cover fb
NOUTĂȚI SLIDER

Lansare apel de propuneri pentru soluții inovatoare în turism cultural circular – proiectul Be.CULTOUR

Aveți o idee inovatoare pentru conturarea viitorului turismului cultural prin servicii sau produse? Aplicați pentru a putea participa la Hackathonul din Bruxelles, în perioada 7 – 9 septembrie 2022, accesați programul de formare Be.CULTOUR Accelerator, în care veți dezvolta soluția inovatoare pentru promovarea Rutei turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova” și intrați în competiția pentru premiul de 16500 de euro pentru a implementa soluția câștigătoare!

Anunțăm lansarea APELULUI DE PROPUNERI pentru soluții inovatoare de promovare și dezvoltare a turismului cultural circular, pe tema Rutei „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, cu termen limită de depunere a aplicațiilor 2.05.2022, ora 18:00 CET 19.05.2022, ora 18:00 CET.

În urma acestui apel, 19 aplicații (dintre care 4 aplicații din România și din Republica Moldova) vor fi selectate pentru a participa la evenimentul Be.CULTOUR Hackathon, care va avea loc la Bruxelles în perioada 7 – 9 septembrie 2022. Solicitanților selectați li se va oferi posibilitatea de a accesa Acceleratorul Be.CULTOUR, un program gratuit de formare, timp de 4 luni, în care vor avea posibilitatea de a-și dezvolta soluțiile inovatoare. Echipa câștigătoare va primi un premiu în valoare de 16500 de euro pentru implementarea soluției.

Soluțiile inovatoare ar trebui să abordeze următoarele domenii:

– Natura ca moștenire;

– Experiența de călătorie spirituală.

Soluțiile inovatoare ar trebui să cuprindă cele trei concepte principale ale cadrului H2020 Be.CULTOUR și definirea turismului cultural circular și anume:

 • Economia circulară în turismul cultural;
 • Design și dezvoltare centrate pe om;
 • Turismul cultural ca motor al europenizării.

În plus, digitalizarea și funcțiile inteligente de gestionare a datelor vor fi considerate un plus.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție apelul de propuneri (click aici), în limba engleză, care conține toate informațiile necesare.

Precizăm că aplicațiile se trimit în mod electronic, accesând link-ul: https://becultour.eu/hackathon

De asemenea, vă rugăm să consultați glosarul de termeni utilizați în cadrul proiectului Be.CULTOUR accesând link-ul următor: https://becultour.eu/glossary

Pentru detalii suplimentare despre acest apel de propuneri, vă rugăm să ne contactați la adresele de email rpintilescu@adrnordest.ro și alexandra.albu@adrnordest.ro

Informații despre proiectul Be.CULTOUR

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează proiectul internațional Be.CULTOUR,  un proiect de cercetare privind identificarea soluțiilor inovatoare de dezvoltare durabilă a turismului cultural, pe tema Rutei cultural-turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, care cuprinde 29 de obiective turistice din județele: Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui și din Republica Moldova. În 2019,  ruta a fost definită și inclusă în lista rutelor cultural-turistice transnaționale, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din România și Agenția de Investiții din Republica Moldova.

Proiectul Be.CULTOUR vine în sprijinul acțiunilor derulate până în prezent de cele două instituții, privind această rută, prin elaborarea unui „Plan de Acțiune 2023 – 2027 al Regiunii Nord-Est România pentru dezvoltarea turismului cultural circular pe tema rutei culturale Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, care să identifice și să creeze un portofoliu de inițiative inovative de dezvoltare și promovare a rutei menționate. Zona pilot formată din Regiunea Nord-Est România și Republica Moldova a fost selectată la nivel european ca zonă de cercetare relevantă și face parte din cele 6 zone pilot care vor fi prezentate în septembrie 2022 la Bruxelles, într-un hackaton în care vor fi premiate cele mai inovatoare proiecte ce vor fi cuprinse în planurile de acțiune aferente fiecărei zone.

Proiectul Be.CULTOUR se desfășoară în perioada 2021 – 2023, este implementat de un consorțiu format din 15 organizații din 10 țări și este finanțat prin Programul Orizont 2020.  Obiectivul general al Be.CULTOUR este de a crea și testa inovații durabile pentru turismul cultural, utilizând principiile economiei circulare, prin metodologii de inovare colaborative și strategii de investiții îmbunătățite. Rețeaua transfrontalieră de inovare ce va fi creată prin proiect va sprijini dezvoltarea rutei culturale și va pune accent pe: documentarea și adăugarea unor obiective noi în rută, relevante și care nu au fost incluse inițial, crearea de proiecte noi care să conducă la regenerarea zonelor și peisajelor culturale, creșterea economică incluzivă, bunăstarea și reziliența comunităților locale, protecția mediului, cooperarea eficientă la nivel transfrontalier, regional și local.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la: https://www.becultour.eu/

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students” în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”, coduri CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”

1)       Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”  în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”.

2)       Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de servicii în scopul organizarii evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”, în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub:

 • Servicii de cazare într-o singură structură de cazare în perioada 7-11 aprilie 2022;
 • Servicii închiriere autocar cu șofer, pentru asigurarea transferului studenților participanți, de la Hotel Ceahlău la Rubik Hub și retur, în perioada 8 – 10 aprilie 2022;
 • Servicii foto-video în perioada 8 – 10 aprilie, cu aparatură profesională de specialitate, inclusiv personal 2 ore /zi – în intervalul orar 9.00- 20.00;
 • Decont transport intern (carburant), confom cerințelor autorității contractante din Caietul de Sarcini.

3)       Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 04.04.2022, ora 23:00;

4)       Limba ofertei: Limba română;

5)       Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)       Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor: 05.04.2022, ora 09.00;
 • Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 05.04.2022-06.04.2022;
 • Data estimată de semnare a contractului: maxim 06.04.2022.

7)       Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 03.05.2022;

8)       Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)       Nu se accepta oferte alternative.

10)       Valoarea estimata a achizitiei publice: 10.120,00 lei fără TVA. Sursa de finantare: Surse proprii.

11)       Condiții de calificare:

 1. Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
 2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 3. Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 4. Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 5. Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12)       Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13)       Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14)       Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă ;

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată;

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică;
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare;
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei.

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie

II. Caiet de Sarcini TechIdeas 2022

III. Formulare si Modele TechIdeas 2022

IV. Model de Contract TechIdeas 2022

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

10
NOUTĂȚI

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului Regio.Digi.Hub

O delegație a Centrului Regional de Studii Nord-Est s-a deplasat la Ruse, Bulgaria, în perioada 23-24 martie 2022, pentru a coordona prima întâlnire transnațională a proiectului Regio.Digi.Hub.  

Întâlnirea și-a atins obiectivele stabilite, iar participanții s-au implicat activ în activitățile propuse. Au fost discutate toate detaliile referitoare la implementare proiectului, iar delegația ADR Nord-Est, în calitate de lider de parteneriat, a facilitat comunicarea între organizațiile participante.

Având o vastă experiență în implementarea proiectelor, membrii consorțiului de proiect au propus o serie de instrumente de evaluare, au planificat toate activitățile și au convenit asupra termenelor limită propuse de către coordonator pentru următoarele activități din primul an al proiectului.

Această primă întâlnire a reprezentat și o oportunitate de networking a partenerilor și de valorificare a oportunităților proiectului.

Proiectul Regio.Digi.Hub își propune dezvoltarea unui suport de curs și a unei platforme educaționale dedicate inovației în sectorul dezvoltării regionale, pentru a sprijini și optimiza sistemul educațional VET în domeniul dezvoltării regionale.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi ani și parteneriatul de proiect este format din 8 organizații din 6 țări europene:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – România (lider proiect);
 • Politeknika Ikastegia Txorierri – Spania;
 • Budakov Films EOOD – Bulgaria;
 • Agenția Regională Backadoo Novi Sad – Serbia;
 • IDEC – Grecia;
 • Rusenka Targovsko Industrialna Kamara – Bulgaria;
 • BSC, Poslovno Podporni Center – Slovenia;
 • Atlantis Engineering AE – Grecia.