anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție directă – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „ Servicii de organizare eveniment Demo Day – Rubik Garage, in data de 6 septembrie 2022, București”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică „ Servicii de organizare eveniment Demo Day – Rubik Garage, in data de 6 septembrie 2022, București”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achiziţia de servicii de organizare a evenimentului Demo Day:

• Servicii restaurant pentru data de 05.09.2022
• Servicii catering: coffee break cu patiserie, pentru data de 06.09.2022;
• Servicii foto- video in data de 06.09.2022, in intervalul orar 12.00-20.00;
• Servicii realizare materiale promoționale.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 26.08.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba română;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 26.08.2022, ora 11:00;
– Perioada estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 26.08.2022-30.08.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 31.08.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 20.782,80 lei fără TVA.

Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
• Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
• Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
• Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
• Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
• Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Dacă este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Oferta tehnico-financiara depusă va conține cel puțin următoarele documente:

  • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
  • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
  • Formularul 10 – Formular de Ofertă
    Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată
  • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică
  • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
Caiet Sarcini DEMO DAY 6 septembrie 2022
Formulare si Modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii