ACHIZIȚII PUBLICE

Invitație de participare cu oferta în vederea achiziției de servicii de curierat intern și extern

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatră Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, inițiază procedura proprie având că scop încheierea unui contract de servicii de curierat intern (Lot 1) și a unui contract de servicii de curierat extern (Lot 2), cu durata de 12 luni de la dată semnării de către ambele părți.

2. Dată și ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.02.2021, ora 23:59;

3. Limba ofertei: Limba română;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro . De pe aceeași adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare, comunicările privind rezultatul achiziției.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
– dată de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, ora 10:00;
– dată estimată de evaluare a ofertelor (după solicitare clarificări și primire răspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, după caz): 18.02.2021.
– dată estimată de semnare a contractului: 19.02.2021.

6. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențînă oferta valabilă – până la încheierea contractului.

7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor caietului de sarcini.

8. Valoarea estimată a achiziției publice/sursă de finanțare: 15.418,00 lei fără TVA/surse proprii, din care 6.918,00 lei fără TVA -Lot 1 și 8.500,00 lei fără TVA -Lot 2

9. Nu se acceptă oferte alternative.

10. Se poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi.

Mod de prezentare a ofertei:

– Ofertantul va transmite obligatoriu modelul sau de contract. Din modelul de contract trebuie să rezulte îndeplinirea cel puțîn a cerințelor tehnice minime solicitate la nivelul caietului de sarcini.
– Ofertantul va transmite Formularul de oferta completat conform solicitării, însoțit obligatoriu de lista să completă de prețuri, în lei fără TVA, pentru toate tipurile de servicii de curierat prestate.

Caiet de sarcini