turism
NOUTĂȚI

Planul Regional de Acțiune pentru Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021-2027 în consultare publică

În vederea asigurării cadrului strategic necesar dezvoltării domeniului culturii și turismului, ADR Nord-Est elaborează Planul Regional de Acțiune pentru Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021 – 2027.

PRACT Nord-Est analizează la nivel regional și local nevoile, provocările și oportunitățile existente, propunând direcții strategice de dezvoltare pentru cultură și turism în perioada de programare 2021-2027.

Totodată, documentul conține și portofoliul de proiecte propuse de partenerii locali și regionali.

În prezent, documentul se află în faza de consultare finală. Așteptăm observațiile și propunerile dumneavoastră de îmbunătățire până în data de 31.12.2021, pe adresa de e-mail gabriel.hanganu@adrnordest.ro.

Planul Regional de Acțiune pentru Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021 – 2027

een-dec-2021
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Ediția lunii decembrie 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, în calitate de Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

În ultima ediție a anului 2021 a Buletinului informativ, vă propunem analiza unor oportunități de colaborare selectate din baza de date centralizata a Rețelei. Dacă aveți alte solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați sa ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Alte noi oportunități de afaceri veți găsi accesând: een.ec.europa.eu/partners

Newsletter decembrie 2021

crs
NOUTĂȚI

Impactul inițiativelor Centrului Regional de Studii Nord-Est în sectorul educației și formării profesionale

4 proiecte europene finanțate prin programul Erasmus+, găzduite de Centrul Regional de Studii Nord-Est, prin ADR Nord-Est, sunt în plină desfășurare, iar impactul acestora este semnificativ pentru sectorul educației și formării profesionale. Echipele de proiect au avut întâlniri de lucru periodice, iar rezultatele evoluției s-au văzut în fiecare stadiu al proiectului. Mai jos, o scurtă descriere a acestora:

Tackling environmental sustainability through blended learning opportunities for iVET in the furniture and wood sector (TABLE)

Proiectul TABLE își propune să promoveze sustenabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale prin oferirea unui sistem inovativ de instruire bazat pe oportunitățile de micro-învățare ale formatorilor I-VET din sectorul prelucrării lemnului și al mobilei. Ideea din spatele proiectului este de a oferi profesorilor cunoștințe noi despre durabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale, pentru a spori implicarea elevilor în programele educaționale.

OBIECTIVE

 1. Îmbunătățirea sustenabilității mediului prin educație în instituțiile de formare din sectorul prelucrării lemnului și al mobilierului din lemn
 2. Asigurarea unei culturi a calității în programele de educație și formare profesională (VET)
 3. Îmbunătățirea accesului la instruire și calificare pentru toți

Mai multe informații puteți găsi pe website-ul proiectului: www.tableproject.eu

Going back to green future

Prin schimbul de bune practici între partenerii din 6 țări, proiectul explorează posibilitatea stabilirii unui „ghid pentru întreaga Europă” pentru sistemul de autoevaluare a dezvoltării sustenabile și încorporarea acestor obiective în strategiile instituțiilor de educație a adulților.

Proiectul are următoarele obiective principale:

 • extinderea și dezvoltarea competențelor personalului instituțiilor de educație pentru adulți în domeniul atenuării schimbărilor climatice în sens larg;
 • îmbunătățirea capacității instituțiilor și organizațiilor de învățare a adulților de a încorpora obiective de dezvoltare durabilă în strategiile, planurile și în viața și munca lor de zi cu zi;
 • crearea oportunităților pentru studenții adulți de a deveni cetățeni mai responsabili din punct de vedere al mediului în diferite țări europene.

Detalii puteți afla pe pagina de Facebook a proiectului: www.facebook.com/Going-Back-to-Green-Future-538200113764297

SMART VILLAGE – Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural prin economie circulară și inovare socială 

Proiectul „Smart Village” va crea o nouă curriculă educațională pentru actualizarea, până în 2022, a abilităților și competențelor digitale de bază pentru peste 900 de persoane adulte (în special vârstnici). Aceste persoane sunt dezavantajate economic, cu competențe reduse, afectate de criza economică pe fondul pandemiei, care trăiesc în zone rurale defavorizate din cel puțin nouă localități europene. Proiectul va furniza vârstnicilor competențe antreprenoriale de bază, pentru a-și dezvolta propria afacere în zona rurală, folosind bune practici dovedite și inovatoare de turism cultural local, bazate pe principiile economiei circulare și inovare socială. Proiectul poate fi o oportunitate excelentă pentru persoanele în vârstă de a-și câștiga existența și a rămâne active în comunitate, în ciuda crizei economice generate de pandemie.

Detalii puteți afla pe pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Smart-Village-Project-192643202334867

NO ONE BEHIND – Dezvoltarea abilităților și competențelor digitale

Proiectul No One Behind își propune să instruiască adulții din mediul rural cu scopul dobândirii de abilități și competențe digitale pentru un acces mai facil pe piața muncii. Pentru îndeplinirea obiectivului, consorțiul de proiect utilizează o abordare inovatoare, și anume crearea unui joc online interactiv, care va facilita procesele de predare și învățare.

Obiective specifice:

 • Crearea unei metodologii inovatoare pentru instruirea adulților din zona rurală pentru a-și îmbunătăți abilitățile digitale și TIC.
 • Elaborarea unui manual de instruire format din 5 module educaționale, ce va fi ulterior validat de către cel puțin 125 de formatori.
 • Transpunerea conținutului de curs într-un joc digital de tip boardgame, ce va fi testat de către grupul țintă în cadrul unui eveniment de testare pilot.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi pe website www.no1behind.org.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de depozitare a arhivei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea incheierii contractului  „SERVICII DE DEPOZITARE A ARHIVEI” .

1. Obiectul contractului: Pastrare si conservare Arhiva 1: minim 2800 m.l.- maxim 3200 m.l si Arhiva 2: minim 30 m.l.- maxim 100 m.l., intr-un spatiu unic, autorizat, situat pe raza mun. Piatra Neamt sau a localitatilor invecinate.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 21.12.2021, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
– data de deschidere a ofertelor: 22.12.2021, ora 10:00;
– data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 27.12.2021;
– data estimata de semnare a contractului: maxim 29.12.2021;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la semnarea contractului de achizitie;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 105.000,00 lei, fara TVA /surse proprii si POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Documente de calificare solicitate (obligatorii):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e) Autorizație de funcționare pentru prestare de servicii arhivistice (păstrare si conservare), valabilă, eliberată de Arhivele Naționale;
f) Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere professional.

Mod de prezentare propunere tehnica:

 • O descriere a modului în care vor fi prestate serviciile solicitate, prin care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prezentate în propunerea tehnică cu specificaţiile prezentei documentații, inclusiv localizarea cladirii de arhiva, dimensiunea spatiului pus la dispozitia achizitorului, preluarea și relocarea  arhivei in conditii de maxima siguranta si cu mijloace de transport adecvate, procedura de lucru in cazul primirii-predarii documentelor, cu precizarea adresei de email/numarului de fax pe care se transmit solicitarile de eliberare/depunere documente.
 • Declaratie pe proprie raspundere privind obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web: http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii, adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspecția Muncii, adresa web: http://www. inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protecția mediului la Ministerul Mediului, adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/ -Formular nr.5
 • Copia autorizației de securitate la incendiu emisă de inspectoratul pentru situații de urgență, pentru spatiul de depozitare si conservare a arhivei ofertat ;
 • Angajament privind clauzele contractuale- Formular nr.17.

Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini (Formular 8).

Se vor respecta regulile aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie, care fac parte din documentatia anexata.

Documentatie atribuire contract arhiva
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii

Banner_Povesti de succes_Website
NOUTĂȚI

Campanie de promovare a poveștilor de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Pentru că ne plac ideile mărețe cu rezultate pe măsură, am inițiat o campanie de promovare a poveștilor de succes din Regiunea de Nord-Est, în domeniile de specializare inteligentă.

Sunt multe povești de succes, idei complexe și oameni curajoși care fac din România un tărâm al speranțelor, exemplele fiind din domenii diferite.

Aceste materiale au rolul de a inspira și motiva actorii regionali să co-creeze, să transfere și să transpună în practică inovația într-un mod sistematic, sustenabil și cu beneficii societale.

Vă invităm să stați aproape și să ne urmăriți în continuare pe adrnordest.ro și pe pagina de Facebook Connect Nord-Est!

regio-goes-digital
NOUTĂȚI

Proiectul „REGIO GOES DIGITAL”, o oportunitate pentru internaționalizarea serviciilor educaţionale furnizate prin Centrul Regional de Studii Nord-Est

În perioada decembrie 2021 – august 2022, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va implementa un nou proiect, intitulat „Regio goes digital – Școala europeană de dezvoltare regională”. Proiectul este finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, prin Programul Erasmus Plus, în cadrul acţiunii KA122 VET – Mobilități în domeniul formării profesionale.

Conştientizând responsabilitatea pe care o are faţă de viitorul comunității din regiunea noastră, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est îşi doreşte ca, pe lângă programele cu finanţare europeană pe care le gestionează la nivel regional, să contribuie, alături de ceilalţi actori relevanţi în sectorul educaţional,  la dezvoltarea resursei umane, atât de necesară în contextul competitivităţii la nivel european.

6 noi cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în domeniul dezvoltării regionale în anul 2022

Obiectivul proiectului„Regio goes digital – Școala europeană de dezvoltare regională”  este îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități-cheie ale celor 20 de formatori și 4 persoane din echipa CRS în 2022, în utilizarea inovativă a metodelor de planificare și predare a programelor.

Programele de pregătire a formatorilor, prevăzute în proiect, vor fi furnizate de A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd din Nicosia, Cipru şi vor include activităţi de pregătire profesională grupate în fluxuri de mobilităţi care vor oferi participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele şi abilităţile profesionale în șase domenii de specializare:

 • Instrumente tehnologice actuale ale anului 2022 pentru formatorii VET
 • Proiectarea experiențelor educaționale utilizând instrumente de tip VR, AR și Gamification!
 • Marketing digital și platforme online educaționale
 • Fundamentele inteligenței artificiale în educație
 • Antreprenoriat digital
 • Creativitatea profesorului în mediul online.

Totodată, prin acest proiect se urmărește internaționalizarea portofoliului ofertei de formare CRS cu 6 noi cursuri de dezvoltare a competențelor digitale ale formatorilor din domeniu VET în domeniul dezvoltării regionale în 2022.

Cu o experiență de 11 ani în formare profesională, Centrul Regional de Studii Nord-Est, prin specialiștii selectați din cadrul ADR Nord-Est, practicieni în domeniu, și-a stabilit ca obiectiv principal dezvoltarea resursei umane din organizație, dar și a partenerilor cu care colaborează.  Rolul lor este sa transmită mai departe noi abilități și cunoștințe în domenii manageriale, financiare, dar mai ales în domeniul proiectelor cu finanțare europeană. Viziunea pe termen lung a Centrului Regional de Studii, stabilită de conducerea ADR Nord-Est, este ca acest centru să abordeze un domeniu nou de formare educațională în dezvoltarea regională.

regio-2021
NOUTĂȚI

Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea decembrie 2021

În data de 10.12.2021, ADR Nord-Est a transmis către Comisia Europeană noua versiune a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, document care va fi obiectul ultimei etape a negocierilor informale.

Documentul propune elemente de noutate față de versiunea anterioara (octombrie 2021) ca urmare a dialogului derulat cu Comisia Europeană, a propunerilor primite de la partenerii locali, regionali și naționali, cât și a cerințelor existente în legislația comunitară aplicabilă programului (Regulamentele UE nr. 1060/2021 și 1058/2021).

Vă invităm să parcurgeți documentul, el reprezintă un element de baza al activității agenției, ca Autoritate de Management, în următorii ani.

Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 10.12.2021
Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 10.12.2021

 

EU_Mission
NOUTĂȚI

Comisia invită orașele să își exprime interesul de a deveni parte a misiunii europene „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”

Comisia a lansat recent, pentru orașe, o cerere de exprimare a interesului de a se alătura misiunii europene privind orașele inteligente și neutre din punct de vedere climatic.

 
Obiectivul misiunii este acela de a se crea 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030 și de a se asigura că aceste orașe acționează ca centre de experimentare și inovare care să le permită tuturor orașelor europene să le urmeze exemplul până în 2050.

Participarea la această misiune va plasa orașele selectate în fruntea inovării în tranziția către neutralitatea climatică, parte integrantă a Pactului verde european. Pe măsură ce lupta împotriva schimbărilor climatice se transformă, din ce în ce mai mult, într-o implementare de soluții, orașele sunt cele mai în măsură să fie primele care adoptă politicile menite să conducă la neutralitatea climatică. Pe parcurs, acest lucru le va permite să ofere beneficii multiple comunităților lor în ceea ce privește reducerea poluării atmosferice și fonice, reducerea congestionării, scăderea facturilor la energie și un stil de viață mai sănătos.

Mariya Gabriel, comisara pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Avem nevoie de orașe în avangarda eforturilor noastre de a atinge neutralitatea climatică. Ne bucură foarte mult entuziasmul și ambiția pe care multe dintre ele le-au împărtășit deja cu noi. Aș dori să încurajez cu fermitate orașele să participe la această cerere de propuneri, nu numai pe cele care sunt deja foarte avansate în drumul lor către neutralitatea climatică, ci și pe cele care se află într-un stadiu incipient al transformării.”

Lansarea cererii de exprimare a interesului a avut loc în cadrul Conferinței privind misiunile europene din cadrul Comitetului Regiunilor și marchează o primă etapă în punerea în aplicare a misiunii.

Următoarele etape

Orașele sunt acum invitate să își declare interesul de a deveni neutre din punct de vedere climatic până în 2030 ca parte a misiunii și să prezinte informații cu privire la situația lor actuală, la activitățile în desfășurare și la planurile viitoare în ceea ce privește neutralitatea climatică.

Orașele se pot înscrie la cererea de exprimare a interesului până la 31 ianuarie 2022. În urma evaluării de către experți independenți, Comisia va comunica, până în aprilie 2022, lista orașelor participante selectate. Primele orașe vor putea începe lucrările cu privire la contractele lor municipale privind clima („Climate City Contracts”), cu sprijinul platformei misiunii, de îndată ce procesul de selecție va fi finalizat.

Sursa: Comisia Europeană

264669270_4515788241874800_772051796056699018_n
NOUTĂȚI

Gala Turismului „Descoperă Nord-Est”, 8-9 decembrie 2021, online

În perioada 8 – 9.12.2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, va organiza Gala Turismului “Descoperă Nord-Est”.

Evenimentul se află la a VI-a ediție și reprezintă un cadru de întâlnire și dezbatere între actorii regionali implicați în activități turistice și culturale, reprezentanți ai firmelor din industria HORECA și ai industriilor creative, ai administrației publice locale, instituțiilor de cultură, mediului academic, organizațiilor și asociațiilor care activează în domeniul turismului și patrimoniului cultural din întreaga regiune, precum și mass-media locală, regională și națională.

Anual, la acest eveniment reunim peste 200 de reprezentanți ai sectorului turismului din Regiunea Nord-Est, interesați să dezvolte un parteneriat activ, care să determine creșterea atractivității turistice a regiunii.

În cadrul ediției din acest an, ne propunem să organizăm o serie de evenimente online dedicate analizei situației curente a sectorului turismului din Regiunea Nord-Est, identificării soluțiilor adecvate relansării și consolidării turismului regional și prezentării tendințelor în industria turismului în perioada următoare, după cum urmează:

1. Conferința “Turismul Viitorului” în data de 08.12.2021, în intervalul orar 09.00-11.00, în cadrul căreia se vor prezenta conceptul de „destinație sigură”, contextul actual și perspective de viitor ale turismului național în perioada pandemică, informații de ultimă oră privind măsurile de relansare ale turismului românesc din partea instituțiilor de resort și demersurile asociațiilor patronale și vom premia partenerii regionali care promovează turismul sustenabil prin inițiative inovative.

2. Atelierul de Lucru “Biodiversitatea în Regiunea Moldovei” în data de 08.12.2021, în intervalul orar 11.30-13.00, în care vom discuta despre ecoturism și turism durabil, despre importanța conservării și exploatării durabile a ariilor naturale protejate, a parcurilor naționale și parcurilor naturale din regiunea noastră, despre strategii și metode de valorizare a acestora ca avantaj competitiv pentru managementul destinației turistice.

3. Atelierul de Lucru I al Comunității de Inovare Be.Cultour în perioada 08-09.12.2021 (în data de 08.12.2021, în intervalul orar 14.00-15.30 și în data de 09.12.2021, în intervalul orar 10.00-16.00), în care vom demara activitatea de colaborare în cadrul proiectului și vom identifica resursele și părțile interesate pentru a pune bazele „Planului de Acțiune 2023-2027 Be.Cultour Nord-Est România – Republica Moldova”. Comunitatea va colabora pentru a analiza și genera proiecte/soluții inovative care vor dezvolta turismul cultural circular pe tema rutei culturale “Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt“.

Vă invităm să participați la evenimentele organizate în cadrul „Galei Turismului” și să confirmați prezența online, prin accesarea și completarea formularul de înscriere, disponibil aici: https://forms.gle/DK51U4gPCVgGXpLG8

După înscriere, veți primi un mesaj de confirmare, precum și link-urile de acces la evenimentele online la care v-ați înregistrat.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la e-mail: europedirect@adrnordest.ro.

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și sperăm să putem construi împreună inițiative de succes pentru dezvoltarea turismului regional.

WhatsApp Image 2021-12-02 at 13.26.40
NOUTĂȚI

Când creativitatea și cercetarea merg mână în mână. Cazul ELECTRA

Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon. Acesta este numele ambițiosului proiect pentru care, în luna noiembrie 2021, a fost semnat  contractul de finanțare între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Directorul General Vasile Asandei și reprezentanții companiei S.C. ELECTRA S.R.L. și ai Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 1, Prioritatea Obiectiv Specific 1.2, „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” și are o valoare totală de  14,26 milioane lei, din care 8,91 milioane lei valoare nerambursabilă.

Conform unui raport elaborat de Grand View Research în septembrie 2019, piața globală a interfoanelor și videointerfoanelor a fost evaluată în 2018 la 3,4 miliarde USD și se estimează o creștere cu 5,7% pe an până în 2025. Trend-ul ascendent continuu al acestui sector determină companiile de pe piață să inoveze în permanență pentru a lansa noi produse cu un nivel înalt de competitivitate care să facă față concurenței.

Parteneriatul realizat între S.C. ELECTRA S.R.L. și Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași va valorifica oportunitățile identificate pe piața de videointerfonie, propunându-și ca obiectiv câștigarea unei cote semnificative din piața internațională prin promovarea unor produse cu facilități inovative și unice pe piața de profil: videointerfoane cu sistem de avertizare la seism.

Astfel, prin proiect se va realiza un modul seismic compatibil cu interfoanele Electra, ce va detecta apariția undelor seismice, va evalua magnitudinea acestora și va deschide ușile de intrare, alertând în același timp persoanele din clădire privind iminența seismului, îndrumându-le să nu părăsească locuința și să se deplaseze către locul de siguranță. De asemenea, un alt avantaj al utilizării dispozitivului cu acționare electrică este acela că, în contextul unei epidemii (cum ar fi COVID-19), locatarii nu vor fi nevoiți să atingă ușa. Aceasta se va deschide automat dacă pentru intrarea sau ieșirea din clădire locatarul va folosi un card contactless.

ELECTRA este o companie 100% românească, specializată în proiectarea, dezvoltarea și producția de sisteme de videointerfonie, control acces și variate echipamente electronice, activând din anul 1991 atât în România, cât și pe diverse piețe externe. Marca ELECTRA este înregistrată ca marcă de fabrică la OSIM București și la OHIM – The Office of Harmonization for the Internal Market (Alicante-Spania).

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași este o instituție de stat, cu caracter non-profit, care promovează învățământul și cercetarea ca bunuri publice. Universitatea se numără printre instituțiile de învățământ superior din România cu o tradiție de aproape două secole în formarea inginerilor, a cercetătorilor în domeniul științelor tehnice și a cadrelor didactice universitare.

Dincolo de caracterul inovativ și pragmatic în aceeași măsură, de impactul asupra utilizatorilor finali, proiectul contribuie și la consolidarea parteneriatului între cel mai mare dezvoltator al produselor electronice de larg consum din Regiunea Nord-Est (S.C. Electra S.R.L.) și o universitate publică (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași) cu activitate de avangardă în raport cu tehnologiile informaționale, creând astfel premisele unor viitoare colaborări similare.