Categorie: NOUTĂȚI

een-aprilie
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

A apărut ediția lunii aprilie 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, în calitate de Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

În această nouă ediție, vă propunem alte oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii Dvs., alături de informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră.

Dacă aveți solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Alte oportunități de afaceri veți găsi accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

Newsletter Aprilie 2021

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu oferta în vederea achiziției „Servicii de realizare și implementare campanie de promovare online a serviciilor oferite de ADR Nord-Est prin Rețeaua Enterprise Europe Network la nivelul Regiunii Nord – Est”

1) Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatră Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având că obiect prestarea de Servicii de realizare și implementare Campanie de promovare online a serviciilor oferite de ADR Nord-Est prin Rețeaua Enterprise Europe Network la nivelul Regiunii Nord – Est.

2) Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 27.04.2021, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba română;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe această adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.
Ofertele se pot depune și la secretariatul autorității contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achiziției directe:
– Dată de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 09:30;
– Dată estimată de evaluare a ofertelor (după solicitarea clarificări și primirea răspunsurilor, după caz): 06.05.2021;
– Dată estimată de semnare a contractului: 07.05.2021.

6) Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențînă oferta valabilă: până la dată de 26.05.2021;

7) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizată mai întâi oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care această corespunde necesităților autorității contractante, atribuirea se face fără analiză celorlalte oferte depuse.

Dacă oferta cu prețul cel mai scăzut nu îndeplineste cerințele autorității contractante, această va fi declarată „oferta necâștigătoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are prețul imediat următor (în ordine crescătoare a prețurilor).

Oferta necâștigătoare este oferta neconformă/ inacceptabilă așa cum este prevăzut în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate că urmare a declarării câștigătoare a unei oferte cu preț mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „prețul cel mai scăzut” care respectă cerințele autorității contractante va fi declarată „oferta câștigătoare”.

8) Valoarea estimată a achiziției publice / sursă de finanțare: 21.000,00 lei fără TVA / Proiect „Eastern Romanian Business Suport Network (ERBSN), derulat de ADR Nord – Est în perioada 2020-2021 și finanțat în cadrul Programului COSME.

9) Nu se acceptă oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie să fie înregistrat în condițiile legii în Registrul Comerțului, iar obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

– Formularul 1 – Formular de Ofertă
Anexă la Formularul 1 – Propunere Financiară Detaliată

– Formularul 2 – Formular Propunere tehnică
Propunere tehnică va conține, conform Caietului de Sarcini (cap. 3 și cap. 5):
a. Descrierea detaliată a tuturor cerințelor tehnice solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv abordarea metodologică, canalul de promovare online ce va fi utilizat (Facebook), numărul de afișări/click-uri estimate, precum și numărul estimat de utilizatori noi din grupul țintă vizat că urmare a implementării campaniei.
b. un mediaplan cu dată de începere 10.05.2021;
c. graficul de implementare;
d. personalul propus pentru prestarea serviciilor (experții nominalizați).

– Mijloace probante privind îndeplinirea cerințelor minime solicitate, pentru experții propuși:
CV datat și semnat de către titular, din care să rezulte minim 2 ani de experiență relevantă, însoțit de documente suport relevante: fișe de post, recomandări, contract de muncă sau alte documente similare.

– Formularul 3 – DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE a experților nominalizați în ofertă.

– Formularul 4 – DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii

– Formularul 5 – DECLARAȚIE privind acceptarea Modelului de contract

Caiet Sarcini Campanie de promovare online EEN 2021
Formulare si Modele Campanie promovare online
Model de Contract de servicii

catalog-aprilie
NOUTĂȚI

Catalogul surselor de finanțare – aprilie 2021

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere.

Catalog surse de finanțare – aprilie 2021

Digitalizarea IMM
NOUTĂȚI

Anunț privind etapele de parcurs în vederea lansării apelului Digitalizare IMM

Apelul de proiecte Digitalizarea IMM, care va fi lansat conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul comun nr. 1.486/4.255/2020 al Ministrului Fondurilor Europene și al Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014 2020, Axa prioritară 2. – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2.2. – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Acțiunea 2.2.2. – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic, este în pregătire.

Acesta va fi lansat de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Subadministratori de Schemă, la nivelul fiecărei Regiuni, după ce va fi asigurată, de către Autoritatea de Management, finanțarea activităților specifice ce trebuie desfășurate de către ADR-uri, pentru gestionarea Schemei.

De asemenea, vă informăm că apelul va fi lansat cu o lună înainte de deschiderea sesiunii de depunere, timp suficient pentru pregătirea de către solicitanți a proiectelor, care vor cuprinde, în principiu, următoarele elemente:

  • prezentarea solicitantului și a activității sale curente
  • descrierea investiției propuse și a modului în care aceasta va contribui la creșterea gradului de digitalizare
  • bugetarea investiției și planificarea achizițiilor

Noutățile care vor apărea în legătură cu Schema de ajutor de minimis și Apelul de proiecte ce va fi lansat, vor fi făcute publice pe website-urile instituțiilor implicate, inclusiv al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord‑Est, de îndată ce vor fi disponibile.

Ordinul comun nr. 1.486/4.255/2020 al Ministrului Fondurilor Europene și al Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României

IMG4
NOUTĂȚI

Conferința Regională Online „Descoperă Nord-Est” [articol post eveniment]

În data de 31 martie 2021, a avut loc Conferința Regională Online „Descoperă Nord-Est”, organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin intermediul Centrului Regional de Studii Nord-Est, sub egida inițiativei de promovare regională, Descoperă Nord-Est.

Această primă întâlnire a Grupului de Lucru Regional, în anul 2021, a reunit peste 130 de participanți, părți interesate din domeniul turism, din întreaga regiune, reprezentanți ai sectorului public și privat, dintre care amintim: autorități publice (consilii județene și UAT), centre culturale, reprezentanți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași și ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, asociații de promovare și dezvoltare turistică și centre naționale de informare și promovare turistică, respectiv Asociația „Ținutul Zimbrului; APDT „Valea Ozanei” din județul Neamț; Asociația MONTPESA din județul Bacău; Asociația pentru Turism Bucovina, Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD), precum și CNIPT Neamț, Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui și Bacău; reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, prin Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Episcopia Hușilor; reprezentanți ai Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Muzeului Național al Bucovinei Suceava, Parcului Natural Vânători Neamț; Grupuri de Acțiune Locală; specialiști, consultanți, companii, tur operatori, agenții de turism și pensiuni – părți interesate, angajate în demersul de a extinde și consolida permanent grupul regional de lucru în domeniul turismului, cu scopul de a stimula dezvoltarea strategică a acestui sector economic cheie în Regiunea Nord-Est.

Tema centrală a reuniunii a fost dezvoltarea comunităților locale și revigorarea comunităților rurale defavorizate, pornind de la principii inovative de funcționare, identificând elemente de patrimoniu local unice și valorificându-le ca avantaje competitive în conturarea unor produse și branduri de destinații turistice memorabile. În acest sens, în cadrul întâlnirii de lucru au fost prezentate conceptele de „sat inteligent”, în conexiune cu economia circulară și inovarea socială, precum și exemple de bună practică în realizarea de strategii de dezvoltare comunitară, oferite de proiectele europene „RESTART+ Comunități în acțiune” și „Smart Village – Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural prin economie circulară și inovare socială”, inițiative derulate de ADR Nord-Est prin intermediul programului Erasmus+.

O secțiune importantă a evenimentului a fost dedicată lansării proiectului internațional Be.CULTOUR, finanțat prin programul Orizont 2020, proiect în care ADR Nord-Est este partener împreună cu alte 14 organizații din UE și Republica Moldova. Prin acest proiect ne propunem dezvoltarea și promovarea unui produs turistic tematic, centrat pe ruta cultural-turistică transfrontalieră „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”.

În forma actuală, ruta cultural-turistică transfrontalieră, recunoscută deja printr-un acord încheiat între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România și Agenția de Investiții din Moldova, cuprinde 29 de obiective turistice tematice de pe teritoriul României și al Republicii Moldova. Obiectivul asumat, în contextul proiectului Be.CULTOUR, este de a documenta această rută, de a elabora un Plan de Acțiune cu proiecte inovative, de a adăuga noi obiective tematice și de a o promova, alături de părțile interesate din teritoriu. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, în cadrul evenimentului a fost lansată invitația, către toți cei prezenți, de a forma un grup de lucru dedicat documentării, promovării și dezvoltării rutei cultural-turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”, la nivelul celor șase județe ale Regiunii Nord-Est.

Be.CULTOUR
NOUTĂȚI

Lansare apel candidaturi destinații turistice regionale pentru schimb de experiență în cadrul proiectului Be.CULTOUR

Data: Marți, 13 Aprilie, 15.00-17.15
Link pentru înregistrare https://bit.ly/3cAvF7J

În cadrul proiectului Be.CULTOUR „Dincolo de turismul cultural”, finanțat prin Orizont 2020 și coordonat de CNR IRISS, ERRIN anunță deshiderea înscrierilor la Apelul deschis pentru aderarea la COMUNITATEA Be.CULTOUR!

În cadrul proiectului Be.CULTOUR, 6 regiuni pilot vor co-crea soluții inovatoare bazate pe obiective turistice pentru turismul cultural, centrat pe om și circular. „Rețele de inovare în domeniul patrimoniului” vor fi înființate în zone europene izolate, periferice și dezindustrializate și peisaje culturale defavorizate vor fi identificate ca „situri de patrimoniu pilot”: conform obiectivelor proiectului, aceste regiuni au definit provocări clare legate de turismul cultural care necesită inovare și vor servi ca punct de plecare pentru colaborarea cu 12 „ecosisteme oglindă” suplimentare, formând Comunitatea Be.CULTOUR. 12 reprezentanți locali și regionali angajați în modelarea viitorului turismului cultural vor avea ocazia să colaboreze îndeaproape cu 6 regiuni pilot și să beneficieze de un sistem de învățare inter pares complet finanțat, care urmează abordarea pilot / oglindă. Prin conversații trimestriale comunitare, interviuri dedicate, seminarii web adaptate și laboratoare de învățare offline (la Bruxelles în 2022 și Napoli în 2023), membrii comunității vor interacționa îndeaproape cu cele 6 ecosisteme pilot.

Apelul deschis va fi prezentat marți, 13 aprilie, 15.00 – 17.15, în cadrul seminarului web „Crearea destinațiilor după o pandemie globală: noul avantaj competitiv al zonelor periferice”, la care vă puteți înregistra folosind linkul https://bit.ly/3cAvF7J

Emma Taveri, Chief Visionary Officer în cadrul companiei Destination Makers, va deschide evenimentul cu un discurs inspirațional despre sfârșitul turismului, precum și despre tendințele curente către o abordare care dorește să creeze conexiuni semnificative între turiști și comunitățile locale care îi găzduiesc.

În timpul seminarului web, după prezentarea detaliată a apelului, participanții vor avea ocazia să primească informații directe despre apelul deschis, să adreseze întrebări partenerilor consorțiului și să discute cu membrii comisiei din rețele și parteneriate suplimentare, precum NECSTOUR , Parteneriatul interregional al UE pentru turism durabil și digital, Asociația Europeană a Organizațiilor de Turism și Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență.

Agenda evenimentului este disponibilă urmând link-ul acesta și va fi actualizată periodic.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Roxana Șlemco, Director Centrul Regional de Studii Nord-Est, în cadrul ADR Nord-Est, adresă email rpintilescu@adrnordest.ro.

afis conferinta
NOUTĂȚI

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează conferința regională – „Descoperă Nord-Est”

În data de 31.03.2021, începând cu orele 11.00, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va organiza conferința regională „Descoperă Nord-Est”, ce va constitui prima întâlnire a anului 2021 dedicată părților interesate din domeniul turismului, de la nivelul Regiunii Nord-Est, reunite în cadrul Grupului de Lucru Regional.

În cadrul acestei întâlniri de lucru, dorim să vă prezentăm un nou proiect de interes pentru acest sector, proiectul Be.CULTOUR, prin care vom dezvolta și promova ruta cultural-turistică „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”. De asemenea, vom prezenta o perspectivă inovativă asupra modului în care autoritățile locale pot realiza strategii de dezvoltare comunitară, pornind de la exemplele de bună practică oferite de proiectele europene „RESTART+ Comunități în acțiune” și „Smart Village – Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural prin economie circulară și inovare socială”, inițiative derulate de ADR Nord-Est prin intermediul programului Erasmus+.

Astfel, ținând cont de nevoile crescute cu care se confruntă comunitățile, în special cele generate de efectele pandemiei COVID-19, în prima parte a conferinței vă vom supune atenției câteva soluții pentru dezvoltarea comunităților locale, realizate în cadrul proiectului RESTART+, și anume: un ghid practic privind utilitatea constituirii alianțelor locale; un instrument de autoevaluare a comunităților; un set de resurse educaționale deschise pentru regenerarea comunitară. De asemenea, în perspectiva revigorării comunităților rurale defavorizate, vom discuta despre proiectul „Smart Village”. Proiectul le va furniza acestora competențe antreprenoriale pentru a-și dezvolta propria afacere în zona rurală, folosind bune practici dovedite și inovatoare de turism cultural local, bazate pe principiile economiei circulare și inovare socială.

În partea a doua a conferinței, vom supune dezbaterii modalități de dezvoltare și promovare a rutei cultural-turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”, bazate pe principiile economiei circulare și inovării, în cadrul proiectului european Be.CULTOUR, derulat de ADR Nord-Est și finanțat prin programul Orizont 2020.  În forma actuală, ruta cultural-turistică transfrontalieră, recunoscută deja printr-un acord încheiat între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România și Agenția de Investiții din Moldova, cuprinde 29 de obiective turistice tematice de pe teritoriul României și al Republicii Moldova. Obiectivul nostru este de a documenta această rută, de a elabora un Plan de Acțiune cu proiecte inovative, de a adăuga noi obiective tematice și de a o promova, alături de părțile interesate din teritoriu.

 

În vederea participării la eveniment, vă rugăm să completați datele dumneavoastră de contact (inclusiv adresa email) în formularul online (click aici), urmând să primiți link-ul de acces la eveniment la adresa de email pe care o furnizați. Precizăm că evenimentul se va desfășura în mediul online, pe platforma Zoom, în intervalul orar 11.00 – 13.30.

public consultation ROStartup
NOUTĂȚI

ROStartup – consultare publică deschisă pentru intervențiile pe viitoarea Strategie Națională a Ecosistemului de Start-up din România

În ianuarie 2021, ca parte dintr-un proces interactiv și complex de mapare a ecosistemului antreprenorial românesc actual (din punct de vedere al: instrumentelor politice, instituțiilor facilitatoare, start-up-uri, firme), s-au format 7 grupuri de lucru strategice având în componență peste 100 de membri (din organizații de sprijin pentru startup-uri, hub-uri, acceleratoare, fondatori de start-up, VC-uri, business angels , reprezentanți ai ministerelor) care au lucrat împreună imaginând viitorul ecosistemului de start-up din România.

Grupurile de lucru strategice s-au axat pe 7 piloni:

  • cadru de reglementare legislativă,
  • acces la finanțare,
  • acces la piață,
  • cultură antreprenorială și capital uman,
  • infrastructură și programe de sprijin,
  • cercetare, dezvoltare și inovație,
  • viziunea, misiunea și valorile ecosistemului

La final, au fost elaborate 85 de intervenții specifice, care s-au prioritizat de către membrii grupurilor de lucru și redus la 12 dintre cele mai relevante. Intervențiile au fost consolidate într-un document centralizat, coerent și cuprinzător numit ‚white paper’, care face obiectul consultării publice deschise pe o perioadă de două săptămâni.

Consultarea publică se concentrează pe cele 12 intervenții din ‚white paper’, iar obiectivul său este de a prioritiza aceste măsuri evidențiindu-le pe cele cu potențial crescut de a crea schimbările mult dorite și necesare ecosistemului antreprenorial românesc. Cum putem face asta? Atât prin implicarea comunității extinse în procesul de vot, cât și prin a atrage instituțiile guvernamentale (specifice) să se implice în această inițiativă a comunității, înțelegând realmente nevoile și aspirațiile  acesteia.

Fiecare intervenție este detaliată pe activități și explicată în detaliu.

Oricine poate vota prin accesarea acestui link: https://ro-startup.yrpri.org/group/4060! Fiecare votant are la dispoziție 5 voturi, deci poate vota până la 5 din cele 12 intervenții.

Vă încurajăm să votați!.. și nu uitați: numai împreună putem să facem o schimbare reală și să creăm un ecosistem antreprenorial românesc puternic și competitiv.

#ROStartup #ConsultarePublica #Votați

Newsletter Martie 2021 ADR Nord-Est
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Ediție lunii martie 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, în calitate de Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

În aceasta noua editie, vă invitam sa analizati noi oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii Dvs., impreuna cu alte informații care ar putea fi de interes.

Dacă aveți alte solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Alte oportunități de afaceri găsiți accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

USV
NOUTĂȚI

Finanțare REGIO de 2,3 milioane euro pentru Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Eforturile Universității Stefan cel Mare din Suceava, de dezvoltare și modernizare continuă, pentru a oferi studenților săi cele mai bune condiții de studiu și interacțiune socio-culturală, s-au concretizat prin semnarea contractului de finanțare pentru proiectul MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE UNIVERSITARE CORP E. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 19 martie 2021, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, ADR Nord-Est, prin Dl Director General Vasile Asandei și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin Dl Rector Valentin Popa.

Finanțarea nerambursabilă, în valoare de 2,34 milioane euro,  este asigurată prin POR 2014-2020 – Axa prioritara – 10Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și va crea pentru USV premisele necesare desfășurării unui proces educațional modern și consistent, condiție esențială pentru pregătirea resursei umane care să stimuleze activitatea economică și productivitatea în Regiune.

Intervențiile vizate prin proiect presupun reabilitarea corpului E, care găzduiește și Rectoratul, punerea în folosință a unei instalații de ventilație și climatizare în cadrul spațiilor de studiu și dotarea laboratoarelor aferente corpului E, pentru a pune la depoziția studenților infrastructura necesară dezvoltării capacității de cercetare și inovare.

Peste 8000 de studenți, dar și personalul didactic și auxiliar al instituției de învățământ, vor beneficia de rezultatele acestui proiect.