Programul Regional Nord-Est 2021-2027

 

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

 

Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor- Apel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 1

Nord-Est – O regiune MAI competitivĂ, mai inovativĂ

 

 

 

 

 

Obiectiv Specific (3)

 Intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

 

 

ACȚIUNE

InvestiȚii pentru modernizarea microÎntreprinderilor

 

 

 

 

 

 

 

Depunerea proiectelor prin MySMIS

 

 

PREAMBUL

 

Acest document se aplică apelului de proiecte cu numărul PR Nord-Est/2023/1/1/Microîntreprinderi (Cod nr. PR.......)– Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa, Obiectiv Specific 3  Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

 

Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS.

 

Interpretarea informațiilor incluse în documentația de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile prezentului document, respectiv a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul PR Nord-Est/2023/1/1 cu modificările și completările ulterioare, aprobat și publicat pe site-ul www.adrnordest.ro .

Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelul de proiecte mai sus menționat.

 

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

 

IMPORTANT

 

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și prevederile legislației naționale și comunitare specifice și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate.

 

Acest document prevalează asupra extraselor din ghid incluse în MySMIS.

 

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consultați periodic pagina de internet www.adrnordest.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

 

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) funcționează un Birou Regional de Informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea acestora.

 

CUPRINS

Contents

Depunerea proiectelor prin MySMIS.. 3

PREAMBUL.. 3

IMPORTANT. 3

1.INFORMAȚII PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC. 2

1.1 Obiectivul specific al intervenției 2

1.2 Regiunea în cadrul căreia se pot solicita finanțări prin Prioritatea 1. Nord-Est – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”, OS a(iii) din PR Nord-Est 2021-2027. 2

1.3 Activitățile sprijinite în cadrul Priorității 1. Nord-Est – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”, OS a(iii) din PR Nord-Est 2021-2027. 2

1.4 Indicatorii Priorității 1. Nord-Est – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”, OS a(iii) din PR Nord-Est 2021-2027. 3

1.5 Rata cofinanțării acordate în cadrul apelului de proiecte. 4

2.INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE. 4

2.1.       Tipul apelului 4

2.2.       Perioada de depunere a proiectelor. 5

2.3.       Modalitatea de depunere a proiectelor. 5

2.4.       Alocarea apelului de proiecte. 5

2.5.       Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile. 5

3.APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT. 5

4.CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE. 6

4.1 Eligibilitatea solicitantului 7

4.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților. 11

4.3 Eligibilitatea cheltuielilor. 15

5.DEPUNEREA, EVALUAREA ȘI CONTRACTAREA CERERILOR DE FINANȚARE. 24

5.1 Depunerea cererilor de finanțare. 24

5.1.1. Anexele obligatorii de prezentat la depunerea cererii de finanțare : 25

5.2 Evaluarea cererilor de finanțare. 26

5.3 Contractarea cererilor de finanțare. 27

5.3.1. Anexele obligatorii de prezentat la momentul contractării 28

5.3.2. Contractul de finanțare. 29

5.4.Renunțarea la solicitarea de finanțare. 30

5.5.Contestații 30

5.5. Etapa de implementare și durabilitate a contractului de finanțare. 31

6.MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 31

7.ANEXE. 32

 

 

 

 

1.INFORMAȚII PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC

Prioritatea de investiții 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă derivă din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Obiectivul de Politica 1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale.

1.1 Obiectivul specific al intervenției

Obiectivul specific a(iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive are în vedere următoarele tipuri de acțiuni:

1.        Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor;

2.       Investiții pentru creșterea durabilă a IMM;

3.       Instrumente financiare pentru IMM;

4.      Proiecte ale start-up și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP);

5.       Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligentă.

Prezentul apel este dedicat investițiilor pentru modernizarea microîntreprinderilor. Obiectivul acestei intervenții este de a susține creșterea competitivității microîntreprinderilor din Regiunea Nord-Est.

1.2 Regiunea în cadrul căreia se pot solicita finanțări prin Prioritatea 1. Nord-Est – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”, OS a(iii) din PR Nord-Est 2021-2027

Acest apel se adresează microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Pentru a reduce disparitățile interregionale, proiectele selectate pentru intervențiile dedicate microîntreprinderilor localizate în județele Vaslui și Botoșani vor primi un punctaj suplimentar.

1.3 Activitățile sprijinite în cadrul Priorității 1. Nord-Est – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”, OS a(iii) din PR Nord-Est 2021-2027

Având în vedere domeniile de intervenție aferente Priorității de investiție 1, Obiectiv specific a(iii): Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, preluate din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, activitățile eligibile pentru a beneficia de finanțare în condițiile prezentului ghid sunt activitățile care au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:

a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;

b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;

c) activități de marketing și branding.

 

Aceste activități sunt detaliate în secțiunea 4.2.1 din prezentul ghid.

1.4 Indicatorii Priorității 1. Nord-Est – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”, OS a(iii) din PR Nord-Est 2021-2027

Indicatorii de realizare ai acestei intervenții fac obiectul monitorizării performanțelor programului în ansamblu și se referă la:

ü  RCO01 Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)

ü  RCO02 Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

Indicatorii de rezultat aferenți programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de Coeziune)

ü  RCR02 Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)

Indicator de proiect

Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la numărul mediu de salariați, respectiv:

·         Creșterea numărului mediu de salariați în domeniul de activitate vizat de proiect ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna octombrie 2023, realizarea indicatorului trebuie reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2024 (la 31.12.2024).

Este obligatorie menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).

Nerespectarea țintei stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorul de mai sus, conduce la recuperarea finanțării acordate, conform prevederilor OUG 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Verificarea respectării indicatorului se realizează în condițiile contractului de finanțare.

Asumarea unei creșteri a numărului mediu de salariați în domeniul de activitate vizat de proiect, ca urmare a realizării investiției, va fi punctată în cadrul evaluării tehnice și financiare.

Sau

·         Menținerea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a contractului de finanțare și de durabilitate a proiectului.

Atenție!! !!! În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, solicitantul are obligația asumării creșterii acestuia cu cel puțin 1 salariat, ca urmare a implementării proiectului.

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celui menționat în cadrul acestei secțiuni.

 

1.5 Rata cofinanțării acordate în cadrul apelului de proiecte

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

2.INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

2.1.    Tipul apelului

Reguli: 

ü  apelul de proiecte este competitiv, cu termen de depunere 2 luni;

ü  apelul se deschide în 30 de zile de la lansare (publicarea Ghidului);

ü  pentru proiectele depuse în prima lună se stabilește un prag de calitate de 85 de puncte în vederea contractării;

ü  nu sunt admise pentru contractare proiectele care nu întrunesc 50 de puncte ( prag minim)  în etapa de evaluare tehnică și financiară;

ü  depunerea nu va fi oprită pe parcursul celor două luni;

ü  în situațiile de punctaj egal pentru aceeași ultima poziție din lista proiectelor finanțabile departajarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii în ordinea enumerării lor:

1.        valoarea raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (exprimată la nivel de 4 zecimale);

2.       valoarea ratei de solvabilitate generală (exprimată la nivel de 4 zecimale);

3.       ordinea depunerii cererilor de finanțare;

ü  nu se admit contestații în legătură cu criteriile digitalizate pentru care, în aprecierea punctajului, se folosesc date prin  interoperabilitate între sisteme informatice naționale (criteriile: 2.2 și 3.1);

ü  în etapa de contractare AM va verifica corectitudinea calculului digitalizat pentru acele criterii în care acesta (calculul automat) se face pe baza informațiilor introduse structurat în procesul de scriere a cererii de finanțare în MySMIS 2021+ de către solicitant; dacă se constată erori, calculul punctajului se reface. Pentru acele aplicații care NU intră, conform calculului automat inițial, în lista proiectelor finanțabile, aceasta verificare nu mai are loc.

Mecanism:

A.         Cererile de finanțare depuse în prima lună (estimat 01.06.2023-30.06.2023 inclusiv) vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și evaluare tehnică și financiară.  Vor fi trecute în etapa de contractare proiectele conforme administrativ (depuse până la ora 23:59:59 în ziua de 30.06.2023) și care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate), în ordinea descrescătoare a punctajelor.  Situații posibile:

a)         Dacă valoarea proiectelor cu punctaj mai  mare sau egal cu pragul de calitate este peste valoarea alocată - proiectelor care au  ultimul punctaj care se încadrează în prag li se aplică o departajare în funcție de criteriile mai sus precizate; se repetă departajarea, dacă este cazul, până când valoarea estimată a proiectelor se încadrează în suma alocată; 

b)         Dacă valoarea proiectelor cu punctaj mai mare sau egal cu pragul de calitate este sub valoarea alocată - se continuă cu etapa de contractare pentru toate aceste proiecte.

În același timp, în ambele variante, se continuă depunerea Cererilor de finanțare - luna a doua.

B.         Cererile de finanțare depuse în luna a doua, conforme administrativ, plus cererile de finanțare depuse în prima lună și care nu au intrat în etapa de contractare, se ordonează descrescător în funcție de punctajul obținut.  Pentru lista astfel obținuta se aplică algoritmul de la punctul A.a). Proiectele necontractate după acoperirea alocării se vor constitui într-o listă de rezervă, care vor putea intra în contractare în situația disponibilizării fondurilor.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis aprobată prin Decizia  Directorului General al ADR Nord-Est nr. 0001/dd.ll.aaaa privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, cu modificările ulterioare.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR Nord-Est va publica bilunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

2.2.    Perioada de depunere a proiectelor

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: …., ora …..;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: ….., ora …….

2.3.    Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat la secțiunea 2.2 de mai sus.

2.4.    Alocarea apelului de proiecte

Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

Pentru transformarea din euro în lei a alocării în aplicația MySMIS este utilizat cursul InforEuro din luna publicării ghidului, respectiv luna ....:  1 euro=...... lei.

2.5.    Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile solicitată trebuie să fie de minimum 50.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării ghidului specific.

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, conform prevederilor din secțiunea 3. Aplicarea regulilor privind ajutorul de minimis.

3.APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună.

Regula de minimis a fost introdusă pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 EUR (respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de minimis aprobate prin Decizia Directorului General al ADR Nord-Est nr. 0001/dd.ll.aaaa privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, cu modificările ulterioare (Schema de ajutor de minimis).

Toate ajutoarele de minimis acordate în baza acestei scheme iau forma finanțării nerambursabile și se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000EUR, respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare şi anul curent depunerii cererii de finanţare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Detalii privind regulile de acordare și cumularea ajutoarelor de minimis, definirea întreprinderilor unice, sunt prevăzute în Anexa  – Reguli privind ajutoarele de minimis.

 

4.CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE

 

Atenție! Condițiile de eligibilitate a activităților sprijinite în cadrul Priorității de investiție 1, OS a(iii), descrise mai jos, vor fi respectate pe întreaga perioadă de la depunere a cererii de finanțare pe parcursul procesului de evaluare și contractare, precum și pe parcursul implementării proiectului și în perioada de durabilitate a contractului de finanțare exceptând următoarele :

 

1.        Criteriul de eligibilitate referitor la încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor, a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.

 1. Prevederile criteriului 4.2.4 cu privire la valoarea minimă nerambursabilă a investiției vor fi respectate doar pe perioada de la depunerea cererii de finanțare și până la semnarea contractului de finanțare.

 

 1. Alte criterii menționate în contractul de finanțare.

Toate criteriile de eligibilitate menționate în prezentul ghid se verifică doar pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităților ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acestea urmând a se asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor. Se va avea în vedere faptul că, în situația în care obiectivele proiectului nu vor putea fi atinse, finanțarea acordată poate fi recuperată în conformitate cu prevederile din contractul de finanțare.

4.1 Eligibilitatea solicitantului

 1. Forma de constituire a solicitantului

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie sa fie societate comercială[1] care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare).

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria microîntreprinderilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa - Încadrarea în categoria microîntreprinderilor la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens.

Solicitantul de finanțare va completa şi anexa la cererea de finanțare Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor).

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

 

 1. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Declarația unică)

Solicitantul nu se află într-una din situațiile de mai jos:

a.       Se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

b.      Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;

c.       Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată;

d.      a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

e.       Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:

                                                   i.      [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris[2];

                                                 ii.      [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate3;

                                               iii.      atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditori lor săi;

                                               iv.      atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

f.         nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, respectiv:

                                                   i.      nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

                                                 ii.      nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;

                                               iii.      nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și

                                               iv.      nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

a.       se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Nord-Est;

b.       se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de admisibilitate și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Nord-Est;

c.       a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

 1. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022) și fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2022.

Criteriile privind durata de activitate și profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului.

 1. Domeniul/iile de activitate în care se realizează investiția

a)      Prin prezentul apel se finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa  – Lista domeniilor de activitate eligibile la prezentul ghid.

Domeniile de activitate eligibile au rezultat ca urmare a realizării Studiului privind domeniile economice cu potențial de competitivitate în regiunea Nord-Est pentru perioada 2021-2027, care printr-o alocare concentrată și eficientă a resurselor financiare disponibile sunt capabile de a stimula și dezvolta acele sectoare economice cu potențial de competitivitate la nivel regional.[3]

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

b)      În situația în care solicitantul nu are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, solicitantul se va angaja (prin Declarația Unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa/ele CAEN vizată/e de investiție, la locul de implementare.

 

 1. Drepturi asupra imobilului/imobilelor după caz, ce fac obiectul proiectului:

Solicitantul de finanțare trebuie să dețină unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, astfel:

A.    Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării

 1. dreptul de proprietate privată;
 2. dreptul de concesiune;
 3. dreptul de superficie;

Din documentele privind drepturile reale asupra obiectelor de investiție trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de implementare și durabilitate a investiției.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate menționat în cadrul acestei secțiuni.

B.    Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce NU se supun autorizării:

 1. dreptul de proprietate privată,
 2. dreptul de concesiune,
 3. dreptul de superficie,
 4. dreptul de uzufruct,
 5. împrumutul de folosință (comodat) sau
 6. dreptul de închiriere/locațiune.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele, respectiv sa indeplineasca urmatoarele cerinte cumulative.

ü  să aiba o suprafață care să permită instalarea/depozitarea/gararea activele achiziționate prin proiect;

ü  să fie racordat la toate utilitățile necesare funcționării (de ex.  energie electrică, alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, etc). Cerinta este obligatorie doar în cazul în care realizarea branșamentelor/racordurilor nu face obiectul proiectului;

ü  să nu fie ocupat de alți utilizatori;

ü  să existe o cale de acces direct la acesta.

Nu vor conduce la respingerea proiectului din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc).

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipotecă) sunt considerate, în accepțiunea AM PR Nord-Est, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR Nord-Est. Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/ bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare

Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul AM PR Nord-Est în cadrul etapelor de evaluare și contractare.

Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției (perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului)

Prin imobil, în sensul legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic

4.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților

 

4.2.1. Încadrarea proiectului și a activităților sale în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității de investiții 1, OS a(iii).

Pentru a se răspunde într-un mod eficient la cerințele Priorității de investiție 1, OS (iii), proiectele trebuie sa aibă drept scop îmbunătățirea semnificativa a capacitații tehnice și organizaționale a solicitantului și de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii.

Activitățile eligibile enumerate mai jos nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai jos pot fi considerate eligibile dacă acestea contribuie la realizarea obiectivelor sprijinite prin Prioritatea de investiție 1, OS a(iii) și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.

De asemenea, există posibilitatea ca un proiect să conțină inclusiv activități ne-eligibile (iar cheltuielile aferente sunt considerate ne-eligibile).

Activitățile eligibile ale proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acțiuni:

1.       Dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii

a)      lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

b)      achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

c)      achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie  (altele decât cele de la pct. b), precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților.

“Energie[4] din surse regenerabile” sau „energie regenerabilă” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

d)      Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;

 

2. Activități de marketing și branding:

Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing etc.

Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing;

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele 1.c. și/sau 2 de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii (lucrări de modernizare).

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

4.2.2 Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului.

Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități.

O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate în condițiile Legii 265 din 22 iulie 2022 în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

4.2.3 Valoarea activității de bază sau a pachetului de activitati de bază, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului

Conform prevederilor din OUG nr... activitate de bază în cadrul unui proiect reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare al proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

a.1) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor acesteia;

a.2) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul Solicitantului;

a.3) (dacă este cazul) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul Solicitantului[5];

a.4) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului;

4.2.4 (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

Acest aspect va fi avut în vedere de către solicitant când va completa Declarația Unică.

Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

4.2.5 Încadrarea valorii finanțării nerambursabile a proiectului în limitele minime și maxime

Valoarea finanțării nerambursabile a investiției se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

·         Valoarea minimă nerambursabilă: 50.000 euro;

·         Valoarea maximă nerambursabilă: 200.000 euro.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna .....:  1 euro=...... lei.

4.2.6 Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10,00%.

 

4.2.7 Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029

 

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.

Important! Indiferent de perioada de implementare a proiectului, principalul contract de achiziție al contractului de finanțare trebuie încheiat, raportat la data semnării contractului de finanțare, într-o perioadă de maximum 6 luni pentru contractele de furnizare, respectiv maximum 9 luni pentru contractele de lucrări. Nerespectarea condiției anterior menționată poate constitui motiv de reziliere a contractului de finanțare.

 

4.2.8 Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea

În procesul de pregătire, contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanțare, solicitantul va respecta:

1.           legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;

2.          legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice.

Solicitantul va declara în cadrul Declarației pe proprie răspundere că va respecta obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul dezvoltării durabile, accesibilității, egalității de șanse, gen și nediscriminării.

Pentru stabilirea abordării optime în respectarea acestor principii, se recomandă utilizarea:

- Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități[6] inclusiv Ghidul privind reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru perioada 2021-2027[7], unde la anexele 3 și 4 este listată legislația  relevantă.

- Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2012/C 326/02)[8] inclusiv Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile[9].

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul).

 

4.2.9 Locul de implementare a proiectului

 

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban dn regiunea Nord-Est, inclusiv sate aparținătoare de orașe, în conformitate cu Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, solicitantul nu are locul de implementare a proiectului înregistrat ca punct de lucru, acesta se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

 

4.2.10 În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, proiectul trebuie să prevadă creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat.

4.2.11 Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani  proiectul trebuie să prevadă măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor

În cadrul Secțiunii ... „Schimbări climatice și dezastre” din cererea de finanțare, solicitantul va descrie modul în care va îndeplini acest criteriu, prin acțiuni care se vor realiza ulterior depunerii cererii de finanțare respectiv, solicitantul va include în caietul de sarcini/specificațiile tehnice aferente procedurii de achiziție privind elaborarea proiectului tehnic o prevedere referitoare la realizarea de către proiectant a analizei conform metodologiei prevăzute în Comunicarea Comisiei 373/2021 - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 și, dacă în urma acestei analize va rezulta necesitatea unor masuri de atenuare și adaptare, acestea vor fi incluse în proiectul tehnic.

Solicitantul își va asuma respectarea acestei condiții de eligibilitate și în Declarația unică.

Respectarea acestor obligații asumate va face obiectul monitorizării în etapa de implementare și în etapa de durabilitate a proiectului.

Această cerința nu se aplică proiectelor ce au în vedere exclusiv achiziția de bunuri și/sau servicii.

4.2.12 Respectarea principiului DNSH – Tranziția către o economie circulară

i)          Pentru proiectele ce prevăd lucrări care se supun autorizării Solicitantul se angajează ca va impune operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrări finanțate prin proiect, reciclarea/reutilizarea  a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeana a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract.

ii)         Pentru proiectele ce NU prevăd lucrări care se supun autorizării (cele ce prevăd doar achiziții de bunuri) Solicitantul atașează un plan de măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentului achiziționat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientări tehnice DNSH (2021/C 58/01)

Pentru proiectele care implica ambele tipuri de activități (i și ii) Solicitantul va tine cont de ambele criterii

 

În cadrul Secțiunii ... „Schimbări climatice și dezastre” din cererea de finanțare, solicitantul va descrie modul în care va îndeplini acest criteriu, prin acțiuni care se vor realiza ulterior depunerii cererii de finanțare, în funcție de specificul proiectului. Solicitantul va avea în vedere metodologia dezvoltată pentru DNSH și imunizare climatică și anexa aferenta prezentului apel (Anexa 5 la Metodologie), ce vor fi publicate pe pagina web https:www.adrnordest.ro, secțiunea Regio 2021-2027, Documente suport.

Solicitantul își va asuma respectarea acestei condiții de eligibilitate și în Declarația unică.

 

4.3 Eligibilitatea cheltuielilor

4.3.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

ü  REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2093/2020 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027;

ü  REGULAMENTUL (UE) 1060/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

ü  REGULAMENTUL (UE) 1058/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziție justă;

ü  REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

ü  Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional 2021 – 2027;

ü  OUG privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

 

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

a.       să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

b.      sa fie suportate de un beneficiar și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029” (art. 63 din Regulamentul UE 1060/2021, alin. (2));

c.       să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

d.      să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

e.       să fie în conformitate cu prevederile programului;

f.         să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;

g.      să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

h.      să respecte prevederile legislației Uniunii Europene şi naționale aplicabile;

i.         să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea  prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022.

 

Notă. Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/17.12.2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

4.3.2 Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile

Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile în cadrul acestui apel de proiecte depus în MySMIS, inclusiv plafoanele maxime stabilite sunt detaliate în tabelul de mai jos „Categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile”.

Observație: Cheltuielile eligibile sunt corespunzătoare activităților eligibile din cadrul Priorității P1 – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific: a(iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Acțiunea Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a companiilor (se va avea în vedere și corespondenta dintre subcategorie și capitol/subcapitol din Devizul General cf HG907/2016, acolo unde este cazul).

În conformitate cu OUG privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, Capitolul  X -  Costuri simplificate, art. 26, alin:

 

(5) În conformitate cu art. 54 lit. (a) și (c) din Regulamentul UE 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management/organismele intermediare, după caz, vor calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare la costurile directe eligibile.

(7) Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau proiect individual.

(10) Costurile indirecte sunt  toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.

În cadrul costurilor directe se cuprind următoarele categorii de cheltuieli: Servicii, Lucrări, Echipamente / Dotări / Active Corporale, Cheltuieli cu active necorporale, Cheltuieli indirecte. Astfel, Solicitantul își poate defini în bugetul proiectului Categoria de Cheltuieli indirecte într-o valoare de maxim 7% din valoarea eligibilă a costurilor directe.

În cadrul costurilor indirecte pot fi cuprinse cheltuieli legate de realizarea proiectului, dar fără a se limita la: realizarea activităților de comunicare și vizibilitate, întocmirea rapoartelor de audit financiar, realizarea serviciilor de consultanță privind organizarea procedurilor de achiziție (serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul întocmirii documentației de atribuire și/sau organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică), elaborarea documentației de finanțare și a serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului, plata comisioanelor, cotelor, taxelor,  a studiilor de teren, plata pentru (documentații suport) și obținerea de avize, acorduri, autorizații, expertizare tehnică, certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, proiectarea,  plata asistenței tehnice din partea proiectantului și a diriginților de santier, etc.

Categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile

CATEGORIE

SUBCATEGORIE

DESCRIERE

Servicii

Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding

 

 

 

În această sub-categorie sunt incluse cheltuielile cu activități de marketing, cum ar fi: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficienței costurilor de marketing etc. și cu activități de branding, cum ar fi: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing.

Lucrări

Cheltuieli pentru amenajarea terenului (1.2)

Ȋn această sub-categorie sunt incluse cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor,  pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, cheltuieli pentru colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apa

Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială (1.3)

Ȋn această sub-categorie sunt incluse cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (Capitolul 2)

Ȋn această sub-categorie sunt incluse cheltuieli aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, alte utilități.

Construcții și instalații (4.1)

Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție, conform cu descrierea activităților eligibile din ghidul specific (construire/extindere/modernizare spatii de producție/prestare servicii) și a celorlalte condiții de eligibilitate din ghidul specific.

Cheltuielile din cadrul acestei sub categorii, sunt detaliate de proiectant în cadrul subcapitolului - Construcții și instalațiile, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Cheltuieli montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (4.2)

Cuprinde cheltuielile aferente montajului echipamentelor utilajelor tehnologice și al instalațiilor funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.

Cheltuieli cu Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (4.3)

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea echipamentelor tehnologice și instalațiilor (pentru proiectele care includ execuția de lucrări sunt acele cheltuieli necesare asigurării funcționalității spațiului construit/reabilitat/modernizat)

Cheltuieli cu organizarea de șantier (5.1)

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric. Se prevăd:

- cheltuieli aferente lucrărilor de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier)
-  cheltuieli conexe organizării de șantier

Cheltuieli diverse și neprevăzute (5.3)

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute în categoria "Lucrări" cu excepția sub-categoriei - Cheltuieli cu organizarea de șantier (5.1)

Echipamente / Dotări/ Active corporale

Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) (4.4 și 4.5)

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea (inclusiv montajul acestora, dacă este cazul) de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

Se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților (altele decât cele prevăzute la subcategoria Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) (4.4 și 4.5).  Cheltuiala din aceasta subcategorie se constituie ca o cheltuială secundară/auxiliară/conexă investiției principale.

Cheltuieli cu active necorporale

Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale (4.6)

Cuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, mărci comerciale, aplicații și programe informatice, alte drepturi și active similare.

Se cuprind și cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line. Investițiile în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronica.

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte conform art. 54, lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060

Sunt incluse cheltuieli privind, dar fără a se limita la cele exemplificate, după caz:

- realizarea activităților de comunicare și vizibilitate (inclusiv masurile de informare și publicitate obligatorii conform contractului de finanțare ),

- întocmirea rapoartelor de audit financiar,

- realizarea serviciilor de consultanță privind organizarea procedurilor de achiziție (serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul întocmirii documentației de atribuire și/sau organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică), elaborarea documentației de finanțare și a serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului

-  studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
- cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații

- cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe

- expertizare tehnică

- Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

- Proiectare

- Cheltuieli pentru asistență tehnică din partea proiectantului
- Cheltuieli pentru asistenta tehnică din partea diriginților de șantier


Cheltuielile indirecte pot cuprinde și acele cheltuieli necesare realizării implementării proiectului, dar care nu se pot identifica în cheltuielile directe și nu sunt cuprinse în cadrul cheltuielilor neeligibile.
Rambursarea cheltuielilor se va realiza procentual, prin aplicarea unui procent de maximum 7 % la valoarea cheltuielilor directe eligibile.

 

Particularități:

Ř  În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă ca toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și :

         sunt necesare pentru realizarea proiectului

         sunt  prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului

         sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare)

         sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi

         cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate

         sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, sunt identificabile și verificabile și sunt înregistrate în conturi analitice distincte (identificabile în balanța analitică de verificare prin codul SMIS al proiectului în denumirea și/sau simbolul contului). Documentele care au calitatea de original trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din PR 2021-2027»

         cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate)

         beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect

         atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

 

Ř  Taxa pe valoarea adăugată („TVA”) este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile articolului 64 din Regulamentul UE nr. 1060/2021, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate  și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice. Fiecare Solicitant va analiza includerea TVA în bugetul proiectului ca o cheltuială eligibilă, prin prisma unui management financiar contabil sănătos. Documentele justificative privind decontarea TVA (în situația includerii acestei cheltuieli în cadrul bugetului ca o cheltuială eligibilă) se vor depune în cadrul perioadei de implementare, la momentul solicitării acesteia în cereri de rambursare/plată.

Ř  Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului, acesta solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plății dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Ř  Pentru a fi eligibile cheltuielile, procedurile de achiziție trebuie sa fie lansate după publicarea Ghidului Specific în consultare publică.

 

4.3.3 Cheltuieli neeligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile:

ü  categoriile de cheltuieli prevăzute la art.10 din H.G.nr. 873/06.07.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, printre care se includ și următoarele:

·         cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

·         costuri privind relocarea potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

·         cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

·         cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente/utilaje/mijloace de transport second-hand;

·         amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;

·         cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite sau excluse de la finanțare prin ghidul solicitantului

ü  cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021 în conformitate cu prevederile art. 63 alin (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

ü  cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

ü  cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;

ü  contribuția în natură;

ü  cheltuieli aferente procurării obiectelor de inventar;

ü  cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”

ü  cheltuieli care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite aferente Priorității 1 a Programului Regional Nord-Est 2021-2027;

ü  Pentru evitarea dublei finanțări, nu pot fi considerate cheltuieli eligibile în categoria cheltuielilor indirecte, acele cheltuieli care au fost cuprinse în bugetul proiectului în categoria cheltuielilor directe.

 

5.DEPUNEREA, EVALUAREA ȘI CONTRACTAREA CERERILOR DE FINANȚARE

5.1 Depunerea cererilor de finanțare

Documentația de finanțare este compusă din:

-          Formularul cererii de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa  – Formularul cererii de finanțare la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

 

-          Anexele la formularul cererii de finanțare. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația unică, declarația IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri)

 

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem. Cu toate acestea, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației completată și semnată olograf de către reprezentantul legal străin nerezident, precum și declarațiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid. Toate declarațiile date în nume propriu, aferente cererii de finanțare trebuie să fie întocmite și semnate olograf de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) și apoi, în vederea încărcării în MySMIS, să fie semnate inclusiv de persoana împuternicită (doar aceasta putându-se identifica electronic în aplicație).

 

Conform OUG nr.......de simplificare unele anexe sunt solicitate a fi depuse la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea secțiunea 5.1.1), iar altele în etapa contractuală (secțiunea 5.3.1). În etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanțare, vor fi depuse documentele specificate în secțiunea 5.6 din ghid, în caz că acestea nu au fost depuse inițial.

 

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu presupune nerespectarea cerinței de a transmite documentele obligatorii solicitate. Atunci când se consideră necesar, se pot solicita, prin cererile de clarificări, și alte documente decât cele menționate în prezentul ghid iar netransmiterea acestora poate atrage respingerea cererii de finanțare.

 

Limba utilizată în completarea documentației de finanțare este limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

 

5.1.1. Anexele obligatorii de prezentat la depunerea cererii de finanțare :

 

1.        Situațiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercițiului financiar 2022, însoțite de recipisa de depunere, după caz :

o   Bilanțul prescurtat (Formular 10)

o   Contul de profit și pierdere (Formular 20)

o   Datele informative (Formular 30)

o   Situația activelor imobilizate (Formular 40)

2.       Declarația unică pe propria răspundere a solicitantului conform Anexa  – Declarația unică la prezentul ghid, semnata de către reprezentantul legal;

3.       Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate  - model standard în Anexa cu aceeași denumire la prezentul ghid;

4.      Planul de afaceri - model recomandat în Anexa cu aceeași denumire la prezentul ghid, inclusiv Macheta Analiza și previziunea financiară - model standard în Anexa cu aceeași denumire la prezentul ghid;

5.       Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării - Devizul general elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. Acesta nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

6.      Documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor estimate (altele decât cele menționate în devizul general) în cadrul proiectului: oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse distincte).

7.      Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.

8.      Lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile conform model Anexa cu aceeași denumire la prezentul ghidș

9.      Orice alte documente decât cele de mai sus, necesare a fi prezentate în aceasta etapa, în vederea demonstrării modului în care sunt îndeplinite criteriile de selecție (evaluare tehnică și financiară);

 

În situația în care la momentul lansării apelului va fi posibila interoperabilitatea/interogarea sistemelor, bazelor de date, registrelor administrate de către autoritățile și instituțiile publice menționate în anexa 1 la OUG nr...... de simplificare și obținerea în acest fel a informațiilor conținute de documentele prevăzute mai sus la punctele 1 și 7 atunci nu va mai fi obligatorie încărcarea acestora în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ de către solicitant.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

 

5.2 Evaluarea cererilor de finanțare

În conformitate cu OUG nr......... de simplificare prima etapa de verificare a proiectelor depuse este cea a conformității administrative, etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ce va urmări, în principal, existența declarației unice și a documentelor obligatoriu de anexat la cererea de finanțare. După verificarea conformității administrative, sistemul  informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va informa solicitantul cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin emiterea, în mod automat, a unei notificări prin intermediul aplicației. În cazul în care sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ emite o notificare de neconformitate, nu va fi demarată etapa de evaluare.

Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul autorității de management în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară din Anexa  – Grila de evaluare ETF la prezentul ghid.

Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări. Termenul de răspuns aferent fiecărei solicitări de clarificări va fi de maxim 5 zile lucrătoare, termen ce poate fi prelungit, dacă este necesar, până cel târziu în cea de-a 20-a zi de la data transmiterii primei solicitări de clarificări. Poate face obiectul clarificărilor în etapa de evaluare tehnică și financiară completarea sau transmiterea unui document din lista celor menționate ca fiind obligatorii la depunerea cererii de finanțare cu condiția ca acestea să nu fi  fost emise ulterior depunerii proiectului,

Netransmiterea răspunsurilor, răspunsul incomplet sau nerespectarea termenelor maxime de răspuns la solicitările de clarificări, ar putea conduce la respingerea proiectului, cererea de finanțare fiind evaluată doar în baza documentelor și a informațiilor existente.

 

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte. Împotriva rezultatului evaluării tehnice și financiare, solicitantul poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului evaluării în conformitate prevederile din secțiunea 5.5.

 

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte vor fi respinse.

 

 

 

5.3 Contractarea cererilor de finanțare

 

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, se demarează etapa de contractare conform mecanismului descris la secțiunea 2.1.

 

Demararea etapei precontractuale se va realiza prin transmiterea unei notificări prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ prin care se vor solicită transmiterea anexelor obligatorii pentru această etapă, precum și soluționarea recomandărilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară. 

 

În aceasta etapă solicitanților vor trebui să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

 

Solicitanții la finanțare au un termen de răspuns de maxim 15 zile lucrătoare calculate din ziua următoare transmiterii notificării de demarare a etapei de contractare. Nerespectarea acestui termen conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de contractare.

 

Vor putea fi solicitate clarificări iar solicitanții au obligația să răspundă la acestea cu respectarea termenului de 15 zile lucrătoare calculat din ziua lucrătoare imediat următoare de după transmiterea scrisorii de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

 

Netransmiterea clarificărilor solicitate în termenele comunicate, răspunsul incomplet sau nesatisfăcător pot conduce la respingerea cererii de finanțare, aceasta fiind evaluată doar în baza documentelor și a informațiilor existente.

 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizeaza în conformitate cu criteriile din Anexa  – Grila de verificare CTR la prezentul ghid, pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția autorității de management din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic  MySMIS2021/SMIS2021+.

 

În cadrul etapei de contractare se poate efectua o vizită la locul de implementare a proiectului prin eșantionare pe baza unui mecanism stabilit de Autoritatea de Management și va avea drept scop stabilirea concordantei între situația din documentele analizate și cea din teren, respectiv dacă spațiul este adecvat desfășurării activității vizate de investiția propusă. Vizita la fața locului se va stabili de comun acord cu reprezentantul legal al solicitantului.  În cazul în care acesta nu poate participa la vizita la fața locului, el poate delega/mandata o altă persoană pentru a participa la aceasta. În urma finalizării vizitei se va întocmi formularul de vizită la fața locului, care va fi agreat și semnat de toate persoanele participante la vizita pe teren.

 

În cazul apelurilor de proiecte cu termen limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 180 zile de la închiderea apelului de proiecte.

 

5.3.1. Anexele obligatorii de prezentat la momentul contractării

 

1.       Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului, dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare

2.       Certificatele de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de recuperat de la buget) către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare (a se vedea și prevederile declarației pe propria răspundere)

3.       Certificatul de cazier fiscal al solicitantului

4.       Declarația reprezentantului legal prin care se certifică faptul că, pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/ nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul), conform Anexa  – Declarația privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare;

5.       Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după caz :

 

o   Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării

ü  dovada înregistrării imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii), din care să rezulte existența dreptului de proprietate, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (inclusiv absența sarcinilor incompatibile cu investiția);

ü  plan de situație propus pentru realizarea investiției, elaborat de proiectant

*Nota – Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate.

 

o   Pentru investiții care includ exclusiv servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: se atașează documente din care sa reiasă dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.

 

6.       Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului

7.       Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului. Pentru reprezentantul legal al solicitantului care este un cetățean străin nerezident, a se vedea excepția de mai sus cu privire la împuternicirea specială pentru semnarea certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS (La cererea de finanțare se va anexa împuternicirea expresă, certificarea aplicației completată şi semnată olograf de către reprezentantul legal străin nerezident, precum și declarațiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid).

8.       (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării) Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, emis în scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect.

9.       (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării)  Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect NU se supun procedurii de autorizare a executării lucrărilor. În acest sens, solicitarea către Primărie trebuie să conțină detalierea tehnica a lucrărilor ce se doresc a se efectua în cadrul proiectului.

10.   Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă.

11.   Planul de monitorizare a proiectului conform Anexa  – Planul de monitorizare a proiectului;

Planul de monitorizare trebuie să cuprindă indicatorii de etapă (repere cantitative/calitative față de care este apreciat progresul implementării unui proiect și pot reprezenta inclusiv stadii intermediare ale indicatorilor de realizare). Indicatorii de etapă se vor corela cu activitatea de baza a proiectului și se vor raporta la stadiul procedurilor de achiziții, progresul execuției lucrărilor, etc.

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de minim 3 luni, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din ziua ulterioară semnării contractului de finanțare.

Planul de monitorizare propus va fi anexa la contractul de finanțare și va face subiectul monitorizării proiectului în etapa de implementare.

12.   Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

Atenție! Netransmiterea, în etapa contractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.

 

În situația în care la momentul demarării etapei de contractare va fi posibila interoperabilitatea/interogarea sistemelor, bazelor de date , registrelor administrate de către autoritățile și instituțiile publice menționate în anexa 1 la OUG nr... de simplificare, și obținerea în acest fel a informațiilor conținute de documentele prevăzute mai sus la punctele 1, 2 și 3  atunci nu va mai fi obligatorie încărcarea acestora în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ de către solicitant.

 

5.3.2. Contractul de finanțare

 

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare este cel prezentat în cadrul Anexa  – Contractul de finanțare (model orientativ) la prezentul ghid.

 

Pe lângă clauzele standard prevăzute în cadrul modelului de contract, clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte se regăsesc evidențiate în Anexa  – Clauze contractuale specifice.

 

Modelul standard de contract de finanțare poate fi actualizat în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

 

5.4.Renunțarea la solicitarea de finanțare

 

În situația renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să completeze și să semneze o cerere pe care o va transmite în format electronic către AM PR Nord-Est pe adresa am@adrnordest.ro, sau prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, după caz. Renunțarea la solicitarea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/persoana împuternicita al/a solicitantului în mod expres prin mandat/împuternicire specială.

 

5.5.Contestații

 

Un solicitant de finanțare nerambursabilă, care se consideră nedreptățit de rezultatele proceselor de selecție și/sau contractare pentru documentația depusă de acesta pentru finanțare, poate formula în scris cate o singură contestație, asupra rezultatului fiecărei etape din procesele de selecție și/sau contractare, care va fi transmisă spre soluționare la AM PR Nord-Est.

 

Contestația va cuprinde cel puțin următoarele:

 

               Datele de identificare a contestatarului;

               Codul SMIS al cererii de finanțare/fisei de proiect și titlul proiectului;

               Obiectul contestației;

               Motivele de fapt și de drept;

               Dovezile pe care se întemeiază;

               Data și semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii.

 

Pentru a putea fi analizata o contestație, solicitantul trebuie să aducă argumente în susținerea punctului sau de vedere. În lipsa motivelor de fapt şi de drept, a argumentelor care să susțină contestarea deciziei primite de solicitant, AM PR Nord-Est consideră contestația neîntemeiată, aceasta fiind respinsă fără a mai fi analizată.

Contestațiile se transmit în format electronic, prin e-mail, la adresa am@adrnordest.ro, în atenția șefului AM PR Nord-Est.

Contestațiile se pot depune în maxim 30 de zile de la data înștiințării de către AM PR Nord-Est/MYSMIS 2021 asupra rezultatului contestat. Contestațiile depuse după termenul anterior menționat vor fi clasate, fiind considerate respinse, fără a mai fi analizate.

Contestatarul nu poate sa depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate sa modifice conținutul documentației inițiale.

Contestațiile vor fi soluționate de regulă, în termen de 30 de zile de la momentul înregistrării acestora la AM PR Nord-Est. În situația în care se constată că este necesară o prelungire a acestui termen, AM PR Nord-Est va notifica solicitantul în acest sens.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, urmând mențiunile de la secțiunea 5.3 de mai sus. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Decizia AM PR Nord-Est este finală, contestatarul nu va mai putea înainta o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect.

În situația în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Nord-Est, se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în acest sens și va fi informat asupra acestui aspect în cadrul scrisorii de răspuns la contestația depusă.

 

5.5. Etapa de implementare și durabilitate a contractului de finanțare

 

Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării beneficiarul va prezenta Autorizația de construire și, dacă este cazul Autorizația de demolare aflate în termen de valabilitate în maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare.

 

Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, ca și condiție de eligibilitate, proiectul trebuie să prevadă măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor. În acest caz solicitantul va include în caietul de sarcini/specificațiile tehnice aferente procedurii de achiziție privind elaborarea proiectului tehnic o prevedere referitoare la realizarea de către proiectant a analizei conform metodologiei prevăzute în Comunicarea Comisiei 373/2021 - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 și, dacă în urma acestei analize va rezulta necesitatea unor masuri de atenuare și adaptare, acestea vor fi incluse în proiectul tehnic.    

Monitorizarea respectării obligației asumate se va face pe baza contractului pentru întocmirea proiectului tehnic însoțit de caietul de sarcini/specificațiile tehnice aferent/e, din care să reiasă prevederea indicata mai sus.

 

Comunicare și vizibilitate

 

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de comunicare și vizibilitate în legătură cu asistenta financiară nerambursabilă obținută prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare și cu prevederile Art. 50 și Anexei IX din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune.

În realizarea măsurilor de comunicare și vizibilitate, beneficiarii vor avea în vedere prevederile  Anexei - la Contractul de finanțare - Măsuri de comunicare și vizibilitate și Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027. 

 

În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile privind asigurarea măsurilor de comunicare și vizibilitate ce îi revin, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, valoarea nerambursabilă a proiectului fiind redusă cu până la 3%.

 

6.MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Aspectele prevăzute în cadrul ghidului solicitantului se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR NORD EST să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile respectivului documente, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

AM PR NORD EST poate emite una sau mai multe actualizări ale ghidului, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare și contractare. De asemenea, AM PR NORD EST poate emite clarificări/ interpretări ale prevederilor ghidului, cu condiția ca acestea să nu modifice/ să completeze prevederile acestuia.

În funcție de modificările intervenite, AM PR NORD EST se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând, totodată, și transparența sistemului de evaluare prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării ghidului.

 

7.ANEXE

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa  – Formularul cererii de finanțare

Anexa  – Declarația unică

Anexa  – Lista domeniilor de activitate eligibile

Anexa  – Reguli privind ajutoarele de minimis

Anexa  – Grila de evaluare ETF

Anexa  – Grila de verificare CTR

Anexa  – Contractul de finanțare (model orientativ)

Anexa  – Clauze contractuale specifice

Anexa  – Planul de monitorizare a proiectului

Anexa  – Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Anexa  – Încadrarea  în categoria microîntreprinderilor

Anexa  – Planul de afaceri

Anexa  – Macheta Analiza și previziunea financiară

Anexa  – Lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile

Anexa  – Declarația privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare

Anexa  – Soldul Balanței Comerciale

Anexa  – Masurile de Comunicare și Vizibilitate

 [1] Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu completările și modificările ulterioare

[2]+3 Se va acutaliza definiția întreprinderii în dificultate conform  modificarilor prevăzute  în comunicarea Comisiei din 03.2023 referitoare la  Regulamentul 651/2014

[3] https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2023/01/Studiu_competitivitate.pdf

 

[4] Definiție în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018L2001

[5] Punctul a.3 nu se aplică în cadrul acestui apel deoarece în ghid nu sunt definite activități conexe. Definiție preluată din OUG de simplificare – varianta lansată in consultare publică.

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0048&qid=1679648361288

 

[7] https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/7ae667abc879a3cb312a6be07f68e47d.docx

 

[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT&qid=1679648581845

 

[9] https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/08/0289aed9bcb174a18d17d7badb94816f.pdf