]]

  Buletin informativ al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, nr. 14 - 2008

(nr. 2 în format electronic)

Editorial

40 de proiecte depuse deja pentru finanţare din Programul Operaţional Regional

Instituţii Regionale

Prima şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
din anul 2008
Primele şedinţe de lucru ale Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord-Est - CRESC
Stiri

Comunicare Regională

Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 / Regiunea Nord-Est
ADR Nord-Est a lansat pagina web dedicată Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Nord-Est, www.inforegionordest.ro!
Sprijinirea Organismului Intermediar (ADR Nord-Est) in perioada 2007-2008 pentru implementarea si monitorizarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Nord-Est

Surse de Finanţare

Programul Operaţional Regional 2007-2013 – oportunitate pentru finanţarea de proiecte în Regiunea Nord-Est

Programe de Finanţare

4.575 milioane Euro pentru proiectele de protejare a mediului iniţiate de administraţiile publice locale din Regiunea Nord-Est
“Parcursul” schemelor de mediu din cadrul programelor Phare Coeziune Economică si Socială CES 2004-2005

Proiecte de Succes

Program PHARE CES TVET 2001 - Educaţie şi Instruire prin Învăţământ Tehnic şi Profesional

Cooperare şi Parteneriat

Prima Strategie Regională de Inovare a Regiunii Nord-Est ca rezultat al implementării proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA
Stiri

Cooperare Transfrontalieră

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi

Planificare Regională

Perspectivele dezvoltării turismului în Regiunea Nord-Est

www.adrnordest.ro | www.inforegionordest.ro

 

E

D

I

T

O

R

I

A

L

 

 

40 de proiecte depuse deja pentru finanţare din Programul Operaţional Regional
 

Deşi nu este lansat încă integral, Programul Operaţional Regional a captat atenţia potenţialilor beneficiari din Regiunea Nord-Est depunându-se până la data de 25 Aprilie 2008, 40 de propuneri de proiecte care însumează un total general de 1.209 miliarde Ron din care valoarea eligibilă solicitată este de 989,46 milioane RON (adică 282,703 milioane Euro.


 

 

În calitate de Organism Intermediar, ADR Nord-Est şi-a propus să utilizeze integral alocarea financiară a acestui program pentru Regiunea Nord-Est, respectiv cele 724 milioane Euro.


În perioada următoare ADR Nord-Est va continua să informeze potenţialii beneficiari asupra condiţiilor de participare la licitaţiile deschise de proiecte, va furniza asistenţă pentru identificarea partenerilor şi definirea ideilor de proiecte şi va organiza sesiuni de instruire pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor. Aceste eforturi vor fi conjugate cu o amplă campanie media pentru promovarea Programului Operaţional Regional în vederea asigurării transparenţei întregului proces de alocare şi utilizare a fondurilor.
 

Fondurile structurale pot şi trebuie să fie şansa ca Regiunea Nord-Est să nu mai fie cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană.


Pentru a atinge acest obiectiv însă este necesar un efort comun al tuturor structurilor decizionale din regiune (organisme intermediare, administraţii publice locale, ONG şi reprezentanţi ai mediului de afaceri) care prin promovarea şi gestionarea cât mai eficientă a programelor şi proiectelor finanţate din aceste fonduri pot contribui la dezvoltarea economică şi socială a regiunii.


                                                                               -----sus-----

I

N

S

T

I

T

U

Ţ

I

I

 

R

E

G

I

O

N

A

L

E

 

Prima şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  din anul 2008

În data de 25 martie 2008, începând cu orele 11.00, s-a desfăşurat la Sala „Ion Creangă” din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
La şedinţă au fost prezenţi 18 din cei 24 de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională, personal sau prin împuterniciţi. Au fost prezenţi, de asemenea, prefecţi din judeţele regiunii şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
 

  


Şedinţa a fost prezidată de către domnul Corneliu Bichineţ, Preşedintele în exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2008.
Reprezentanţii ADR Nord-Est au prezentat conţinutul punctelor de pe ordinea de zi, referitoare la:
- aprobarea Raportului de activitate al ADR Nord-Est pentru anul 2007
- aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului contabil şi Raportului Comisiei de Cenzori ale ADR Nord-Est pentru anul 2007
- aprobarea Organigramei ADR Nord-Est, valabilă începând cu data de 01 aprilie 2008
- aprobarea modificărilor efectuate la Statutul ADR Nord-Est, începând cu data de 01 aprilie 2008
- aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al ADR Nord-Est, valabil începând cu data de 01 aprilie 2008
- informare privind stadiul constituirii Biroului de la Bruxelles
- aprobarea modificării Contractului Colectiv de Muncă al ADR Nord-Est, începând cu data de 01 aprilie 2008
- aprobarea Codului de Conduită al Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord-Est

Toate proiectele de hotărâre au fost supuse la vot şi aprobate cu unanimitate de voturi, neexistând nici o obiecţie din partea membrilor CDR.

 

-----sus-----

 

Primele şedinţe de lucru ale Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord-Est - CRESC

 

După lansarea Axei Prioritare 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 a început procesul de depunere a proiectelor pe această axă.
În conformitate cu prevederile HG 764/2007, pentru proiectele care au trecut de evaluarea tehnică şi financiară, se aplică evaluarea strategică, efectuată de CRESC Nord-Est.
Primele două şedinţe ale CRESC au avut ca obiect evaluarea celor 5 proiecte depuse în sesiunile din octombrie şi noiembrie 2007 pentru care s-a finalizat evaluarea tehnică şi financiară.

În data de 29.01.2008, la Piatra-Neamţ, a avut loc prima şedinţă a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord-Est la care au participat membrii şi observatorii desemnaţi ai CRESC Nord-Est. În această şedinţă s-au evaluat din punct de vedere strategic proiectele „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi – Vaslui”, “Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judeţului Neamţ – Iaşi – limita judeţului Suceava” şi „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, Iaşi - Botoşani DJ 282, DJ 282B, Iaşi – Botoşani”. Solicitant pentru toate cele 3 proiecte este Consiliul Judeţean Iaşi. După analizarea proiectelor a fost realizată prioritizarea acestora în funcţie de contribuţia lor la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii şi în funcţie de capacitatea proiectelor de a genera valoare adăugată prin complementaritatea şi corelarea lor cu alte investiţii.
În data de 13.03.2008 a avut loc la Piatra-Neamţ a doua şedinţă a CRESC Nord-Est. Proiectele supuse evaluării strategice au fost cele primite în sesiunea de depunere din noiembrie, 2007; “Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani” şi „Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”, solicitanţi fiind Primăria Botoşani, respectiv Municipiul Fălticeni.

Hotărârile CRESC Nord-Est aferente celor 2 şedinţe se găsesc pe site-ul www.inforegionordest.ro la secţiunea Documente Utile.


-----sus-----

 

Stiri

 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui a organizat în data de 19 martie 2008, evenimentul “Fonduri Europene Postaderare – Noi oportunităţi pentru investiţii”. Scopul principal al acţiunii a constat în furnizarea de informaţii cu privire la modalităţile de accesare a fondurilor europene destinate sprijinirii mediului de afaceri prin intermediul programelor operaţionale.
În cadrul evenimentului au fost furnizate informaţii privind finanţările disponibile în perioada 2007-2013 în cadrul Programului Operaţional Regional, Programelor Operaţionale Sectoriale pentru Creşterea Competitivităţii Economice şi pentru Dezvoltarea Resurselor Umane precum şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a fost reprezentată la acest eveniment de către dl. Gheorghe Harja, Director al Direcţiei Management POR care a prezentat domeniile majore de intervenţie: 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, 4.3 Sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor si 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013.
 

-----sus-----

C

O

M

U

N

I

C

A

R

E

 

R

E

G

I

O

N

A

L

Ă

 

ADR Nord-Est a lansat pagina web dedicată Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Nord-Est, www.inforegionordest.ro!

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (Regio) este unul dintre Programele Operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeană, fiind un instrument foarte important pentru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi a politicilor de dezvoltare regională. Programul este accesibil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are rol de Organism Intermediar pentru Regio în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, una din atribuţiile noastre în acest sens fiind elaborarea şi implementarea Planului de Comunicare al programului. O componentă importantă a Planului de Comunicare este realizarea şi menţinerea unui website special dedicat acestui program, cu informaţii particularizate pentru Regiunea Nord-Est.

 

În acest context vă informăm că a fost creat website-ul www.inforegionordest.ro, activ încă de la începutul lunii februarie 2008 şi care este accesat zilnic de peste 50 vizitatori.

 

Vă prezentăm în continuare câteva din informaţiile pe care le puteţi regăsi pe acest website.

Pagina de deschidere a website-ul vă întâmpină în primul rând cu noutăţi din derularea Regio.

 

Meniul principal vă conduce foarte uşor la informaţia dorită, accesând una din secţiunile sale:

- secţiunea Programul Operaţional Regional este fără îndoială cea mai importantă secţiune, aici regăsindu-se structurate pe axe şi apoi pe domenii, toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a redacta o aplicaţie pentru Regio (foarte important, aici găsiţi Ghidul Solicitantului pentru toate licitaţiile deschise);

- secţiunea Documente Utile vă oferă un acces facil la multiple materiale legate de activitatea Regio (documente strategice, legislaţie, hotărâri CRESC Nord-Est etc.);

- secţiunea Instituţii Responsabile vă prezintă organismele implicate în derularea programului;

- secţiunea Finanţare vă va ajuta să localizaţi în cel mai uşor mod finanţarea dorită din Regio;

- secţiunea Proiecte POR conţine toate proiectele contractate şi localizarea acestora pe harta regiunii, inclusiv evidenţierea proiectelor de succes;

- secţiunea Noutăţi afişează nu doar ştirile de pe prima pagina, ci şi o arhivă bine organizată pe categorii.

 

Revenind la prima pagină, dorim să vă atragem atenţia asupra instrumentelor interactive pe care le-am creat special pentru a veni în ajutorul Dvs.: două motoare de căutare - fonduri şi proiecte (accesibile şi din meniul principal) şi un contor al fondurilor contractate, respectiv disponibile din Regio pentru Regiunea Nord-Est.

 

Sperăm ca acestă scurtă descriere v-a trezit interesul de a ne vizita la www.inforegionordest.ro şi cu ajutorul Dvs. să îmbunătăţim acest website cu informaţii cât mai adecvate nevoilor de informare ale solicitanţilor de finanţare pe Regio.

Vă dorim navigare plăcută!

 

Biroul Regional de Informare

Str. Lt. Drăghescu nr. 9, cod 610125

Piatra-Neamţ, judeţ Neamţ

Tel.: +40 233 218071

Fax: +40 233 218072

Email: info@adrnordest.ro


-----sus-----

 

Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 / Regiunea Nord-Est


În vederea atingerii unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor disponibile, implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Est necesită o abordare strategică a comunicării şi stabilirea unui sistem coerent şi eficient de măsuri de informare şi publicitate.

În acest sens, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar a elaborat un Plan de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent acţiunilor de informare şi publicitate specifice care vor fi desfăşurate în Regiunea Nord-Est.

Acţiunile şi măsurile prevăzute în acest plan sunt în corelare cu măsurile de informare şi publicitate stabilite în Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional al Autorităţii de Management - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi cu măsurile prevăzute în Strategia de Comunicare pentru Instrumentele Structurale elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale în România (ACIS).

În campania de promovare aferentă, Programul Operaţional Regional 2007-2013 este promovat sub brandul Regio.

Obiectivele generale ale Planului de Comunicare pentru Regio, la nivelul Regiunii Nord-Est sunt:
- Informarea constantă şi corectă a tuturor grupurilor ţintă asupra oportunităţilor de finanţare de care pot să beneficieze prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, sprijinind astfel absorbţia fondurilor alocate;
- Asigurarea transparenţei utilizării fondurilor şi creşterea nivelului de conştientizare a publicului larg privind obiectivele şi beneficiile implementării măsurilor înscrise în Regio la nivelul Regiunii Nord-Est;
- Promovarea informării, conştientizării şi conformităţii cu temele orizontale: egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă.

Acţiunile prevăzute în acest plan se adresează următoarelor categorii de public:

- publicului general cu informaţii privind: prezentarea conceptului de dezvoltare regională şi a priorităţilor politicii de dezvoltare regională la nivel european, naţional şi regional, misiunea Regio în contextul politicii de dezvoltare regională, rolul Uniunii Europene şi sprijinul financiar acordat pentru dezvoltarea regiunilor din România, cu precizări specifice legate de obiectivele programului în Regiunea Nord-Est, transparenţa procesului de alocare, rezultatele obţinute din implementarea unor proiecte de succes, promovarea egalităţii de şanse, rolul implementării Regio în creşterea numărului locurilor de muncă;

- mass-media cu informaţii privind: importanţa finanţărilor alocate prin Regio pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est şi reducerea decalajelor în dezvoltare faţă de celelalte regiuni, transparenţa alocării fondurilor, criteriile de evaluare şi selecţie, rezultatele obţinute din implementarea proiectelor, exemple de succes, egalitatea de şanse / dezvoltarea durabilă ca teme orizontale în implementarea programului, solidaritate - oamenii sunt beneficiarii finali ai investiţiilor finanţate din Regio;

- potenţialilor beneficiari: oportunităţi de finanţare disponibile în Regiunea Nord-Est, surse de informare pentru obţinerea documentelor suport, recomandări pentru completarea cererii de finanţare, criteriile de evaluare şi selecţie ale proiectelor, etape în pregătirea unui proiect matur;

- beneficiarilor Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu informaţii privind: etapele de parcurs în procesul de implementare a unui proiect, surse de informare privind formularele de raportare şi de evidenţiere a costurilor, recomandări privind modul de completare a acestora, condiţiile de desfăşurare a activităţilor de verificare şi control impuse de Autoritatea de Management în timpul monitorizării proiectului, recomandări privind respectarea cerinţelor de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală al Regio.

Grupurile de sprijin la nivel regional sunt:

- Reţeaua Regională de Informare Nord-Est
- Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană de la nivel regional
- Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est


La nivel naţional, ADR Nord-Est colaborează cu organizaţii implicate în acest proces de comunicare ca părţi interesate:

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional
- Toate Organismele Intermediare implicate în implementarea Regio (celelalte 7 Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi Autoritatea Naţională pentru Turism)
- Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti


Programarea activităţilor

Vor fi prezentate mai jos principalele acţiuni prevăzute în Planul de Comunicare pentru Regio, organizate de către Organismul Intermediar Nord-Est:

1. Organizare de conferinţe / sesiuni de informare

Categoria de evenimente organizate în conformitate cu prevederile din Planul de Comunicare sunt: conferinţe regionale, sesiuni şi seminarii de informare pentru potenţialii beneficiari, seminarii de clarificări pentru beneficiari, sesiuni de informare şi instruire pentru mass-media regională, întâlniri pe teme de comunicare între reprezentanţii AM POR şi cei ai Organismelor Intermediare.

2. Creare web-site dedicat implementării Regio în Regiunea Nord-Est - www.inforegionordest.ro 

ADR Nord-Est a construit o pagină de internet dedicată implementării Regio în Regiunea Nord-Est (www.inforegionordest.ro). Această pagină este administrată de un expert din ADR Nord-Est şi este construită astfel încât să fie coerentă cu structura site-ului dedicat programului la nivel naţional www.inforegio.ro.

3. Constituirea şi funcţionarea Biroului Regional de Informare

ADR Nord-Est a constituit Biroul Regional de Informare ca parte componentă a Direcţiei de Comunicare şi Promovare Regională cu scopul de îndrumare şi consiliere a potenţialilor beneficiari şi beneficiarilor de finanţare, în ceea ce priveşte finanţările prin programele europene, cu precădere prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

4. Realizarea şi distribuirea unor materiale de promovare editate de ADR Nord-Est

Pentru informarea potenţialilor beneficiari, a beneficiarilor de finanţare dar şi a publicului larg, ADR Nord-Est va realiza şi distribui următoarele materiale tipărite:
- Buletinul INFO NORD-EST – publicaţie editată şi distribuită gratuit începând cu anul 2004
- Broşuri de informare – destinate informării potenţialilor beneficiari şi a mass-media. Realizate la o calitate adecvată, acestea vor avea un rol important în asigurarea informării privind modalitatea de implementare, gradul de absorbţie şi disponibilitatea fondurilor
- Broşuri dedicate proiectelor de succes – vor promova proiectele implementate cu succes, ca exemple de bună practică
Pentru realizarea unor materiale cu un desing corespunzător este prevăzută şi achiziţionarea unui portofoliu de fotografii.

5. Reţeaua de Informare Regională Nord-Est

Reţeaua de Informare Regională Nord-Est a fost constituită prin implementarea Cadrului de Referinţă în Comunicare ADR-CDR-APL pentru Regiunea Nord-Est, realizat de către ADR Nord-Est şi aprobat prin Hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională în data de 7 martie 2006.

Iniţial reţeaua a pornit cu 114 membri, ajungând la 150 până la acest moment ca urmare a interesului administraţiei publice pentru informaţii şi al ADR Nord-Est pentru comunicare.

În scopul lărgirii în continuare a numărului de membri ai reţelei se vor face demersurile necesare includerii diseminatorilor de informaţie europeană activi în Regiunea Nord-Est (alţii decât cei incluşi deja în reţea ca reprezentanţi ai administraţiilor publice). Astfel, la nivelul Regiunii Nord-Est sunt înregistraţi peste 80 de multiplicatori de informaţie europeană, membri ai reţelei dezvoltate de Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, din care 60 nu sunt încă membri ai Reţelei Regionale de Informare.

6. Campanie de promovare radio - TV şi în presa scrisă

Campania derulată la televiziune şi radio constă în difuzarea la nivel regional a spoturilor realizate de către AM POR pentru Regio, realizarea şi participarea la emisiuni TV, realizarea şi difuzarea de spoturi radio, participarea la emisiuni radio. În ce priveşte campania în presa scrisă vor fi organizate conferinţe de presă ocazionate de evenimente regionale şi vor fi transmise comunicate de presă. Vor fi de asemenea publicate articole / casete de presă pentru promovarea Regio în ziare locale la nivelul întregii regiuni.

7. Campania de promovare outdoor şi indoor

Are rolul de a face cunoscut publicului larg existenţa Programului Operaţional Regional. Pentru publicitate stradală vor fi realizate şi afişate: panouri, în format tipărit sau electronic, cel puţin câte unul în fiecare judeţ, afişe şi bannere pentru exterior, iar pentru interior bannere de interior si tip roll-up.

Precizare: Toate materialele de promovare şi informare realizate de către ADR Nord-Est pentru Regio vor respecta Manualul de Identitate Vizuală aprobat şi vor ţine cont de conceptul utilizat de AM POR în campania de promovare la nivel naţional.

În urma implementării acţiunilor şi măsurilor de informare şi publicitate sunt aşteptate o serie de rezultate:
- un grad ridicat de absorbţie în Regiunea Nord-Est a fondurilor alocate prin Regio
- o imagine pozitivă în rândul publicului larg asupra modului de utilizare a fondurilor europene
- un grad ridicat de cunoaştere a beneficiilor implementării politicii de dezvoltare regională în Regiunea Nord-Est cu sprijin de la Uniunea Europeană.

Evaluarea măsurilor de informare şi publicitate implementate se va realiza prin indicatori specifici şi rezultatele vor fi sintetizate într-un raport anual.

 

-----sus-----

Sprijinirea Organismului Intermediar (ADR Nord-Est) in perioada 2007-2008 pentru implementarea si monitorizarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Nord-Est

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, in data de 14.01.2008, contractul de finantare nr. 60276. Obiectul acestui contract este acordarea finantarii necesare implementarii proiectului „Sprijinirea Organismului Intermediar (ADR Nord-Est) in perioada 2007-2008 pentru implementarea si monitorizarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Nord-Est”.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea activitatilor ce decurg din atributiile delegate prin Acordul Cadru de implementare a Programului Operational Regional 2007-2013 in Romania.

Activitatile proiectului:

 • Constituirea si dezvoltarea structurilor si instrumentelor necesare implementarii Regio la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord--Est

 • Asigurarea functiei de informare si publicitate in cadrul Organismului Intermediar de la nivelul ADR Nord-Est

 • Elaborarea, actualizarea si implementarea Planului de Comunicare pentru Regio in Regiunea Nord-Est

 • Evaluarea si selectia cererilor depuse de potentialii beneficiari

 • Contractarea proiectelor selectate in vederea finantarii

 • Verificarea realizarii operatiunilor desfasurate in cadrul proiectelor finantate

 • Arhivarea documentelor aferente procesului de implementare a proiectelor

 • Monitorizarea implementarii Regio in Regiunea Nord-Est

 • Gestionarea contractului de management al Organismului Intermediar

 • Gestionarea eventualelor nereguli

Perioada de desfasurare a contractului este ianuarie 2008 – decembrie 2008.
Acest proiect este cofinantat din fonduri europene si de la bugetul de stat prin Regio - Programul Operational Regional 2007-2013, prioritatea Asistenta Tehnica, cu o suma in valoare de 7.862.500 RON.

-----sus-----

S

U

R

S

E

 

D

E

 

F

I

N

A

N

Ţ

A

R

 E 

 

 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 – oportunitate pentru finanţarea de proiecte în Regiunea Nord-Est

 

 Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene care sprijină regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană. Contribuţia financiară a Uniunii Europene poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private.
 

    

  


Repartizarea fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat astfel încât aceasta să susţină îndeplinirea obiectivului Programului Operaţional Regional privind sprijinirea unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României. În acest scop, regiunile şi zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru reducerea disparităţile economice şi sociale existente între regiuni. Astfel, Regiunea Nord-Est va beneficia de cea mai mare alocare financiară reprezentând 16,32% din alocarea totală pe fiecare axă prioritară a POR.

Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finanţarea unor proiecte cu impact major asupra dezvoltării locale, şi care vor:
- îmbunătăţii accesibilitatea prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii locale de transport
- atrage investitori prin întărirea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, logistice, de afaceri etc)
- sprijini dezvoltarea microîntreprinderilor
- valorifica potenţialul turistic local, a patrimoniului cultural şi natural
- sprijini centrele urbane, pentru a acţiona ca o reţea de motoare de creştere şi pentru a stimula oportunităţile de dezvoltare în arealele învecinate, contribuind astfel la crearea de legături economice regionale, care lipsesc în prezent în majoritatea regiunilor României.

Programul Operaţional Regional acoperă şase arii principale, denumite Axe prioritare, fiecare dintre aceste axe prioritare tematice fiind divizată în secţiuni mult mai specifice, denumite Domenii cheie de intervenţie. Apelurile pentru propuneri de proiecte sunt lansate în mod regulat, sub fiecare dintre domeniile cheie de intervenţie. În anul 2008 au fost lansate spre finanţare 5 apeluri pentru propuneri de proiecte.

În funcţie de lansarea la nivel naţional a celorlalte domenii de intervenţie, ADR Nord-Est va organiza evenimente şi pentru promovarea condiţiilor de accesare a finanţărilor disponibile prin acestea. Calendarul acestor seminarii de informare va fi publicat pe pagina web ADR Nord-Est dedicată POR 2007 - 2013 www.inforegionordest.ro.

 

Axa prioritară/ Domeniul de intervenţie

Operaţiuni/ Activităţi eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoarea proiectului

Data lansării/ Termen limită

Axa prioritară  3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

 

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

 

O1: Modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene (judetele Botosani si Vaslui)

 

Consiliile Judeţene Botoşani si Vaslui

Minim 700.000 lei şi maxim 85.000.000  lei (echivalentul aproximativ a 200.000 – 25.000.000 Euro).

 

Cererea deschisă de proiecte cu depunere continuă a fost lansată în data de 22 ianuarie 2008.

O2: Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor integrate ale spitalelor:

 

- Unităţi administrativ-teritoriale din mediul urban şi rural (consilii locale din municipii, oraşe, comune)

- Parteneriate sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară constituite între unităţi administrativ-teritoriale

Axa prioritară  3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

 

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

O1: Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor pentru funcţionarea centrelor sociale multifuncţionale

O2: Modernizarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează centre sociale rezidenţiale.

 

 

- Autorităţi ale administraţiei publice locale - prin serviciile publice de asistenţă socială din subordine;

- Autorităţi ale administraţiei publice locale desemnate lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi în condiţiile legii;

Minim 350.000 lei şi maxim 3.500.000 lei (echivalentul aproximativ a 100.000 – 1.000.000 Euro).

 

Cererea deschisă de proiecte cu depunere continuă a fost lansată pe data de 28 ianuarie 2008.

Axa prioritară  3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

 

Domeniul Major de Intervenţie 3.4  – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

O1: Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare şi universitare

O2: Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare

O3. Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor de Formare Profesională Continuă

 

- Unităţi administrativ - teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) - pentru proiecte adresate unităţilor şcolare din învăţământul obligatoriu (inclusiv pentru învăţământul special) - pentru proiecte adresate Campusurilor pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic;

- Instituţii de învăţământ superior de stat (universităţi, institute, academii de studii) - proiecte adresate campusurilor universitare;

- Centre de formare profesională continuă şi instituţii publice furnizori de formare profesională continuă - pentru proiecte adresate centrelor de formare profesională continuă.

 

Minim 500.000 lei şi maxim 67.000.000 lei

Cererea deschisă de proiecte cu depunere continuă a fost lansată pe data de 29 februarie 2008.

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

 

Domeniul major de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Activităţi eligibile orientative:

- Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;

- Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);

- Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii.

Societăţi comerciale sau societăţi cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

 

Echivalentul în lei a 20.000 şi 500.000 Euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finanţare.

 

Cererea deschisă de proiecte cu termen limită pentru depunere a fost lansata in data 13 martie 2008.

 

Termenul limită până la care se pot depune cereri de finanţare este 16 iunie 2008.

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

 

Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

O1: Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial (patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural)şi modernizarea infrastructurii conexe;

 

O2: Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional (din mediul urban şi rural) şi modernizarea infrastructurii conexe, cu potenţial turistic important în vederea introducerii lor în circuite turistice;

 

O3: Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural local din mediul urban.

- Unităţi administrativ - teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

- Autoritati ale administraţiei publice centrale

- Unitati de cult

- Organizaţii neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

 

Minim 1.700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei

Cererea deschisă de proiecte cu depunere continuă a fost lansată pe data de 14 martie 2008.

 

 

 

-----sus-----

P

R

O

G

R

A

M

E

 

 D

 E

 

F

I

N

A

N

Ţ

A

R

E

 

4.575 milioane Euro pentru proiectele de protejare a mediului iniţiate de administraţiile publice locale din Regiunea Nord-Est

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat la nivel regional în data de 6 martie a.c. la Roman, Hotel Roman, licitaţia deschisă pentru „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, implementată în cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială. Conferinţa s-a bucurat de prezenţa unui număr de 50 de participanţi. Prezentările au fost susţinute de ADR Nord-Est, prin Domnul Cristian Zamă, asistenţa tehnică – Stella Consulting,  Doamna Crăiţa Gramschi şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău, Domnul Iulian Movilă.

 

În perioada 27 - 28 martie 2008, la Piatra-Neamţ, respectiv Iaşi, au fost organizate seminarii de instruire dedicate potenţialilor aplicanţi în scopul familiarizării acestora cu procedurile specifice acestei licitaţii. Vă prezentăm în continuarea o scurtă descriere a acestei scheme.

 

Schema a oferit sprijin financiar nerambursabil autorităţilor publice locale române din localităţile cu până la 50 000 de locuitori, din toate regiunile de dezvoltare ale României, în vederea dezvoltării investiţiilor în sectoarele prioritare de mediu:

 • „Gestionarea deşeurilor” 

 • „Gospodărirea apelor şi a apelor uzate”

Solicitanţii eligibili au putut primi finanţare pentru următoarele tipuri de investiţii:

-         Sectorul „Gestionarea deşeurilor”: construcţia de staţii de pre-tratare bio-mecanică a deşeurilor menajere; construcţia platformelor de compostare; reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare şi transport deşeuri; dezvoltarea colectării selective; reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de salubrizare şi a spaţiilor pentru depozitare temporară;

-         Sectorul „Gospodărirea apelor şi a apelor uzate”: reabilitarea, modernizarea reţelelor de apă potabilă şi a sistemelor de tratare a acestora; reabilitarea, modernizarea reţelelor de canalizare şi a sistemelor de epurare a apelor uzate; reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor şi a altor potenţiale calamităţi în zonă şi / sau a efectelor lor; asigurarea de apă potabilă de calitate bună şi protecţia împotriva nutrienţilor generaţi de activităţile agricole.

 

Suma disponibilă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin acesta licitaţie este de 4,575 milioane Euro (3,4212 mil. Euro fonduri Phare şi 1,1438 mil. Euro cofinanţare de la Bugetul de stat).

 

Valoarea finanţării nerambursabile pentru aceste proiecte este cuprinsă între 100.000 Euro şi 1.000.000 Euro, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finanţării nerambursabile trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10 %, în numerar, din bugetul proiectului. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare pentru fiecare sector de mediu prioritar.

 

Ghidul Solicitantului şi formularele de cerere de finanţare sunt disponibile pe paginile de internet ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - www.mdlpl.ro, ADR Nord-Est - www.adrnordest.ro şi la sediul fiecărei Agenţii pentru Dezvoltare Regională.

 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare a fost 25 aprilie 2008 ora locală 16:00. Proiectele care vor fi implementate în Regiunea Nord-Est au fost depuse la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9 , cod 610125,  Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

 

Contact:

ADR NE - Constantin Amarinei, tel. 0233 / 218 071, e-mail: camarinei@adrnordest.ro

 

-----sus-----

“Parcursul” schemelor de mediu din cadrul programelor Phare Coeziune Economică si Socială CES 2004-2005

 

De-a lungul timpului, în cadrul mai multor ediţii ale buletinului nostru v-am oferit diverse  informaţii referitoare la programele Phare CES şi schemele de finanţare din cadrul acestora.

În acest număr dorim să vă prezentăm detalii despre schemele de finanţare ale Programelor Phare CES 2004 si 2005 destinate proiectelor de gestionare deşeuri.

 

În cadrul "Schemei de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” (Faza extinsă) - Phare 2004 CES pentru Regiunea Nord-Est suma globală indicativă disponibilă a fost de 3.123.000,00 Euro. Sectoarele din domeniul mediului care au putut fi finanţate în cadrul Schemei de granturi pentru sprijinirea investiţiilor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu au fost următoarele:

- Gestionarea deşeurilor

- Gospodărirea apelor şi a apelor uzate

 

În cadrul acestei scheme de finanţare, în regiunea noastră au fost depuse 21 proiecte, iar în urma procesului de evaluare 11 proiecte au fost evaluate ca relevante. Dată fiind valoarea alocării financiare pentru Regiunea Nord-Est 5 din cele 11 proiecte au putut fi propuse spre finanţare, valoarea finanţării nerambursabile a acestora reprezentând 3.081.880,05 Euro, rezultând că doar 41.119, 95 Euro au rămas nealocaţi. Cele 6 proiecte aflate pe lista de rezerve au putut fi finanţate, pe parcursul procesului de contractare în urma unor re-alocări financiare din alte regiuni şi din cadrul altor scheme. Toate cele 11 contracte s-au încadrat în sectorul “Gestionarea deşeurilor”.

 

Suma totală nerambursabilă contractată este de 7.782.071,47 Euro, iar suma valorii contractelor este de 9.269.182,14 Euro.

 

Mai jos  vă prezentăm lista completă a celor 11 proiecte finanţate:

 

NR CRT

COD PERSEUS

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

BUGET TOTAL

(Euro)

GRANT RECOMANDAT

(Euro)

1

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.04

Consiliul Local Cornu Luncii

Implementarea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor menajere în comunele Cornu Luncii, Baia, Boroaia, Forăşti şi Mălin din jud. Suceava

716.157,23

592.338,69

2

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.01

Consiliul Local Dorohoi

Sistem performant de management al deşeurilor în zona Dorohoi

1.040.555,97

773.116,08

3

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.05

Consiliul Local Negreşti

Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor reciclabile în zona Negreşti, jud. Vaslui

944.952,04

695.780,31

4

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.02

Consiliul Local Taşca

Sistem de colectare selectivă şi staţie de transfer pentru deşeurile din arealul turistic Valea Bicazului

693.944,34

598.017,41

5

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.03

Consiliul Local Tg. Ocna

Colectare selectivă şi transport deşeuri în zona turistică Tg. Ocna, jud. Bacău

538.808,49

422.627,56

6

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.07

Consiliul Local Gura Humorului

Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona localităţii Gura Humorului, jud. Suceava

1.034.443,00

920.060,00

7

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.06

Consiliul Local Moineşti

Sistem de colectare selectivă, centru de valorificare şi optimizarea transportului deşeurilor în arealul municipiului Moineşti şi a comunelor învecinate

722.820,31

603.915,73

8

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.08

Consiliul Local al Municipiului Huşi

Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor în Municipiul Huşi, jud. Vaslui

368.321,00

329.647,30

9

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.10

Consiliul Local Vatra Dornei

Reabilitarea sistemului de colectare şi transport şi realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor municipale în Vatra Dornei

1.146.761,72

1.000.000,00

10

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.09

Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi

Reabilitarea sistemului de colectare-transport şi construcţia unei staţii de tratare mecanică a deşeurilor în Municipiul Rădăuţi

960.615,04

854.947,39

11

RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.11

Consiliul Local al Oraşului Comăneşti

Eco-Valea Muntelui - Sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin staţia de transfer Comăneşti

1.101.803,00

991.621,00

Total

9.269.182,14

7.782.071,47

 

 

 

O altă schemă destinată protecţiei mediului a fost cea din cadrul Phare 2005 CES „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (Investiţii publice în sectoarele de mediu) pentru Regiunea Nord-Est, suma globală indicativă disponibilă a fost de 3.334.000,00 Euro.

 

Sectoarele din domeniul mediului care au putut fi finanţate în cadrul Schemei de

granturi pentru sprijinirea investiţiilor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu au fost:

- Gestionarea deşeurilor

- Gospodărirea apelor şi a apelor uzate

 

În numărul trecut al publicaţiei noastre (13/2007) vă prezentam această schemă şi lista celor 5 proiecte câştigătoare ce au putut fi finanţate din alocarea disponibilă pentru Regiunea Nord-Est, urmând să revenim cu o listă completă incluzând proiectele propuse ca rezervă. Astfel, în urma re-alocărilor financiare decise de MDLPL, s-au mai încheiat 5 contracte, suma totală nerambursabilă fiind  7.104.619,89 Euro, iar suma valorii contractelor este de 8.087.339,40 Euro.

 

Un număr de 6 contracte se încadrează în sectorul “Gestionarea deşeurilor” cu o finanţare nerambursabilă totală de 4.086.237,99 Euro, iar 4 contracte se încadrează în sectorul “Gospodărirea apelor şi a apelor uzate” cu o finanţare nerambursabilă totală de 3.018.381,90 Euro.

 

 

 

Mai jos  vă prezentăm lista completă a celor 10 proiecte finanţate:

 

NR CRT

COD PERSEUS

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

BUGET TOTAL

GRANT RECOMANDAT

1

RO2005/017-553.04.01.04.01.05

Consiliul Local Vatra Dornei

Extindere şi modernizare reţele de apă uzată menajeră şi pluvială în staţiunea turistică Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE

814.912,65

725.272,26

2

RO2005/017-553.04.01.04.01.09

Consiliul Local Marginea

Organizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi reciclabile din zona Marginea, jud. Suceava

440.570,00

396.378,00

3

RO2005/017-553.04.01.04.01.06

Consiliul Local Lunca

Sistem integrat de management a deşeurilor în opt comune din jud. Botoşani

998.758,00

888.894,62

4

RO2005/017-553.04.01.04.01.08

Consiliul Local Fărăoani

Canalizarea: o axiomă a mediului sănătos

664.438,60

597.928,30

5

RO2005/017-553.04.01.04.01.07

Consiliul Local Tîrgu Neamţ

ECO Management Tîrgu Neamţ

1.256.482,67

1.000.000,00

6

RO2005/017-553.04.01.04.01.10

Consiliul Local Ţigănaşi

Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Carniceni, comuna Ţigănaşi, jud. Iaşi

1.032.646,00

929.381,40

7

RO2005/017-553.04.01.04.01.03

Consiliul Local Roznov

Construcţie staţie de transfer pentru deşeuri şi sistem de colectare selectivă în zona oraşului Roznov, jud. Neamţ

705.946,85

628.800,00

8

RO2005/017-553.04.01.04.01.02

Consiliul Local Hîrlău

Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona oraşului Hîrlău, jud. Iaşi

725.084,28

648.800,00

9

RO2005/017-553.04.01.04.01.04

Consiliul Local Tîrgu Ocna

Reabilitare reţea alimentare cu apă potabilă în staţiunea turistică Tîrgu Ocna

860.449,37

765.799,94

10

RO2005/017-553.04.01.04.01.01

Consiliul Local Dimitrie Cantemir

Sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui - Staţie sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate

588.050,98

523.365,37

Total

8.087.339,40

7.104.619,89

-----sus-----

P

R

O

I

E

C

T

E

 

D

E

 

S

U

C

C

E

S

 

 

Program PHARE CES TVET 2001 - Educaţie şi Instruire prin Învăţământ Tehnic şi Profesional

 

Modernizarea şcolilor tehnice şi profesionale s-a impus ca una din cele 6 priorităţi sectoriale identificate pentru anii 2001, 2002, 2003.
În Regiunea Nord-Est au fost selectate şi au beneficiat de reabilitare, modernizare şi furnizare de utilităţi, un număr de 19 şcoli.
 

TVET 2001, ca subcomponentă a Programului Phare 2001, a avut următoarele obiective specifice:

 • Întărirea şi consolidarea reformei realizată prin Programul Phare TVET RO9405 pentru formarea iniţială; sprijinirea modernizării sistemului TVET prezent, printr-un program multi - anual de investiţii, a cărui primă fază este renovarea şcolilor TVET selectate şi instalarea de echipamente informatice

 • Să contribuie la reexaminarea responsabilităţilor, mecanismelor de conducere şi de răspundere în sensul dezvoltării sociale şi economice statuate în Planul Naţional de Dezvoltare

 • Să asigure şanse egale pentru tineri în vederea obţinerii unei bune calificări profesionale la nivelul standardelor europene, printr-un sistem TVET flexibil la nevoile fiecărui individ

Deşi proiectul s-a confruntat în toate fazele lui cu diverse probleme, acestea au fost depăşite datorită interesului şi colaborării dintre toţi factorii ce au contribuit la finalizarea acestuia.

Sintetic, datele şi rezultatele care definesc TVET 2001 se prezintă pe scurt, astfel:

 • Valoare totală a contractului: 2.753.025 Euro

 • Data de începere a lucrărilor: 10.01.2004

 • Data actuală a Certificatului de Recepţie Finală 07.04.2006

 • Aria intervenţiei: 36.405 mp

 • Număr săli de clasă reabilitate: 553 săli de clasă

 • Număr grupuri sanitare reabilitate: 100 grupuri sanitare

Intervenţia a avut loc asupra a 19 şcoli, răspândite în toată Regiunea Nord-Est, astfel:

Şcoala nr.1 - Grup Şcolar Agricol Botoşani
Şcoala nr.2 – Grup Şcolar Ind. Construcţii Maşini Botoşani
Şcoala nr.3 – Grup Şcolar Economic Administrativ „Octav Onicescu” Botoşani
Şcoala nr.4 – Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani
Şcoala nr.5 – Grup Şcolar „Gh. Asachi” Botoşani
Şcoala nr.6 – Grup Şcolar „Al. Vlahuţă” Şendriceni, jud. Botoşani
Şcoala nr.7 – Grup Şcolar C.F. „Unirea” Paşcani, jud. Iaşi
Şcoala nr.8 – Grup Şcolar Economic Administrativ „Dimitrie Cantemir” Suceava
Şcoala nr.9 – Grup Şcolar Nr.2 Suceava
Şcoala nr.10 – Grup Şcolar „Latcu Vodă” Siret, jud. Suceava
Şcoala nr.11 – Colegiul Tehnic „Ion Creanga” Tg. Neamţ, jud. Neamţ
Şcoala nr.12 - Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini „D. Mangeron” Bacău
Şcoala nr.13 – Grup Şcolar Industrial Letea Bacău
Şcoala nr.14 – Grup Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii „N.V.Karpen” Bacău
Şcoala nr.15 – Grup Şcolar Economic Administrativ Piatra-Neamţ
Şcoala nr.16 - Grup Şcolar „Cartianu” Piatra-Neamţ
Şcoala nr.17 – Grup Şcolar Industrial de Industrie Alimentară Roman, jud. Neamţ
Şcoala nr.18 – Grup Şcolar Industrial „Al.I.Cuza” Bârlad, jud. Vaslui
Şcoala nr.19 – Grup Şcolar Agricol Zorleni, jud. Vaslui
 

-----sus-----

 

C

O

O

P

E

R

A

R

E

 

Ş

I

 

P

A

R

T

E

N

E

R

I

A

 T 

 

 

Prima Strategie Regională de Inovare a Regiunii Nord-Est ca rezultat al implementării proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA

 

Proiectul DISCOVER NE ROMANIA, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Cadru 6, Acţiuni de Suport Specific (SSA), proiecte pentru Strategie Regională Inovativă (RIS) în Statele Asociate şi implementat de ADR Nord-Est, a fost finalizat pe data de 30 aprilie 2008.
 

  

  


Obiectivul principal al acestui proiect a fost atins prin elaborarea primei Strategii Regionale de Inovare aferentă Regiunii Nord-Est. Implementarea acestei strategii va avea ca rezultat valorificarea potenţialului economic al Regiunii pe baza unui sistem de sprijin inovativ.

VIZIUNE - Inovarea este baza competitivităţii economice a Regiunii Nord-Est

MISIUNE - Strategia regională inovativă încurajează creşterea competitivităţii economice în Regiunea Nord-Est prin crearea şi dezvoltarea companiilor inovative, introducerea de tehnologii moderne în unităţile de cercetare – dezvoltare – inovare, valorificarea acestei infrastructuri şi stimularea parteneriatului între universităţi, instituţii de cercetare şi companii.

OBIECTIVE SPECIFICE
- Dezvoltarea cunoaşterii şi generarea, difuzarea şi utilizarea inovării printr-un sistem eficient de transfer şi comercializare a inovării
- Creşterea valorii adăugate regionale şi generarea de noi activităţi economice
- Promovarea unui mediu economic şi social adecvat extinderii şi menţinerii procesului inovativ şi culturii antreprenoriale

PRIORITĂŢI

- Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare – dezvoltare - inovare a instituţiilor din Regiunea Nord-Est în scopul creşterii competitivităţii economice regionale
- Dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a fi inovative, inclusiv îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin a afacerilor.
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale inovative în Regiunea Nord-Est
- Îmbunătăţirea resurselor umane

Etapele principale în vederea implementării:

- prezentarea strategiei şi agrearea acesteia în cadrul structurilor decizionale ale proiectului (Panel de Referinţă şi Comitet de Coordonare)
- obţinerea avizelor de la structurile decizionale strategice de la nivel regional: Comitetul Regional de Planificare şi Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
- promovarea strategiei la nivel regional, naţional şi internaţional
- implementarea unor proiecte pilot care să răspundă priorităţilor identificate

Textul integral al Strategiei a fost publicat în broşura “Strategia Regională de Inovare”, precum şi pe website www.adrnordest.ro in sectiunea dedicata Inovării.

Strategia Regională de Inovare pentru Regiunea Nord-Est a fost prezentată în cadrul structurilor decizionale ale proiectului în 12 martie 2008 - Panelul de Referinţă şi 13 martie 2008 - Comitetul de Coordonare. Membrii celor două structuri au aprobat forma finală a strategiei şi au stabilit că aceasta poate fi prezentată Comitetului Regional de Planificare, în vederea avizării.
În data de 10 aprilie 2008 Comitetul Regional de Planificare a avizat documentul în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Piatra-Neamţ.

Strategia Regională de Inovare a fost prezentată în cadrul Conferinţei „Politici şi Instrumente pentru încurajarea Inovării” ocazionată de închiderea proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, care a avut loc la Iaşi în data de 22 aprilie 2008.
 

-----sus-----

 

Ştiri

 • În perioada 13-14 martie 2008 a avut loc la Bruxelles un seminar de instruire pentru Reţeaua de Centre Europe Direct. Din partea Centrului Europe-Direct Nord-Est a participat coordonatorul acestuia, dna Roxana Pintilescu. Seminarul a inclus sesiuni de instruire privind activitatea de Helpdesk a centrului, modalităţi de comandă si obţinere de publicaţii în regim gratuit de la Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene (OPOCE), avantajele parteneriatelor între centrele Europe Direct şi politica comunicării Comitetului Economic şi Social European.

 • Primul seminar transregional de la Viena dedicat analizei programelor de finanţare pentru sectorul IMM

  În perioada 10-11 aprilie 2008 a avut loc la Viena primul seminar transregional din cadrul proiectului de inovare INNO-DEAL (finanţat de Comisia Europeana prin Programul Cadru 6 – Cercetare şi Inovare).

  Seminarul a reunit peste 60 de participanţi din cele 12 regiuni implicate în implementarea proiectului, reprezentând instituţii din sfera finanţării sectorului IMM (în special start-up şi spin-off) cu scopul de a dezbate politicile şi programele de finanţare existente. Peste 30 de programe de finanţare au fost dezbătute în cadrul întâlnirii.

  Din partea Regiunii NE, alături de un reprezentant al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a participat la acest seminar şi un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi. Programele de finanţare prezentate de cele 2 instituţii au fost:

  - Programul PHARE 2001 CES – Asistenta pentru întreprinderi mici si mijlocii (implementat prin ADR Nord-Est)

  - Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare / retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii (implementat prin OTIMMC Iaşi)

  Scopul seminarului a fost nu numai identificarea bunelor practici în programele de finanţare, dar şi identificarea barierelor în transferul acestora spre alte regiuni. Printre barierele semnalate de participanţi cele mai importante au fost: adaptarea programelor la condiţiile economice specifice fiecărei regiuni, conflictul cu programele deja existente şi lipsa unui sistem unitar de evaluare a programelor. O etapă importanta în activitatea viitoare a proiectului va fi găsirea de soluţii pentru depăşirea acestor bariere.

  În urma analizei în detaliu a tuturor programelor prezentate se vor contura posibilităţi concrete de cooperare între instituţiile participante la acest eveniment (activităţi de ghidare in realizarea şi implementarea programelor de finanţare, acorduri de cooperare între instituţii cu activităţi similare etc).

 • În cadrul Proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat, în perioada 11-13 februarie 2008, în parteneriat cu Metron Srl din Regiunea Abruzzo - Italia, o misiune economică cu scopul de a identifica potenţialul de cooperare şi de dezvoltare a unor iniţiative de interes comun între cele doua regiuni. Delegaţia italiană a fost compusă din reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai mediului economic şi de afaceri din Regiunea Abruzzo.

  În data de 12 februarie 2008, la Sala Mica de Şedinţe din cadrul Consiliului Judeţean Bacău a fost organizată o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţele Botoşani, Bacău şi Neamţ, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău, precum şi administratorii parcurilor naţionale Călimani, Ceahlău şi Vânători.

  Întâlnirea a reprezentat un prim contact între cele două regiuni, creându-se astfel premisele unei colaborări viitoare pe domenii de interes comun din sectoarele turism, protecţia mediului şi transport. Dl. Ercole Cauti, director general Metron Srl şi iniţiatorul acestei misiuni a propus participarea în parteneriat la realizarea de proiecte, în cadrul programului Leonardo da Vinci, INTERREG IV, Programul de Cooperare Transfrontalieră SE Europei şi în cazul în care sunt identificate activităţi finanţabile şi prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

-----sus-----

C

O

O

P

E

R

A

R

E

 

T

R

A

N

S

F

R

O

N

T

A

L

I

E

R

Ă

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi

 

Organizaţie ne-guvernamentală de drept românesc, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi pentru graniţa România – Republica Moldova (BRCT Iaşi) a fost fondat în anul 2005, prin asocierea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Conform documentelor statutare ale instituţiei, BRCT Iaşi îşi propune ca scop asigurarea suportului administrativ tehnic şi logistic pentru implementarea Programului de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, iar din anul 2007 pentru Noul Instrument de Vecinătate şi Parteneriat.


Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi şi-a propus de la început să se constituie într-un vector al dezvoltării socio-economice în zona de graniţă dintre România şi Republica Moldova prin generarea şi susţinerea de proiecte care să răspundă necesităţilor de intervenţie identificate în documentele de programare. În acest demers nu s-a pornit chiar pe un teritoriu arid, fiind valorificată experienţa acumulată de ADR Nord-Est şi ADR Sud-Est în domeniul gestionării schemelor de grant, precum şi de experienţa schemei de finanţare Phare CBC 2003, gestionată de ADR Nord-Est. „Ne-am impus, şi în mare măsura consider că am reuşit, să implementăm un sistem de lucru transparent, să transmitem toate informaţiile de interes public pe care le deţinem şi să punem procedura în slujba beneficiarilor şi nu invers” a declarat dl. Ionuţ Apostu – Director Executiv al BRCT Iaşi.


De la înfiinţare, BRCT Iaşi a gestionat schemele de finanţare Phare CBC 2004 şi 2005 România – Republica Moldova, urmărind să atragă un număr cât mai mare de proiecte în cadrul licitaţiilor deschise, monitorizând îndeaproape implementarea contractelor de grant semnate. Patru judeţe din România, dintre care trei din Regiunea de Nord-Est (Botoşani, Iaşi şi Vaslui) şi unul din Regiunea de Sud-Est (Galaţi), precum şi întreg teritoriul Republicii Moldova au putut participa la licitaţiile de proiecte bilaterale România – Republica Moldova.


În cadrul acestor licitaţii au fost semnate 108 contracte de finanţare, ceea ce înseamnă 108 acţiuni comune România – Moldova pe probleme specifice zonei de graniţă, precum şi cel puţin 108 parteneriate încheiate între instituţii de pe cele două părţi ale frontierei. Proiectele vizează una dintre cele două Priorităţi ale programului, şi anume Prioritatea 1 - Dezvoltare Economică şi Socială care presupune 5 măsuri: 1. Protecţia Mediului şi a Naturii, 2. Managementul Teritoriului şi al Frontierei, 3. Dezvoltare Economică Locală, 4. Turism, 5. Educaţia şi Servicii Sociale sau Prioritatea 2 – „Acţiuni people to people” cu măsura unică Fondul comun al Proiectelor Mici.


În cadrul licitaţiei de proiecte Phare CBC 2006, aflată în evaluare în acest moment, au fost depuse un număr de 134 de proiecte care vizează cele 2 Priorităţi ale programului. Semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă pentru schema de granturi Phare CBC 2006 este planificată pentru a doua jumătate a anului 2008.
Pentru Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova – Ucraina 2007-2013, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi a participat la procesul de programare prin consultarea actorilor relevanţi şi potenţialilor beneficiari din aria eligibilă cu privire la priorităţile şi măsurile programului. În acelaşi timp s-au întocmit studii şi analize referitoare la percepţia potenţialilor beneficiari precum şi referitor la impactul proiectelor finanţate prin Programul Phare CBC România-Moldova.


Domnul Director Executiv, Ion APOSTU a mai precizat: „Până în acest moment am reuşit să realizăm cu succes ceea ce ne-am propus, beneficiind de întreg suportul celor patru Consilii Judeţene (Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi) şi celor două Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR Nord-Est şi ADR Sud-Est). La reuşitele de până în prezent ale Biroului nu trebuie neglijat aportul experţilor BRCT Iaşi care au reuşit să gestioneze interacţiunea cu beneficiarii şi problemele apărute, în vederea implementării în bune condiţii a proiectelor. Odată cu prima lansare a Programului Operaţional Comun România – Moldova – Ucraina echipa BRCT Iaşi trebuie să se mărească pentru a putea acoperi o zonă de graniţă mai largă”.


Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi pentru graniţa România – Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea la sediul din Iaşi, Str. Sărăriei nr. 171A. De luni până vineri, între orele 8,00 şi 16,00 experţii BRCT Iaşi acordă asistenţă atât beneficiarilor de grant şi potenţialilor beneficiari de grant, cât oricăror alte persoane interesate în problematica cooperării transfrontaliere.

 

-----sus-----

P

L

A

N

I

F

I

C

A

R

E

 

R

E

G

I

O

N

A

L

Ă

 

Perspectivele dezvoltării turismului în Regiunea Nord-Est

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în colaborare cu Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL) a organizat, în data de 8 februarie 2008, seminarul „Perspectivele dezvoltării turismului în Regiunea Nord-Est”.
 

   


Agenda seminarului a cuprins prezentarea şi dezbaterea următoarelor domenii de interes în dezvoltarea integrată a turismului:

 • Stadiul procesului de elaborare în parteneriat a Planului Regional de Acţiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2008-2013 – document programatic suport al Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord-Est în realizarea funcţiilor constitutive specifice

 • Perspectivele de implementare a portofoliului de proiecte al Regiunii Nord-Est aferent Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local

 • Lansarea şi promovarea proiectului pilot „Destinaţii europene de excelenţă” de către Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL) în Regiunea Nord-Est, cu tema „Turismul şi moştenirea locală intangibilă”

În ceea ce priveşte proiectul–pilot „Destinaţii europene de excelenţă”, având ca tematică „turismul şi moştenirea locală intangibilă", misiunea MIMMCTPL este de a face o ierarhie a destinaţiilor de excelenţă la nivel naţional, care dispun însă de o bogată moştenire culturală, cu elemente de unicitate.

Termenul limită de depunere al proiectelor a fost 28 februarie 2008 şi conform comunicatului de presă al MIMMCTPL, din cele 36 de proiecte depuse, 5 proiecte sunt din Regiunea Nord-Est, după cum urmează:

 • Centrul Judeţean de Informare Turistică INFOTURISM Suceava - “Valea Bistriţei Aurii”

 • Centrul Judeţean de Informare Turistică INFOTURISM Suceava - “Călimani, sanctuarul verde al Bucovinei”

 • Consiliul Judeţean Neamţ - “Valea Bistriţei”

 • Consiliul Judeţean Neamţ - “A fost odată ca niciodată....un ţinut al Neamţului”

 • Consiliul Judeţean Bacău - “Valea Caşinului şi Valea Oituzului – destinaţie inedită a turismului rural băcăuan”

În perioada martie-aprilie 2008 are loc procesul de evaluare a aplicaţiilor, urmând ca primele trei destinaţii să fie premiate la nivel naţional, MIMMCTPL asigurându-le standul personalizat la târguri în străinătate (la 3 târguri pentru câştigătorul premiului I, la 2 târguri pentru câştigătorul premiului II, la 1 târg pentru câştigătorul premiului III).

Destinaţia de excelenţă ocupantă a locului I va fi premiată la nivel european în semestrul II 2008, în cadrul unui eveniment organizat de către Comisia Europeană.
 

-----sus-----

 

Colectivul de redacţie

 

Gabriela Macoveiu

Gheoghe Harja

Vasile Asandei

Cristian Zamă

Ernest Gheorhiu

Elena Paşcanu

Sorin Grigorescu

Alina Căpitanu

Cristina Ferman

Liliana Baicu

Gabriela Bobeanu

Laura Constantin

Catalin Amarinei

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod 610125

Piatra-Neamt, judetul Neamt

Telefon: 0233 218071; Fax: 0233 218072

adrnordest@adrnordest.ro; www.adrnordest.ro

info@adrnordest.ro; www.inforegionordest.ro

 

Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Regio - Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

-----sus-----