anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de organizare eveniment „Rubik Hub Community & Demo Day”, 26 mai 2023, Iasi

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „Servicii de organizare eveniment „Rubik Hub Community & Demo Day” in data de 26 mai 2023, Sala de conferinte a Casei Muzeelor, Muzeul National al Literaturii Romane, Iasi”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „ Servicii de organizare eveniment „Rubik Hub Community & Demo Day” in data de 26 mai 2023, Sala de conferinte a Casei Muzeelor, Muzeul National al Literaturii Romane, Iasi”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului „Rubik Hub Community & Demo Day” in data de 26 mai 2023, Sala de conferinte a Casei Muzeelor, Muzeul National al Literaturii Romane, Iasi:
– Servicii de cazare in perioada 25-27 mai 2023;
– Servicii de catering (2 pauze de cafea, 1 masa pranz, 1 cina) in data de 26.05.2023;
– Servicii foto-video in data de 26.05.2023;
– Livrare de materiale pentru eveniment
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 18.05.2023, ora 09:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 18.05.2023, ora 10.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 18.05.2023 – 19.05.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 22.05.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 17.06.2023;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 15.400,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente etc.);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

1_1
NOUTĂȚI SLIDER

Digital Innovation Zone oferă exemple de bună practică pentru alte EDIH-uri din Europa

Pe 4 mai 2023, Platforma Policy Learning Platform, parte a programului Interreg EUROPE, a organizat o discuție online pe tema provocărilor strategice și operaționale ale noilor centre europene de inovare digitală (EDIHs) la care au participat reprezentanți ai EDIH-urilor din peste 10 țări din Europa.

Interesul pentru acest subiect a fost stârnit după o sesiune de matchmaking care a avut loc în noiembrie 2022 despre cum să integrăm un nou EDIH în ecosistemele regionale. Discuția a arătat clar că actuala configurație strategică și operațională a EDIH-urilor nou selectate aduce provocări similare în toată Europa.


La această dezbatere, colega nostră Lidia Bețoaea, Șef Birou One Stop Shop in cadrul ADR Nord-Est și Innovation Ecosystem Lider in cadrul Digital Innovation Zone, a fost invitată să prezinte exemple de activități cu impact in ecosistemul de inovare și digitalizare din regiune, desfășurate de singurul EDIH din Regiunea Nord-Est a României.

Deși este un hub înființat cu 3 ani in urmă, povestea DIZ a reușit să impresioneze audiența prin efortul depus de membrii săi de-a lungul anilor și rezultatele obținute pâna acum. Prezentarea ei a stârnit interesul in special datorită celor două instrumente digitale dezvoltate de Digital Innovation Zone pentru susținerea procesului de transformare digitală a regiunii.

Instrument dedicat companiilor care au nevoie de digitalizare

Unul dintre ele este un instrument online de măsurare a gradului de maturitate digitală al companiilor, 100% gratuit, accesibil de pe orice dispozitiv electronic (telefon, tableta, laptop sau desktop) și care oferă un scor al nivelului de digitalizare, in timp real, precum și un grafic comparativ privind nivelul de digitalizare al companiilor din industria vizată.

Acest instrument intitulat Digital Evaluator Tool este gândit ca un Entry Point (Punct de Intrare) pentru companiile care vor să acceseze procesul de transformare digitală oferit de DIZ.

Astfel, dacă reprezinți o companie care vrea să se digitalizeze într-un mod organizat, sustenabil și coerent, te invităm să folosești instrumentul dezvoltat de noi, împreună cu alte persoane cheie din companie, pentru a vedea care e nivelul de maturitate digitală al companiei tale. Apoi vei fi contactat de un expert al hub-ului pentru a construi împreună o strategie pornind de la nevoile identificate in evaluare.

Evaluează gratuit: DET

Instrument dedicat furnizorilor de soluții suport pentru digitalizare

Cel de-al doilea instrument este un catalog dedicat furnizorilor de soluții suport pentru digitalizarea companiilor și instituțiilor publice din regiune.

Acest catalog constituie un instrument foarte important care va pune pe hartă furnizorii de soluții suport în procesul de transformare digitală. Adică, dorim să promovam toți acei actori de pe piață, care ajută sau pot ajuta alte IMM-uri sau instituții publice în procesul de transformare digitală. 

In final, este un instrument de matchmaking intre cerere și ofertă care se bazează pe principiul non concurenței și colaborării dintre actorii cheie ai ecosistemului de inovare și digitalizare. Scopul nostru este de a construi un ecosistem puternic, in care actorii cheie să colaboreze între ei pentru valorificarea tuturor oportunităților de dezvoltare existente.

Astfel, te invităm să te promovezi în catalogul furnizorilor de soluții suport dacă reprezinți o companie care deține sau dezvoltă soluții suport în digitalizarea diferitor procese dintr-o organizație (CDI, producție, logistică, achiziții, etc), sau oferă servicii complementare (acces la finanțare, mentoring, competențe digitale, evaluare, consultanță, etc). 

Înscrierea se poate face completând chestionarul din acest link: https://form.typeform.com/to/cPFLWMiz.

Mai multe detalii: https://digital-innovation.zone/catalog-furnizori/

Despre Digital Innovation Zone

În anul 2019, la inițiativa ADR Nord-Est și cu ajutorul unui grup de stakeholderi dornici să contribuie la dezvoltarea regiunii, am pus bazele primului HUB Digital din regiunea Nord-Est a României: Digital Innovation Zone (DIZ). 

Astăzi, suntem singurul hub de inovare digitală din regiune, susținut de Comisia Europeană, prin programul Digital Europe și timp de 3 ani am dezvoltat acest concept pe bază de pasiune și voluntariat.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de catering si restaurant pentru organizare eveniment „Reuniunea Consortiului ERBSN in perioada 7-8 iunie 2023”

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de catering si restaurant pentru organizare eveniment „Reuniunea Consortiului ERBSN in perioada 7-8 iunie 2023”, cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering, 55310000-6 Servicii de restaurant cu ospatari

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica Servicii de catering si restaurant pentru organizare eveniment „Reuniunea Consortiului ERBSN in perioada 7-8 iunie 2023”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering la locul desfasurarii intalnirii:
-Servicii catering pentru 3 (trei) pauze de cafea in 07.06.2023 si 08.06.2023 pentru un numar minim de 20 persoane – maxim 22 de persoane;
-Servicii de catering pentru 2(doua) mese de pranz in 07.06.2023 si 08.06.2023, pentru un numar minim de 20 persoane – maxim 22 de persoane,
-Servicii de restaurant pentru 1 cina de lucru, in 07.06.2023 pentru un numar minim de 20 persoane – maxim 22 de persoane.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.05.2023, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 12.05.2023, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 15.05.2023 – 18.05.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 20.05.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 7.700,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: proiect ERBSN.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

1
NOUTĂȚI Reporter Regio SLIDER

Afacere pe două roți, accelerată cu viteza REGIO

Reporter REGIO: episodul 14

Afacere pe două roți, accelerată cu viteza REGIO

Povești de succes, posibile cu sprijinul Regio Nord-Est 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                              

 

Ideea business-ului a încolțit prin facultate, undeva în 2007, când antreprenoriatul părea atrăgător din postura de student, iar nevoia de bani era acolo. Pasionat de tot ce înseamnă două roți, Ovidiu Teofănescu a căutat să îmbine pasiunea cu antreprenoriatul și să facă ceva diferit și nou pe piață. Este din Piatra Neamț, a terminat Facultatea de Turism în București și vinde în toată lumea, prin BizzOnWheels.com, soluții de mobilitate pe două roți: biciclete cu rol comercial și remorci publicitare, în toată lumea. Producția acestora se face în Neamț, cu materiale românești, iar finanțarea obținută prin POR 2014-2020 a ajutat afacerea să își crească capacitatea de producție cu 500% datorită utilajului achiziționat.

O nișă neexploatată în România

Fiind în căutare de idei de afaceri, a găsit pe internet, undeva în Belgia, niște biciclete publicitare cu patru roți. Atunci a realizat că o bicicletă poate să îndeplinească și sarcini comerciale, nu doar recreative. A creat un prototip de bicicletă cu un panou publicitar atașat și a înființat o agenție de promovare cu scopul de a vinde ideea de publicitate mobilă. „Agenția nu a avut succes pentru că nu am insistat prea mult pe ea, era greu de împărțit și școala și distracția și businessul, la vârsta aceea. Dar ideea a rămas în mintea mea și a lucrat continuu ca o provocare. Pentru că întotdeauna mi-au plăcut bicicletele, motocicletele și sunt pasionat de tot ce înseamnă două roți, la sfârșitul facultății am decis să merg mai departe și să pun în practică ideea. La acel moment, nu am găsit un corespondent în piață, cineva care să facă asta”, povestește Ovidiu.

Carturi pentru vânzări ambulante

În 2011, a concretizat ideea în produs prin remorca publicitară bici sau AdBicy. Era publicitate mobilă cu niște remorci utilitare de biciclete. A promovat-o și, încet încet, a început să încaseze și bani. Din acel moment, a reinvestit toți banii și cu profitul ce venea din vânzări, a început să dezvolte conceptul. „Misiunea noastră este de a ajuta companiile si micii antreprenori. Inițial, am crezut că publicul țintă sunt tinerii antreprenori care încep mici afaceri, dar acum vindem companiilor mari, resorturilor. În general, ajutăm companiile să ajungă acolo unde au nevoie clienții lor de ele și nu au posibilitatea să ajungă altfel. Poți exploata orice spațiu mic, de exemplu într-un parc, acolo unde sunt oameni și ar avea nevoie de o înghețată, de o cafea, se poate desfășura activitatea în doar doi metri pătrați. Carturile comerciale sunt folosite în spații unde nu poți face un punct de vânzare fix, dar nici nu poți intra cu o mașină. Bicicleta creează o nouă oportunitate. Așa a luat naștere ideea magazinului mobil pe bicicletă, niște carturi mobile tractabile cu bicicleta care pot fi folosite în două feluri, să le împingi sau să le tragi”. Bizz on Wheels produce, în esență, carturi utilitare de bicicletă. Cu acestea se pot desfășura activități comerciale de vânzări ambulante de înghețată, cafea, grătar, hot-dog, street food. Aceste carturi, în funcție de echipament, pot fi alimentate cu gaz sau electric, iar unele dintre ele sunt complet independente energetic. Sustenabilitatea este sporită de panourile solare și kiturile de sisteme electrice cu care sunt dotate. „Acesta este modul în care înțelegem să contribuim la binele și conservarea planetei noastre”, spune Ovidiu.

       

Comerțul stradal, un super business în străinătate

Vânzările se duc 99% în export, cu preponderență în SUA, dar și în alte 80 de țări din toată lumea. În străinătate, acest gen de comerț stradal este foarte bine dezvoltat, cu spații alocate special, cu autorizații anuale. În România, Bizz On Wheels vinde foarte puține biciclete și nu pentru că nu ar fi cerere, ci pentru că autorizațiile sunt foarte greu de obținut. Legislația nu este foarte bine pusă la punct pe acest segment, încă, dar se pot obține autorizații pentru acest tip de comerț în cadrul unor evenimente, festivaluri sau târguri care au luat amploare în ultimii ani. „De când am început noi și până acum, lucrurile s-au mai schimbat, am început să vindem și în România, dar puțin, să zic 1%. În străinătate, lucrurile stau altfel. În New York este un super business, ei nu au eliminat micii comercianți stradali. O autorizație în Central Park poate ajunge la 400 mii de dolari pe an, ceea ce înseamnă că există profit. La noi, există doar piața de evenimente unde se poate face acest gen de business, piață care s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult”.

Tehnologie laser prin REGIO

Ovidiu povestește că acest business s-a dezvoltat foarte greu. De la primul produs la conceputul Bizz on Wheels care include o gamă complexă, a durat foarte mult.E foarte greu să faci și producție și vânzare. Sunt două activități complet diferite. Producția consumă foarte multe resurse. Noi facem ceva pentru o nișă foarte mică, nu am ajuns la volume. O tonetă, o remorcă publicitară nu este pentru oricine. Piața e mică, crește, dar lent. Ne promovăm la târgurile internaționale, dar cel mai mult în online. Noi suntem un business care nu ar fi putut exista fără internet. Am încercat să îl fac să crească, dar îmi dau seama că dacă s-ar fi întâmplat asta, nu aș fi avut capacitatea să le produc”.

Prin 2019, pe când se afla la un târg de biciclete, a intrat în contact cu o firmă de consultanță din București care i-a prezentat avantajul fondurilor europene și cum l-ar putea ajuta în producție. I s-a părut o joacă, nu a crezut nicio secundă că ar avea vreo șansă să ia bani europeni, dar proiectul a fost acceptat la finanțare și din acel moment joaca s-a transformat în ceva serios. „Mașina de debitat cu laser ne-a ajutat să trecem de la producția artizanală la producția de serie. Ne permite să scalăm, să producem efectiv un număr mai mare, mai repede și la o calitate mult mai bună. Este precizie micronică. Pentru produse de masă și de serie este obligatoriu să folosești utilaje performante. Aici ne-au ajutat enorm fondurile. Utilajul acesta ne-a ajutat să standardizăm. Creșterea cifrei de afaceri a fost lentă și datorită modelului de business inițial, axat pe comenzi personalizate, realizate manual. Timpul mare de producție și un pret cât mai mic dorit de client fiind o balanță imposibil de obținut în sistem „artizanal”. Acest utilaj ne permite să producem în serie, produse standardizate, cu o calitate superioară la un cost minim. La un moment dat, aveam vreo 25 de oameni angajați cu o cifră de afaceri destul de mică. Nu era bine”. Utilajul a schimbat perspectiva de viitor pentru producție, a standardizat produsele, iar acum se fac multifuncționale, adaptabile. Acum, clientul își poate dota singur cartul, după nevoi, în funcție de tipul de comerț pe care îl desfășoară. În acest fel, timpul de producție a scăzut foarte mult, iar capacitatea a crescut de 5 ori pe un schimb, cu aceiași oameni.

„Acum ne permitem să dublăm cifra de afaceri lejer cu utilajul ăsta”

Business-ul Bizz on Wheels are o creștere de cifră de afaceri de 30% în mod natural, în fiecare an, de la înființarea firmei, dar acum, cu tehnologia pe care o deține, Ovidiu estimează că va fi mult mai mare. „Capacitatea de producție a crescut cu 500% și trebuie să o fructificăm. Accentul se va muta pe vânzări acum. Cu echipamentul luat prin fonduri ne-am rezolvat cea mai mare problemă: producția. Ca să scalăm, am fi avut nevoie de mai mulți oameni.  Acum, oamenii fac doar partea de asamblare și manipulare, iar producția este realizată de operatori CNC pe utilaje de ultimă generație”, spune Ovidiu Teofănescu. Tot el afirmă că obiectivul afacerii nu a fost partea financiară. El se consideră atașat de produse și de partea creativă. „Bizz on Wheels este o chestie vie. Eu o privesc în continuare ca pe o manifestare a mea. Eu m-am hrănit cu partea creativă și m-am atașat emoțional de produse pentru că producția îți oferă avantajul de a fi unic. Doar că atunci când vorbim de afaceri, magia antreprenoriatului trebuie să se materializeze și în bani. Toți banii care au venit în business, i-am reinvestit tot în business. Iar noi, acum, ne permitem să dublăm cifra de afaceri lejer cu utilajul ăsta. Am început chiar foarte bine anul pe partea de vânzări. Se simte. Fondurile europene m-au ajutat să avansez minim 5 ani în evoluția firmei”.

Reporter REGIO este o inițiativă ADR Nord-Est, care are în prim-plan promovarea proiectelor de succes ale beneficiarilor noștri, proiecte care au reușit să iasă în evidență aducând plus valoare și impact în comunitate. Într-o perioadă în care predomină știrile negative, vă propunem spre lectură povești frumoase, dar adevărate, menite să întărească credința că „se poate”! Fii parte din poveste!

Ești beneficiar Regio? Lasă-ne să-ți spunem povestea.

Contactează-ne pentru detalii la info@adrnordest.ro

342205544_5879486068840352_3673964539488532134_n
NOUTĂȚI

Instruire și consultanță specializată pentru IMM-uri din turism în cadrul programului de sprijin TRACE

Noul program european TRACE a lansat un apel deschis de sprijin pentru IMM-uri din sectoarele turism și cultură pentru a beneficia de instruire și consultanță specializată pentru dezvoltarea strategiilor circulare de afaceri și acces la certificare de mediu.

100 de IMM-uri din 5 țări europene (Italia, Belgia, Spania, România, Cipru) vor avea acces la un program complet de formare în valoare de 4.000€ și vor primi un Grant de până la 7.200€ pentru sprijin și consultanță specializată, vizite de studiu și certificare.

IMM-urile din turism și cultură din toate țările UE vor avea acces la instruire la nivel înalt printr-o serie de webinarii oferite de partenerii specializați din cadrul consorțiului de proiect TRACE.
Aplică ACUM și devino următorul promotor al turismului circular și cultural în UE!
https://www.ispc.cnr.it/en/2023/02/21/trace/

Apelul este deschis în perioada 30 martie 2023 – 30 iunie 2023, ora 17:00 CET

Solicitanți eligibili: IMM din sectorul turism, preferabil din următoarele categorii

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5610 – Restaurante
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
771 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
De asemenea, sunt eligibile și IMM din sectorul cultural (arte, divertisment, recreere), dacă pot demonstra că activitatea lor are legătură cu sectorul turismului.

Pentru mai multe informații, accesați www.ispc.cnr.it/en
– Facebook https://www.facebook.com/TRACEsupportprogramme
– Instagram https://www.instagram.com/tracesupportprogramme/
– LinkedIn https://www.linkedin.com/…/trace-support-programme-for…/

Contact ADR Nord-Est: email: formare.crs@adrnordest.ro; Tel. 0233 211 510.

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [mai 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 16.05.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, (cu excepția postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles), pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională în activități de promovare locații (green și brownfield) pentru atragerea unor investitori internaționali sau experiență similară în promovare teritorială;
 • experiență continuă, de minim 3 ani, în activități de atragere a investitorilor internaționali sau promovare teritorială într-o organizație matură;
 • experiență în gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali;
 • experiență în organizarea participării la evenimente de nivel internațional (congrese, târguri, expoziții mondiale, forumuri de afaceri);
 • înțelegerea avansată a atuurilor și dezvantajelor Regiunii Nord-Est, cunoștințe de bază cu privire la asistența tehnică și legală necesare unei companii care se relochează, cunoștințe de bază cu privire la politica ajutoarelor de stat;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (capacitate analitică, elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, capacitate de negociere);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant și de a se autodepăși);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse;

      Principalele atribuții ale postului:

 • identificare, caracterizare și promovare locații cu potențial de atragere a unor investitori internaționali
 • gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali
 • dezvoltare, întreținere și actualizare instrumente de comunicare dedicate
 • planificare și organizare în teritoriu de misiuni exploratorii pentru investitori
 • participare la evenimente de profil
 • furnizare servicii suport pentru investitori în etapa de localizare
 • stabilire contacte cu factorii decidenți și părți interesate din România și Regiunea Nord-Est în domeniul atragerii investitorilor internaționali
 • susținere participare delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție și/sau stakeholderii locali, în vederea creșterii vizibilității și transformării participărilor europene în resurse financiare și non financiare atrase în regiune

Obs. Candidatul trebuie să aibă reședința în Bruxelles, întrucât concursul pentru acest post si ulterior activitatea profesională aferentă acestuia se va desfășura la sediul Agenției din Bruxelles.

2)   1 post de Consilier Director General

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 2 ani în activități similare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competențe de lucru în PowerPoint);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze (abilități ridicate de traducere/interpretare simultană, în timp real);
 • persoană flexibilă, cu abilități ridicate de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric;
 • constituie avantaj experiență profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • constituie avantaj cunoașterea unei a doua limbi străine de circulație internațională: franceză sau germană.

  Principalele atribuții ale postului:

 • participă la analiza și sinteza documentelor, regulamentelor, strategiilor, ghidurilor, procedurilor și oricărui alt tip de documente necesare implementării în bune condiții a activităților directorului general, precum și formularea de opinii și recomandări asupra acestora;
 • contribuie la realizarea agendei de întâlniri/ședințe/evenimente a directorului general;
 • participă la toate evenimentele/întâlnirile de lucru/ședințele directorului general, realizând in acest sens minute ale întâlnirilor, sinteze, rapoarte, prezentări;
 • stabilește contacte de colaborare, comunică în interiorul si exteriorul organizației cu toți partenerii care derulează/pot derula activități aflate in relație cu agenda directorului general;
 • participă alături de directorul general la deplasări/delegații în interes de serviciu în țară și în străinătate;
 • realizează traduceri/interpretări în timp real în cadrul întâlnirilor la care participă;
 • derulează activități de corespondență necesară cu partenerii interni și externi ai Agenției, in funcție de solicitările directorului general.

  3)    1 post în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani într-unul din domeniile: dezvoltare regională, dezvoltare durabilă, turism, educația adulților/formare profesională a adulților sau similar/conex cu acestea; 
 • experiența profesională relevantă în elaborarea și/sau implementarea proiectelor cu finanțare europeană (minim 1 proiect scris și/sau implementat);
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană;
 • constituie avantaj studii/formări profesionale derulate în domeniul managementului de proiect;
 • abilități bune de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentări, comunicate de presă, etc);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații si domenii de activitate.

Principalele atribuții ale postului:

 • identifică oportunitățile existente în programele promovate de instituțiile finanțatoare, contracte de asistență tehnică și formulează propuneri pentru accesarea acestora;
 • asigură redactarea propunerilor de proiecte regionale în echipa de lucru nominalizată de către Directorul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • îndeplinește atribuții legate de managementul tehnic și financiar pentru proiectele internaționale/externe în care este implicat Centrul Regional de Studii Nord-Est;
 • participă la implementarea proiectelor regionale, de asistență tehnică sau construcție instituțională;
 • participă la organizarea, implementarea, raportarea și promovarea activităților aferente Centrului Europe Direct Nord-Est;
 • asigură suportul logistic necesar organizării și susținerii programelor de formare profesională susținute în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • implementează activități de promovare a programelor de formare profesională organizate de Centrul Regional de Studii Nord-Est și a activităților organizate de Centrul Europe Direct Nord-Est;

  4)   1 post de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:
Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • închiderea dosarului de achiziție publică si arhivarea acestuia.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 10.05.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 10.05.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

 Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include şi întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura in data de 16.05.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Pentru persoanele care vor candida pentru postul de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles, probele concursului se vor desfășura la Sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, Avenue Louise 54, etajul 3, Cod Poștal: 1050.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

slider-P4
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 4 “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”- apelul pentru Municipii reședință de județ

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 lansează astăzi, 12 aprilie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 4 “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”- apelul pentru Municipii reședință de județ.

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Prin intermediul acestuia sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc creșterea distribuției modale către transportul public în comun nepoluant și mijloacele alternative de transport (mersul pe jos, cu bicicleta) la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al zonelor urbane funcţionale/ zonelor metropolitane (Z.U.F /Z.M.) din care acestea fac parte și care conduc în mod nemijlocit la scăderea emisiilor de carbon.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează:

 • Investiții destinate implementării mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului public in comun nepoluant
 • Investiții destinate implementării mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri alternative de transport nepoluant

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ
 • Parteneriate dintre municipiul reședință de județ cu judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M) / asociații de dezvoltare intercomunitară

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 161,67 milioane euro, din care 137,42 mil euro din FEDR și 24,33 mil euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața de aici care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 11 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 2 mai 2023.

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.

Documente suport
 Ghidul Solicitantului de finanțare – Prioritatea 4 “Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”- apelul pentru Municipii reședință de județ
Link interfață trimitere observații și/sau propuneri

catalog_33
NOUTĂȚI

Catalogul surselor de finanțare – aprilie 2023

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG și societăți comerciale.

Catalog surse de finanțare – aprilie 2023

2023_04_03_Vizita Iasi_0698
NOUTĂȚI SLIDER

Vizita comisarilor europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit, în Regiunea Nord-Est cu ocazia lansării programelor naționale aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

Se întâmplă foarte rar ca doi comisari să viziteze, în același timp, o regiune, dar iată că la începutul acestei săptămâni, pe 3 și 4 aprilie 2023, Regiunea Nord-Est a fost onorată cu prezența comisarului european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira și a comisarului european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit.

     

Au fost două zile intense în care comisarii Schmit și Ferreira, împreună cu echipele lor, au cunoscut Regiunea Nord-Est cu problemele ei, cu oportunitățile și potențialul ei, cu oamenii de aici și spiritul lor european.

       

Luni, în prima zi, a avut loc evenimentul de lansare a Politicii de Coeziune 2021-2027 la Palatul Culturii, într-un cadru festiv, în prezența domnilor miniștri Marcel Boloș și Marius Budăi, a dlui Vasile Asandei – Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și a domnilor Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași și Costel Alexe- președintele Consiliului Județean Iași. La eveniment au participat peste 200 de reprezentați ai autorităților central guvernamentale, actori publici locali, reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri regional, precum și societatea civilă.

În partea a doua a evenimentului a avut loc un dialog cu cetățenii, intitulat „Viitorul politicii de coeziune în regiunea de Nord-Est”, moderat de colegul nostru, Vlad Gliga, CEO Rubik Hub și Director Direcția Dezvoltare Afaceri din cadrul ADR Nord-Est. Această dezbatere a evidențiat o gândire europeană orientată spre evoluție și preocupări de interes din partea celor prezenți.

În cea de-a doua zi, comisarii au efectuat vizite la proiecte din Regiunea Nord-Est, realizate cu finanțare europeană, atât din zona publică cât și privată:

Vaslui

 • Spitalul Județean de Urgență Vaslui, unde au fost întâmpinați de o echipă desăvârșită de cadre medicale, oameni din linia întâi care luptă mereu pentru mai bine. Spitalul a beneficiat de o finanțare prin POR 2014-2020 de 10 milioane de lei.
 • Creșa 13 Decembrie, un proiect finalizat recent, ce va fi dat în folosință la finalul lunii aprilie 2023 și care va schimba, cu siguranță, dinamica comunității de familii tinere, cu copii mici, proiect finanțat cu 2,5 milioane lei din POR.
 • Tot în judeţul Vaslui a fost vizitată şi fabrica de preparate din carne de pui „Safir”, afacere locală care, în cei 30 de ani de activitate, s-a dezvoltat şi s-a extins prin investiţii şi prin accesarea fondurilor europene, creând peste 700 de locuri de muncă în comunitate.

Iași

 • Elisa Ferreira a vizitat Centrul pentru refugiați ucraineni de la Nicolina, un accelerator de integrare a refugiaților din România, iar dl comisar Schmit a vizitat Fundația Alături de voi România, un promotor al economiei sociale a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.
 • La Centrul de simulare „Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, oficialii europeni au văzut și experimentat ceea ce studenții, rezidenții, specialiștii, cercetătorii științifici și asistenții medicali au ocazia să facă zilnic: dobândirea și exersarea de aptitudini tehnice medicale, clinice sau chirurgicale, într-un mediu realist, astfel încât să capete încrederea în sine și în acțiunile sale.
 • Deși nu era prevăzută în program, comisarii au realizat o vizită scurtă și la Catedrala Mitropolitană din Iași ‚Sfânta Parascheva’ și Muzeul Mitropolitan, unde gazdă a fost chiar Înalt Preasfinția Sa Teofan – Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
 • Ultima vizită, înainte de plecarea spre Bruxelles, a fost la proiectul transfrontalier SMURD, un centru de formare comun cu Republica Moldova pentru intervenții în situații de urgență. Aici, au fost întâmpinați și ghidați printre exercițiile demonstrative de dl Raed Arafat – Secretar de Stat în cadrul Ministerului de Afaceri Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Ne-am cunoscut personal, am discutat și analizat realitățile din teren, precum și modul în care vedem viitorul nostru european atât din perspectiva Comisiei Europene, cât și din cea a cetățenilor europeni din Iași și Vaslui. Este important să înțelegem corect realitățile, beneficiile și oportunitățile, dar și riscurile care ne pândesc. Personal m-am bucurat mult să văd că împărtășim valori comune, că avem practic aceeași înțelegere a ceea ce contează cu adevărat pentru noi toți. Nu este întâmplător că programele naționale din Politica de Coeziune au fost lansate la Iași. Guvernul României și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ne semnalează în acest fel că se vor concentra mai mult acolo unde nevoile sunt mai mari.

Mulțumesc în mod deosebit domnilor comisari Elisa Ferreira și Nicolas Schmit, echipelor lor și domnului ministru Marcel Bolos pentru că au ales Regiunea Nord-Est. Mulțumesc, de asemenea, pentru tot efortul și implicarea Consiliului Județean Iași și dlui Costel Alexe, precum și Primăriei Municipiului Iași și dlui Primar Mihai Chirica.”, a declarat dl Vasile Asandei – Director General ADR Nord-Est.

Vizita în imagini o puteți descoperi vizualizând album foto de aici.   

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de catering pentru sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, 25 aprilie 2023, Piatra Neamt

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de catering pentru sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, ce va avea loc in data de 25 aprilie 2023, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering pentru sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, ce va avea loc in data de 25 aprilie 2023, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”:
– Servicii de catering (welcome coffee) pentru data de 25 aprilie 2023;
– Servicii de catering (pranz) pentru data de 25 aprilie 2023;
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.04.2023, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 10.04.2023, ora 12:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 10-11.04.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 12.04.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 7.065,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Proiect de asistenta tehnica finantat in cadrul Axei 12 Asistenta Tehnica POR 2014 – 2020 “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020 – 2021”.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-urile https://inforegionordest.ro/ si https://www.adrnordest.ro/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii