]]

]

  Buletin informativ al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, nr. 13 - 2007

(nr. 1 în format electronic)

Editorial

Toamna se numara... propunerile de proiecte

Instituţii Regionale

Evaluarea strategică în cadrul CRESC Nord-Est

Cooperare şi Parteneriat

Strategia Regională de Inovare - Temă de interes în cadrul Forumului Regional de Investiţii Nord-Est Romania, ediţia a 4-a, Bacău, 1-2 noiembrie 2007 
Ştiri

Comunicare Regională

Proceduri de lucru pentru implementarea proiectelor finanţate din Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Seminar de informare
ADR Nord-Est, mai aproape de presa din Regiune
Ştiri

Proiecte de Succes

Modernizarea Spitalului din Bacău - un proiect de succes

Exemple de Succes

Cel mai important eveniment din regiune dedicat investiţiilor, sub amprenta inovării - Forumul Regional de Investiţii Nord-Est România la cea de-a 4-a ediţie
Ştiri

Surse de Finanţare

Finanţări disponibile prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Elaborarea portofoliului de proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013
Ştiri

Programe de Finanţare

Drumul de la Programele PHARE la Fondurile Structurale a mai parcurs o etapă prin finalizarea evaluării pentru încă două scheme din cadrul Programului PHARE 2005

Cooperare Transfrontalieră

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru graniţa România-Ucraina
Ştiri

Planificare Regională

Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est 2008-2013

www.adrnordest.ro

 

E

D

I

T

O

R

I

A

L

 

 

Toamna se numara... propunerile de proiecte
 

După un start relativ lent în activitatea europeană, România, cel mai tânăr Stat Membru al Uniunii Europene, se pregăteşte să înceapă absorbţia efectivă a mult mediatizatelor Fonduri Structurale şi de Coeziune şi să îşi mandateze prin vot primii 35 de reprezentanţi în Parlamentul European.

Nici unul din aceste obiective nu este însă uşor sau lipsit de dificultăţi...

Încă din primăvara lui 2007 avem un Comisar European pentru multilingvism – Dl. Leonard Orban, care şi-a propus ca obiective proprii, să promoveze multilingvismul în diferitele politici ale Uniunii Europene precum cultura, educaţia, comunicarea şi politica socială. Ne aşteptăm deci ca cei aleşi la 25 noiembrie să poată susţine interesele României în Parlamentul European, astfel încât ţara noastră să îşi poată promova efectiv resursele economice şi sociale.

În data de 6 noiembrie s-a lansat la Piatra-Neamţ în prezenţa Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Programul Operaţional Regional 2007-2013. Acest eveniment a deschis seria programelor de finanţare destinate infrastructurii de acces, economice şi sociale din Regiunea Nord-Est.

 

 
 

Evenimentul s-a bucurat de interes din partea administraţiei publice locale, care în calitate de beneficiar major al programului operaţional, a avut ocazia să discute cu reprezentanţii Ministerului aspecte concrete legate de accesarea şi implementarea proiectelor.

Cu acest prilej Dl. Ministru Laszlo Borbely a declarat “repartizarea fondurilor din Programul Operaţional Regional s-a realizat astfel încât să susţină dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor României, acordând prioritate zonelor slab dezvoltate. Din acest motiv Regiunea de Nord-Est beneficiază de cea mai mare alocare financiară – 724 milioane Euro (16,34%). Mai mult, Ministerul intenţionează să sprijine potenţialii aplicanţi prin acoperirea costurilor legate de elaborarea studiilor necesare dezvoltării proiectelor în proporţie cât mai mare, astfel încât să se asigure la nivelul programului un grad de absorbţie cât mai ridicat”.

Programul Operaţional Regional se remarcă faţă de celelalte programe operaţionale prin două elemente distincte: este singurul program operaţional cu structură de implementare complet de-centralizată şi este primul program operaţional activ din septembrie 2007. La ADR Nord-Est (Organism Intermediar al Programului) s-au înregistrat deja primele 3 cereri de finanţare şi se aşteaptă depunerea unor noi cereri pană la 31 decembrie 2007, atât pe Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane şi şosele de centură, cât şi pe Axa 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.


                                                                               -----sus-----

I

N

S

T

I

T

U

Ţ

I

I

 

 R

E

G

I

O

N

A

L

E

 

Evaluarea strategică în cadrul CRESC Nord - Est

Procesul de evaluare şi selecţie a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013 implică 4 etape obligatorii şi eliminatorii:
1. verificarea conformităţii administrative
2. verificarea eligibilităţii
3. evaluarea tehnică şi financiară
4. evaluarea strategică

Evaluarea strategică are rolul de a stabili gradul în care proiectele finanţabile în cadrul POR 2007 – 2013 contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare regională (aferentă Planului de Dezvoltare Regională Nord - Est 2007-2013) şi asigură corelarea la nivel regional a proiectelor finanţabile din fonduri publice.

În scopul îndeplinirii acestei funcţii, la nivelul Regiunii Nord-Est s-a constituit Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) Nord-Est, structură partenerială regională fără personalitate juridică (în conformitate cu prevederile H.G. 764/2007).

CRESC Nord - Est este format din 24 de membri cu drept de vot, respectiv:
• 12 membri reprezintă cele 6 judeţe ale regiunii (presedinţii consiliilor judeţene şi câte un primar de municipiu din fiecare judeţ);
• 12 membri reprezintă mediului economic-social-academic din regiune (câte 2 pentru fiecare judeţ).

Pentru constituirea CRESC Nord - Est s-au aplicat prevederile H.G. 764/2007, astfel;
• Desemnarea membrilor reprezentanţi ai autorităţilor publice locale s-a făcut de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, în cadrul unei şedinţe dedicate.
• Desemnarea membrilor reprezentanţi ai mediului economico-social-academic s-a realizat prin consultarea instituţiilor/organizaţiilor relevante din regiune.
• Numirea membrilor s-a realizat prin Hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

CRESC Nord - Est îşi va desfăşura activitatea în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, document elaborat de Biroul Secretariat Comitet Regional din ADR Nord - Est, avizat de către Autoritatea de Management pentru POR (AM POR) şi Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) şi aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Principalele atribuţii ale CRESC Nord - Est sunt: evaluează strategic în sedinţe lunare proiectele depuse la nivel regional pentru finanţarea în cadrul POR 2007-2013 şi stabileşte ordinea de prioritate a acestora, corelează la nivel regional proiectele finanţate/ finanţabile din fonduri publice, recomandă AM POR completarea, revizuirea şi/sau înlocuirea unor criterii de evaluare strategică, propune către AM POR realocări financiare la nivel regional între domeniile de intervenţie din cadrul axelor prioritare.

 

 

-----sus-----

 

 

C

O

O

P

E

R

A

R

E

 

 Ş

I

 

 P

A

R

T

E

N

E

R

I

A

 

 

Strategia Regională de Inovare - Temă de interes în cadrul Forumului Regional de Investiţii         Nord-Est România, ediţia a 4-a, Bacău, 1- 2 noiembrie 2007

În cadrul celei de-a 4-a ediţii a Forumului Regional de Investiţii Nord-Est România, desfăşurat la Bacău în perioada 1-2 noiembrie 2007, echipa de lucru din cadrul proiectului RIS DISCOVER NE România a organizat un atelier de lucru dedicat prezentării stadiului actual al implementării proiectului. Această întâlnire de lucru a avut loc în după-amiaza zilei de 1 noiembrie 2007 la Sala de şedinţe din cadrul Agricola Internaţional SA Bacău şi s-a bucurat de prezenţa unui număr de 40 participanţi.

Întâlnirea a debutat printr-o prezentare sumară realizată de către Dna Gabriela Macoveiu, Director Direcţia Comunicare şi Promovare Regională, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care a cuprins o descriere generală a proiectului, a paşilor parcurşi în implementare proiectului până la ora actuală, nivelul de implicarea a partenerilor şi rezultatele obţinute până în prezent, inclusiv prezentarea draft-ului matricei Strategiei Regionale de Inovare. În încheiere, s-a făcut referire la activităţile ce vor trebui realizate până la finalizarea proiectului. A fost subliniat faptul că acest proiect a presupus o largă participare din partea tuturor instituţiilor şi persoanelor implicate în activităţi cu caracter inovativ, viitoarea strategie inovativă a Regiunii Nord-Est urmând a fi de larg interes.

În urma celor prezentate, participanţii la atelier au luat cuvântul, fiind identificate mai multe propuneri:

- Informarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asupra rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, în vederea găsirii unor soluţii reale, pentru ca multitudinea de idei valoroase existente în cadrul universităţilor şi centrelor de cercetare aflate în Regiune să fie valorificate şi aplicate. (dl. Ovidiu Raţă, Relians Iaşi)
- S-a manifestat intenţia ADR Nord-Est de a realiza Carta Albă a Inovării în Regiunea Nord-Est, care va reprezenta un document consultativ pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Acest document va fi cu atât mai valoros cu cât va fi susţinut de un număr mare de actori locali şi nu va fi doar produsul ADR Nord-Est. (dna Gabriela Macoveiu, ADR Nord-Est)
- Întocmirea unei baze de date cu IMM-uri interesate de inovare şi în general de cercetare. (dna Maria Sava, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi)
- Organizarea unor evenimente în vederea creşteri gradului de conştientizare a sectorului IMM asupra nevoilor proprii privind dezvoltarea, lipsa unei strategii coerente la nivelul întreprinderilor şi omiterea, conştient sau nu, a nevoii de transfer tehnologic, de soluţii practice ce pot fi puse la dispoziţie de către sectorul de cercetare. (dl. Bogdan Balaniscu, Addvances Iaşi)
- Încurajarea mediului universitar pentru dezvoltarea unor activităţi economice de tip spin-off. (dl. Sorin Voicescu, Ministerul Economiei si Finanţelor)

 

  
 

Ca şi exemplu de succes dna Pilar Gomez (Infyde Spania) a prezentat un proiect, NOVAPYME implementat în Spania şi dezvoltat de RETA - Reţeaua Centrelor Tehnologice din Andalucia, o reţea care furnizează informaţii necesare în dezvoltarea unei afaceri şi care are la baza centre tehnologice şi de ştiinţă. RETA constituie interfaţa dintre mediul de afaceri şi mediul academic şi de cercetare. Serviciile oferite acoperă următoarele domenii: soluţii şi sprijin pentru dezvoltarea de proiecte CDI, sprijin pentru dezvoltarea unei afaceri, promovarea de noi tehnologii. În fiecare Centru din Andalucia există un reprezentant RETA.
Proiectul NOVAPYME este în valoare de 6 milioane de Euro, este susţinut financiar de către Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din Andalucia şi are ca obiectiv diagnosticarea a 10.000 de companii în vederea introducerii unor tehnologii informatice performante.
Serviciile oferite companiilor sunt gratuite. Diagnoza se realizează prin interviuri directe în mai multe etape din care cea iniţială stabileşte, pe criterii anterior definite, care sunt companiile incluse în program.
Informaţiile sunt culese din teritoriu şi inserate într-o bază de date utilizată de toţi specialiştii RETA implicaţi în proiect. Experţii vin apoi cu 3 oferte personalizate care să rezolve problema identificată la compania selectată.

Partenerii italieni încurajează eforturile ADR Nord-Est: „Este foarte greu de găsit o punte de comunicare între universităţi şi mediul de afaceri, pentru că este vorba de două lumi diferite, cu interese diferite. Din misiunile mele directe în Regiunea Nord-Est am constatat că situaţia nu este atât de rea pe cât pare pentru că există destul interes şi înţelegere privind posibile colaborări.” dl. Ercole Cauti (Metron Srl Italia)

În concluzie, proiectul DISCOVER NE Romania este un instrument de lucru care va contribui la construirea şi dezvoltarea unui cadru coerent pentru realizarea de conexiuni reale şi viabile între mediul de afaceri şi mediul de cercetare-dezvoltare.

 

-----sus-----

 

Ştire INNO-DEAL

În perioada 11-12 octombrie 2007 a avut loc la Praga (Cehia) o întâlnire de lucru pentru proiectului INNO-DEAL, finanţat de către Comisia Europeană, în cadrul Programului Cadru 6. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est având rol de partener în cadrul acestui proiect, a participat la această întâlnire alături de alte 11 organizaţii din tot atâtea ţări membre UE.

Pe parcursul întâlnirii s-au analizat rezultatele proiectului în primul an de implementare (crearea unui catalog al schemelor de finanţare pentru IMM - uri, cu accent pe inovare şi sprijinire afaceri de tip start – up / spin - off; analiza principalelor sectoare inovative din fiecare regiune; diagnosticarea programelor de inovare / finanţare IMM prin chestionare şi interviuri specifice adresate managerilor de programe etc.) şi s-au planificat următoarele acţiuni, cea mai importantă fiind organizarea unui seminar transregional la Viena (Austria), în aprilie 2007, prin implicarea unor actori relevanţi din fiecare regiune parteneră, în scopul realizării unor parteneriate destinate sprijinirii sectorului IMM.

 

-----sus-----

C

O

M

U

N

I

C

A

R

E

 

R

E

G

I

O

N

A

L

Ă

 

Proceduri de lucru pentru implementarea proiectelor finanţate din Programul Operaţional Regional 2007- 2013 

Seminar de informare

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pregăteşte potenţialii beneficiari din regiune pentru un nivel ridicat al absorbţiei finanţărilor din fondurile structurale. În acest context, în data de 28 septembrie 2007, a fost organizat la Piatra-Neamţ seminarul de informare cu  privire la prevederile procedurilor de implementare elaborate de ADR Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar POR. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul Proiectului Phare 2004 şi s-a bucurat de prezenţa a peste 80 de participanţi, potenţiali beneficiari ai Programului Operaţional Regional, din toate cele 6 judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, inspectoratelor şcolare, ONG - uri, IMM - uri şi firmelor de consultanţă.

 

Au fost prezentate procedurile de lucru care au în vedere activităţile de interfaţă dintre potenţialii beneficiari ai programului şi ADR Nord-Est cu precizarea rolului şi responsabilităţilor fiecăreia din cele doua entităţi astfel încât proiectele depuse să fie finanţabile iar implementarea acestora să fie cu succes. 

 

  

 

Tematicile acestor proceduri sunt:

1.    Informare şi publicitate – au fost specificate cerinţele regulamentelor europene, modalităţile de acţiune care să ducă la respectarea acestora şi fluxul informaţional dintre beneficiarii de proiecte finanţate din POR şi experţii ADR Nord-Est. Cu această ocazie a fost anunţat contul de e-mail info@adrnordest.ro care este la dispoziţia potenţialilor beneficiari de finanţare pentru detalii legate de prevederile Ghidului Solicitantului pentru POR şi modalitatea de completare a cererilor de finanţare.

2.    Evaluare şi selecţie – au fost prezentate etapele procesului de evaluare şi selecţie pentru proiectele depuse pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 cu precizarea elementelor care pot asigura succesul.

3.    Contractare – au fost prezentate atribuţiile Biroului Contractare din ADR Nord-Est şi responsabilităţile beneficiarilor de finanţare în etapa de pregătire a Contractului de finanţare.

4.    Verificare tehnică şi financiară proiecte – Obiectivul acestei prezentări a fost de a familiariza potenţialii beneficiari ai finanţărilor din Programul Operaţional Regional cu regulile de urmat şi procedurile de lucru care să asigure cheltuirea corectă a sumelor prevăzute în bugetul proiectului. Potenţialii beneficiari au fost de asemenea informaţi cu privire la atribuţiile de control ale Biroului Verificare Tehnică şi Financiară Proiecte din cadrul ADR Nord-Est care urmăresc implementarea proiectelor în conformitate cu cerinţele regulamentelor europene. 

5.    Managementul neregulilor – a fost definit conceptul de neregulă, au fost prezentate modalităţile de identificare şi raportare a acestora de către personalul specializat din cadrul ADR Nord-Est.

 

Referitor la acest seminar dl. Gheorghe Harja, Director Direcţia Management POR din cadrul   ADR Nord-Est declara: „Am atras atenţia solicitanţilor de finanţare din Regiunea noastră asupra elementelor care pot asigura succesul proiectelor: o bună fundamentare a proiectului, un plan clar cu obiective şi ţinte realiste, termene de realizare riguroase, resurse financiare disponibile, precum şi o echipă pregătită şi motivată pentru implementarea proiectului”

 

ADR Nord-Est – Biroul Regional de Informare  

Telefon/fax: 0233 224167, 0233 218072; e-mail: info@adrnordest.ro

 

-----sus-----

 

ADR Nord-Est, mai aproape de presa din Regiune

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat miercuri, 24 octombrie 2007, la Hanul Răzeşilor, localitatea Tupilaţi, jud. Neamţ, un atelier de lucru cu mass-media locală şi regională din judeţele regiunii, intitulat “Condeiul tău e important”.

 

Iniţiativa face parte din măsurile de informare şi publicitate cuprinse în Planul de Comunicare pentru promovarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi s-a bucurat de prezenţa a 20 de jurnalişti din judeţele Bacău, Iaşi, Neamţ şi Vaslui.

Obiectivul întâlnirii a fost acela de a stabili la nivel de principii modul de colaborare dintre reprezentanţii ADR Nord-Est şi media regională şi locală astfel încât mesajele transmise prin intermediul jurnaliştilor să ajungă în mod transparent şi cu maximă acurateţe la potenţialii beneficiari ai Programului.

La întâlnirea au participat din partea ADR Nord-Est dl. Constantin Apostol - Director General, dna. Gabriela Macoveiu – Director Comunicare şi Promovare Regională, dl. Vasile Asandei - Şef Departament Juridic şi Resurse Umane şi purtător de cuvânt al Agenţiei, dl. Gheorghe Harja - Director Direcţia Management POR şi din partea Centrului pentru Jurnalism Independent – dna. Mihaela Danga, care a fost şi moderator. Alocuţiunile vorbitorilor au subliniat importanţa presei în informarea corectă a publicului larg şi în special a potenţialilor solicitanţi de fonduri europene, privind oportunităţile de finanţare prin Fonduri Structurale. Înţelegând importanţa rolului lor privind corecta informare a opiniei publice, dar şi nevoia de a disemina astfel de informaţii în condiţiile unui nivel de notorietate destul de scăzut al programelor de finanţare, jurnaliştii au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea fluxului de comunicare dintre ADR şi media, printre care: organizarea de  întâlniri judeţene periodice (cu implicarea reprezentantului ADR din filială), stimularea dezbaterii publice privind proiectele finanţate prin POR, furnizarea unor exemple concrete – pozitive, negative (cu accent pe rezultate), întâlniri pentru discutarea Ghiurilor Solicitantului, vizite în Regiune la proiectele de succes, dar şi acreditarea reprezentanţilor media pentru  relaţia cu ADR Nord-Est.

 

Mulţumim jurnaliştilor prezenţi pentru sprijinul acordat şi pentru caracterul constructiv al întâlnirii şi ne propunem ca astfel de evenimente să aibă şi pe viitor o periodicitate şi o prezenţă care să ne permită atingerea obiectivelor de informare propuse.

 

-----sus-----

 

Stiri

 

În urma finalizării procesului de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului lansat de Comisia Europeană (Directoratul General de Comunicare) prin Reprezentanţa sa în România, proiectul depus de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a fost selectat pentru finanţare urmând ca, începând din 2008, ADR Nord-Est să devină structură gazdă pentru un centru de informare locală şi regională care va purta denumirea de Centrul Europe Direct Nord-Est. Centrul va oferi un serviciu adaptat nevoilor locale care va permite publicului larg interesat să obţină informaţii şi răspunsuri la întrebările privind legislaţia Uniunii Europene, politicile şi programele sale, schemele, precum şi alte oportunităţi de finanţare existente şi viitoare. În perioada 7-9 noiembrie a avut loc la Sibiu seminarul de pre - contractare, instruire şi clarificare intitulat „Europa direct la tine acasă!” unde Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti a oferit informaţii detaliate privind următorii paşi ce trebuiesc făcuţi pentru demararea acestor proiecte şi înfiinţarea acestor centre.

Începând din 2008, în Regiunea Nord-Est se vor înfiinţa şi vor deveni operaţionale 5 Centre Europe Direct cu structuri gazdă în 4 dintre cele 6 judeţe ale regiunii după cum urmează:

 

Judeţul

Zonă operaţională

Structura gazdă a Centrului Europe Direct

Bacău

Municipiul Bacău

Universitatea Bacău

Oraşul Comăneşti

Primăria oraşului Comăneşti

Iaşi

Municipiul Iaşi

Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă

Neamţ

Regiunea Nord-Est

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Vaslui

Municipiul Vaslui

Centrul de Informare Europa

 

-----sus-----

P

R

O

I

E

C

T

E

 

D

E

 

S

U

C

C

E

S

 

Programul PHARE 2001 Coeziune Economică şi Socială

Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică

Modernizarea Spitalului din Bacău - un proiect de succes

 

Lansat în anul 2003 cu termen de finalizare în 2005 Programul îşi propunea două priorităţi pentru 11 zone ţintă, de nivel sub-regional, denumite ”zone de restructurare industrială cu potenţial de creştere economică”:

- Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităţii pentru investiţii în zonele urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea calităţii  vieţii  în comunităţile din zonele de restructurare industrială;

- Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităţii turistice şi de afaceri a zonelor urbane.

 

Confruntată cu probleme care au caracterizat în general Programul PHARE CES în România (proceduri lansate cu întârziere, documentaţii avizate cu mari întârzieri, administraţii locale cu probleme în gestionarea proiectelor), Schema de finanţare pentru proiecte de infrastructura mică a alocat în Regiunea Nord-Est  7.188.407 Euro pentru 14 proiecte lansate în noiembrie 2003. 12 proiecte au reuşit să treacă “linia de sosire” pe parcursul anului 2007 şi prin intermediul lor s-au rezolvat în regiune probleme de infrastructura pentru comunităţile locale (apă, canalizări, străzi, spitale).

 

Cu toate problemele inerente care apar pe parcursul implementării unor programe de investiţii, administraţiile locale au reuşit să finalizeze obiective vitale de interes local. Un astfel de exemplu îl constituie proiectul administrat de Consiliul Judeţean Bacău: MODERNIZAREA SPITALULUI JUDEŢEAN PRIN REABILITAREA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE - RO 0108.03.05.408.

Câteva date sintetice care au definit proiectul:

- data semnării contractului de finanţare: 28.11.2003

- data începerii perioadei de execuţie a proiectului: 01.03.2004

- data finalizării perioadei de execuţie a proiectului: 28.02.2007

- valoare grant : 415.739 Euro a acoperit:

                        - Servicii de proiectare

                        - Servicii de verificatori tehnici de proiect

                        - Lucrări de construcţii

                        - Servicii de inspector de şantier  

 

Obiectivele atinse prin realizarea acestui proiect sunt: modernizarea şi eficientizarea sistemului termic în pavilioanele Maternitate (Obstetrica – Ginecologie) şi Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean Bacău pentru creşterea calităţii serviciilor medico – sanitare.

 

Obiectul contractului de execuţie lucrări a fost instalarea cazanelor de preparare agent termic şi reabilitarea instalaţiei de încălzire interioară la pavilioanele Maternitate şi Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean Bacău, realizarea lucrărilor de arhitectură, rezistenţă, instalaţiilor aferente funcţionării corespunzătoare a centralelor termice şi sistemului de încălzire.

 

Finalizarea proiectului are impact direct asupra activităţii Spitalului Judeţean prin:

-     degrevarea bugetului prin realizarea de economii de aproximativ 100.000 Euro / an, datorită randamentului superior al echipamentelor de încălzire;

-     îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin asigurarea unui minim de confort.

 

-----sus-----

E

X

E

M

P

L

E

 

D

E

 

S

U

C

C

E

S

 

 

Cel mai important eveniment din regiune dedicat investiţiilor, sub amprenta inovării

Forumul Regional de Investiţii Nord-Est România la cea de-a 4-a ediţie

 

Aşa cum ne-am obişnuit deja, toamna în Regiunea Nord-Est “se numără” informaţiile privind oportunităţi de finanţare, investiţii, parteneriate la Forumul Regional de Investiţii Nord-Est România. Iar cea de-a patra ediţie a forumului a adus în discuţie teme importante şi de actualitate: absorbţia Fondurilor Structurale, inovare, competitivitate economică, managementul deşeurilor şi protecţia mediului.

 

Pentru al patrulea an consecutiv acest eveniment itinerant şi-a ocupat locul în calendarul evenimentelor regionale şi a poposit la Bacău, în perioada 1-2 noiembrie, sub egida “dezvoltării regionale durabile în contextul inovării”, iar marea noutate din acest an a fost o manifestare importantă şi foarte utilă denumită Bursa de Contacte.

 

Anul acesta, alături de ADR Nord-Est în organizarea Forumului au fost instituţii reprezentative la nivelul judeţului Bacău şi la nivel regional: Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Judeţean Bacău, Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău.

 

Evenimentul a reunit peste 150 de participanţi – reprezentanţi ai organizaţiilor publice centrale şi locale, societăţi comerciale, firme de consultanţă, instituţii financiare româneşti şi străine, organizaţii internaţionale, au asistat sub cupola Sălii de Conferinţe Agricola Internaţional la Conferinţa „Dezvoltare regională durabilă în contextul inovării”. Deschiderea oficială a acestei manifestări a fost făcută de Dl. Dragoş Benea Preşedintele CJ Bacău, Dl. Romeo Stavarache Primarul Municipiului Bacău, Dl. Gabriel Berca Prefectul Judeţului Bacău, Dl. Iulian Movilă Directorul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău şi Dl. Constantin Apostol Director General ADR Nord-Est.

 

Principalele subiecte abordate în cadrul celor 3 sesiuni în plen şi celor 2 ateliere de lucru ale Conferinţei au fost:

 • Soluţii practice de dezvoltare, abordare durabilă şi inovativă (ziua 1)

 • Capacitatea inovativă a Regiunii Nord-Est de a utiliza instrumentele de sprijin în scopul creşterii competitivităţii regionale (ziua 1)

 • Atelier de lucru 1 dedicat proiectul „Discover North-East Romania” (ziua 1)

 • Atelier de lucru 2 dedicat aspectelor de mediu (ziua 1)

 • Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin aplicarea politicilor de protecţie a mediului şi prevenire a riscului (ziua 2)

 

Expunerile în plen au insistat pe priorităţile de dezvoltare ale României în etapa post-aderare la Uniunea Europeană, capacitatea inovativă a Regiunii Nord-Est de a utiliza instrumentele de sprijin în scopul creşterii competitivităţii regionale, importanţa strategiei în promovarea proiectelor care contribuie la creşterea economică şi importanţa strategiilor de mediu la nivel regional.  Au fost primite cu mare interes prezentările partenerilor internaţionali (din Italia şi Spania) care au împărtăşit experienţa lor în absorbţia Fondurilor Structurale, cu accent pe dificultăţile care pot interveni dar şi pe soluţii. Cele două ateliere de lucru s-au bucurat de mare interes din partea participanţilor, dezbaterile iniţiate în cadrul lor depăşind spaţiul de timp prevăzut pentru aceste două manifestări.

Reacţiile participanţilor privind conferinţa au fost pozitive, prezentările fiind apreciate şi considerate foarte interesante.

 

  

 

Cea de-a doua parte a evenimentului, cu un pronunţat caracter practic s-a desfăşurat pe 2 noiembrie în sediul Parcului Industrial HIT Hemeiuş. Denumită generic Bursă de Contacte, iniţiativa s-a dorit cadrul de discuţie şi interacţiune între principalii actori implicaţi în elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare: potenţiali beneficiari de finanţări ne-rambursabile, Autorităţi de Management şi Organisme Intermediare pentru gestionarea Programelor Operaţionale, bănci, firme de sprijinire a afacerilor şi firme de consultanţă, precum şi companii din sectorul construcţiilor. Toţi cei interesaţi au avut ocazia  să simuleze traseul de la ideea de proiect până la implementarea cu succes a acestuia. Dintre firmele care au fructificat  ocazia de a-şi prezenta serviciile amintim: Relians, Avena, Addvances, Halcrow, LKN Consulting şi Siveco la secţiunea consultanţă şi sprijinirea afacerilor, BCR, BRD, Banc Post, Banca Transilvania, Piraeus Bank, Unicredit Tiriac, Banca Carpatica la secţiunea instituţii finanţatoare, Nova Construct Iaşi şi Alconep Tg. Ocna la secţiunea construcţii.

„A fost prima iniţiativă de acest gen desfăşurată la nivel regional. Suntem mulţumiţi că am răspuns nevoii colaboratorilor noştri de a crea o platformă unică de informare şi schimb de experienţă între cei care oferă soluţii financiare, expertiză şi aptitudini şi cei care au idei de proiecte pentru a asigura accesul transparent şi selecţia serviciilor în vederea dezvoltării proiectelor finanţate din Fonduri Structurale la nivelul Regiunii Nord-Est. Cu siguranţă vom mai face astfel de întâlniri, cu atât mai mult cu cât exerciţiul implementării Programelor de finanţare va aduce cu sine şi multe provocări” a declarat Constantin Apostol, Director General ADR Nord-Est.

 

  

 

Reflectarea şi vizibilitatea evenimentului au fost asigurate, la nivel local, regional şi naţional, prin televiziune, presă scrisă şi audio de către cei peste 20 de reprezentanţi ai mass - media prezenţi în cele două zile de manifestări.

 

Le mulţumim celor care au fost alături de noi şi ne-au sprijinit în calitate de:

Parteneri: Relians, BCR, Avensa, Addvances, Siveco, Agricola Internaţional, Grafit Invest si

Parteneri media: Business Standard, Money Express, Radio Iaşi, Bursa, Financiarul, Ziua de Iaşi, Ziarul de Bacău, Informaţia Bacăului, Observator de Bacău, Crai Nou Suceava, Ceahlăul.

 

-----sus-----

 

Ştiri

 

Centrul de Afaceri Tutova Bârlad a fost inaugurat

În data de 9 noiembrie 2007 a fost inaugurat oficial Centrul de Afaceri „Tutova“ Bârlad. Centrul oferă celor interesaţi şase hale a câte două module şi trei nivele destinate spaţiilor expoziţionale, birourilor sau altor activităţi ce pot fi finalizate cu succes. La inaugurare a participat şi directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, dl. Constantin Apostol. Investiţia a fost realizată cu fonduri europene, finanţarea de aproape 5 milioane de Euro fiind obţinută în anul 2003. Pentru această inaugurare în sediul central al CAT Bârlad au expus câteva dintre firmele bârlădene: SC Fepa SA, SC Rulmenţi SA, SC Confecţii SA şi dealerii DACIA din judeţul Vaslui.

 

Microsoft la HIT Park Hemeiuş

S-a deschis oficial IT CLASS, primul centru de training şi testare IT certificat Microsoft din Regiunea Nord - Est. Centrul se află în Parcul Industrial HIT Hemeiuş. Astfel de centre se mai găsesc în Bucureşti sau Cluj.

Cursanţii vor susţine la final un examen on-line, prin intermediul a două companii mari, angajate de Microsoft. Cursurile oficiale Microsoft vor fi susţinute de traineri certificaţi Microsoft, şi la rândul lor cursanţii vor trebui să se certifice.

 

Conferinţa regională “Investiţi în regiunile României!”

În data de 13 noiembrie 2007 a avut loc la Botoşani conferinţa regională „Investiţi în regiunile României!”, organizată de MDLPL în vederea informării potenţialilor beneficiari ai fondurilor structurale gestionate prin Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale de Cooperare Teritorială Europeană. La conferinţă au participat Dna Anna Horváth, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Dl. Gabriel Friptu, Director General al Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional, Dl Dragoş Benea, Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord -Est şi Dl. Constantin Apostol, Directorul General ADR Nord-Est.
La conferinţă au participat reprezentanţi ai administraţiei publice din mediul urban, oameni de afaceri, reprezentanţi ai patronatelor şi ONG - urilor, persoane care vor fi ulterior implicate în elaborarea / gestionarea de proiecte finanţate prin fondurile structurale. Conferinţa a fost un prilej de expunere, dezbatere şi clarificare a celor mai importante aspecte tehnice legate de implementarea fondurilor structurale gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

 

-----sus-----

 

S

U

R

S

E

 

D

E

 

F

I

N

A

N

Ţ

A

R

 E 

 

 

Finanţări disponibile prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

 

În data de 10 septembrie 2007 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat licitaţia deschisă de proiecte pentru Axa 2 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură. Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

 

Axa 2. Îmbunătăţirea infrastructurii  de transport regionale şi locale - Domeniul major de intervenţie

2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură

Activităţi eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoarea proiectului

Alocarea financiară

- Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene

- Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul urban (categoria 1, 2 şi 3);

- Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean si/sau urban;

- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;

- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele;

- Eliberarea şi amenajarea  terenului;

- Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie; 

- Amenajări pentru protecţia mediului;

- Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie).

a. Autorităţi ale administraţiei publice locale;

b. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI);

c. Autorităţi ale administraţiei publice locale între care există acorduri sau parteneriate pentru realizarea unor programe de dezvoltare zonală.

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 3.000.000 lei şi maxim 134.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 1.000.000 – 40.000.000 Euro).

 

Alocarea financiară orientativă pentru Axa 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”, Domeniul de intervenţie 2.1 - "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" este de 876.711.006 Euro, din care 143.080.000 Euro pentru Regiunea Nord-Est.

 

Licitaţia deschisă de proiecte pentru Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” din cadrul Axei prioritare 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a fost lansată în data de 31 octombrie 2007.
Pentru acest domeniu de intervenţie singurul solicitant eligibil este Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, constituită la nivel regional din toate cele 6 Consilii Judeţene ale judeţelor Regiunii de dezvoltare Nord-Est , aşa cum este definită în Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.  În acest sens, se va finanţa achiziţionarea de vehicole şi alte echipamente specifice pentru bazele operaţionale regionale şi judeţene pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, în valoare totală de minim 10 000 000 lei şi maxim 50 000 000 lei (echivalentul aproximativ a 3.000.000 – 15.000.000 Euro).


Alocarea financiară orientativă pentru domeniul de intervenţie 3.3 “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” este de 99.506.701 Euro, din care 16.240.000Euro pentru Regiunea Nord-Est.

 

-----sus-----

 

Elaborarea portofoliului de proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013

 

În contextul aderării României la Uniunea Europeana şi în vederea asigurării unei capacităţi ridicate de absorbţie a fondurilor disponibile la nivel regional prin Programul Operaţional Regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin intermediul Biroului Pregătire Proiecte (Direcţia Programare) a demarat în anul 2006 procesul de elaborare a portofoliului de proiecte, aferent Administraţiei Publice Locale din Regiunea Nord-Est, proces care continuă şi în prezent.

În derularea acestei acţiuni au fost realizate o serie de activităţi cu caracter atât practic cât şi teoretic după cum urmează:

-     Realizarea unei campanii de prezentare şi promovare a Programului Operaţional Regional  precum şi a Programelor Operaţionale Sectoriale;

-     Organizarea de întâlniri de lucru / seminarii în vederea identificării proiectelor prioritare eligibile şi strategice ale potenţialilor beneficiari din administraţia publică precum şi a definirii viitoarelor “zone de acţiune urbană”;

-     Centralizarea propunerilor primite de la  administraţia publică locală, structurarea acestora şi încadrarea pe axe prioritare / domenii de intervenţie eligibile din POR, POS - uri  sau alte surse de finanţare;

-     Analizarea documentaţiilor tehnice şi economice aferente proiectelor prioritare de infrastructură şi elaborarea de recomandări în vederea îmbunătăţirii calităţii acestora;

-     Organizarea de vizite pe teren, în vederea clarificării unor aspecte de ordin tehnic;

-     Organizarea în colaborare cu experţii britanici (din cadrul Proiectului de Twinning) a unor întâlniri de lucru în vederea transferului de know-how către potenţialii beneficiari, cu referire la elementele cheie privind abordare dezvoltării şi managementul proiectelor şi în acelaşi timp analizarea din punct de vedere strategic a proiectelor din portofoliile administraţiilor prezente la întâlniri;

-     Pe parcursul anului 2007 au fost organizate întâlniri de lucru cu Autorităţile Publice Locale, în fiecare judeţ al regiunii, în vederea identificării şi analizării stadiului documentaţiei existente pentru proiectele prioritare dar şi în scopul evaluării situaţiei resurselor umane, materiale  precum şi a angajamentelor financiare aflate în curs;

 

În mod constant, reprezentanţii Agenţiei au oferit asistenţă tehnică şi consultanţă tuturor beneficiarilor interesaţi referitor la axele, domeniile de intervenţie POR, elaborarea fişelor de proiect, cererilor de finanţare precum şi a altor documentaţii (studii de fezabilitate, analize economico – financiare, studii de impact asupra mediului).

 

Ca urmare a realizării acestor activităţi de pregătire şi dezvoltare a proiectelor, portofoliul Regiunii Nord-Est pentru POR a fost actualizat, astfel încât acum include un număr de peste 190 propuneri de proiecte, cu o valoare estimată de 1 miliard Euro, faţă de 724,09 milioane Euro alocate Regiunii Nord-Est.

În ceea ce priveşte repartiţia pe axe a proiectelor, se observă un interes deosebit al potenţialilor beneficiari pentru Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale“ astfel încât valoarea însumată a proiectelor propuse (600 mil. Euro) depăşeşte de aproximativ patru ori alocarea estimativă aferentă Axei 2 pentru Regiunea Nord-Est (143 mil. Euro).

 

Pe lângă Administraţiile Publice Locale, prin Programul Operaţional Regional pot depune aplicaţii şi întreprinderile, cărora li se oferă oportunitatea de a accesa două axe prioritare, respectiv  Axa  4 –- Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local şi Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

 

ADR Nord-Est, în preocuparea sa permanentă de a identifica nevoile Regiunii dar şi soluţii care să răspundă acestora, va continua să colaboreze cu potenţialii beneficiari ai POR, astfel încât să asigure un nivel de absorbţie al Fondurilor Structurale satisfăcător atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

 

-----sus-----

 

Ştiri

 

Lansarea Schemei de Granturi Phare CBC 2006 pentru Programul de Vecinătate România - Moldova

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat licitaţia deschisă de proiecte pentru schema de granturi Phare CBC 2006, Prioritatea 1 – Dezvoltare Economică şi Socială, a Programului de Vecinătate România - Republica Moldova.
Bugetul disponibil din fondurile Phare şi co-finanţarea naţională, asigurată de Guvernul României pentru această licitaţie este de 10,134 milioane Euro.
Pe această Prioritate a programului pot depune proiecte autorităţile publice locale şi organizaţiile ne-guvernamentale care sunt înregistrate şi funcţionează în zona de graniţă dintre România şi Republica Moldova, care cuprinde judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.
Proiectele comune ce pot fi depuse trebuie să urmărească: protecţia mediului şi a naturii, managementul teritoriului şi al frontierei, dezvoltarea economică locală, dezvoltarea turismului, educaţia şi serviciile sociale.
Ghidul Solicitantului care defineşte condiţiile de eligibilitate pentru această licitaţie de proiecte este disponibil la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi sau la următoarea adresă de internet: www.mdlpl.ro.

Proiectele se depun prin poştă, curierat sau personal tot la BRCT Iaşi.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 19 februarie 2008 ora 17.00.

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi

Str. Sărăriei nr. 171A, cod 700452

Iaşi, judeţul Iaşi, România

Tel: 0232 270646, fax: 0232 260646

E-mail: office@brctiasi.ro

 

 

Guvernul norvegian oferă 100 de milioane de euro pentru dezvoltare economică

Guvernul norvegian oferă finanţare IMM - urilor, ONG - urilor şi instituţiilor publice din România în valoare totala de 98,5 milioane de euro fonduri ne-rambursabile destinate proiectelor din domenii ca protecţia mediului şi protejarea patrimoniului cultural. Finanţarea este acordată în cadrul Programului de Cooperare Norvegian şi al Mecanismului Financiar „Spaţiul Economic European“ (SEE). Data limită pentru depunerea proiectelor este 30 aprilie 2009.

Suma minimă care poate fi accesată este de 25.000 de euro, iar cea maximă poate ajunge până la 5 milioane de euro. Priorităţile acestor programe de finanţare sunt proiectele care vor contribui la protecţia mediului, creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea surselor de energie alternative, Norvegia fiind lider mondial în ceea ce priveşte producerea şi utilizarea energiei alternative.

Aceste programe de finanţare sunt concepute pe principiul parteneriatului. Astfel, o firmă din România poate depune proiecte împreună cu o firmă din Norvegia, caz în care acordul de finanţare se încheie doar cu un partener, ceilalţi având obligaţia să participe activ. Până acum, peste 40 de companii norvegiene s-au arătat interesate să coopereze cu firme româneşti.

Proiectele pentru fondurile nerambursabile SEE vor fi depuse la ACIS, urmând a fi gestionate de Biroul pentru Mecanismul Financiar SEE de la Bruxelles, cele pentru Programul Norvegian vor merge direct la Innovation Norway, instituţia care gestio­nează fondurile din partea guvernului norvegian.

Detalii suplimentare la:

Ambasada Norvegiei la Bucureşti

Tel: 021.2122023 /028,  Fax: 021.2122038

E-mail: Bucharest@innovationnorway.no

Web: www.norwaygrants.org

 

-----sus-----

P

R

O

G

R

A

M

E

 

 D

 E

 

F

I

N

A

N

Ţ

A

R

 E 

 

Drumul de la Programele PHARE la Fondurile Structurale a mai parcurs o etapă prin finalizarea evaluării pentru încă două scheme din cadrul Programului PHARE 2005

 

Phare/2005/017 - 553.04.01 Schemă de Granturi destinată Sectorului Public pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Protecţiei Mediului

 

Obiective:

 

-       Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice şi a ONG - urilor de a contribui la protecţia mediului;

-       Elaborarea de studii, analize sau evaluări direct legate de proiecte care ar putea fi implementate cu finanţare din Instrumentele Structurale (începând din 2007), precum şi în cadrul programelor finanţate de alţi donori / Instituţii Finanţatoare Internaţionale.

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Nord-Est: 400.000 Euro

 

 Valoarea finanţării ne-rambursabile

- suma minimă: 10.000 Euro

- suma maximă: 75.000 Euro

 

Aplicanţi eligibili:

- autorităţi publice locale române din localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu  responsabilităţi în domeniul  „gestionării deşeurilor” sau al „gospodăririi apelor / apelor uzate” (ex. Consilii Locale, Consilii Judeţene)

 

Aplicanţii care vor semna contracte de finanţare până pe 30.11.2007

 

Nr. crt.

Numele aplicantului

Valoarea grant-ului

(Euro)

Titlul proiectului

1

Consiliul Local Bucecea

21.900,00

Studii pentru extindere reţele de canalizare (ape menajere şi pluviale) şi realizare staţie de epurare ape uzate

2

Consiliul Local Moineşti

44.000,00

Reabilitare reţele distribuţie apă potabilă SF, SI, ACB

3

Consiliul Local Flămânzi

21.000,00

Studii pentru implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi realizarea unei staţii de sortare şi transfer

4

Consiliul Local Fălticeni

40.320,00

Realizare studii pentru reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Fălticeni

5

Consiliul Local Perieni

27.000,00

Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale în comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, jud. Vaslui

6

Consiliul Local Dorohoi

72.086,84

Asigurarea cadrului general de intervenţie pentru gestionarea apelor uzate în municipiul Dorohoi

7

Consiliul Local Pochidia

27.000,00

Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale în comunele: Pochidia, Ciocani, Iveşti, Tutova, Coroieşti, Pogoneşti, jud. Vaslui

8

Consiliul Local Ivăneşti

27.000,00

Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale pe Valea Racovei în comunele: Ivăneşti, Laza, Poieneşti, Puşcaşi, Pungeşti, Gârceni, Dragomireşti, jud. Vaslui

9

Consiliul Local Gura Humorului

54.595,00

Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă potabilă, extindere reţele de canalizare menajeră şi pluvială, construcţie  staţie de epurare a apelor uzate în cartierul Voroneţ, oraş Gura Humorului

10

Consiliul Local Taşca

14.978,70

Regularizare torenţi în Comuna Taşca, destinată protecţiei împotriva inundaţiilor şi a daunelor pe care aceştia le pot produce

11

Consiliul Local Mănăstirea Caşin

11.700,00

Realizare studii pentru implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor în Comunele Mănăstirea Caşin şi Caşin

12

Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc

49.500,00

Staţie de transfer a deşeurilor în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

 

 

RO/2005/017 - 553.04.01.04.01 Schemă de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu

 

Obiective:

Acordarea de asistenţă financiară pentru a asigura sprijinirea dezvoltării activităţilor de investiţii la nivel regional de către autorităţile publice cu responsabilităţi în următoarele sectoare de mediu prioritare:

• Gestionarea deşeurilor

• Gospodărirea apelor şi a apelor uzate

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Nord-Est:  3.334.000 Euro

 

Valoarea finanţării ne-rambursabile:

 

• suma minimă: 300.000 Euro

• suma maximă: 1.000.000 Euro

 

 

Aplicanţi eligibili:

- autorităţi publice locale române reprezentând localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu responsabilităţi în domeniul „gestionarea deşeurilor” sau în domeniul „gospodărire ape / ape uzate” (ex. Consilii locale, Consilii judeţene)

 

Aplicanţii care vor semna contracte de finanţare pana pe 30.11.2007*

 

Nr. crt.

Numele aplicantului

Titlul proiectului

Valoarea grant-ului (Euro)

1

Consiliul Local Dimitrie Cantemir

Sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui - Staţie sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate

523.365,37

2

Consiliul Local Hârlău

Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona oraşului Hîrlău, jud. Iaşi

648.800,00

3

Consiliul Local Roznov

Construcţie staţie de transfer pentru deşeuri şi sistem de colectare selectivă în zona oraşului Roznov, jud. Neamţ

628.800,00

4

Consiliul Local Târgu Ocna

Reabilitare reţea alimentare cu apă potabilă în staţiunea turistică Târgu Ocna

765.799,94

5

Consiliul Local Vatra Dornei

Extindere şi modernizare reţele de apă uzată menajeră şi pluvială în staţiunea turistică Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE

725.272,26

 

* În funcţie de valoarea re-alocărilor financiare pe care MDLPL le va decide, vor putea fi finanţate şi unul sau mai multe proiecte propuse ca rezervă (sunt nouă proiecte propuse ca rezervă de Comitetul de evaluare)

 

-----sus-----

C

O

O

P

E

R

A

R

E

 

T

R

A

N

S

F

R

O

N

T

A

L

I

E

R

Ă

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru graniţa România-Ucraina

 

Activitatea BRCT Suceava

Lansări apeluri de finanţare în cadrul Programului de Vecinatate

 • 3 lansări de apeluri de finanţare pentru Phare de Cooperare Transfrontalieră 2004 şi 2005 şi o lansare de apel de finanţare Tacis de Cooperare Transfrontalieră 2004.

 • S-au organizat 35 de evenimente de promovare în cele 5 judeţe şi în zona eligibilă din Ucraina la care au participat peste 1500 de reprezentanţi ai administraţiei locale, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi mass media din zona eligibilă de graniţă.

 • 215 proiecte depuse în cadrul apelurilor Phare de Cooperare Transfrontalieră 2004 şi 2005 şi 8 proiecte depuse în cadrul apelului Tacis de Cooperare Transfrontalieră 2004.

Proiecte aflate in implementare

 • 107 de proiecte în implementare în cele 5 judeţe de pe graniţa România-Ucraina: Suceava, Botoşani, Satu Mare, Maramureş, Tulcea, până în august 2009 – 46 de proiecte Phare CBC 2004 si 63 de proiecte Phare CBC 2005. Valoarea totală a finanţării din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României pentru aceste proiecte este de aproape 16 milioane euro.

 • 2 proiecte în implementare pe partea ucraineană a graniţei România-Ucraina

 • 3 seminarii de instruire pentru beneficiarii Phare CBC 2004 si partial Phare CBC 2005. Temele acestor seminarii se referă la gestionarea contractelor de grant şi cuprind: proceduri de plată, achiziţii secundare, modalităţi de raportare şi monitorizare, reguli de vizibilitate, proceduri de modificare a contractului.

 

Evenimente

 • La 18 octombrie 2007 s-a lansat linia de finanţare Phare CBC 2006, suma globală indicativă rezervată pentru această solicitare de propuneri de proiecte este de 8.867.000 Euro (Phare şi co-finanţare de la bugetul de stat). Lansarea s-a făcut împreună cu linia de finanţare Tacis CBC din cadrul aceluiaşi program, suma rezervată acestei linii fiind de 4.750.000 Euro. Termenul limită de depunere pentru ambele linii de finanţare este 18 ianuarie 2008, ora 16.00. Zona eligibilă cuprinsă în cadrul cooperării transfrontaliere se constituie din judetele Suceava, Botoşani, Satu Mare, Maramureş şi Tulcea, iar în Ucraina, raioanele Cernăuţi, Odessa, Zakarpatska, Ivano-Frankivska.

 • În cadrul campaniei de promovare, în prima săptămână a lunii decembrie, se va organiza un eveniment de parteneriat comun româno-ucrainean adresat potenţialilor aplicanţi din România şi Ucraina care doresc să depună proiecte pentru acest apel de proiecte şi care doresc să îşi găsească un partener de partea cealalta a graniţei. Menţionăm ca în cadrul proiectelor de cooperare transfrontalieră parteneriatul cu o organizaţie/instituţie de partea cealaltă a frontierei este obligatoriu.

 • În perioada următoare se vor organiza doua seminarii – unul dedicat beneficiarilor Phare CBC 2005 care au fost selectaţi ca urmare a celui de-al doilea apel de finanţare şi unul dedicat beneficiarilor Phare CBC 2005 care deruleaza deja proiecte „people to people”.

 

Date de contact

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru graniţa România-Ucraina

www.brctsuceava.ro

Strada Mihai Eminescu, numărul 8

Cod poştal 720183, Suceava

Judeţul Suceava – România

tel/fax: +40 230 530049;  +40 230 530055.

email: office@brctsuceava.ro

 

-----sus-----

 

Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

 

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre .

Potrivit prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli şi / sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea  fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă:

www.antifrauda.gov.ro

antifraud@gov.ro

tel. 021/3181185

fax: 021/3121005

 

“Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF din cadrul Guvernului României, efectuează, pe bază de autonomie operaţională, investigaţii privind nereguli şi / sau posibile fraude în legătură cu fondurile comunitare.”

 

-----sus-----

P

L

A

N

I

F

I

C

A

R

E

 

R

E

G

I

O

N

A

L

Ă

 

Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est 2008-2013

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a demarat activitatea de elaborare a Planului Regional de Acţiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2008-2013, al cărui obiectiv general îl constituie dezvoltarea sectorului turistic din Regiunea Nord-Est prin valorificarea patrimoniului natural şi antropic, creşterea calităţii produselor şi serviciilor furnizate şi stimularea fructificării oportunităţilor de finanţare disponibile.

 

Acest document de planificare va fi elaborat în parteneriat, cu sprijinul membrilor Grupului Regional pentru Dezvoltarea Turismului. De asemenea, PRAT Nord-Est va fi supus consultării membrilor Grupurilor de Lucru Judeţene şi va fi înaintat spre analiză şi aprobare către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

 

Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est va avea rolul de a sprijini şi orienta Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord-Est în îndeplinirea funcţiilor de evaluare strategică şi corelare.

 

Elaborarea PRAT Nord-Est reprezintă o etapă importantă în încercarea de a stabili modalităţile prin care turismul ar putea deveni un domeniu de activitate economică important pentru Regiunea Nord-Est, prin dezvoltarea căruia se poate ajunge la crearea de noi locuri de muncă, protejarea celor existente, la îmbunătăţirea performanţelor economice ale zonei şi la crearea unei imagini distincte ca regiune turistică. 

 

În vederea fundamentării direcţiilor strategice de dezvoltare a turismului, activitatea de elaborare a PRAT Nord-Est a debutat cu inventarierea patrimoniului turistic al regiunii, a formelor de turism specifice, analiza situaţiei forţei de muncă şi a activităţii de marketing regional.

 

  

 

Prin factorii de relief şi de mediu, prin diversitatea şi frumuseţea peisajului, dar şi graţie patrimoniului cultural, Regiunea Nord-Est deţine un potenţial deosebit de valorificare a ofertei specifice turismului montan, cultural, rural, balnear, ecumenic. Astfel, abordarea regională permite şi stimulează îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea de circuite turistice tematice (circuitul mănăstirilor, al zonelor etno-folclorice, al staţiunilor montane sau balneoclimaterice, al parcurilor naturale etc.) care au impact la nivelul mai multor judeţe.

 

Analiza patrimoniului turistic şi a formelor de turism specifice Regiunii Nord-Est a făcut obiectul primei întâlniri a Grupului Regional pentru Dezvoltarea Turismului din data de 30 august 2007, următoarea şedinţă fiind dedicată analizei punctelor tari şi slabe a turismului în Regiunea Nord-Est, a oportunităţilor şi ameninţărilor care pot afecta dezvoltarea acestui sector.

 

În primul trimestru al anului 2008 vor fi stabilite într-un larg cadru partenerial (prin consultarea atât a membrilor Grupului Regional pentru Dezvoltarea Turismului cât şi a Grupurilor de Lucru Judeţene) direcţiile strategice de dezvoltare a turismului şi portofoliul de proiecte prioritare.

 

PRAT Nord-Est va prezenta în detaliu situaţia existentă, va oferi o perspectivă realistă asupra oportunităţilor turistice în Regiune şi a direcţiilor strategice de dezvoltare, contribuind la iniţierea de proiecte de dezvoltare turistică prin care se va asigura absorbţia fondurilor europene dedicate acestui sector.

-----sus-----

Colectivul de redacţie  

 

Gabriela Macoveiu

Elena Pascanu

Cornel Chifu

Alina Capitanu

Sebastian Cuptor

Sorin Grigorescu

Cristina Ferman

Liliana Baicu

Gabriela Bobeanu

Ovidiu Savu

Catalin Amarinei

Laura Constantin

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod 610125

Piatra-Neamt, judetul Neamt

Telefon: 0233 218071; Fax: 0233 218072

adrnordest@adrnordest.ro; www.adrnordest.ro

 

 

-----sus-----

 

 

 

 

 

 

 

+