#!30Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300p5130#30Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300p-2+03:003030+03:00x30 28pm30pm-30Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300p2+03:003030+03:00x302021Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300442446pmMonday=110#!30Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300p+03:006#28 June 2021#!30Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300p5130#/30Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300p-2+03:003030+03:00x30#!30Mon, 28 Jun 2021 14:44:51 +0300p+03:006#

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021, respectiv: servicii de aranjare/amenajare sala de sedinta, distributie materiale, furnizare, instalare si ajustare echipamente pentru proiectii in sala de sedinte, aranjare/amenajare spatiu de servit masa, servicii de masa pranz si pauza de cafea, in perioada desfasurarii evenimentului din data de 07.07.2021, pentru un numar minim de 30 persoane – numar maxim 45 persoane.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 05.07.2021, ora 11:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 11:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 05.07.2021, ora 16:30;
– Data estimata de semnare a contractului: 06.07.2021.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 04.08.2021;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 4.050,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Proiect de asistenta tehnica finantat in cadrul Axei 12 Asistenta Tehnica POR 2014 – 2020 “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020 – 2021”.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
      Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

I. Documentatie proprie de achizitie.docx
II. Caiet sarcini Organizare CDR 7 iulie 2021.doc
III. Formulare si Modele Organizare CDR.doc
IV. Model de Contract Organizare CDR.docx
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii.docx