)
  • FundeSalud Extremadura (Spania)
  • Klaster LifeScience Krakow (Polonia)
  • Health Cluster Portugal (Portugalia)
  • Basque Health Cluster (Spania)
  • AI Cluster Bulgaria (Bulgaria)
  • Health & Life Sciences Cluster Bulgaria- BioCluster.bg (Bulgaria)
  • RTD HEALTH CLUSTER (Bosnia și Herzegovina)

ADR Nord-Est va avea rolul de catalizator al acțiunilor meta-clusterului, prima președinție rotativa a inițiativei fiind asigurata de către dna Alina Căpitanu, vicepreședinte al Clusterului Imago-Mol și șef birou Proiecte Externe în cadrul ADR Nord-Est.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie de servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt

ACTUALIZAT 07.02.2024

Solicitare de clarificari din 07.02.2024, ora 15:37, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 836/07.02.2024

Referitor la graficul de timp solicitat in caietul de sarcini, va referiti in cat timp se executa operatiunile sau este suficient un grafic de lucru cu frecventa dorita din caietul de sarcini?

Raspuns autoritate contractanta:

Graficul de timp solicitat in Caietul de sarcini este graficul de timp detaliat la nivelul unei zile lucratoare pentru indeplinirea sarcinilor/operatiunilor zilnice precizate la Cap. 3 Lit A din Caietul de sarcini.


01.02.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 08.02.2024, ora 23:59;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 09.02.2024, ora 10:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 09.02.2024 – 15.02.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 19.02.2024.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila, va fi pana la semnarea contractului de catre ambele parti;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
In functie de numarul de oferte primit, persoana responsabila din partea achizitorului poate solicita clarificari si ofertantilor de pe locurile urmatoare, in vederea scurtarii perioadei de evaluare a ofertelor.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 118.334,00 lei fara TVA/buget ADR Nord-Est.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

a) Oferta financiara – va contine:
1.1. Formularul 1 – Formular de Oferta
1.2. Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata
1.3. Desfasuratorul de pret care sa cuprinda costurile cu personalul, costurile cu consumabilele (detergenti, produse de curatat, materiale pentru curatenie etc.), costurile indirecte, cota de profit si profitul

b) Formularul 2 Propunere tehnica – conform punctului 6. Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii, va contine urmatoarele:
> Ofertantul va include in oferta tehnica o prezentare a operatorului economic.
> Ofertantul va prezenta o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor:
– Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;
– Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor;
– Lista echipamentelor si masinilor profesionale de care dispune, utilizate de ofertant in prestarea activitatilor de intretinere si curatenie;
– Prestatorul se va asigura ca numarul persoanelor care presteaza serviciile de curatenie sa fie acelasi, indiferent de perioada efectuarii concediilor de odihna, concediilor medicale, zilelor libere etc.;
– Lista de ustensile si materiale/materiale consumabile pe care le va asigura ofertantul si pune la dispozitia beneficiarului in vederea utilizarii in spatiile de lucru si prestarii serviciilor care fac obiectul contractului
– Alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini.

c) Formularul 3 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

d) Formularul 4 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

e) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie!
Daca este cazul, Formularul 3 se va prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare
Model de Contract